Byla AS-146-649-10
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. V. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 10 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. V. skundą atsakovui Lietuvos saugios laivybos administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Klaipėdos apygardos administraciniame teisme 2010 m. rugsėjo 7 d. buvo gautas R. V. skundas, kuriame prašoma įpareigoti atsakovą Lietuvos saugios laivybos administraciją priimti ir pratęsti Vyresniojo kapitono padėjėjo laivų, kurių BT 3000 ir daugiau tonų, bei GMDSS radijo operatoriaus diplomus.

5II.

6Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 10 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą. Teismas nustatė, kad pareiškėjas skųsdamas atsisakymą atlikti veiksmą, prideda 2010 m. liepos 21 d. atsakovo raštą „Dėl liudijimų galiojimo laiko pratęsimo“ Nr. 8(4.7)-S-706, kuriuo pareiškėjas informuotas apie privalomą pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos paskiros sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus, ypač regos ir klausos atžvilgiu. Atsižvelgęs į tai, jog aplinkybių ir (ar) įrodymų, susijusių su skundžiamo sprendinio gavimu (įteikimu), pareiškėjas nepateikė, teismas laikė, kad apie skundžiamą raštą pareiškėjui tapo žinoma 2010 metų liepos mėnesį. Teismas priėjo išvadą, kad skundas paduotas akivaizdžiai praleidus vieno mėnesio terminą sprendiniui apskųsti ir neprašoma šio termino atnaujinti, todėl skundą priimti atsisakė Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytu pagrindu.

7III.

8Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą (b. l. 23-24) dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 10 d. nutarties, kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutartį. Nurodo, kad teismas neatsižvelgė į jo skunde išdėstytus faktus, į esamą situaciją. Pažymi, kad situacija, kai atsakovas atsisako atlikti jo prašomus veiksmus, tęsiasi nuo 2009 m. spalio 27 d. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9IV.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Pareiškėjas skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta priimti jo skundą dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos veiksmų. Kaip matyti iš bylos medžiagos, teikdamas skundą teismui pareiškėjas iš esmės siekia, kad būtų pratęsti jam išduoti Vyresniojo kapitono padėjėjo laivų, kurių BT 3000 ir daugiau tonų, bei GMDSS radijo operatoriaus diplomai (toliau – ir Diplomai).

122010 m. gegužės 7 d. ir 2007 m. liepos 1 d. prašymais (b. l. 5-6) pareiškėjas kreipėsi į atsakovą Lietuvos saugios laivybos administraciją prašydamas pratęsti Diplomus be galiojančios Jūrinės medicininės komisijos pažymos. 2010 m. liepos 21 d. raštu „Dėl liudijimų galiojimo laiko pratęsimo“ Nr. 8(4.7)-S-706 (b. l. 7), atsakovas informavo pareiškėją, kad šis privalo pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos paskiros sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus. Kaip matyti iš pareiškėjo skundo turinio, taip pat iš prie skundo pridėtų dokumentų, pareiškėjas nesutinka su šiuo atsakovo Lietuvos saugios laivybos administracijos atsakymu ir dėl to kelia administracinį ginčą.

13ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

14Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apie Lietuvos saugios laivybos administracijos 2010 m. liepos 21 d. raštą „Dėl liudijimų galiojimo laiko pratęsimo“ Nr. 8(4.7)-S-706 pareiškėjui tapo žinoma 2010 metų liepos mėnesį, šio fakto neginčija ir pats pareiškėjas tiek pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde, tiek atskirajame skunde. Tuo tarpu skundą teismui pareiškėjas pateikė 2010 m. rugsėjo 7 d., t. y. akivaizdžiai praleidęs terminą šiam raštui apskųsti. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, jog pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Akcentuotina, kad prašymas atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą ABTĮ numatytas kaip būtina sąlyga tam, kad teismas galėtų įstatymo nustatyta tvarka spręsti nurodytų termino praleidimo priežasčių pripažinimo svarbiomis bei termino atnaujinimo klausimą. Kadangi, nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė prašymo atnaujinti praleistą skundo padavimo teismui terminą, todėl teismas neturėjo pagrindo spręsti termino atnaujinimo klausimo ir, nustatęs, kad praleistas skundo padavimo terminas bei neprašoma jo atnaujinti, pagrįstai atsisakė priimti skundą. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl jos naikinti nėra pagrindo.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16pareiškėjo R. V. atskirąjį skundą atmesti.

17Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai