Byla I-4190-789/2016
Dėl rašto panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko, Rasos Ragulskytės-Markovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donato Vansevičiaus,

2dalyvaujant pareiškėjo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovei Agnei Viršilaitei ir atsakovo atstovei Leokadijai Daujotaitei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą atsakovei Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai, trečiasis suinteresuotas asmuo P. B., dėl rašto panaikinimo.

4Teismas

Nustatė

5Pareiškėjas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktame prašyme prašo panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – ir Profesinė sąjunga) 2015-09-21 raštu Nr. 1P-443 (toliau – ir Raštas) pateiktą atsisakymą duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės posto vyriausiajam inspektoriui P. B. (toliau – ir Inspektorius) (b. l. 1–4).

6Nurodė, kad Inspektorius, 2015-05-27 apie 11.00 val. atlikdamas eksporto deklaracijos Nr. 15LTVG2000EK0238E0 muitinį tikrinimą ir įforminimą, užpildė Prašymo B dalies išvadą „siūlau leisti“, nors C dalyje jau buvo priimtas Vilniaus teritorinės muitinės Vaidotų GP posto viršininko pavaduotojos V. Rauluškevičiūtės sprendimas leisti atlikti prekės (automobilio Peugeot 107) muitinį tikrinimą muitinės darbo laiku asmens pageidaujamoje vietoje. Nurodė, kad Inspektorius, atlikdamas muitinį tikrinimą, neteisėtai įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, t. y. suklastojo UAB „Autoroad“ 2015-05-27 pateiktą dokumentą ir minėtą suklastotą dokumentą pridėjo prie kitos UAB „Autoroad“ pateiktos eksporto deklaracijos. Teigia, kad šiais veiksmais Inspektorius pažeidė teisės aktų reikalavimus ir padarė tarnybinį nusižengimą. Taip pat nurodė, kad Inspektorius, atlikdamas eksporto deklaracijos Nr. 15LTVG2000EK0238E0 muitinį tikrinimą, netinkamai vykdė deklaracijos muitinį tikrinimą pagal nurodytą patikrinimo instrukciją.

7Paaiškino, kad pareiškėjas priėmė sprendimą Inspektoriui skirti tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą. Nurodė, kad 2015-09-09 raštu Nr. (5.46)3B-9360 „Dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą“ kreipėsi į Profesinę sąjungą su prašymu leisti skirti Inspektoriui tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą. Paaiškino, kad Profesinė sąjunga 2015-09-21 raštu Nr. 1P-443 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo“ atsisakė duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Inspektoriui, savo atsisakymą motyvuodama tuo, kad numatoma paskirti nuobauda – griežtas papeikimas – yra neadekvati padarytam pažeidimui. Pareiškėjas mano, kad Profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą yra nepagrįstas ir prieštaraujantis Lietuvos Respublikos teisės aktams bei teismų praktikai. Pažymėjo, kad 2014-10-20 sudaryta Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinė sutartis Nr. 11B-1000/PV3-33 (toliau – ir Kolektyvinė sutartis), kurios 27.3 p. nustatyta, kad prieš skiriant tarnybinę ar drausminę nuobaudą darbuotojui – profesinės sąjungos nariui, turi būti gautas šios profesinės sąjungos sutikimas. Teigia, kad spręsdama, ar duoti sutikimą tarnybinei ar drausminei nuobaudai skirti, Profesinė sąjunga turi įvertinti nuobaudos skyrimo pagrįstumą tik tais aspektais, ar nuobauda nėra skiriama darbuotojui dėl jo narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl darbuotojo veiklos profesinėje sąjungoje.

8Teigia, kad Profesinė sąjunga, neduodama sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą Inspektoriui, nenurodė nei vienos jo diskriminavimą dėl dalyvavimo Profesinės sąjungos veikloje patvirtinančios aplinkybės, vertino nuobaudos skyrimo procedūros ir pačios tarnybinio patikrinimo išvados pagrįstumą, tuo viršydama savo kompetenciją. Teigia, kad nei tarnybinio patikrinimo medžiagoje, nei tarnybinio patikrinimo išvadoje nėra duomenų, jog tarnybinę nuobaudą Inspektoriui ketinama skirti dėl jo narystės profesinėse sąjungose, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose.

9Atsakovė Profesinė sąjunga atsiliepime nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo prašymu. Teigė, kad atsakovas veikia, įgyvendindamas Profesinių sąjungų įstatyme suteiktą teise atstovauti ir ginti savo narius, teikti pasiūlymus institucijoms. Nurodė, kad 2015-08-21 Tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. 7B-1690 komisija netinkamai ir neobjektyviai įvertino faktus, patikrinimą atliko tendencingai. Teigia, kad komisijos vertinimas dėl pareigūno korupcinio pobūdžio veiksmų yra nepagrįstas ir neparemtas įrodymais. Mano, kad faktas, jog ūkio subjektas pateikė prašymą atlikti prekių muitinį tikrinimą muitinės posto darbo (nedarbo) laiku asmens pageidaujamoje vietoje, o, atvykus Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnams, tos prekės dar nebuvo pristatytos, neįrodo, kad pareigūnas veikė neteisėtai ar susijęs su ūkio subjektu ir siekė sau naudos. Mano, kad, parinkdamas drausminio poveikio priemones, darbdavys privalo atsižvelgti į tai, kad drausminio poveikio priemonė būtų adekvati padarytam pažeidimui. Atsižvelgus į pareigūno tarnybą muitinėje, jo darbo rezultatus, mano, kad sprendimas skirti tokią griežtą drausminę nuobaudą yra neadekvatus padarytam pažeidimui. Profesinė sąjunga, atsisakydama duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą, vadovavosi savo veiklos principais ir įstatymų jai suteikta teise atstovauti ir ginti savo narius nuo neteisėtų darbdavio veiksmų (b. l. 40–41).

10Pareiškėjo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad skundą palaiko ir prašė jį tenkinti

11Atsakovės atstovė teismo posėdyje nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

12Teismo posėdyje trečiasis suinteresuotas asmuo nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai (b. l. 52).

13Teismas

konstatuoja:

14Iš bylos duomenų matyti, kad Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015-06-12 įsakymu Nr. 1B-458 buvo sudaryta komisija ir pradėtas tarnybinis patikrinimas Inspektoriaus galimam tarnybiniam nusižengimui ištirti (toliau – ir Komisija), kuriai pavesta atlikti tarnybinį patikrinimą ir pateikti motyvuotą tarnybinio patikrinimo išvadą veiksmų (b. l. 5). Muitinės departamentas 2015-06-15 raštu Nr. (5.46)3B-6164 apie pradėtą tarnybinį patikrinimą pranešė Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai (b. l. 17). Profesinė sąjunga 2015-06-18 raštu Nr. 1P-244 pranešė, kad profesinės sąjungos įgaliotas atstovas dalyvaus atliekamo tarnybinio patikrinimo procedūroje, prašė informuoti apie patikrinimo eigą, sudaryti galimybę susipažinti su tarnybinio patikrinimo medžiaga (b. l. 18). Muitinės departamentas 2015-07-01 raštu Nr. (5.46)3B-6795 pateikė atsakovei prašomus duomenis (b. l. 19–20). Atlikusi tarnybinį patikrinimą, Komisija 2015-08-21 surašė Tarnybinio patikrinimo išvadą dėl Inspektoriaus veiksmų Nr. 7B-1690, kurioje siūlė Inspektoriui skirti tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą (b. l. 6–16). Muitinės departamentas 2015-09-09 raštu Nr. (5.46)3B-9360 kreipėsi į atsakovę, prašydamas duoti sutikimą skirti Inspektoriui tarnybinę nuobaudą už padarytą tarnybinį nusižengimą (b. l. 21–22). Profesinė sąjunga 2015-09-21 raštu Nr. 1P-443 atsisakė duoti sutikimą skirti Inspektoriui tarnybinę nuobaudą (b. l. 23–24).

15Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas (toliau – ir Statutas), Profesinių sąjungų įstatymas (toliau – ir Įstatymas), Tarnybinio patikrinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-09-26 įsakymu Nr. 1K-237 (toliau – ir Taisyklės), ir 2014-10-20 Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinė sutartis Nr. 11B-1000 (toliau – ir Kolektyvinė sutartis; b. l. 25–34). Pagal Statuto 16 str. 3 d. muitinės pareigūnai turi teisę dalyvauti profesinių sąjungų veikloje, muitinės profesinių sąjungų įgalioti atstovai turi teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti sprendžiant muitinės pareigūnų tarnybinių nuobaudų skyrimo klausimus, muitinės pareigūnų profesinės sąjungos turi teisę Darbo kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis pasirašyti kolektyvines sutartis, kiek tai neprieštarauja šiam Statutui ir kitiems muitinės pareigūnų teisinį statusą nustatantiems teisės aktams. Pagal Statuto 42 str., kai yra duomenų apie muitinės pareigūno padarytą tarnybinį nusižengimą, atliekamas tarnybinis patikrinimas (1 d.), o tarnybinio patikrinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarką nustato finansų ministras (2 d.). Pagal Taisyklių 33 p. pareigūnai – profesinių sąjungų atstovai – turi teisę susipažinti su tarnybinio patikrinimo medžiaga, teikti siūlymus dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo. Muitinės profesinių sąjungų ir jų narių teisės, pareigos ir veiklos garantijos įtvirtintos Profesinių sąjungų įstatyme, kuriame nustatyta, kad: profesinės sąjungos atstovauja savo nariams (taip pat gali būti darbuotojų kolektyvo atstovais), sudarydamos su darbdaviu kolektyvinę ir kitokias sutartis (11 str.); darbdavys privalo užtikrinti profesinių sąjungų veiklos sąlygas, numatytas kolektyvinėse ir kitose jų tarpusavio sutartyse (13 str. 2 d.); darbdavys negali atleisti iš darbo darbuotojo, išrinkto į įmonėje, įstaigoje, organizacijoje veikiančios profesinės sąjungos atstovaujamąjį ir (arba) valdymo organą laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės negavęs tos profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo išankstinio sutikimo, šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytiems darbuotojams skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, taip pat reikalingas išankstinis profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo sutikimas (21 str. 1 ir 2 d.). Papildomos muitinės profesinių sąjungų ir jų narių teisės, pareigos ir veiklos garantijos įtvirtintos Kolektyvinėje sutartyje, pagal kurią: darbdavys apie pradėtą tarnybinį patikrinimą dėl darbuotojo – profesinės sąjungos nario – veiksmų ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja profesinę sąjungą, kurios narys jis yra (27.1 p.); atlikus tarnybinį patikrinimą profesinės sąjungos nario atžvilgiu, tarnybinio patikrinimo išvada pateikiama profesinei sąjungai, kuri per 2 darbo dienas turi teisę pateikti savo nuomonę dėl išvados pagrįstumo (27.2 p.); įstatymų nustatytais atvejais prieš skiriant tarnybinę ar drausminę nuobaudą darbuotojui – profesinės sąjungos nariui, turi būti gautas šios profesinės sąjungos sutikimas, o spręsdama, ar duoti sutikimą tarnybinei ar drausminei nuobaudai skirti, profesinė sąjunga įvertina nuobaudos skyrimo pagrįstumą tik tais aspektais, ar nuobauda nėra skiriama darbuotojui dėl jo narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl darbuotojo veiklos profesinėje sąjungoje (27.3 p.).

16Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT), atsižvelgdamas į Konstitucijos 29 str. įtvirtintą visų asmenų lygybės principą, profesinių sąjungų teisių reglamentavimą Europos teisės aktuose, taip pat į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, yra suformavęs nuoseklią praktiką, kad teisinio reguliavimo dėl profesinių sąjungų narių garantijų kontekste yra apibrėžiamos ir profesinės sąjungos diskrecijos teisės duoti (neduoti) sutikimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo ribos: profesinė sąjunga šią teisę turi naudoti tik kaip priemonę apsaugoti savo narius nuo diskriminacijos dėl narystės profesinėje sąjungoje. Profesinės sąjungos renkamasis organas, spręsdamas, ar duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą pareigūnui – profesinės sąjungos nariui, privalo įvertinti tokios nuobaudos skyrimo pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama pareigūnui dėl jo narystės profesinėse sąjungose, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose, nevertindamas pareigūnui inkriminuojamos veikos pagrįstumo ir kitų teisėtumo klausimų (ar įrodytas pažeidimo faktas, kaip kvalifikuotina veika, kokia konkreti tarnybinė nuobauda skirtina pareigūnui ir pan.) ir aiškiai išdėstyti savo poziciją (sutinka / nesutinka) dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo konkrečiam profesinės sąjungos nariui. Nesant įrodymų, kad tarnybinę nuobaudą ketinama skirti dėl asmens veiklos profesinėje sąjungoje, profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą yra neteisėtas, kadangi nepagrįstai suvaržytų viešojo administravimo subjektų teisę vykdyti įstatymais priskirtas funkcijas, galimybę reaguoti į pavaldžių darbuotojų darbinės veiklos trūkumus, padarytus pažeidimus (2004-04-13 išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A3-170/2004, Administracinių teismų praktika Nr. 5; 2012-06-25 išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A662-368/2012, Administracinė jurisprudencija, 2012, Nr. 23, 2010-07-30 nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1080/2010, 2012-05-10 nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2288/2012).

17LVAT jurisprudencijoje taip pat laikomasi nuostatos, kad teismas, spręsdamas dėl profesinės sąjungos nesutikimo paskirti tarnybinę nuobaudą atitinkamam pareigūnui, turi užtikrinti viešosios valdžios institucijos, kaip darbdavio, ir jos darbuotojų interesų balansą. Pagal nustatytą teisinį reguliavimą ir jį aiškinančią teismų praktiką, teismas gali panaikinti pareigūnams atstovaujančio organo atsisakymą duoti sutikimą paskirti tarnybinę nuobaudą profesinės sąjungos renkamojo organo nariui nustatęs, kad profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą iš esmės pažeidžia teisėtus valstybės institucijos interesus bei tai, jog tarnybinė nuobauda nėra skiriama dėl šio pareigūno veiklos profesinėje sąjungoje. Šioms aplinkybėms įvertinti reikia nustatyti: pirma, ar pareiškėjas įrodė, jog nesutikimas iš esmės pažeidžia jo interesus ir, antra, ar atsakovas, priimdamas sprendimą nesutikti paskirti tarnybinę nuobaudą trečiajam suinteresuotam asmeniui, veikė tinkamai ir savo diskrecijos duoti ar ne sutikimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo nenaudojo aiškiai klaidingai (2012-06-25 išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A662-368/2012, Administracinė jurisprudencija, 2012, Nr. 23).

18Teismas, įvertinęs skundžiamo Profesinės sąjungos 2015-09-21 rašto turinį visų byloje surinktų įrodymų kontekste, konstatuoja, kad šiame rašte Profesinė sąjunga išreiškia savo nuomonę dėl jo nario P. B. padarytos veikos, nepakankamai atlikto tyrimo, netinkamos nuobaudos. Šiame rašte Profesinė sąjunga nepateikia jokių argumentų, duomenų, kurių pagrindu būtų galima teigti, kad P. B. tarnybinė nuobauda skiriama dėl jo narystės ar veiklos Profesinėje sąjungoje. Argumentų, kaip P. B. siūloma skirti tarnybinė nuobauda gali būti susijusi su jo naryste Profesinėje sąjungoje, atsakovas nepateikė ir atsiliepime.

19Teismo vertinimu, Profesinė sąjunga, nesivadovaudama Statuto, Profesinių sąjungų įstatymo ir Kolektyvinės sutarties nuostatomis, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pateiktu šių nuostatų aiškinimu, netinkamai įgyvendino jai suteiktą teisę neduoti sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą Profesinės sąjungos nariui. Profesinė sąjunga viršijo jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus, nes, neturėdama teisinio pagrindo, vertino P. B. galimai padaryto tarnybinio nusižengimo faktą ir skiriamos nuobaudos rūšį, tarnybinio patikrinimo išvados teisėtumą ir pagrįstumą, atliko patikrinimo metu nustatytų aplinkybių įvertinimą, pasisakė dėl ketinamos skirti tarnybinės nuobaudos teisingumo ir sąžiningumo. Tokiu būdu buvo pažeisti pareiškėjo interesai įgyvendinti savo kompetenciją spręsti tarnybinės atsakomybės klausimą.

20Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pareiškėjo prašymas yra pagrįstas, todėl tenkintinas. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2015-09-21 raštas Nr. 1P-443, kuriame pateiktas atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės posto vyriausiajam inspektoriui P. B., naikintinas kaip neteisėtas.

21Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija nuo 2001-01-01 iki 2016-06-30 (su pakeitimais ir papildymais)) 85-87 str., 88 str. 2 p., Administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija nuo 2016-07-01) 132 str. 1 d. ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2399 8 str. 1 d.,

Nutarė

22Pareiškėjo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą tenkinti.

23Panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2015-09-21 rašte Nr. 1P-443 pateiktą atsisakymą duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės posto vyriausiajam inspektoriui P. B..

24Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 4. Teismas... 5. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktame prašyme... 6. Nurodė, kad Inspektorius, 2015-05-27 apie 11.00 val. atlikdamas eksporto... 7. Paaiškino, kad pareiškėjas priėmė sprendimą Inspektoriui skirti... 8. Teigia, kad Profesinė sąjunga, neduodama sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą... 9. Atsakovė Profesinė sąjunga atsiliepime nurodė, kad nesutinka su... 10. Pareiškėjo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad skundą palaiko ir prašė... 11. Atsakovės atstovė teismo posėdyje nurodė, kad su skundu nesutinka ir... 12. Teismo posėdyje trečiasis suinteresuotas asmuo nedalyvavo, apie teismo... 13. Teismas... 14. Iš bylos duomenų matyti, kad Muitinės departamento generalinio direktoriaus... 15. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Tarnybos Lietuvos Respublikos... 16. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT),... 17. LVAT jurisprudencijoje taip pat laikomasi nuostatos, kad teismas, spręsdamas... 18. Teismas, įvertinęs skundžiamo Profesinės sąjungos 2015-09-21 rašto... 19. Teismo vertinimu, Profesinė sąjunga, nesivadovaudama Statuto, Profesinių... 20. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pareiškėjo... 21. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija... 22. Pareiškėjo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų... 23. Panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2015-09-21 rašte Nr.... 24. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...