Byla A-502-929-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Stasio Gagio ir Vaidos Urmonaitės – Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatei Daliai Žalalytei, advokatui Konradui Pabijanskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ skundą atsakovams valstybinei įmonei Registrų centrui ir valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Teisėjų kolegija

Nustatė

2I.

3Pareiškėjas akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ (toliau – ir AB „Klaipėdos nafta“, pareiškėjas) Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, kuriuo prašė: panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2009 m. vasario 9 d. sprendimą Nr. 2050/01-S1-53 ir valstybės įmonės Registrų centro Centrinio administratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. 113; įpareigoti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą ištaisyti Nekilnojamojo turto registro duomenų klaidą ir įrašyti Nekilnojamojo turto registre žymą apie nekilnojamojo turto duomenų ištaisymą, nurodant, jog AB „Klaipėdos nafta“ priklausančių statinių vertės nurodytos iki 2003 m. spalio 24 d. Nekilnojamojo turto registre yra ištaisytos pagal klaidos ištaisymo protokolą; išreikalauti iš valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo duomenis ir dokumentus, susijusius su šio filialo išduotais raštais: 2003 m. lapkričio 18 d. Nr. 2051-10596; 2005 m. kovo 9 d. Nr. 2050/05-1210, 2006 m. liepos 24 d. Nr. 2050/02-713, 2005 m. lapkričio 24 d. Nr. 2050/09-675 ir su pareiškėjo 2009 m. sausio 8 d. prašymu; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Pareiškėjas skunde nurodė, kad 2009 m. sausio 8 d. kreipėsi į valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą su prašymu ištaisyti Nekilnojamojo turto registro duomenų klaidą – ištaisyti duomenis dėl AB „Klaipėdos nafta“ priklausančių statinių verčių; klaidos ištaisymą užfiksuoti rašytiniu dokumentu, kuriame turėtų būti nurodyta, kad duomenys apie pareiškėjui priklausančių statinių vertes, nurodytas iki 2003 m. spalio 24 d. išduotose centrinio duomenų banko išrašuose, yra neteisingi; Nekilnojamojo turto registre įrašyti žymą apie Nekilnojamojo turto registro duomenų ištaisymą nurodant, kad pareiškėjui priklausančių statinių vertės, nurodytos iki 2003 m. spalio 24 d. nekilnojamojo turto registre, yra ištaisytos pagal klaidos ištaisymo protokolą. Skundžiamu 2009 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. 2050/01-S1-53 atsakovas valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas šio prašymo netenkino. Teigė, kad šis sprendimas atsakovo nemotyvuotas. Pareiškėjas 2009 m. vasario 9 d. sprendimą Nr. 2050/01-S1-53 apskundė atsakovui valstybės įmonei Registrų centrui, kuris 2009 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 113 pareiškėjo skundo netenkino ir paliko galioti minėtą 2009 m. vasario 9 d. sprendimą. Pareiškėjas skundą motyvo tuo, kad skundžiami sprendimai savo turiniu neatitinka individualiems teisės aktams keliamų reikalavimų, yra nepagrįsti, formalūs ir nemotyvuoti, todėl naikintini.

5Skunde nurodė, kad 2003 m. spalio 24 d. Klaipėdos filialui pateikė papildomus dokumentus, siekdamas, kad būtų perskaičiuotos ir ištaisytos 1999 - 2002 m. pripažintų tinkamais naudoti pareiškėjui priklausančių statinių vertės. 2003 m. lapkričio mėn. valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas apskaičiavo pareiškėjui priklausančių statinių vertes ir išdavė registro išrašus, kuriuose vienas iš duomenų - nurodomos statinių vertės. 2005 m. kovo 3 d. pareiškėjas dar kartą kreipėsi į Klaipėdos filialą, prašydamas nustatyti (apskaičiuoti) mokestines pareiškėjui priklausančių statinių vertes konkrečiomis 1999 - 2002 m. laikotarpio datomis. 2005 m. kovo 9 d. ir 2006 m. liepos 24 d. valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas išdavė savo raštus Nr. 2050/05-1210 ir Nr. 2050/02-713, kuriuose buvo nurodytos vidutinės statinių rinkos vertės konkrečiomis 1999 - 2002 m. datomis. Teigė, kad nors faktiškai pareiškėjui priklausančių statinių vertės 2003 m. spalio 24 d. nepasikeitė, po to, kai pareiškėjas 2003 m. spalio 24 d. pateikė valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui papildomus dokumentus, jų vertės buvo perskaičiuotos ir sumažintos, todėl mano, kad iki 2003 m. spalio 24 d. Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašuose nurodytos minėtų statinių vertės buvo neteisingos, t. y. buvo apskaičiuotos remiantis neišsamiais duomenimis, į statinių vertę įtraukiant kilnojamųjų daiktų bei palūkanų vertę. Teigia, kad priešingu atveju valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas minėtų dokumentų nebūtų išdavęs, o būtų atsisakęs patikslinti statinių vertes. Nepaisant to, kad valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas (toliau – ir Teritorinis registratorius) pats ištaisė klaidas ir išdavė tai patvirtinančius dokumentus, tiek skundžiamame Teritorinio registratoriaus sprendime, tiek skundžiamame valstybės įmonės Registrų centro (toliau – ir Centrinis registratorius) sprendime nurodyta, jog pareiškėjo prašymas negali būti tenkintinas, nes klaidų Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke nenustatyta. Mano, kad tokie skundžiamų sprendimų teiginiai dėl klaidų nebuvimo nėra paremti jokiais argumentais, aplinkybėmis ar teisės aktais ir prieštarauja anksčiau tų pačių institucijų išduotiems dokumentams. Nurodė, kad prašymą Teritoriniam registratoriui grindė Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsniu, kuriame numatyta, jog suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į Nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų arba neišsamius papildytų. Nurodė, kad pagal minėto įstatymo 33 straipsnį klaida pripažįstami ne tik tie atvejai, kai duomenys, esantys Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje, neatitinka dokumentų turinio, bet ir tie atvejai, kai duomenys yra neišsamūs ar netikslūs. Teigė, kad reikšminga aplinkybė šiuo atveju yra tai, jog klaidos apskaičiuojant statinių vertes yra konstatuotos 2005 m. kovo 9 d. ir 2006 m. liepos 24 d. Teritorinio registratoriaus išduotuose raštuose Nr. 2050/05-1210 ir Nr. 2050/02-713, kuriuose nurodomos kitokios statinių vertės negu ankstesniuose Klaipėdos filialo išduotuose dokumentuose – Nekilnojamojo turto registro išrašuose iki 2003 m. spalio 24 d. Todėl skundžiamų sprendimų teiginius, jog klaidų Nekilnojamojo turto registre nenustatyta, laiko neatitinkančiais faktinių aplinkybių bei pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių statinių kadastro ir registro bylose esančių dokumentų.

6Taip pat skunde nurodė, kad prašymą Teritoriniam registratoriui pateikė siekdamas tinkamai įforminti bei užfiksuoti faktą, jog duomenys, susiję su statinių verčių nustatymu bei fiksavimu Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje, atitinkamais laikotarpiais buvo taisomi, o klaidos faktą pagrindžia minėti Teritorinio registratoriaus raštai. Pažymėjo, jog Teritorinio registratoriaus sprendime nurodytas argumentas - jog pareiškėjui priklausančių statinių vertės, nurodytos Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašuose, išduotuose iki 2003 m. spalio 24 d., atitiko pateiktus registravimo dokumentus ir todėl duomenys negali būti taisomi pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnį bei Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus - neatitinka faktinių duomenų bei Teritorinio registratoriaus išduotų dokumentų. Mano, kad Centrinio registratoriaus aiškinimas, jog klaida duomenyse gali būti taisoma tik tuo atveju, jeigu duomenys neatitinka pateiktų dokumentų turinio, prieštarauja Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio esmei bei nėra grindžiamas sisteminiu teisės aktų, reglamentuojančių Nekilnojamojo turto registro ir kadastro veiklą, aiškinimu. Kadangi Nekilnojamojo turto registro vienas iš tikslų yra teikti oficialią informaciją apie registre sukauptus duomenis, o visi duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, teigtina, jog visais atvejais tiksliems ir išsamiems duomenims, kurie neklaidintų trečiųjų asmenų, turėtų būti teikiamas prioritetas ir patikslinti duomenys turėtų būti įrašomi į Nekilnojamojo turto registrą. Darė išvadą, kad, nors skundžiamame sprendime Teritorinis registratorius teigia, jog pareiškėjui priklausančių statinių vertės iki 2003 m. spalio 24 d. išduotuose Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašuose formaliai atitiko pateiktus registravimo dokumentus, jos privalėjo ir privalo būti ištaisytos, nes iki 2003 m. spalio 24 d. jos buvo klaidingai apskaičiuotos ir duomenys apie neteisingas vertes buvo nurodyti Nekilnojamojo turto centriniame duomenų banke bei atitinkamuose 1999 - 2002 m. išduotuose Teritorinio registratoriaus išrašuose. Remiantis klaidingomis vertėmis, užfiksuotomis Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke, buvo apskaičiuotas didesnis negu pareiškėjui priklauso mokėti nekilnojamojo turto mokestis už 1999 - 2003 m., dėl to buvo kilęs mokestinis ginčas. Faktiškai klaidos buvo ištaisytos - statinių vertės buvo perskaičiuotos ir tai atliko Teritorinis registratorius, pareiškėjui buvo išduoti atitinkami aukščiau nurodyti Teritorinio registratoriaus raštai, tačiau klaidų taisymas nebuvo įformintas tinkamais rašytiniais dokumentais, laikantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio nuostatų - padarant atitinkamus pakeitimus Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke. Taip pat pažymėjo, kad Teritorinis registratorius išduotais dokumentais atsisakė įregistruoti atitinkamus duomenis Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke ne dėl to, kad nenustatė klaidos fakto, o dėl to, kad tariamai šių duomenų negalėjo fiksuoti centriniame duomenų banke 1999 – 2002 m. Tokią besikeičiančią atsakovų poziciją bei vengimą taisyti atitinkamus duomenis Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke pagal Teritorinio registratoriaus išduotus dokumentus laiko pažeidžiančia pareiškėjo teisėtus interesus. Kadangi minėti duomenys nebuvo užfiksuoti minėtame duomenų banke, fiksuojant pareiškėjui priklausančių statinių vertes 1999 - 2002 m., pareiškėjas buvo priverstas bylinėtis dėl jam netinkamai apskaičiuoto nekilnojamojo turto mokesčio. Skundžiamais sprendimais atsisakius ištaisyti aukščiau aptartas klaidas, pareiškėjui užkertamas kelias teisingai apskaičiuoti ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį ir taip yra pažeidžiamos pareiškėjo teisės ir teisėti interesai. Nors pareiškėjui priklausančių statinių verčių patikslinimas nurodomas minėtuose išduotuose raštuose, tačiau kompiuterinėje duomenų bazėje - Centriniame duomenų banke - nėra užfiksuota, jog Nekilnojamojo turto registro duomenys dėl statinių verčių buvo taisomi ir klaida jau yra ištaisyta. Atkreipė dėmesį, jog minėtuose raštuose nenurodoma turto vertė šių raštų išdavimo metu, bet nurodoma, kokia statinių vertė buvo tam tikrais laikotarpiais praeityje, t. y. 1999 - 2002 m., o skundžiamame Centrinio registratoriaus sprendime pripažįstama, kad 2003 m. spalio 24 d. pareiškėjo statinių vertės buvo perskaičiuotos atimant kilnojamojo turto ir palūkanų vertės. Teigė, kad Centrinis registratorius sprendime pripažino, kad iki tol pareiškėjo nekilnojamojo turto vertė buvo apskaičiuota klaidingai, nes į šią vertę buvo nepagrįstai įtrauktos kilnojamojo turto ir palūkanų vertes. Nepaisant to, kad ši klaida yra pripažįstama ir kad pats Teritorinis registratorius yra išdavęs pažymas apie 1999 – 2002 m. buvusias statinių vertes, visiškai nepagrįstai ir neteisėtai atsisakoma padaryti šį faktą atspindinčius įrašus Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje. Remdamasis nurodytais argumentais, pareiškėjas prašė skundžiamus sprendimus panaikintini, o valstybės įmonę Registrų centrą įpareigoti padaryti atitinkamus pakeitimus pagal pareiškėjo pateiktą prašymą.

7Atsakovas valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepimu su skundo reikalavimais nesutiko ir prašė šių reikalavimų netenkinti. Nurodė, kad skundžiamu sprendimu Teritorinis registratorius netenkino pareiškėjo prašymo ištaisyti Nekilnojamojo turto registro duomenų klaidą, motyvuodamas tuo, kad AB „Klaipėdos nafta“ priklausančių statinių vertės, nurodytos Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašuose, išduotuose iki 2003 m. spalio 24 d., atitiko pateiktus registravimo dokumentus, kurių pagrindu tie duomenys buvo įrašyti, todėl teigti, kad jos buvo neteisingos, nėra pagrindo. 2003 m. spalio 24 d. pareiškėjas kreipėsi į Teritorinį registratorių su prašymu perregistruoti nekilnojamąjį turtą su naujai perskaičiuota verte ir išduoti pažymas Valstybinei mokesčių inspekcijai. Šis pareiškėjo prašymas buvo patenkintas ir atliktas nekilnojamųjų daiktų verčių perskaičiavimas pagal prie 2003 m. spalio 24 d. prašymo AB „Klaipėdos nafta“ pateiktą nekilnojamojo turto su perskaičiuotomis vertėmis sąrašą ir naujos statinių vertės įrašytos į Nekilnojamojo turto registrą bei išduotas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas. Pažymėjo, kad Centrinis registratorius, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, nustatė, jog pareiškėjas, 2009 m. sausio 8 d. teikdamas prašymą Teritoriniam registratoriui ištaisyti klaidą apie 1999 - 2002 metais Nekilnojamojo turto registre įrašytų statinių vertes, nepateikė dokumentų ar duomenų, įrodančių, kad 1999-2002 metais Nekilnojamojo turto registre įrašytos statinių vertės buvo klaidingos, ir pareiškėjo skundo argumentai to neįrodo. Nurodė, kad Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjas pagal tuo metu galiojusią įkainojimo tvarką pats pateikdavo nekilnojamųjų daiktų vertes įrašyti į Nekilnojamojo turto registrą. Dėl skundo reikalavimo įpareigoti atlikti veiksmus – ištaisyti klaidą Nekilnojamojo turto registre pagal klaidos ištaisymo protokolą - pažymėjo, kad jokie klaidų protokolai nebuvo rašomi, nes klaidų nenustatyta, t. y. duomenys registre atitinka duomenis, kurių pagrindu jie ir buvo įrašyti, todėl nėra jokio teisinio pagrindo tenkinti šio pareiškėjo reikalavimo.

8Atsakovas valstybės įmonė Registrų centras atsiliepimu su pareiškėjo skundu nesutiko. Nurodė, kad pareiškėjo skundo motyvacija analogiška skundui, kurį pareiškėjas pateikė Centriniam registratoriui, todėl palaiko argumentus, išdėstytus skundžiamame 2009 m. kovo 31 d. sprendime Nr. 113. Akcentavo tai, kad pareiškėjas skundą grindžia neteisingų duomenų ištaisymu, t. y. pareiškėjas įrodinėja, jog Nekilnojamojo turto registre 1999 - 2002 m. laikotarpiu įrašytos ginčo nekilnojamųjų daiktų vertės yra neteisingos, todėl taisytinos ir nurodo, kad ši situacija taisytina pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio nuostatas. Pažymėjo, kad aplinkybės, jog atitinkami duomenys nurodytu laikotarpiu buvo neteisingi, pareiškėjas nepagrindė įrodymais. 1999 - 2002 metų laikotarpiu pareiškėjas įrašytų duomenų įstatymų nustatytais terminais neskundė bei neginčijo kadastro duomenų bylose įrašytų daiktų verčių. Nesutiko, kad klaidos faktą galima nustatyti pagal Teritorinio registratoriaus išduotus raštus – 2005 m. kovo 9 d. Nr. 2050/05-1210 ir 2006 m. liepos 24 d. Nr. 2050/02-713, nes iš šių raštų turinio matyti, kad: daiktų vertės perskaičiuotos pagal paties pareiškėjo pateiktus papildomus dokumentus – patikslintas sąmatas; juose nenurodyta, kad vertės perskaičiuojamos dėl to, kad jos 1999 - 2002 metų laikotarpiu buvo apskaičiuotos neteisingai, o perskaičiuojamos dėl pareiškėjo papildomai pateiktų dokumentų - taigi ne dėl klaidų, o dėl naujų aplinkybių. Be to, 2006 m. liepos 24 d. Nr. 2050/02-713 rašte nurodyta, kad mokestinės vertės nustatytos vadovaujantis Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo nuostatomis, o tokios mokestinės vertės pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nuostatas nėra duomenys, kaupiami nekilnojamojo turto registre. Teigė, kad minėtų raštų turinys paneigia pareiškėjo argumentus apie juose konstatuotas klaidas, nustatant daiktų vertes, ir patvirtina, kad jos buvo perskaičiuotos atsižvelgiant į papildomai pateiktus dokumentus bei teisės aktų nuostatas, todėl pareiškėjas visiškai nepagrįstai tapatina klaidingų duomenų taisymą su naujų duomenų nustatymu pateikus naujus dokumentus ir dėl to nepagrįstai remiasi minėtais raštais kaip klaidos faktą patvirtinančiais įrodymais, neteisingai aiškindamas ir iškreipdamas tų raštų turinį. Nesutiko su skundo argumentais, kad skundžiami sprendimai neatitinka Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų, keliamų individualiems administraciniams aktams, ir kad yra nemotyvuoti. Nurodė, kad atsakovo motyvai skundžiamuose sprendimuose aiškiai išdėstyti. Dėl reikalavimo įpareigoti atlikti veiksmus - nurodė, kad šis reikalavimas nepagrįstas, nes atitinkamų pareiškėjo prašomų padaryti žymų registre įrašymas nėra reglamentuotas ir pareiškėjas nenurodo, kuo grindžia šį reikalavimą. Pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 15 straipsnyje nustatyta, kokios žymos yra daromos registre, tačiau įrašyti pareiškėjo prašomą žymą įstatymas nenumato, todėl nėra teisinio pagrindo tenkinti šio skundo reikalavimo.

9II.

10Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 26 d. sprendimu pareiškėjo AB „Klaipėdos nafta“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

11Teismas nurodė, kad byloje nagrinėjamas administracinis ginčas dėl atsakovų - valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo ir valstybės įmonės Registrų centro sprendimų, kuriais atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą ištaisyti Nekilnojamojo turto registro duomenų klaidą, iš esmės motyvuojant tuo, kad klaidos nėra padaryta, o esami registro įrašai atitinka pareiškėjo pateiktus dokumentus registruojant statinius. Pareiškėjas skundą motyvuoja iš esmės tuo, kad skundžiami sprendimai nepagrįsti ir neteisėti, nes nemotyvuoti bei neatitinka administraciniams aktams keliamų reikalavimų, o atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai atsisako ištaisyti klaidą nekilnojamoj turto registre. Ginčo atveju taikytinos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau – ir Kadastro įstatymas) (žr. Valstybės žinios, 2000, Nr. 58-1704), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – ir Registro įstatymas) (žr. Valstybės žinios, 1996, Nr. 100-2261), Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau – ir Kadastro nuostatai) (žr. Valstybės žinios, 2002, Nr. 41-1539) normos.

12Pažymėjo, kad Registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, jog suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų. Kadastro įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kadastro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako, kad nekilnojamojo turto kadastre kaupiami duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti, ir už šių duomenų apsaugą. Kadastro nuostatų 84 punktas nustato, kad kartu su prašymu įrašyti nekilnojamojo turto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti kadastro tvarkytojui turi būti pateikti Kadastro įstatymo 12 straipsnyje 1 dalyje nurodyti dokumentai: valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimas; teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis; rašytiniai sandoriai; kitų valstybės kadastrų ir registrų dokumentai; kiti įstatymų ir Vyriausybės nustatyti dokumentai; nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla. Kadastro nuostatų 88 punktas įpareigoja kadastro tvarkytoją patikrinti asmens pateiktus dokumentus, kuriais remiantis prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto duomenis į kadastrą. Kadastro įstatymo 14 straipsnyje nurodyta, kad kadastro tvarkytojas atsisako įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma nors viena iš šiame straipsnyje (1 – 5 punktuose) nurodytų aplinkybių.

13Nagrinėjamu atveju atsakovas skundžiamu 2009 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. 2050/01-S1-53 pareiškėjo prašymą dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į kadastrą atmetė iš esmės Kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 2 punkto pagrindu ir atsisakė ištaisyti, pareiškėjo manymu, esamą klaidą registre, nustatęs, kad dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, duomenys apie nekilnojamąjį daiktą nesutampa su šio daikto kadastro duomenų bylos duomenimis (Kadastro įstatymo 14 straipsnio 3 punktas), t. y. iš esmės nustatęs, kad anksčiau registruoti ginčo statinių duomenys (vertės) yra teisingi, o dokumentai, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti, galioja ir nepanaikinti.

14Pažymėjo, kad pareiškėjas, teigdamas, jog yra klaida registruojant jam priklausančių statinių vertes, neginčija tų duomenų ir (ar) dokumentų, kurių pagrindu ir buvo užfiksuotos šių statinių vertės ankstesniuose dokumentuose, tačiau vėliau, t. y. 2003 m. spalio 24 d. nekilnojamojo turto registro išrašuose nurodytas statinių vertes laiko faktinėmis 1999 - 2002 metų statinių vertėmis. Tokią pareiškėjo poziciją teismas laikė akivaizdžiai neteisinga, nes teisiniai pagrindai nekilnojamųjų daiktų bei jų verčių įrašymui į nekilnojamųjų daiktų registrą yra paties pareiškėjo pateikiami dokumentai, kurie šiuo atveju nėra ginčijami. Atsižvelgiant į tai, nepagrįstu laikytas pareiškėjo argumentas, kad klaida užfiksuota 2005 m. kovo 9 d. ir 2006 m. liepos 24 d. valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo išduotuose raštuose Nr. 2050/05-1210 ir Nr. 2050/02-713, nes iš šių raštų turinio matyti, kad: daiktų vertės perskaičiuotos pagal pačios pareiškėjo pateiktus papildomus dokumentus; juose nenurodyta, kad vertės perskaičiuojamos dėl to, kad jos 1999 - 2002 metų laikotarpiu buvo apskaičiuotos neteisingai, o perskaičiuojamos dėl pareiškėjo papildomai pateiktų dokumentų - taigi ne dėl klaidų, o dėl naujų aplinkybių. Pažymėjo, kad įvairūs viešojo administravimo subjekto verčių apskaičiavimai, padaryti pagal klientų užsakymus, patys savaime nėra ir negali būti pagrindas daryti pakeitimus viešajame registre, tuo labiau - keisti jau neaktualius, istorinius įrašus. Teismas vertino, kad iš esmės abu atsakovai, laikydamiesi Registro įstatymo, Kadastro nuostatų, Kadastro įstatymo nuostatų, objektyviai įvertino aplinkybę, kad klaidos (techninės ir (ar) teisinės) registruojant pareiškėjo statinius ir nustatant jų vertes nebuvo padaryta, o pareiškėjo suprantama „klaidos“ sąvoka neatitinka faktinių bylos aplinkybių ir joks taisymas ir (ar) žymų padarymas pagal pareiškėjo nurodomus pagrindus nekilnojamojo daikto registre neįmanomas, nes teisės aktuose tokios tvarkos nenustatyta.

15Vertindamas skundžiamo sprendimo turinį ir formą, teismas pastebėjo, kad šis administracinis aktas surašytas ne pagal visus tokiems individualiems administraciniams aktams įstatymo keliamus reikalavimus – nėra nurodyta sprendimo apskundimo terminai ir tvarka, nėra tiesiogiai nurodytos konkrečios teisės aktų normos, kuriomis vadovaujamasi, sprendimas pavadintas „Informacijai“. Tačiau, analizuojant skundžiamo sprendimo turinį, aiškiai suprantama, kad pareiškėjo prašymas ištaisyti klaidą netenkintinas, nes atsakovas, pagal Kadastro nuostatuose nustatytą tvarką, siekdamas, kad klaidingi, nereikalingi ar neišsamūs duomenys nebūtų įrašomi, paaiškina, kad pareiškėjo AB „Klaipėdos nafta“ priklausančių statinių vertės, nurodytos Nekilnojamojo turto centrinio duomenų bako išrašuose, išduotuose iki 2003 m. spalio 24 d., atitiko pateiktus pareiškėjo registravimo dokumentus, todėl teigti, kad jos buvo ir (ar) yra neteisingos, nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, konstatuota, kad vien formalūs skundžiamo akto formos ir turinio trūkumai nėra reikšmingi tiek, kad juos būtų galima vertinti kaip visiškai pakankamus tam, kad šį administracinį aktą laikyti nepagrįstu ir neteisėtu. Teismas vertino, jog aplinkybė, kad per įstatymo nustatytus terminus pareiškėjas kreipėsi tiek į Centrinį registratorių, tiek į teismą, patvirtina, kad dėl skundžiamo sprendimo trūkumų nepažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės kreiptis teisminės gynybos ir (ar) nepažeistos kitos procesinės teisės.

16Vertindamas skundo reikalavimą įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus, teismas nustatė, kad jokie klaidų ištaisymo protokolai ir (ar) kiti su tuo susiję dokumentai šiuo atveju nėra ir nebuvo rašomi, tokių duomenų byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, kad minėtas reikalavimas grindžiamas būtent tuo, kad pagal klaidos ištaisymo protokolą atsakovas turėtų padaryti atitinkamą žymą Nekilnojamojo daikto registre, šis reikalavimas laikytinas nepagrįstu, todėl atmestinas. Pažymėjo, kad Registro įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 - 20 punktuose yra nurodytas nekilnojamojo daikto registre daromų žymų apie juridinius faktus sąrašas, tačiau pareiškėjo prašoma padaryti žyma šiame įstatyme nereglamentuota. Apie atitinkamos žymos padarymą nekilnojamojo daikto registre nekalbama nei viename ginčo atvejui taikytiname teisės akte, todėl darytina išvada, įstatymų leidėjas žymos apie nekilnojamųjų daiktų verčių istoriją ar pan. nelaiko teisiškai reikšminga. Laikytina, kad tik aktualios nekilnojamųjų daiktų vertės faktiniu jų nustatymo (apskaičiavimo) metu yra įrašomos nekilnojamųjų daiktų registre ir laikomas teisingomis, jeigu nėra įstatymo nustatyta tvarka skundžiami ir panaikinami dokumentai, kurie pateikti kaip pagrindas joms nustatyti.

17Sistemiškai aiškindamas ir analizuodamas aukščiau minėtų teisės aktų normas, vertindamas bylos aplinkybes, teismas padarė išvadas, kad skundžiamas sprendimas priimtas kompetentingo viešojo administravimo subjekto, objektyviai išanalizavus ir įvertinus pareiškėjo prašymo faktines aplinkybes, nepažeidžiant galiojančių teisės aktų nuostatų, ir, nors formaliai neišlaikomi visi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nurodyti bendrieji reikalavimai, keliami individualių administracinių aktų turiniui ir formai, tačiau dėl to minėtas sprendimas iš esmės nesukelia neigiamų juridinių pasekmių pareiškėjo teisėms ir (ar) pareigoms.

18Teismas nenustatė skundžiamų aktų panaikinimo pagrindų, kuriais atsakovo sprendimas turėtų būti naikinamas, todėl pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

19III.

20Pareiškėjas AB „Klaipėdos nafta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, pilnai tenkinti pareiškėjo skunde išdėstytus reikalavimus, priteisti iš atsakovo valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

211) Kadangi prievolė pateikti mokesčių mokėtojui mokestines vertes tenka VĮ Registrų centrui, paaiškėjus, kad iki 2003 m. spalio 24 d. pateiktuose dokumentuose nurodytos vertės yra klaidingos, VĮ Registrų centras turi vertes patikslinti, patikslintas vertes įrašyti į Nekilnojamojo turto registro centrinį duomenų banką ir išduoti teisės aktų nustatytus dokumentus (Centrinio duomenų banko išrašus), kurių pagrindu Bendrovė galėtų teisingai įvykdyti savo mokestines prievoles. VĮ Registrų centrui taip pat taikomos Mokesčių administravimo įstatymo nuostatos, kad neteisingai nustačius vertes, jos perskaičiuojamos, o tik po to seka mokestinių deklaracijų tikslinimas. VĮ Registrų centro pateikta informacija vadovaujasi Valstybinė mokesčių inspekcija, nustatydama mokestinių prievolių dydį.

222) Bendrovės prašytas padaryti žymas Nekilnojamojo turto registre apie nekilnojamųjų daiktų verčių istoriją teismas nepagrįstai laikė nereikšmingomis. Sąmatinių verčių perskaičiavimas buvo aktualus ir reikšmingas mokestinės vertės nustatymui ir buvo atliktas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Pažymėtina, kad iki 2003 m. spalio 24 d. nustatytos ir atitinkamai Klaipėdos filialo apskaičiuotos bendrovės nekilnojamojo turto mokestinės vertės buvo grindžiamos balansine įsigijimo savikaina, o ne sąmatinėmis vertėmis. Remdamasi teisės aktais bei papildomai gavusi kelių valstybės institucijų (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos) raštiškus paaiškinimus, kuriuose teigiama, kad kilnojamojo turto ir palūkanų vertės nėra įtraukiamos į sąmatinę turto vertę, bendrovė pateikė prašymą VĮ Registrų centrui, prašydama įvertinti pateiktą informaciją, ir jos pagrindu nustatyti bendrovės nekilnojamojo turto mokestines vertes.

233) Teismas byloje iš esmės netinkamai vertino pareiškėjo pateiktus įrodymus. Su pareiškėjo skundu Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (skundo priedai Nr. 4, 5) buvo pateikti 2005 m. kovo 9 d. ir 2006 m. liepos 24 d. Klaipėdos filialo raštai Nr. 2050/05-1210 ir Nr. 2050/02-713, kuriuose buvo nurodytos vidutinės statinių rinkos vertės konkrečioms 1999-2002 datoms. Tai reiškia, kad minėtose dokumentuose nustatytos statinių vertės, dėl kurių prašoma pataisyti atitinkamus Nekilnojamojo turto registro įrašus, jau paties Klaipėdos filialo yra fiksuotos būtent atitinkama data. Šie raštai ir patvirtina, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko įrašai 1999 - 2002 buvo fiksuoti neteisingai. Skundžiamame teismo sprendime nurodoma, kad aukščiau nurodyti Klaipėdos filialo raštai išduoti dėl naujų aplinkybių, o ne dėl padarytų klaidų. Tačiau kokios tos naujos aplinkybės ir kaip jos vertintinos teisiškai bei kokią įtaką šios naujos aplinkybės turi bendrovei priklausančių statinių duomenų tikslumui ir teisingumui, teismo sprendime nėra atskleidžiama.

244) Minėtieji Klaipėdos filialo raštai buvo išduoti todėl, kad iki 2003 m. spalio 24 d. Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašuose nurodytos minėtų statinių vertės buvo neteisingos, t. y. buvo paskaičiuotos į statinių vertę įtraukiant kilnojamųjų daiktu bei palūkanų vertę. Būtent dėl šių priežasčių ir buvo išduoti minėti Klaipėdos filialo raštai, iš statinių verčių pašalinant kilnojamųjų daiktų bei palūkanų vertę.

255) Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnį klaida pripažįstami ne tik tie atvejai, kai duomenys, esantys nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje neatitinka dokumentų turinio, bet ir tie atvejai, kai duomenys yra neišsamūs ar netikslūs. Būtent duomenų netikslumas ir buvo ištaisytas nurodytais Klaipėdos filialo raštais, tik atitinkama žyma nebuvo įregistruota Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke.

266) Pagal bendrovės pateiktą prašymą 2003 m. spalio 24 d. Klaipėdos filialo darbuotojai atliko ginčo statinių verčių perskaičiavimą ir atitinkamai perskaičiuotas vertes įrašė į statinių kadastrinių matavimų bylas bei Nekilnojamojo turto kadastro registrą. Tačiau 2003 metais atliekant statinių verčių apskaičiavimą, vertė buvo apskaičiuota ne tik prašymo pateikimo datai - 2003 metams, bet ir buvo perskaičiuota ankstesnėmis datomis apskaičiuota vertė (už 1999 -2002 metus). Duomenys apie šios vertės perskaičiavimą buvo užfiksuoti tik rašytiniuose Klaipėdos filialo išduotuose dokumentuose, bet nebuvo įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bazę.

277) Skundžiamame teismo sprendime netinkamai aiškinama klaidos samprata pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnį. Šiuo atveju teismas tik formaliai nurodė, kad Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke esantys duomenys atitiko pateiktus pareiškėjo dokumentus, todėl jokia klaida atsakovų tariamai nebuvo padaryta. Nors bendrovei priklausančių statinių vertės iki 2003 m. spalio 24 d. išduotuose Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašuose formaliai atitiko pateiktus registravimo dokumentus, jos privalėjo ir privalo būti ištaisytos, nes iki 2003 m. spalio 24 d. jos buvo klaidingai apskaičiuotos ir duomenys apie neteisingas vertes buvo nurodyti Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke bei atitinkamuose tuo metu (1999 - 2002 m.) išduotuose Klaipėdos filialo išrašuose, įtraukiant kilnojamųjų daiktų bei palūkanų vertėmis. Taip pat akcentuoja, kad klaidos, kurias pareiškėjas prašo ištaisyti, faktiškai jau buvo ištaisytos, išduodant aukščiau nurodytus Klaipėdos filialo raštus, tačiau klaidų taisymas nebuvo įformintas tinkamais rašytiniais dokumentais, laikantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio nuostatų, t. y. padarant atitinkamus pakeitimus nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke.

288) Pažymi, kad teismo posėdžio metu pirmosios instancijos teisme atsakovų atstovai sutiko, jog pareiškėjo prašoma žyma techniškai galėtų būti padaroma nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke. Be to, teismo sprendime nurodoma Nekilnojamojo turto registro įstatymo 15 straipsnio 2 dalis reglamentuoja atitinkamų juridinių faktų registravimą, o pareiškėjo prašomi padaryti pakeitimai gali ir turi būti daromi pagal šio įstatymo 33 straipsnį.

299) Skundžiamame teismo sprendime pripažįstama, kad Klaipėdos filialo sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų. Nepaisant to, šis sprendimas buvo paliktas galioti. Tokia teismo praktika kertasi su Konstitucijoje įtvirtintais įstatymo viršenybės bei teisinės valstybės principais ir kartu negali būti laikoma teisingumo įgyvendinimu.

30Atsakovai valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas ir valstybė įmonė Registrų centras atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pareiškėjo apeliacinio skundo netenkinti ir palikti galioti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2009 m. vasario 9 d. sprendimą (raštą) Nr.2050/01-S1-53 ir VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus 2009 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. 113. Nurodo šiuos argumentus:

311) AB „Klaipėdos nafta“ priklausančių statinių vertės, nurodytos Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašuose, išduotuose iki 2003 m. spalio 24 d., atitiko pateiktus registravimo dokumentus, kurių pagrindu tie duomenys buvo įrašyti (perskaičiuojant vertes pagal tuo metu galiojusią tvarką), todėl teigti, kad jos buvo neteisingos, nėra pagrindo. Pareiškėjas 1999 - 2002 m. laikotarpyje teritoriniam registratoriui pateikė prašymus dėl nekilnojamųjų daiktų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir kartu su prašymais pateikė dokumentus dėl nekilnojamųjų daiktų ir jų duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas. Teritorinis registratorius įrašė nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, iš jų nekilnojamųjų daiktų vertes, nurodytas kadastro duomenų bylose, į Nekilnojamojo turto kadastrą. Pareiškėjas 2003 m. spalio 24 d. prašymu Nr.NK-1 kreipėsi į teritorinį registratorių perregistruoti nekilnojamąjį turtą su naujai perskaičiuota verte ir išduoti pažymas Valstybinei mokesčių inspekcijai. Teritorinis registratorius tenkino šį pareiškėjo prašymą, t. y. atliko nekilnojamųjų daiktų vertės perskaičiavimą pagal prie 2003 m. spalio 24 d. prašymo pateiktą AB „Klaipėdos nafta“ nekilnojamojo turto su perskaičiuotomis vertėmis sąrašą, įrašė naujas vertes į Nekilnojamojo turto registrą ir išdavė nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą.

322) Pareiškėjas 2009 m. sausio 8 d. teikdamas prašymą teritoriniam registratoriui ištaisyti klaidą apie 1999 - 2002 m. nekilnojamojo turto registre įrašytų statinių vertę, nepateikė dokumentų ar duomenų, įrodančių, kad 1999 - 2002 metais Nekilnojamojo turto registre įrašyta vertė buvo klaidinga. Pareiškėjo skunde išdėstyti argumentai (įrodinėjimai) tokiais dokumentais (duomenimis) nėra laikomi. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Atkreiptinas dėmesys į tą faktą, kad pareiškėjas pagal tuo metu galiojusią įkainojimo tvarką pats pateikdavo nekilnojamųjų daiktų vertes įrašymui į Nekilnojamojo turto registrą.

333) Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Šio įstatymo 31 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad skundas centriniam registratoriui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teritorinio registratoriaus sprendimo priėmimo dienos. 1999 - 2002 m. laikotarpiu įrašytų duomenų pareiškėjas įstatymų nustatytais terminais neskundė, taip pat neginčijo kadastro duomenų bylose įrašytų daiktų verčių.

344) Dėl skundo antrojo reikalavimo, kuriuo pareiškėjas prašo įpareigoti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą ištaisyti nekilnojamojo turto registro duomenų klaidą šiame registre, įrašant žymą apie registro duomenų ištaisymą, nurodant, jog AB „Klaipėdos nafta“ priklausančių statinių vertės, nurodytos iki 2003 m. spalio 24 d. nekilnojamojo turto registre yra ištaisytos pagal klaidos ištaisymo protokolą, pažymi, kad klaidų protokolai nebuvo rašomi, nes klaidų nenustatyta, t. y. duomenys Nekilnojamojo turto registre atitinka duomenis dokumentų, kurių pagrindu jie buvo įrašyti, todėl nėra jokio teisinio pagrindo tenkinti tokį pareiškėjo reikalavimą.

355) Aplinkybę, jog Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 1999 - 2002 m. duomenys apie AB „Klaipėdos nafta“ statinių vertes buvo neteisingi, klaidingi, pareiškėjas įrodinėja Klaipėdos filialo 2005 m. kovo 9 d. bei 2006 m. liepos 24 d. raštais Nr. 2050/05-1210 ir 2050/02-713, kuriuose, anot pareiškėjo, yra konstatuotas klaidos apskaičiuojant statinių vertę faktas. Su tokiais pareiškėjo argumentais negalima sutikti, kadangi, kaip patvirtina šių raštų turinys, Klaipėdos filialas atliko nekilnojamojo turto vertės perskaičiavimą pagal AB „Klaipėdos nafta“ pateiktus papildomus dokumentus - patikslintas sąmatas. Taigi Klaipėdos filialas minėtuose raštuose nekonstatuoja, jog vertės perskaičiuojamos dėl to, kad jos 1999 - 2002 m. laikotarpiu buvo neteisingai apskaičiuotos, o perskaičiuojamos dėl pareiškėjo papildomai pateiktų dokumentų - tai yra ne dėl padarytų klaidų, o dėl naujų aplinkybių. Be to, kaip pažymėjo Klaipėdos filialas 2006 m. liepos 24 d. rašte Nr. 2050/02-713, mokestinės vertės buvo nustatytos remiantis Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo bei rašte nurodyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo nuostatomis, o tokios mokestinės vertės remiantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nuostatomis, nėra duomenys, kaupiami nekilnojamojo turto registre. Taigi šių raštų turinys paneigia pareiškėjo argumentus apie juose konstatuotas klaidas nustatant daiktų vertes ir patvirtina, jog jos buvo perskaičiuotos, atsižvelgiant į papildomai pateiktus dokumentus bei nurodytų teisės aktų nuostatas. Pareiškėjo įrodymai visiškai nepagrindžia, jog 1999 - 2002 m. laikotarpiu į registrą įrašyti duomenys apie ginčo nekilnojamųjų daiktų vertes neatitiko dokumentų, nepagrindžia ir tos aplinkybės, jog jų vertės 1999 - 2002 m. buvo apskaičiuotos neteisingai, nesilaikant teisės aktų reikalavimų, todėl, nesant įrodymų, nėra jokio teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo apeliacinio skundo reikalavimus.

36Teisėjų kolegija

konstatuoja:

37IV.

38Apeliacinis skundas netenkinamas.

39Atsakovas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2009 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. 2050/01-S1-53 atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą ištaisyti nekilnojamojo turto registrų duomenų klaidą dėl AB „Klaipėdos nafta“ priklausančių statinių verčių (b. l. 10). VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2009 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 113 minėtą teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą paliko galioti (b. l. 71-72). Pirmosios instancijos teismas 2009 m. birželio 26 d. sprendimu minėtus atsakovų sprendimus paliko nepakeistus.

40Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų. Šio straipsnio 2 dalis nustato, kad techninės klaidos gali būti ištaisytos suinteresuoto asmens prašymu arba kai nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pastebėjo klaidą, jei nėra pagrindo manyti, kad toks ištaisymas pažeis teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus. Techninės klaidos taisomos neatlygintinai ir apie klaidos ištaisymą pranešama prašymą ištaisyti duomenis padavusiam asmeniui bei asmeniui, tiesiogiai susijusiam su taisomais duomenimis apie nekilnojamojo turto registre įregistruotas daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus.

41Remiantis šiomis Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatomis, duomenys nekilnojamojo turto registre gali būti patikslinti ir ištaisyti dviem atvejais: kai nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti, arba kai įrašant duomenis į nekilnojamojo turto registrą yra padaromos techninės klaidos.

42Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė ištaisyti nekilnojamojo turto registro duomenis dėl AB „Klaipėdos nafta“ priklausančių statinių verčių. Pareiškėjas rėmėsi 2005 m. kovo 9 d. ir 2006 m. liepos 24 d. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo išduotais raštais Nr. 2050/05-1210 ir Nr. 2050/02-713, kuriuose nekilnojamojo turto vertės paskaičiuotos pagal pareiškėjo pateiktas patikslintas sąmatas. Tačiau kaip pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas, pareiškėjas neginčija 1999 – 2002 metais pateiktų dokumentų, kurių pagrindu buvo užfiksuotos statinių vertės nekilnojamojo turto registre, šie dokumentai galioja ir nėra panaikinti. Kaip minėta, pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalį, duomenys nekilnojamojo turto registre gali būti patikslinti ir ištaisyti, kai nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti. Kadangi nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys apie statinių vertę atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, pagrindo tikslinti duomenis pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalį nėra.

43Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 2 dalis numato galimybę ištaisyti nekilnojamojo turto registre esančias technines klaidas. Tačiau nagrinėjamu atveju pareiškėjo prašomas atlikti duomenų tikslinimas nelaikytinas technine klaida, be to, tokios klaidos gali būti ištaisytos, jei nėra pagrindo manyti, kad toks ištaisymas pažeis teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus.

44Dėl apeliacinio skundo argumento, kad 2005 m. kovo 9 d. ir 2006 m. liepos 24 d. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo išduoti raštai Nr. 2050/05-1210 ir Nr. 2050/02-713 patvirtina, jog Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko įrašai 1999 – 2002 metais buvo fiksuoti neteisingi, pažymėtina, jog šiuose atsakovo raštuose statinių vertės 1999 – 2002 metais apskaičiuotos pagal paties pareiškėjo patikslintas sąmatas (b. l. 41 – 46), į statinių vertę neįskaitant kilnojamojo turto ir palūkanų vertės. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalį, nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti. Šio įstatymo 4 straipsnis numato, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Minėtuose VĮ Registro centro Klaipėdos filialo 2005 m. kovo 9 d. ir 2006 m. liepos 24 d. raštuose nenurodyta, jog bendrovei priklausančių statinių vertės būtų buvusios apskaičiuotos neteisingai, pareiškėjas neginčija tų duomenų ar dokumentų, kurių pagrindu ir buvo užfiksuotos šių statinių vertės nekilnojamojo turto registre. Be to, kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, VĮ Registro centro Klaipėdos filialo 2005 m. kovo 9 d. ir 2006 m. liepos 24 d. raštuose mokestinės vertės nustatytos vadovaujantis Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo nuostatomis, tačiau tokios mokestinės vertės pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nuostatas nėra duomenys, kaupiami nekilnojamojo turto registre.

45Taigi pirmosios instancijos teismas, pilnutinai, visapusiškai ir objektyviai išaiškinęs reikšmingas bylai aplinkybes bei teisingai įvertinęs byloje surinktus įrodymus, pagrįstai nustatė, kad nėra pagrindo taisyti nekilnojamojo turto registro duomenis.

46Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra ne kartą akcentavęs, kad administracinio sprendimo formos trūkumai ar kiti formalūs jo priėmimo procedūros pažeidimai nėra pakankamas pagrindas tokiam sprendimui panaikinti, jeigu iš faktinių bylos aplinkybių nekyla pagrįstų abejonių, kad dėl šių pažeidimų galėjo būti priimtas iš esmės neteisingas administracinis sprendimas(žr. pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A14–1757/05).

47Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė, kad ginčijamo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2009 m. vasario 9 d. sprendime Nr. 2050/01-S1-53 nenurodant šio sprendimo apskundimo terminų ir tvarkos, tiesiogiai nenurodant konkrečių teisės aktų normų, kuriomis vadovaujamasi bei sprendimą pavadinant „Informacijai“, būtų buvusios pažeistos pareiškėjo teisės ar teisėti interesai, todėl minėti trūkumai nelaikytini esminiais ir nesudaro pagrindo šį administracinį aktą laikyti nepagrįstu bei neteisėtu.

48Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

49Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

50Pareiškėjo akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ apeliacinį skundą atmesti.

51Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

52Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. I.... 3. Pareiškėjas akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ (toliau – ir AB... 4. Pareiškėjas skunde nurodė, kad 2009 m. sausio 8 d. kreipėsi į valstybės... 5. Skunde nurodė, kad 2003 m. spalio 24 d. Klaipėdos filialui pateikė... 6. Taip pat skunde nurodė, kad prašymą Teritoriniam registratoriui pateikė... 7. Atsakovas valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepimu... 8. Atsakovas valstybės įmonė Registrų centras atsiliepimu su pareiškėjo... 9. II.... 10. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 26 d. sprendimu... 11. Teismas nurodė, kad byloje nagrinėjamas administracinis ginčas dėl... 12. Pažymėjo, kad Registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, jog... 13. Nagrinėjamu atveju atsakovas skundžiamu 2009 m. vasario 9 d. sprendimu Nr.... 14. Pažymėjo, kad pareiškėjas, teigdamas, jog yra klaida registruojant jam... 15. Vertindamas skundžiamo sprendimo turinį ir formą, teismas pastebėjo, kad... 16. Vertindamas skundo reikalavimą įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus, teismas... 17. Sistemiškai aiškindamas ir analizuodamas aukščiau minėtų teisės aktų... 18. Teismas nenustatė skundžiamų aktų panaikinimo pagrindų, kuriais atsakovo... 19. III.... 20. Pareiškėjas AB „Klaipėdos nafta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 21. 1) Kadangi prievolė pateikti mokesčių mokėtojui mokestines vertes tenka VĮ... 22. 2) Bendrovės prašytas padaryti žymas Nekilnojamojo turto registre apie... 23. 3) Teismas byloje iš esmės netinkamai vertino pareiškėjo pateiktus... 24. 4) Minėtieji Klaipėdos filialo raštai buvo išduoti todėl, kad iki 2003 m.... 25. 5) Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnį klaida... 26. 6) Pagal bendrovės pateiktą prašymą 2003 m. spalio 24 d. Klaipėdos filialo... 27. 7) Skundžiamame teismo sprendime netinkamai aiškinama klaidos samprata pagal... 28. 8) Pažymi, kad teismo posėdžio metu pirmosios instancijos teisme atsakovų... 29. 9) Skundžiamame teismo sprendime pripažįstama, kad Klaipėdos filialo... 30. Atsakovai valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas ir valstybė... 31. 1) AB „Klaipėdos nafta“ priklausančių statinių vertės, nurodytos... 32. 2) Pareiškėjas 2009 m. sausio 8 d. teikdamas prašymą teritoriniam... 33. 3) Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad... 34. 4) Dėl skundo antrojo reikalavimo, kuriuo pareiškėjas prašo įpareigoti VĮ... 35. 5) Aplinkybę, jog Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 1999 -... 36. Teisėjų kolegija... 37. IV.... 38. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 39. Atsakovas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2009 m. vasario 9 d.... 40. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad... 41. Remiantis šiomis Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatomis, duomenys... 42. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė ištaisyti nekilnojamojo turto... 43. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 2 dalis numato galimybę... 44. Dėl apeliacinio skundo argumento, kad 2005 m. kovo 9 d. ir 2006 m. liepos 24... 45. Taigi pirmosios instancijos teismas, pilnutinai, visapusiškai ir objektyviai... 46. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra ne kartą... 47. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė, kad ginčijamo... 48. Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas, o... 49. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 50. Pareiškėjo akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ apeliacinį skundą... 51. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 26 d. sprendimą... 52. Nutartis neskundžiama....