Byla I-648-764/2009
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko (kolegijos pirmininkas), Egidijos Smalakienės (pranešėja) ir Liudmilos Zaborovskos, sekretoriaujant Tatjanai Baškir, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Philip Morris Baltic“ atstovui advokatui Jonui Masiokui, atsakovės atstovei Laurai Petrauskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Philip Morris Baltic“ skundą atsakovei Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie LR Vyriausybės dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB „Philip Morris Baltic“ (toliau – pareiškėja, bendrovė, įmonė) su skundu (b. l. 3-6) kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie LR Vyriausybės (toliau – Tarnyba, atsakovė) 2008-10-23 nutarimą Nr. 3K08/260 taikyti ekonomines sankcijas už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus (toliau – Nutarimas).

4Paaiškino, kad su Nutarimu nesutinka, nes ginčo atveju laiškai buvo siunčiami tik konkretiems asmenims – suaugusiems rūkantiesiems, iš anksto suteikusiems savo asmens duomenis pareiškėjai ir davusiems sutikimą, jog jiems būtų siunčiama tokio pobūdžio informacija. Taigi, pareiškėjos siųsti laiškai nebuvo vieši, juose pateikiama informacija buvo prieinama tik iš anksto apibrėžtam gavėjų ratui. Todėl tokia informacija pagal pateikimo būdą negali būti laikoma reklama, nes reklama laikomi tik viešo pobūdžio pranešimai, dėl to tokie pareiškėjos veiksmai negali būti traktuojami kaip LR tabako kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymo) 17 str. 1 d. nuostatos pažeidimas. Taip pat laiko, kad atsakovė praleido Įstatymo 27 str. 2 d. numatytą naikinamąjį terminą ekonominėms sankcijoms paskirti. Tvirtino, kad pareiškėją atsakovė pirmą kartą informavo 2008-09-18 raštu, kuriame jau buvo konstatuojamas tariamas tabako gaminių reklamavimo faktas, o Nutarimas buvo priimtas tik 2008-10-23. Taigi, mano, kad tariamus tabako gaminių reklamos veiksmus atsakovė, remdamasi turima informacija, konstatavo jau pačiame pirmajame savo 2008-09-18 rašte pareiškėjai, t. y. atsakovas jau 2008-09-18 žinojo, jog pareiškėja vartotojams siunčia laiškus. Iš atsakovės 2008-09-18 rašto matyti, kad tai dienai ji jau turėjo pakankamai faktinės informacijos apie pareiškėjos veiksmus bei galėjo ir buvo susidariusi nuomonę, jog yra padarytas Įstatymo pažeidimas. Tabako reklama yra draudžiama, todėl 2008-09-18 rašte atsakovė konstatuodama pareiškėjos tariamai vykdomą tabako gaminių reklamą, tuo pačiu nustatė ir tariamai įvykdytą pažeidimą. Atkreipė dėmesį, kad atsakovė nesistengė, jog bylos nagrinėjimas ir ekonominių sankcijų skyrimas būtų atliktas laikantis Įstatyme nustatytų terminų. Atsakovė 2008-09-18 surašė raštą, kuriame konstatavo, kad jos duomenimis, pareiškėja siunčia vartotojams laiškus, kuriuose reklamuojami tabako gaminiai, tačiau tolesnių veiksmų ėmėsi tik 2008-10-14 surašydama protokolą, t. y. praėjus beveik 1 mėn. po to, kai konstatavo, jog pareiškėja tariamai reklamuoja tabako gaminius. Mano, kad tokios laiko sąnaudos nebuvo protingai pagrįstos ir be reikalo atsakovė vilkino bylos nagrinėjimą, nes tariamą pažeidimą ji jau buvo nustačiusi 2008-09-18. Teigė, kad nurodytų aplinkybių pakanka konstatuoti faktui, jog 2008-09-18 yra laikytina tariamo pažeidimo nustatymo diena, nuo kurios ir pradedamas skaičiuoti Įstatyme numatytas 1 mėn. naikinamasis terminas bylai išnagrinėti ir ekonominėms sankcijoms paskirti. Vėlesnė tariamo pažeidimo nustatymo data nebūtų pateisinama nei laiko sąnaudų, nei sudėtingumo kriterijais, nustatytais LVAT praktikoje. Taigi, atsakovė, priimdama Nutarimą tik 2008-10-23, pažeidė Įstatyme numatytą 1 mėn. naikinamąjį terminą.

5Atsakovė Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie LR Vyriausybės su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos UAB „Philip Morris Baltic“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

6Atsiliepime į skundą (b. l. 17-19) nurodė, kad pareiškėjai buvo taikytos ekonominės sankcijos už Įstatymo 17 str. 1 d. pažeidimą, nes ji reklamavo tabako gaminius – cigaretes Marlboro Flavor Plus, siųsdama asmenims, užpildžiusiems nustatytos formos anketas ir laiškus su reklaminiais tekstai apie šį gaminį. Laikė nepagrįstais pareiškėjos argumentus, kad laiškai buvo siunčiami tik konkretiems asmenims – suaugusiems rūkantiesiems, iš anksto suteikusiems savo asmens duomenis pareiškėjai ir davusiems sutikimą, kad jiems būtų siunčiama tokio pobūdžio informacija, kad minėti laiškai nebuvo vieši, juose pateikiama informacija buvo prieinama tik iš anksto apibrėžtam gavėjų ratui, todėl tokia informacija pagal savo pateikimo būdą negali būti laikoma reklama. Tvirtino, kad laiškuose pateikta informacija skatina rūkančiuosius vartoti išskirtinai „Marlboro“ prekės ženklo tabako gaminius. Byloje nėra ginčo, kad pareiškėja, siųsdama laiškus, skatino potencialius tabako gaminių pirkėjus susidomėti „Marlboro“ prekės ženklo tabako gaminiais, t. y. skatino vartoti minėtus tabako gaminius. Taip pat atmestinas kaip nepagrįstas pareiškėjos motyvas, kad pateikiama informacija nevieša. Mano, kad net ir tuo atveju, jei informacija skleidžiama tik apibrėžtai asmenų grupei, tačiau atitinka reklamos sąvoką, jai yra taikomi visi nustatyti draudimai. Potencialaus pirkėjo sudominimas skatina jį ir toliau įsigyti ir vartoti būtent šią produkciją. Tai, kad laiškai yra prieinami tik jų gavėjams, visiškai nereiškia, kad jie negali būti traktuojami kaip reklamos gavėjai ar asmenys, kuriems adresuojama reklama. Pareiškėjas nepagrįstai informacijos „skleidimą“ aiškina kaip viešinimą. Pastebėjo, kad Įstatymo 2 str. 7 d. pateiktas tabako gaminių reklamos apibrėžimas nereikalauja viešumo požymio. Tabako gaminių reklama apibrėžiama kaip bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Be kita ko, teigė, kad atsakovė neparleido ir bylos nagrinėjimo bei ekonominės sankcijos paskyrimo termino. Atsakovė 2008-10-14 pareiškėjai surašė Protokolą Nr. 255, kuriame nurodė faktinį ir teisinį Įstatymo pažeidimo pagrindus. Laiko, kad nuo minėto protokolo surašymo ir yra skaičiuojamas 1 mėn. terminas, per kurį turi būti išnagrinėtas pažeidimas ir paskirta ekonominė sankcija. Atsakovė 2008-09-18 raštu paprašė pareiškėjos pateikti informaciją dėl tabako gaminių reklamos. Pareiškėja 2008-09-25 raštu atsakovei pateikė prašytą informaciją. Taigi, nepraėjus 1 mėn. terminui nuo paskutinio atsakovės gauto dokumento, buvo surašytas 2008-10-14 Protokolas Nr. 255 ir 2008-10-23 priimtas Nutarimas. Pažymėjo, kad nurodyto termino eigos pradžią kiekvienu konkrečiu atveju nulemia ne tik subjektyvus suvokimas (jo atsiradimo momentas), bet ir pati institucijos turima informacija apie tariamai padarytą pažeidimą, vertinant pagal laiko sąnaudų (kai yra būtina gauti papildomą informaciją) bei sudėtingumo (kai yra būtinybė atlikti palyginus sudėtingą materialines teisės normų analizę) kriterijus. Nutarimas buvo priimtas nepraėjus 1 mėn. terminui nuo paskutinės pažeidimo kvalifikacijai būtinos pareiškėjos informacijos pateikimo (informacija pateikta 2008-09-30, Nutarimas priimtas 2008-10-23). Akcentavo, kadangi priimant Nutarimą nei materialinės, nei procesinės teisės normos nebuvo pažeistos, todėl naikinti Nutarimą nėra jokio teisinio pagrindo.

7Kolegija, išnagrinėjusi skundo ir atsiliepimo motyvus, taip pat proceso šalių paaiškinimus teismo posėdyje, įvertinusi rašytinius bylos įrodymus, išanalizavusi ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus, konstatuoja, kad skundas netenkintinas.

8Atsakovas 2008 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 3K08/260, kurį ginčija pareiškėjas, UAB ,,Philip Morris Baltic“ ekonominę sankciją pritaikė už Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies pažeidimus (b. l. 8-9).

9Skundžiamo nutarimo priėmimo metu galiojusio Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje buvo numatyta, kad Lietuvos Respublikoje tabako gaminių reklama, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, taip pat paslėpta reklama draudžiama.

10Tabako kontrolės įstatymo 2 str. 7-8 p. numato, kad tabako gaminių reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Paslėpta tabako gaminių reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tabako gaminių gamintojus, importuotojus ar pardavėjus (įmones), jų firmos vardą (pavadinimą), prekės ženklą ar veiklą tokia forma, kuri gali suklaidinti reklamos vartotojus dėl šios informacijos pateikimo tikrojo tikslo. Visais atvejais paslėpta reklama laikomas toks informacijos pateikimas, kai už jį apmokama ar kitaip atsilyginama. Tabako gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimas – informavimo ir įtikinėjimo veiksmai, įskaitant specialius renginius, akcijas, nuolaidas, dovanas ir panašiai, skatinantys apsispręsti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius (Įstatymo 2 str. 10 d.).

11Bylos medžiaga tvirtina, kad pareiškėja siuntė asmenims, užpildžiusiems nustatytos formos anketas (kurių dviejuose pusėse juodomis raidėmis užrašytas žodis „Marlboro“ bei po juo raudonoje juostelėje baltomis raidėmis žodžiai „Flavor Plus“ laiškus, - elektroninius ir registruotus su tekstais (11119 vnt. paštu ir 10694 vnt. elektroniniu paštu): „Marlboro Flavor Plus designed for flavor/ Atraskite puikiai suderintą skonį ir nepaprastą rūkymo malonumą! <...>Aukščiausios kokybės baltos cigaretės pakelio viduje yra su nauju Marlboro Flavor Plus 4-ių zonų filtru. Dalis šio filtro yra pripildyta aukščiausios rūšies Oriental tabako, kuris išryškina praturtintą dūmo skonį ir suteikia dar nepatirtą rūkymo malonumą <...>. „Nuo šiol ir Lietuvoje!/ Neįtikėtina Marlboro naujovė!/ Marlboro Flavor Plus. Ateities technologijos! Puikiai suderintas skonis ir nepaprastas rūkymo malonumas! <...>/ Nauja išvaizda, naujas turinys/ Atidarykite pakelį ir pažvelkite į vidų! Šias aukščiausios kokybės baltas cigaretes malonu liesti, be to, jos turi dar vieną staigmeną. Tai – Marlboro Flavor Plus 4 zonų filtras, sukurtas tam, kad išryškintų skonio turtingumą/. Skonį išryškinantis filtras/ Mėgaukitės Marlboro Flavor Plus! Dalis ypatingo filtro yra pripildyta aukščiausios kokybės tabako Oriental, todėl dūmų skonis ypač švelnus ir kvapus, o rūkymas teikia dar nepatirtą malonumą/ <...>/ Išryškintas skonis. Unikalus rūkymo pojūtis. Flavor Plus. Marlboro“ (b. l. 24).

12Nei Tabako kontrolės įstatyme, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 383 patvirtintose Tabako gaminių pardavimo taisyklėse informacijos skleidimo sąvoka nepateikta. Dabartinės lietuvių kalbos žodyne (kompiuteriniame variante) žodis ,,skleisti“ aiškinamas kaip platinimas, t. y. darymas, kad plistų, apimtų daugelį. Taigi, įstatymų leidėjas minėtose teisės normose įtvirtina draudimą bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis platinti (daryti, kad plistų) informaciją apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinančią įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Tokio teisės normose įtvirtinto draudimo tikslas – konkretaus asmens, grupės asmenų ir visos visuomenės sveikata, kaip viena svarbiausių visuomenės vertybių.

13Akivaizdu, kad tiek registruotais laiškais, tiek elektroniniais laiškais platinta informacija vartotojams pristatant cigaretes kaip „puikiai suderinto skonio“, „nepaprasto rūkymo malonumo“, „aukščiausios kokybės baltos cigaretės pakelio viduje yra su nauju Marlboro Flavor Plus 4-ių zonų filtru“, „aukščiausios rūšies Oriental tabakas, kuris išryškina praturtintą dūmo skonį ir suteikia dar nepatirtą rūkymo malonumą“, „puikiai suderintas skonis ir nepaprastas rūkymo malonumas“, „šias aukščiausios kokybės baltas cigaretes malonu liesti, be to, jos turi dar vieną staigmeną. Tai – Marlboro Flavor Plus 4 zonų filtras, sukurtas tam, kad išryškintų skonio turtingumą“, „dūmų skonis ypač švelnus ir kvapus, o rūkymas teikia dar nepatirtą malonumą“, „unikalus rūkymo pojūtis“, ,,gaiviai malonios, kuriomis galima ,,mėgautis“, kurioms ,,rūpestingai atrinkti tabako lapai suteikia subtilų, bet kartu ryškų ir rafinuotą skonį“ , - teismo manymu, atitinka tabako gaminių reklamos sąvoką, nes tokia informacija būtent formuojamas teigiamas šių tabako gaminių įvaizdis, įtikinėjama apie geriausią jų kokybę, taigi skatinama juos vartoti. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovės išvada, kad tabako gaminių reklama yra veiksmai, ne tik skirti naujiems vartotojams pritraukti, o apima ir tokius veiksmus, kuriais siekiama išlaikyti jau esamų tabako vartotojų priklausomybę, taigi šiuo atveju siunčiant tiek registruotus, tiek elektroninius laiškus anketas užpildžiusiems asmenims, kurie skatinami įsigyti ir vartoti būtent ,,Marlboro“ cigaretes. Nepriklausomai nuo to, ar informacija, skatinanti vartoti konkretų tabako gaminį, skleidžiama tik apibrėžtai asmenų grupei (tabako vartotojams), ar visai visuomenei, jai turi būti taikomi įstatyme nustatyti draudimai, jei tokia informacija atitinka tabako reklamos sąvoką. Tik Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje yra nurodyti atvejai, kada reklamos draudimas netaikomas, tačiau nagrinėjamoje byloje tokių atvejų nenustatyta.

14Pareiškėjo argumentas, kad informacija buvo siunčiama tik konkretiems asmenims – suaugusiems rūkantiems, iš anksto suteikusiems savo asmens duomenis, todėl pareiškėjos laiškai nėra vieši, - anksčiau išdėstytų įstatyminių nuostatų ir argumentų pagrindu atmestinas kaip nepagrįstas.

15Pareiškėja mano, kad atsakovė priimdama nutarimą taikyti jos atžvilgiu ekonomines sankcijas tik 2008-10-23, pažeidė Tabako kontrolės įstatyme numatytą vieno mėnesio naikinamąjį terminą.

16Tabako kontrolės įstatymo 27 str. 2 d. numato, kad šio Įstatymo 26 straipsnio 13 dalyje nurodytos institucijos bylas išnagrinėja ir ekonomines sankcijas paskiria ne vėliau kaip per mėnesį nuo pažeidimo nustatymo dienos.

17Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007-03-27 nutartyje administracinėje byloje Nr. A 11 -326/2007 išaiškino, kad pažeidimo nustatymas – tai kompetentingos institucijos pažeidimo padarymo fakto suvokimas, kurį kiekvienu konkrečiu atveju lemia atitinkamos informacijos apie tariamai padarytą pažeidimą įvertinimas.

18Bylos medžiaga tvirtina, kad atsakovė 2008-10-14 surašė pareiškėjai protokolą Nr. 255 (b. l. 13), kuriame konstatuotas pažeidimo padarymo faktas ir su juo susijusios aplinkybės. Atsakovė 2008-10-23 priėmė skundžiamą nutarimą taikyti ekonomines sankcijas už tabako kontrolės įstatymo pažeidimus pareiškėjai (b. l. 37-39), todėl laikytina, kad Tabako kontrolės įstatymo 27 str. 2 d. nurodytas vieno mėnesio terminas pažeistas nebuvo, o pareiškėjos minimi įvairūs raštai prieš priimant nutarimą ir iki jo priėmimo nelaikytini lemiančiais termino trukmės pradžią ar pabaigą, todėl pareiškėjos argumentas dėl Tabako kontrolės įstatyme numatyto vieno mėnesio naikinamojo termino pažeidimo, atmestinas kaip nepagrįstas.

19Remdamasi tuo, kas išdėstyta, kolegija konstatuoja, kad Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinkamai taikė teisės aktų nuostatas, ginčijamas 2008-10-23 nutarimas Nr. 3K08/260 Taikyti ekonomines sankcijas už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus yra teisėtas ir pagrįstas, todėl skunde nurodytais motyvais ir ar kitais argumentais, vadovaujantis LR ABTĮ 89 str. nuostatomis, naikinti ši nutarimą nėra teisinio pagrindo. Pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (LR ABTĮ 88 str. 1 p.).

20Kolegija, vadovaudamasi LR ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str. ir 129 str.,

Nutarė

21pareiškėjos UAB „Philip Morris Baltic“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba pateikiant jį per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja UAB „Philip Morris Baltic“ (toliau – pareiškėja,... 4. Paaiškino, kad su Nutarimu nesutinka, nes ginčo atveju laiškai buvo... 5. Atsakovė Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie LR... 6. Atsiliepime į skundą (b. l. 17-19) nurodė, kad pareiškėjai buvo taikytos... 7. Kolegija, išnagrinėjusi skundo ir atsiliepimo motyvus, taip pat proceso... 8. Atsakovas 2008 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 3K08/260, kurį ginčija... 9. Skundžiamo nutarimo priėmimo metu galiojusio Tabako kontrolės įstatymo 17... 10. Tabako kontrolės įstatymo 2 str. 7-8 p. numato, kad tabako gaminių reklama... 11. Bylos medžiaga tvirtina, kad pareiškėja siuntė asmenims, užpildžiusiems... 12. Nei Tabako kontrolės įstatyme, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.... 13. Akivaizdu, kad tiek registruotais laiškais, tiek elektroniniais laiškais... 14. Pareiškėjo argumentas, kad informacija buvo siunčiama tik konkretiems... 15. Pareiškėja mano, kad atsakovė priimdama nutarimą taikyti jos atžvilgiu... 16. Tabako kontrolės įstatymo 27 str. 2 d. numato, kad šio Įstatymo 26... 17. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007-03-27 nutartyje... 18. Bylos medžiaga tvirtina, kad atsakovė 2008-10-14 surašė pareiškėjai... 19. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, kolegija konstatuoja, kad Valstybinė tabako ir... 20. Kolegija, vadovaudamasi LR ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str. ir 129... 21. pareiškėjos UAB „Philip Morris Baltic“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 22. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...