Byla I-10762-968/2015
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Rytis Krasauskas, sekretoriaujant Astai Statkevičienei, dalyvaujant pareiškėjo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovei Agnei Viršilaitei ir atsakovės Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos atstovei Leokadijai Daujotaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą atsakovei Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai (tretieji suinteresuoti asmenys – R. K. ir A. N.) dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

21. Pareiškėjas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Departamentas) kreipėsi į teismą su prašymu (b. l. 1–5) panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – Profesinė sąjunga) 2015-08-19 raštu Nr. 1P-357 pateiktą atsisakymą duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Kauno teritorinės muitinės posto pamainos viršininkui R. K. ir posto inspektoriui A. N..

32. Pareiškėjas prašyme nurodo, kad Departamento generalinio direktoriaus 2015-06-26 įsakymu pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl Kauno teritorinės muitinės (toliau – Teritorinė muitinė) posto pamainos viršininko R. K. ir posto inspektoriaus A. N.. 2015-07-27 tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. 7B-1596 nustatyta, kad R. K. 2014-11-17 ir 2014-11-18 Kybartų kelio poste neužtikrino pamainos kompetencijai priskirtų muitinės priežiūros priemonių tinkamo taikymo, t. y. nekontroliavo ir neužtikrino, kad būtų įvykdytas reikalavimas paskambinti Muitinės kriminalinės tarnybos Rizikos vertinimo skyriui, taip pat kad būtų tinkamai užfiksuota informacija apie tai, kad deklaruotos prekės yra sulaikytos ir yra priimtas sprendimas atlikti kitus veiksmus, be to, nurodė vykdyti teisės aktų reikalavimų neatitinkantį pavedimą. Tarnybinio nusižengimo pasekmė – tranzito procedūra užbaigta netinkamai, dėl to suklaidintas prekių pateikėjas, tarnybinio patikrinimo metu nenustatyta objektyvių kliūčių, trukdžiusių R. K. tinkamai atlikti savo pareigas. A. N., gavęs pavedimą atlikti muitinį patikrinimą ir įforminimą, patikrinime neįrašė tekstinio neklasifikuoto patikrinimo rezultato, o prieš užbaigiant tranzito procedūrą nepaskambimo Muitinės kriminalinės tarnybos Rizikos vertinimo skyriui. Įvertinus tarnybinio patikrinimo metu surinktą medžiagą, nustatytas aplinkybes, tarnybinę veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo, buvo nuspręsta pareigūnams skirti tarnybines nuobaudas – pastabas. Departamentas 2015-08-05 raštu Nr. (5.34)3B-7960 ir 2015-08-05 raštu Nr. (5.34)3B-7961 kreipėsi į Profesinę sąjungą su prašymu duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą minėtiems asmenims. Tačiau 2015-08-19 raštu Nr. 1P-357 Profesinė sąjunga tokį sutikimą duoti atsisakė, motyvuodama tuo, kad pareigūnai yra persekiojami dėl to, kad jie yra Profesinės sąjungos nariai. Departamentas su tokiu sprendimu nesutinka, mano jį esant neteisėtą ir nepagrįstą. Profesinė sąjunga nėra įgaliota spręsti, kokios rūšies tarnybinė nuobauda atitinka padarytą tarnybinį nusižengimą, o nesutikdama su darbdavio parinkta tarnybinės nuobaudos rūšimi negali vien tuo pagrindu atsisakyti duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą. Profesinė sąjunga, neduodama sutikimo skirti tarnybines nuobaudas, nenurodė nė vienos pareigūnus diskriminuojančios aplinkybės dėl jų narystės Profesinėje sąjungoje ir prieštaraudama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktikai bei sudarytai kolektyvinei sutarčiai, vertino tarnybinio patikrinimo išvados pagrįstumą ir teisėtumą, tuo viršydama savo kompetenciją. R. K. ir A. N. siūlomos skirti tarnybinės nuobaudos yra susijusios išimtinai su šių pareigūnų netinkamu pareigų atlikimu, o ne dalyvavimu Profesinės sąjungos veikloje. Todėl Profesinė sąjunga, atsisakydama duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą, įgyja nepagrįstą pranašumą prieš Departamentą, trukdo įgyvendinti tinkamos drausmės užtikrinimo funkciją, pažeidžia viešąjį interesą.

4Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė iš esmės remdamasi prašyme išdėstytais motyvais prašė jį tenkinti.

53. Atsakovė atsiliepime su pareiškėjo pašymu nesutinka (b. l. 44–47), savo poziciją grindžia šiais argumentais:

6Profesinė sąjunga įgyvendina įstatymų jai suteiktą teisę atstovauti ir ginti savo narius, teikti pasiūlymus institucijoms. Pareikšdama savo nuomonę dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo, atsakovė vadovavosi Profesinių sąjungų įstatymu bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-09-26 įsakymu Nr. 1K-237 patvirtintų Tarnybinio patikrinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams taisyklių (toliau – Taisyklės) 33 punktu, suteikiančiu teisę teikti siūlymus dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo.

7Nagrinėjamu atveju atliekant krovinio (cigarečių) tikrinimą 2014-11-27 dalyvavo ir Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriaus pareigūnai. Pagal nurodytus tikrinimo kodus (705, 570) patikrinus prekes ir dokumentus pažeidimų ar neatitikimų nenustatyta. Tačiau jau 2015-06-15 Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriaus pareigūnų paaiškinime nurodyta, kad Kybartų kelio posto pareigūnams galimai buvo pateikti suklastoti dokumentai, dėl šio fakto buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, atlikta įvykio vietos apžiūra, po kurios automobilis ir jame buvusios cigaretės sulaikyti. Departamento generalinio direktoriaus 2015-06-26 įsakymu Nr. 1B-514 sudaryta komisija Teritorinės muitinės posto pamainos viršininko R. K. ir posto inspektoriaus A. N., atliekančių pareigas Kybartų kelio poste, galimiems tarnybiniams pažeidimams ištirti (toliau – Komisija), šios aplinkybės netyrė, o jos 2015-07-27 surašytoje tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. 7B-1596 „Dėl R. K. ir A. N. veiksmų“ (toliau – Išvada Nr. 7B-1596) nėra duomenų dėl minėto ikiteisminio tyrimo pabaigos, t. y. ar buvo nustatyti dokumentų klastojimo faktai. Tarnybinio patikrinimo išvadoje nepagrįstai remiamasi Teritorinės muitinės Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus pareigūnės išaiškinimais dėl tranzito procedūros užbaigimo, kurie ir lėmė tai, kad posto pareigūnai priėmė klaidingus sprendimus. Pareigūnai tik per skubėjimą neįrašė, kad prekės sulaikytos, nes faktiškai visi Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnų nurodymai įvykdyti.

8Atsakovė nurodo mananti, kad darbdavys R. K. ir A. N. ketina skirti tarnybines nuobaudas dėl jų narystės Profesinėje sąjungoje.

9Teismo posėdyje atsakovės atstovė, iš esmės remdamasi atsiliepime išdėstytais argumentais, prašė atmesti prašymą kaip nepagrįstą.

104. Tretieji suinteresuoti asmenys R. K. ir A. N. atsiliepimų nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai.

11Teismas

12konstatuoja:

13Prašymas tenkintinas.

141. Šioje byloje pareiškėjas ginčija Profesinės sąjungos 2015-08-19 rašto Nr. 1P-357, kuriuo atsisakyta duoti sutikimą skirti tarnybines nuobaudas muitinės pareigūnams R. K. ir A. N., teisėtumą ir pagrįstumą.

152. Nustatyta, kad: R. K. ir A. N. yra Kauno teritorinės muitinės pareigūnai, Profesinės sąjungos renkamojo organo nariai (b. l. 8); Departamento generalinis direktorius 2015-06-26 įsakymu Nr. 1B-514 sudarė Komisiją, kuriai pavedė ištirti R. K. ir A. N. galimus tarnybinius pažeidimus (b. l. 6); Komisija 2015-07-27 surašė Išvadą Nr. 7B-1596, kurioje nustatyta, kad tretieji suinteresuoti asmenys padarė tarnybinius pažeidimus ir pasiūlyta R. K. ir A. N. skirti tarnybinę nuobaudą – pastabą (b. l. 17–28); Departamentas 2015-08-05 raštais Nr. (5.34)3B-7960 ir Nr. (5.34)3B-7961 kreipėsi į Profesinę sąjungą, prašė duoti sutikimą R. K. ir A. N. skirti tarnybines nuobaudas – pastabas (b. l. 12, 13–14); Profesinė sąjunga 2015-08-19 raštu Nr. 1P-357 atsisakė duoti sutikimą tarnybinių nuobaudų skyrimui, nurodydama, kad pareigūnai tik per skubėjimą neįrašė, kad prekės buvo sulaikytos, faktiškai visi Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnų nurodymai įvykdyti, tarnybinis patikrinimas atliktas neišsamiai, žalos posto pareigūnai nepadarė, kaltinimai paremti tik formaliu pažeidimu, nes jokių teisinių pasekmių nesukėlė, todėl sprendimas skirti tarnybinę nuobaudą už formalų ir mažareikšmį teisės akto pažeidimą yra neadekvatus padarytam pažeidimui, o pareigūnai yra persekiojami dėl narystės Profesinėje sąjungoje (b. l. 15–16A).

163. Ginčo teisinius santykius, be kita ko, reglamentuoja Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas (toliau – Statutas), Profesinių sąjungų įstatymas, Taisyklės ir 2014-10-20 Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinė sutartis Nr. 11B-1000 (toliau – Kolektyvinė sutartis) (b. l. 29–37).

17Pagal Statuto 16 straipsnio 3 dalį muitinės pareigūnai turi teisę dalyvauti profesinių sąjungų veikloje, muitinės profesinių sąjungų įgalioti atstovai turi teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti sprendžiant muitinės pareigūnų tarnybinių nuobaudų skyrimo klausimus, muitinės pareigūnų profesinės sąjungos turi teisę Darbo kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis pasirašyti kolektyvines sutartis, kiek tai neprieštarauja šiam Statutui ir kitiems muitinės pareigūnų teisinį statusą nustatantiems teisės aktams. Pagal Statuto 42 straipsnį kai yra duomenų apie muitinės pareigūno padarytą tarnybinį nusižengimą, atliekamas tarnybinis patikrinimas (1 dalis), o tarnybinio patikrinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarką nustato finansų ministras (2 dalis). Pagal Taisyklių 33 punktą pareigūnai – profesinių sąjungų atstovai – turi teisę susipažinti su tarnybinio patikrinimo medžiaga, teikti siūlymus dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo.

18Muitinės profesinių sąjungų ir jų narių teisės, pareigos ir veiklos garantijos įtvirtintos inter alia Profesinių sąjungų įstatyme, kuriame nustatyta, kad: profesinės sąjungos atstovauja savo nariams (taip pat gali būti darbuotojų kolektyvo atstovais), sudarydamos su darbdaviu kolektyvinę ir kitokias sutartis (11 straipsnis); darbdavys privalo užtikrinti profesinių sąjungų veiklos sąlygas, numatytas kolektyvinėse ir kitose jų tarpusavio sutartyse (13 straipsnio 2 dalis); darbdavys negali atleisti iš darbo darbuotojo, išrinkto į įmonėje, įstaigoje, organizacijoje veikiančios profesinės sąjungos atstovaujamąjį ir (arba) valdymo organą laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės negavęs tos profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo išankstinio sutikimo, šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytiems darbuotojams skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, taip pat reikalingas išankstinis profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo sutikimas (21 straipsnio 1 ir 2 dalys).

19Papildomos muitinės profesinių sąjungų ir jų narių teisės, pareigos ir veiklos garantijos įtvirtintos Kolektyvinėje sutartyje, pagal kurią: darbdavys apie pradėtą tarnybinį patikrinimą dėl darbuotojo – profesinės sąjungos nario – veiksmų ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja profesinę sąjungą, kurios narys jis yra (27.1 punktas); atlikus tarnybinį patikrinimą profesinės sąjungos nario atžvilgiu, tarnybinio patikrinimo išvada pateikiama profesinei sąjungai, kuri per 2 darbo dienas turi teisę pateikti savo nuomonę dėl išvados pagrįstumo (27.2 punktas); įstatymų nustatytais atvejais prieš skiriant tarnybinę ar drausminę nuobaudą darbuotojui – profesinės sąjungos nariui, turi būti gautas šios profesinės sąjungos sutikimas, o spręsdama, ar duoti sutikimą tarnybinei ar drausminei nuobaudai skirti, profesinė sąjunga įvertina nuobaudos skyrimo pagrįstumą tik tais aspektais, ar nuobauda nėra skiriama darbuotojui dėl jo narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl darbuotojo veiklos profesinėje sąjungoje (27.3 punktas).

20LVAT, spręsdamas analogiško pobūdžio ginčus bei aiškindamas su jais susijusį teisinį reguliavimą, ne kartą yra konstatavęs, kad: įstatymo lygmeniu yra įtvirtintas principas, pagal kurį muitinės pareigūnų profesinė sąjunga nėra muitinės pareigūno patraukimo tarnybinėn atsakomybėn proceso dalyvis, t. y. nėra organas, kuriam būtų leista spręsti traukiamo tarnybinėn atsakomybėn pareigūno tariamai padaryto pažeidimo fakto nustatymo bei tarnybinės nuobaudos parinkimo klausimus; Muitinės profesinių sąjungų įgalioti atstovai turi teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti sprendžiant muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir kitus socialinius klausimus; profesinės sąjungos renkamasis organas, gavęs įstaigos vadovo, priėmusio sprendimą dėl tarnybinės atsakomybės taikymo, kreipimąsi dėl išankstinio sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą pareigūnui, kuris yra profesinės sąjungos narys, svarstydamas dėl priimamo sprendimo (sutikimo ar nesutikimo), turi išspręsti jo kompetencijai priskirtą klausimą – patikrinti tik tai, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama dėl pareigūno narystės profesinėse sąjungose, dėl jo atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose, t. y. profesinė sąjunga neturi teisinio pagrindo (įstatymas nesuteikė kompetencijos) vertinti nusižengimo fakto, tarnybinio patikrinimo išvados teisėtumo ir pagrįstumo, pasisakyti iš esmės dėl tarnybinės nuobaudos pagrįstumo ir pareigūno kaltės; profesinės sąjungos renkamasis organas, svarstydamas, ar duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą, tarnybinio patikrinimo išvadoje išdėstytas faktines aplinkybes gali vertinti tik tuo aspektu, ar tarnybinės nuobaudos skyrimo pareigūnui, kuris yra profesinės sąjungos narys, procedūra nebuvo pradėta ir tarnybinė nuobauda nėra skiriama dėl su pareigūno tarnybos funkcijų vykdymu nesusijusių priežasčių (žr., pvz., 2004-04-12 nutartį administracinėje byloje Nr. A3-170/2004; 2006-02-03 nutartį administracinėje byloje Nr. A2-748/2006; 2007-09-28 nutartį administracinėje byloje Nr. A5-791/2007; 2009-08-31 nutartį administracinėje byloje Nr. A146-900/2009; 2010-01-04 nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1370/2009; 2012-11-22 nutartį administracinėje byloje Nr. A261-2819/2012 ir kt.). LVAT praktikoje pripažįstama ir tai, kad: reikalavimas dėl išankstinio profesinės sąjungos renkamo organo sutikimo pagal savo pobūdį yra papildoma apsaugos garantija, skirta apsaugoti tiek pačią profesinę sąjungą, tiek jos renkamų organų narius nuo galimo persekiojimo už veiklą profesinėje sąjungoje; šios teisės normos saugoma vertybė yra ne tik konkretaus asmens (profesinės sąjungos renkamo organo nario) teisių apsauga, bet ir visuomeninio intereso turėti veiksmingą bei nepriklausomą darbuotojų socialinių teisių ir interesų gynimo instituciją apsauga; ši apsaugos garantija negali būti supriešinta su institucijos (kurioje tarnauja profesinės sąjungos renkamo organo narys – darbdavio) teise taikyti savo tarnautojams drausminio pobūdžio priemones ta prasme, kad profesinės sąjungos renkamo organo nariai, palyginus su kitais šioje institucijoje tarnaujančiais valstybės tarnautojais, būtų išskirtinėje padėtyje ir negalėtų būti patraukti tarnybinėn (drausminėn) atsakomybėn vien dėl savo narystės profesinės sąjungos renkamame organe (LVAT 2011-12-13 nutartis administracinėje byloje Nr. A143-3367/2011).

21Nagrinėjamos bylos kontekste sistemiškai įvertinus nurodytą teisinį reguliavimą ir aktualią LVAT praktiką, darytina išvada, kad, viena vertus, Profesinės sąjungos įgalioti atstovai turėjo teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti sprendžiant jos renkamojo organo narių R. K. ir A. N. tarnybinių nuobaudų skyrimo klausimus, o gavusi išvadą dėl šių pareigūnų tarnybinio patikrinimo Profesinė sąjunga per 2 darbo dienas turėjo teisę pateikti savo nuomonę dėl išvados pagrįstumo. Kita vertus, gavusi Departamento prašymą duoti sutikimą šiems pareigūnams skirti tarnybinę nuobaudą, Profesinė sąjunga nuobaudos skyrimo pagrįstumą turėjo įvertinti tik tais aspektais, ar nuobauda nurodytiems pareigūnams nėra skiriama dėl jų narystės, veiklos Profesinėje sąjungoje, dėl jų atstovavimo Profesinės sąjungos nariams.

224. Profesinės sąjungos 2015-08-19 rašto Nr. 1P-357 (b. l. 15–16A) turinį įvertinus visų byloje surinktų įrodymų kontekste, konstatuotina, kad šiame rašte profesinė sąjunga išreiškia savo nuomonę dėl jos narių R. K. ir A. N. padarytų veikų ir jų kvalifikavimo, nesutinka, kad nustatytos veikos gali būti kvalifikuojamos kaip tarnybiniai nusižengimai. Šiame rašte profsąjunga nepateikia jokių motyvų, duomenų, kurių pagrindu būtų galima teigti, kad minėtiems asmenims tarnybinė nuobauda skiriama dėl jų narystės ar veiklos profesinėje sąjungoje.

23Ginčijamame Profesinės sąjungos rašte nurodoma, jog nesutikimas skirti tarnybines nuobaudas pareikštas todėl, kad tarnybinis patikrinimas atliktas neišsamiai, o parinkta nuobaudos rūšis yra formali ir neadekvati padarytiems pažeidimams. Šie motyvai vertintini kaip Profesinės sąjungos nesutikimas su Išvadoje Nr. 7B-1596 pateiktu jos narių R. K. ir A. N. atliktos veikos vertinimu, tačiau tai savaime nereiškia, kad Departamentas, tirdamas šių pareigūnų galimus tarnybinius pažeidimus, pažeidė jų ar jų atstovaujamos Profesinės sąjungos teises ir (arba) visuomeninį interesą turėti veiksmingą bei nepriklausomą darbuotojų socialinių teisių ir interesų gynimo instituciją. Argumentų, kaip R. K. ir A. N. planuojamos skirti tarnybinės nuobaudos gali būti susijusios su jų naryste profesinėje sąjungoje, atsakovė nepateikė ir atsiliepime.

24Vadinasi, Profesinė sąjunga 2015-08-19 raštu Nr. 1P-357 nepagrįstai atsisakė duoti sutikimą skirti tarnybines nuobaudas muitinės pareigūnams, kurie yra profesinės sąjungos renkamojo organo nariai ir taip sutrukdė Departamento vadovui įgyvendinti tarnybinės drausmės užtikrinimo funkciją, pažeidė teisėtą šios institucijos interesą užtikrinti tarnybinę drausmę ir efektyvią muitinės veiklą. Todėl Profesinės sąjungos 2015-08-19 raštas Nr. 1P-357 naikintinas.

255. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, Departamento prašymas tenkintinas, Profesinės sąjungos 2015-08-19 raštas Nr. 1P-357 tiek, kiek juo atsisakyta duoti sutikimą skirti tarnybines nuobaudas Kauno teritorinės muitinės posto pamainos viršininkui R. K. ir posto inspektoriui A. N., naikintinas.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

27Prašymą tenkinti.

28Panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2015-08-19 raštą Nr. 1P-357 tiek, kiek juo atsisakyta duoti sutikimą skirti tarnybines nuobaudas Kauno teritorinės muitinės posto pamainos viršininkui R. K. ir posto inspektoriui A. N..

29Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Rytis Krasauskas,... 2. 1. Pareiškėjas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų... 3. 2. Pareiškėjas prašyme nurodo, kad Departamento generalinio direktoriaus... 4. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė iš esmės remdamasi prašyme... 5. 3. Atsakovė atsiliepime su pareiškėjo pašymu nesutinka (b. l. 44–47),... 6. Profesinė sąjunga įgyvendina įstatymų jai suteiktą teisę atstovauti ir... 7. Nagrinėjamu atveju atliekant krovinio (cigarečių) tikrinimą 2014-11-27... 8. Atsakovė nurodo mananti, kad darbdavys R. K. ir 9. Teismo posėdyje atsakovės atstovė, iš esmės remdamasi atsiliepime... 10. 4. Tretieji suinteresuoti asmenys R. K. ir 11. Teismas... 12. konstatuoja:... 13. Prašymas tenkintinas.... 14. 1. Šioje byloje pareiškėjas ginčija Profesinės sąjungos 2015-08-19 rašto... 15. 2. Nustatyta, kad: R. K. ir A. N. yra... 16. 3. Ginčo teisinius santykius, be kita ko, reglamentuoja Tarnybos Lietuvos... 17. Pagal Statuto 16 straipsnio 3 dalį muitinės pareigūnai turi teisę dalyvauti... 18. Muitinės profesinių sąjungų ir jų narių teisės, pareigos ir veiklos... 19. Papildomos muitinės profesinių sąjungų ir jų narių teisės, pareigos ir... 20. LVAT, spręsdamas analogiško pobūdžio ginčus bei aiškindamas su jais... 21. Nagrinėjamos bylos kontekste sistemiškai įvertinus nurodytą teisinį... 22. 4. Profesinės sąjungos 2015-08-19 rašto Nr. 1P-357 (b. l. 15–16A) turinį... 23. Ginčijamame Profesinės sąjungos rašte nurodoma, jog nesutikimas skirti... 24. Vadinasi, Profesinė sąjunga 2015-08-19 raštu Nr. 1P-357 nepagrįstai... 25. 5. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, Departamento... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. Prašymą tenkinti.... 28. Panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2015-08-19 raštą Nr.... 29. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...