Byla Ik-386-422/2012

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Janinos Vitunskienės (kolegijos pranešėja ir pirmininkė), Rimanto Giedraičio ir Dainos Kukalienės, sekretoriaujant Anželikai Kuicaitei, dalyvaujant pareiškėjui V. A., suinteresuotam asmeniui D. A., nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims A. K., T. A., suinteresuotų asmenų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ir Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos atstovams, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. A. prašymą pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą, suinteresuoti asmenys – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, D. A., A. K., T. A., Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija,

Nustatė

2Pareiškėjas V. A. kreipėsi į teismą, prašydamas pratęsti Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011-02-23 Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-10-110223-00003-(14.29) įvykdymo terminą iki 2012-07-23. Nurodė, jog jam kartu su bendraturčiais D. A., A. K. ir T. A. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso 6,5528 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas, esantis ( - ) kaime ( - ) rajone. 2001 m., neprieštaraujant bendraturčiams, šiame sklype pasistatė karkasinį pastatą žemės ūkio padargams susidėti. 2011-01-31 dėl šio statinio jam buvo surašytas Savavališkos statybos aktas Nr. SSA-10-110131-0003-(14.12), o 2011-02-23 Reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-10-110223-00003-(14.29) (toliau – ir Reikalavimas), kuriuo buvo įpareigotas ne vėliau kaip iki 2011-08-23 pašalinti savavališkos statybos padarinius. Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius jo prašymu Reikalavimo įvykdymo terminą pratęsė trims mėnesiams, t. y. iki 2011-11-23. Nurodė, jog kreipėsi dėl savavališkos statybos įteisinimo dokumentų parengimo, tačiau savivaldybės architektas atsisakė pradėti savavališkos statybos įteisinimo procedūrą, kol nėra pateiktas bendraturčių sutikimas arba teismo sprendimas dėl naudojimosi tvarkos žemės sklypu nustatymo. Varėnos r. apylinkės teismas 2011-06-13 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-135-308/2011 nustatė naudojimosi tvarką žemės sklypu ir jam paskyrė naudotis žemės sklypo dalį, kurioje yra jo savavališkai pastatytas statinys (1,2274 ha sklypo dalis, plane pažymėta C), tačiau šis teismo sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka ir byla dar neišnagrinėta. Esant jam palankiam apeliacinės instancijos teismo sprendimui, dar būtų reikalingas laikas projektinės dokumentacijos parengimui. Pradėti savavališkos statybos įteisinimo procedūros negali dėl to, kad neturi dokumento, patvirtinančio jo teisę naudotis žemės sklypo dalimi, kurioje atlikta savavališka statyba, t. y. dar nesibaigė teisminis procesas dėl naudojimosi žemės sklypu nustatymo tvarkos. Pareiškėjo nuomone, ši priežastis turėtų būti pripažinta svarbia ir Reikalavimo įvykdymo termino pratęstas.

3Pažymėtina, jog teismas, rengdamasis bylos nagrinėjimui teismo posėdyje, įtraukė į bylą atsakovu Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, pareiškėjas teismo posėdžio metu tam neprieštaravo, tačiau atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai joks reikalavimas nereiškiamas, byla nagrinėtina ne ginčo teisena, laikantis šiai teisenai nustatytos procesinės šalių padėties, t. y., Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos laikytina suinteresuotu asmeniu, kaip ir buvo nurodyta pareiškėjo skunde.

4Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) atsiliepime nurodė, jog V. A. pareiškime išdėstytos priežastys yra svarbios, sprendžiant termino dėl Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius pratęsimo klausimą. Pareiškėjo prašymą palieka spręsti teismo nuožiūra.

5Suinteresuotas asmuo D. A. prašė pareiškimą tenkinti.

6Suinteresuotas asmuo T. A. atsiliepime nurodė, jog su prašymu nesutinka. Jo atstovo teigimu, pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių priežasčių, susijusių su savavališkos statybos padarinių šalinimu, svarbumą. Pareiškėjas nėra kreipęsis nei į Inspekciją, nei į Dzūkijos nacionalinio parko direkciją dėl galimybės įteisinti savavališkai pastatytą statinį, netgi nepradėjęs rengti projektinės dokumentacijos. Sklypas, kuriame yra statinys, patenka į Dzūkijos nacionalinio parko teritoriją, tačiau pareiškėjas nėra gavęs Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos nuomonės, ar toje vietoje iš viso gali būti pastatytas statinys. Jo teigimu, aplinkybė, jog tariamai pareiškėjui bus leista naudotis ta žemės sklypo dalimi (pagal naudojimosi žemės sklypu tvarką), kur savavališkai pastatytas statinys, negali būti pripažįstama svarbia priežastimi, pateisinančia tokio termino pratęsimo būtinumą.

7Prašymas tenkinamas.

8Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. 3 d. nuostatomis, reikalavimui pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdyti nustatomas 6 mėnesių terminas, kurį Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, jeigu yra svarbių priežasčių, asmens prašymu gali vieną kartą pratęsti 3 mėnesiams. Dėl reikalavimo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui ar dėl atsisakymo jį pratęsti asmuo gali kreiptis į teismą. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis (atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas – projektinės dokumentacijos pakeitimo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo ar pertvarkymo), kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos.

9Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo teismo pratęsti Reikalavimo vykdymo terminą ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui.

10Nustatyta, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2011-01-31 V. A. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-10-110131-00003-(14.12) dėl medinio karkasinio pagalbinio ūkio paskirties pastato ( - ) kaime, ( - ) seniūnijoje, ( - ) rajone, pastatyto bendros nuosavybės žemės ūkio paskirties žemės sklype (unikalus Nr.4400-0177-9244) savavališkos statybos (b. l. 7). 2011-02-23 Reikalavimu pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-10-110223-00003-(14.29) Inspekcija pareikalavo, kad pareiškėjas iki 2011-08-23 savo lėšomis pašalintų savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriautų medinį karkasinį pagalbinio ūkio pastatą ir sutvarkytų statybos vietą (b. l. 5).

112011-08-17 prašymu pareiškėjas kreipėsi į Inspekciją (reg. Nr. PRE-275-(14.29), prašydamas pratęsti Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius 3 mėnesiams (b. l. 70). Prašyme nurodė, jog teismine tvarka siekia gauti žemės sklypo, kuriame yra savavališkai pastatytas statinys, dokumentus jo įteisinimui.

12Administracinės bylos duomenys patvirtina, jog 2011-08-22 Inspekcijos sprendimu Nr. 2D-10667-(14.29) buvo pratęstas Reikalavimo įvykdymo terminas iki 2011 m. lapkričio 23 d. (b. l. 25). Minėto termino pratęsimą ilgesniam nei 3 mėnesių terminui įstatymas priskiria spręsti teismui (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 str. 3 d.).

13Šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo (toliau – ir Įstatymo) 28 str. 3 d. nuostatos įtvirtina statytojo teisę įteisinti savavališką statybą, kreipiantis į Įstatymo 23 str. nurodytus subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo. Pareiškėjas teismo posėdžio metu nurodė, jog po Savavališkos statybos akto surašymo kreipėsi į Varėnos rajono savivaldybės administraciją dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo, tačiau savivaldybės architektas atsisakė jį išduoti, kol nėra pateikti naudojimosi žemės sklypo dalimi, kuriame yra pastatytas statinys, dokumentai. Kitais įrodymais ši pareiškėjo nurodyta aplinkybė nepaneigta. Priešingai, suinteresuotas asmuo D. A. patvirtino, jog pareiškėjas kreipėsi į savivaldybę dėl statybos dokumento išdavimo (b. l. 121). Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, pareiškėjas yra inicijavęs teisminį procesą dėl naudojimosi tvarkos žemės sklypu nustatymo tarp bendraturčių (b. l. 26). 2011-06-13 Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimas, kuriuo nustatyta ginčo žemės sklypu naudojimosi tvarka (b. l. 26) yra apskųstas apeliacine tvarka (b. l. 71), apeliacine tvarka byla dar nėra išnagrinėta.

14Visuma byloje surinktų įrodymų patvirtina, jog pareiškėjas yra ėmęsis aktyvių veiksmų, susijusių su teisės aktų reglamentuojamomis procedūromis, siekdamas savavališkos statybos įteisinimo, kurių trukmės iš esmės jis pats negali įtakoti. Nustatytos aplinkybės ir surinktų įrodymų visuma, teismo nuomone, sudaro pagrindą pareiškėjo nurodytas priežastis pripažinti svarbiomis ir pratęsti pareiškėjui terminą įvykdyti reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius iki jo prašomo termino, t. y. iki 2012-07-23 (Statybos įstatymo 28 str. 3 d.). Remiantis aukščiau nurodytais motyvais, atmestini suinteresuoto asmens T. A. argumentai, dėl jo manymu, pareiškėjo nurodytų priežasčių nesvarbumo, o minėto suinteresuoto asmens argumentai dėl statinio toje vietoje galimumo ar negalimumo nesvarstytini, kaip išeinantys už skundo dalyko ir teismo kompetencijos ribų (Statybos įstatymo 28 str. 3 d.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16Pareiškėjo prašymą patenkinti.

17Pratęsti Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011-02-23 Reikalavime pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-10-110223-00003-(14.29) nustatytą šio reikalavimo įvykdymo terminą iki 2012 m. liepos 23 d.

18Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai