Byla 2-2616-828/2012
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Bangenės miškas“ ieškinį atsakovui J. Jankausko automobilių remonto įmonei

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, sekretoriaujant Audronei Meškonytei, dalyvaujant ieškovo UAB „Bangenės miškas“ atstovei Ramūnei Glinskienei, nedalyvaujant atsakovo J. Jankausko automobilių remonto įmonės atstovui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Bangenės miškas“ ieškinį atsakovui J. Jankausko automobilių remonto įmonei, ir

Nustatė

3Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo 6695,80 Lt skolą, 2732,42 Lt delspinigius, 8.49% dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, teismo posėdžio metu atstovas paaiškino, kad 2011-07-07 ieškovas su atsakovu sudarė medienos pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pateikti (perduoti nuosavybėn), o atsakovas įsipareigojo nupirkti (priimti) medieną ir apmokėti už ją per 30 kalendorinių dienų nuo medienos pirkimo dokumentų išrašymo datos. Apmokėjimui už perduotas prekes, ieškovas 2011-07-07 pateikė PVM sąskaitą-faktūrą serija PBM Nr. 0005974 16904,43 Lt sumai. Atsakovas už medieną nesumokėjo 6695,80 Lt. Pagal sutarties 7.1 p. atsakovas privalo mokėti 0,2% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos, kurie sudaro 2732,42 Lt. Prašo priteisti 8,49% dydžio palūkanas pagal LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą. Ieškovas sutinka, kad skolos mokėjimas būtų išdėstytas 3 mėnesiams.

4Atsakovas teismo posėdyje nedalyvauja, apie teismo posėdį jam pranešta tinkamai (b.l. 53). Atsiliepime nurodė, kad nuosavybės teisė į medieną pagal sutarties 5.1 p. pirkėjui pereina tik galutinai už ją atsiskaičius, todėl nuosavybės teisė priklauso pardavėjui ir pardavėjas gali pasiimti prekę. Jei teismas tenkintų ieškinį, prašo skolos mokėjimą išdėstyti 10 mėnesių laikotarpiui (b.l. 46).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2011 m. liepos 7 d. sudarė medienos pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 110705/1, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pateikti (perduoti nuosavybėn), o atsakovas įsipareigojo nupirkti (priimti) medieną pagal sutartyje nurodytą kainą (b.l. 35-36). Atsakovas įsipareigojo už pateiktą medieną atsikaityti per 30 kalendorinių dienų nuo medienos pirkimo dokumentų (PVM sąskaitų-faktūrų, medienos važtaraščių) išrašymo datos (sutarties 4.2 p.). Ieškovas 2011-07-07 išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą Serija PBM Nr. 0005974 už pagal sutartį patiektą medieną sumoje 16904,43 Lt (b.l. 37), atsiskaitymo terminas iki 2011-08-07. Atsakovas už medieną liko nesumokėjęs 6695,80 Lt. Duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs savo sutartinį įsipareigojimą, sumokėjęs nurodytą sumą, byloje nėra. Atsakovas šią aplinkybę pripažįsta.

7Pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės arba patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (LR CK 6.305 str.). Pirkimo pardavimo sutarties esmė – kitam asmeniui perleidžiama daiktinė (nuosavybės arba patikėjimo) teisė į jį. Pagrindinė pardavėjo pareiga yra perduoti daiktus pirkėjui nuosavybės (patikėjimo) teise (LR CK 6.317 str. 1 d.), o pagrindinė pirkėjo pareiga yra sumokėti kainą per sutartyje arba įstatyme nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (LR 6.344 str. 1 d.). Pirkimo pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai įvykdytos jos sąlygos – perduotas daiktas ir sumokėta kaina. Pažeidus sutartį, nukentėjusioji šalis turi teisę panaudoti prieš skolininką prievolinius pažeistų teisių gynimo būdus, tame tarpe ir reikalauti įvykdyti prievolę natūra (CK 6.60 str.). Taigi, atsakovo argumentai, kad pagal sutarties 5.1 punktą medienos savininkas yra ieškovas ir jis turi teisę ją atsiimti, nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės. Ieškovas įvykdė savo įsipareigojimus pagal sutartį, todėl daroma išvada, kad atsakovas taip pat privalo įvykdyti savo sutartinę prievolę – sumokėti ieškovui už prekę. Atsižvelgiant į tai, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus, draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo sąlygas (LR CK 6.38, 6.59, 6.63 str.), iš atsakovo priteistina 6695,80 Lt skola.

8Ieškovas taip pat prašo iš atsakovo priteisti sutartimi numatytus delspinigius. Remiantis LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p., ieškovas delspinigius skaičiuoja už 159 dienas (nuo 2011-08-07 iki 2012-01-13). Pagal sutarties 7.1 punktą, už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną ieškovas skaičiuoja 0,2 procento dydžio delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos. Todėl delspinigių dydis už 159 dienas yra 2732,42 Lt.

9Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos – tai įstatymų ar sutarties nustatyta pinigų suma, kurią kaltoji sutarties šalis (skolininkas) privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (LR CK 6.71 str. 1 d., 6.258 str. 1 d.). Netesybos turi atlikti kompensuojamą funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo (LR CK 6.73 str. 2 d.). Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumu, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį. LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas vien dėl to, kad jos pernelyg didelės (neprotingos), taip pat dėl to, jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės ir tai vertinama kaip teismo pareiga kontroliuoti netesybų dydį. Nagrinėjamu atveju, teismo vertinimu, yra pagrindas mažinti ieškovo reikalaujamas netesybas. Teismas, atsižvelgdamas į šalių sutartinių santykių pobūdį (abi šalys, vykdydamos sutartį, veikė kaip verslininkai), prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, į aplinkybę, jog kreditoriaus patirti nuostoliai dėl termino įvykdyti prievolę pažeidimo nėra aiškūs, tačiau atsižvelgiant į jo veiklos pobūdį (prekyba mišku, mediena), skolos sumą, akivaizdu, jog jie negali būti dideli, daro išvadą, kad teisingas, protingas ir sąžiningas netesybų dydis nagrinėjamu atveju yra 0,05 proc. už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. viso už ieškovo nurodytą laikotarpį – 532,32 Lt (CK 1.5 str. 4 d.). Todėl šios netesybos ir priteisiamos iš atsakovės.

10Komerciniams santykiams palūkanas numato specialus įstatymas - Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Jame numatyta, kad už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius skolininkas moka vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normos padidintos 7 procentiniais punktais dydžio palūkanas. Ieškovas šių palūkanų reikalauja, todėl už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą iš atsakovo priteistinos 8,49 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Atsakovas prašo išdėstyti sprendimo vykdymą 10 mėnesių laikotarpiui. Ieškovas sutinka, kad sprendimo vykdymas būtų išdėstytas 3 mėnesių laikotarpiui. Prašymas tenkintinas iš dalies.

12Išdėstyti teismo sprendimo vykdymą galima tada, kai šito reikia dėl tam tikrų socialiai reikšmingų aplinkybių, siekiant užtikrinti socialinį teisingumą. Sprendžiant klausimą turi būti atsižvelgiama į šalių turtinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes. Turi būti konstatuojama, kad atsakovo padėtis ypač bloga.

13Atsakovas savo sunkiai materialiniai padėčiai pagrįsti nepateikė teismui jokių įrodymų. Pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo yra svarbus šalių lygiateisiškumo principas. Tai reiškia, kad šiuo atveju turi būti atsižvelgta ne tik į atsakovo, bet ir į ieškovo interesus. Patenkinus atsakovo prašymą, tai yra išdėsčius teismo sprendimo vykdymą 10 mėnesių laikotarpiui, teismo nuomone, būtų pažeisti ieškovo interesai ir tuo pačiu lygiateisiškumo principas bei sumenkintas pats teismo sprendimas, teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principas, pagal kurį privalu pripažinti, gerbti ir ginti teisėtai įgytas civilines teises. Ieškovo teisė susigrąžinti skolą iš atsakovo turi būti ginama, o atsakovas privalo gerbti šią ieškovo teisę ir stengtis, kuo greičiau įvykdyti savo prievolę. Todėl konstatuojama, kad išdėsčius teismo sprendimo vykdymą 3 mėnesių laikotarpiui, protingumo, lygiateisiškumo principai, nebus pažeisti, o socialinis teisingumas bus užtikrintas. Taip pat iš esmės nebus pažeisti ir teisėti ieškovo interesai, teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principas. Be to ir pats ieškovas sutinka, kad sprendimo vykdymas būtų išdėstytas 3 mėnesių laikotarpiui. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, atsakovo prašymas tenkintinas iš dalies.

14Bylinėjimosi išlaidos priteisiamos proporcingai patenkintų reikalavimų sumai (patenkinta 76,66 proc. reikalavimų) (LR CPK 79, 80, 88, 92, 93, 96 str.). Pašto išlaidos iš ieškovo nepriteisiamos, kad yra mažesnės nei įstatyme nustatytas minimalus dydis (CPK 96 str. 6 d.).

15Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270, 284 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo J. Jankausko automobilių remonto įmonės, įm.k. 173163152, 6695,80 Lt (šešis tūkstančius šešis šimtus devyniasdešimt penkis litus 80 ct) skolą, 532,32 Lt (penkis šimtus trisdešimt du litus 32 ct) delspinigių, 8,49 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-01-17) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 216,95 Lt (du šimtus šešiolika litų 95 ct) dalį žyminio mokesčio – ieškovo UAB „Bangenės miškas“, įm.k. 14838263, naudai, šios sprendimo dalies vykdymą, išdėstant kas mėnesį mokomomis periodinėmis įmokomis po 2400,00 Lt (du tūkstančius keturis šimtus litų 00 ct), nurodant pirmąją išdėstyto mokėjimo įmoką atlikti iki 2012-05-31.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Priteisti iš atsakovo J. Jankausko automobilių remonto įmonės, įm.k. 173163152, 21,46 Lt (dvidešimt vieną litą 46 ct) dalį išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

20Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai