Byla I-4019-331/2008
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Mefodijos Povilaitienės ir Ernesto Spruogio, sekretoriaujant Jovitai Jasionytei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams Gediminui Didžiuliui ir advokatui Nerijui Kirkilui, atsakovų atstovams Juozui Sagatavičiui ir Algirdui Cibulskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Stiklo briauna“ skundą atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūrai (toliau ? Vilniaus rajono agentūra) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau ? Departamentas) dėl sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2Vilniaus rajono agentūra bendrovei „Stiklo briauna“ 2008-05-29 davė privalomąjį nurodymą Nr.VR-8.2-77, kuriuo buvo nurodyta: 1) pateikti paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti Vilniaus RADD Vilniaus rajono agentūrai dėl nuotekų valymo įrenginių tolimesnės eksploatacijos; 2) eksploatuoti minėtus nuotekų valymo įrenginius, kad išleidžiamos nuotekos po valymo neviršytų valymo įrenginių techniniame projekte nustatytų normatyvų. Pareiškėja privalomąjį nurodymą apskundė Departamentui, tačiau pastarasis 2008-06-30 sprendimu Nr.VR-1.7-2260 skundo nepatenkino ir paliko galioti Vilniaus rajono agentūros priimtą privalomąjį nurodymą. Departamentas sprendimą motyvavo tuo, kad bendrovei „Stiklo briauna“ nuosavybės teise priklauso buitinių nuotekų biologiniai valymo įrenginiai ir jie nuomos, panaudos, patikėjimo teise nėra perduoti jokiam kitam asmeniui, todėl privalo įvykdyti privalomąjį nurodymą.

3Pareiškėja nesutikdama su aukščiau priimtais sprendimais skundu ir patikslintu skundu (b. l. 4?8, 37?41) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašo panaikinti Departamento 2008-06-30 sprendimą Nr.VR-1.7-2260 bei Vilniaus rajono agentūros 2008-05-29 privalomąjį nurodymą Nr.VR-8.2-77. Paaiškino, kad skundžiami aktai priimti nepagrįstai, neišsamiai įvertinus faktinę situaciją, yra neteisėti ir pareiškėja jų negali vykdyti, todėl turi būti panaikinti. Departamento sprendimas neatitinka individualiam administraciniam sprendimui keliamų reikalavimų, numatytų Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje ? nepagrįstas teisės normomis, nepasisakyta dėl pareiškėjo skunde išdėstytų skundžiamo administracinio akto nepagrįstumo bei neteisėtumo motyvų, sprendimas nepatvirtintas jį priėmusios institucijos antspaudu. Departamentas nevertino aplinkybės, kad Vilniaus rajono agentūra nesilaikė Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 20 str. 1 d. 4 p. nurodyto reikalavimo, t.y. Departamentas nevertino privalomame nurodyme pateiktų aplinkybių, kurios nėra aiškios, o būtent kad iš privalomojo nurodymo nėra aišku, kokius konkrečius įstatymų ar teisės aktų pažeidimus padarė bendrovė „Stiklo briauna“ neaišku, kokius pažeidimus pareiškėja privalo pašalinti, tapusi fekalinės kanalizacijos vamzdyną ir nuotekų valymo įrenginių savininke. Tokiu būdu laikytina, kad privalomame nurodyme ir Departamento 2008-06-30 sprendime Nr. VR-1.7-2260 nėra išvardinti Bendrovės pažeidimai atitinkamiems teisės aktams. Privalomasis nurodymas duotas bendrovei „Stiklo briauna“ kaip netinkamam subjektui, kadangi TŪB „Energija“ iki privalomojo nurodymo surašymo dienos turėjo neterminuotai galiojantį Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, todėl šio leidimo pagrindu ir atsako už nuotekų įrenginio eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę. Departamentas sprendime nenustatė ir nevertino faktinių aplinkybių, kad privalomame nurodyme nėra nurodyta jokių objektyvių aplinkybių ir faktinių duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėja tvarko ar ateityje tvarkys įsigytus įrenginius. Vilniaus rajono agentūra nėra nurodžiusi jokių faktinių duomenų, kad Bendrovė vykdytų nuotekų tvarkymą ir/ar teiktų nuotekų tvarkymo paslaugas gyventojams ar kitiems asmenims. Taip pat nėra užfiksuota, kad bendrovė „Stiklo briauna“ nėra atitinkamai įgaliotų ir kompetentingų asmenų, atsakingų už minimų įrenginių tinkamą priežiūrą bei aptarnavimą. Tokiu būdu nėra pagrįsto, teisėto ir protingo pagrindo priverstinai įpareigoti bendrovę vykdyti tokią veiklą, kuri nėra numatyta ir bendrovės veiklos tiksluose ir kuriai vykdyti bendrovė neturi teisinių pagrindų ir kompetentingo personalo, o būtent ? atlikti nuotekų tvarkymą ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas, kadangi bendrovė iš gyventojų jokių pajamų už šias paslaugas negavo bei negauna, nes nuo valymo įrenginių įsigijimo su gyventojais nėra sudariusi jokių šiuos santykius reglamentuojančių komunalinių paslaugų teikimo sutarčių. Šių faktinių aplinkybių Departamentas taip pat nevertino ir dėl jų sprendime nepasisakė. Skunde paaiškino, kad pareiškėja įsigytame žemės sklype planuoja esamus statinius nugriauti ir naujai statyti sandėliavimo/administracinės paskirties statinius, nutiesti naują elektros energijos tiekimo tinklus, panaikinti žemės sklype šiuo metu esančius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus, pajungiant juos prie miesto tinklų. Bendrovė siekdama užtikrinti viešą interesą, visą laiką buvo ir yra suinteresuota kaip įmanomai greičiau įstatymų nustatyta tvarka perduoti inžinerinių tinklų tvarkymą atitinkamam juridiniam asmeniui, turinčiam teisę vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą. Tačiau pareiškėja iki šiol nėra gavusi jokio konstruktyvaus pasiūlymo esamai problemai išspręsti, o pati bendrovė vienašališkai neturi realios galimybės išspręsti susidariusios situacijos.

4Per teismo posėdį pareiškėjos atstovai prašė skundą tenkinti jame išdėstytais argumentais.

5Atsakovas Vilniaus rajono agentūra atsiliepimu į skundą (b. l. 45?46) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime paaiškino, kad bendrovė „Stiklo briauna“ pagal 2007 m. gegužės 21 d. nekilnojamojo turto pirkimo ? pardavimo sutartį iš TŪB „Energija“ įsigijo inžinierinius tinklus - fekalinės kanalizacijos vamzdyną ir nuotekų valymo įrenginius (unik. Nr. ( - )). Pagal nurodytos sutarties 6 dalies 6.1 punkto sąlygas bendrovė „Stiklo briauna“ yra įsigyto turto savininkė, todėl įsigijusi nurodytą turtą pareiškėja perėmė visas buvusios savininkės teises ir pareigas. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. 1 d. nurodyta, kad ūkio subjektai vykdydami ūkinę veiklą įstatymų nustatyta tvarka privalo gauti leidimą jų veiklai. Buvusi savininkė TŪB „Energija“ turėjo išduotą ir patvirtintą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-02-V-21, todėl bendrovei „Stiklo briauna“ reikėjo leidimą perregistruoti savo vardu ir toliau tęsti inžinerinių tinklų bei valymo įrenginių priežiūrą ir eksploataciją. Atmestini pareiškėjos argumentai dėl pareigos teikti komunalines paslaugas dėl geriamo vandens tiekimo ir nuotekų valymo, nes ši pareiga pareiškėjai perėjo pagal pirkimo ? pardavimo sutarties sąlygas. Ginčydama pareigą teikti gyventojams, kurie yra prijungti prie įsigytų inžinierinių tinklų, gręžinių ir nuotekų valymo įrenginių, bendrovė pažeidė visuomenės viešą interesą, nes nėra alternatyvių galimybių aprūpinti gyventojus geriamuoju vandeniu ir šalinti nuotekas.

6Per teismo posėdį atsakovo atstovas Juozas Sagatavičius prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais argumentais.

7Atsakovas Departamentas atsiliepimu į skundą (b. l. 52?53) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą Vilniaus rajono agentūros atsiliepime bei Departamento 2008-06-30 sprendime Nr. VR-1.7-2260 nurodytais argumentais. Papildomai paaiškino, kad pareiškėjos skunde nurodyti argumentai dėl privalomojo nurodymo neteisėtumo, neįvardijant konkrečių pažeistų teisės aktų juridiškai nepagrįsti. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 20 str. 1 d. išvardinti privalomojo nurodymo turiniui keliami reikalavimai, kurių buvo griežtai laikytasi surašant 2008-05-29 privalomąjį nurodymą Nr. VR-8.2-77.

8Per teismo posėdį atsakovo atstovas Algirdas Cibulskas prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais argumentais.

9S k u n d a s a t m e s t i n a s.

10Ginčo esmė ? ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2008-06-30 sprendimas Nr.VR-1.7-2260 ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros 2008-05-29 privalomasis nurodymas Nr.VR-8.2-77 yra teisėti ir pagrįsti. Šiuo aspektu svarbu išsiaiškinti, ar privalomasis nurodymas duotas tinkamam subjektui, ar Departamento sprendimas atitinka individualiam administraciniam sprendimui keliamus reikalavimus, ar Vilniaus rajono agentūros privalomasis nurodymas atitinka jo turiniui keliamus reikalavimus.

11Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-06-29 įsakymu Nr. D1-330, patvirtintos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės (toliau ? Taisyklės).

12Pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnio 1 dalį, juridiniai ir fiziniai asmenys, prieš pradėdami eksploatuoti ūkinės veiklos objektus ir vykdydami ūkinę veiklą, privalo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gauti leidimą. Iš to darytina išvada, kad pareiškėja būdama fekalinės kanalizacijos vamzdyno ir nuotekų valymo įrenginių savininkė, neperleidusi jų nuomos, panaudos, patikėjimo teise kitam asmeniui privalėjo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, kadangi pirko jau veikiančius (eksploatuojamus) inžinerinius tinklus ? vandentiekio tinklų vamzdyną, kurių ilgis 511,20 m., artezinius gręžinius ? 2 vnt., fekalinės kanalizacijos vamzdyną, ilgis 597, 47 m., nuotekų valymo įrenginius, antžeminę aukštos įtampos elektros tinklų kabelinę liniją, ilgis 161,00 m. (b. l. 58?66). Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4. 37 straipsnis numato, kad nuosavybės teisė ? tai savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti, t. y. su tam tikrais daikto suvaržymais ir jo socialine funkcija.

13Pagal Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymą privalomasis nurodymas – aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančio pareigūno įpareigojimas fiziniam ar juridiniam asmeniui per tam tikrą terminą įgyvendinti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus arba imtis priemonių, kad aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų arba žalos aplinkai būtų išvengta ar ji sumažinta, arba likviduoti pasekmes, sukeltas aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimu, arba įgyvendinti aplinkos atkūrimo priemones. Pagal šio įstatymo 20 straipsnį privalomajame nurodyme turi būti: 1) aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, duodančio privalomąjį nurodymą, vardas, pavardė, pareigos, tarnybos vieta; 2) privalomojo nurodymo surašymo data ir vieta; 3) kam duodamas privalomasis nurodymas – juridinio asmens pavadinimas, adresas. Jei privalomasis nurodymas duodamas fiziniam asmeniui – jo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; 4) kokius pažeidimus ar jų pasekmes arba veiksnius, sudarančius sąlygas aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimams ar žalai aplinkai atsirasti, turi pašalinti asmuo, kuriam duodamas privalomasis nurodymas, arba kokias aplinkos atkūrimo priemones turi įgyvendinti asmuo, kuriam duodamas privalomasis nurodymas, ir per kokius terminus jis tai turi padaryti; 5) privalomojo nurodymo apskundimo tvarka.

14Taisyklių 5.21 punktas numato, kad veiklos vykdytojas ? asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso įrenginys arba kuris naudoja, valdo įrenginį nuomos, panaudos, patikėjimo teise arba eksploatuoja kitu teisiniu pagrindu ir atsako už įrenginio eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę, ir kuris privalo gauti Leidimą vykdyti ūkinę veiklą ir/arba eksploatuoti įrenginį.

15Įvertinus šias teisės aktų normas, teismas daro išvadą, kad teisė į nuosavybę gali būti ribojama dėl turto pobūdžio ir/arba dėl kitų priežasčių, kai neapribojus šios teisės nebūtų galima apsaugoti įtvirtintų vertybių, būtų pakenkta viešajam interesui (teršiama gamta). Nuosavybė įpareigoja, kad savininkas, turėdamas teisę valdyti nuosavybę, ja naudotis ir disponuoti, negali pažeisti įstatymų, taip pat kitų asmenų teisių. Pareiškėja įsigijo daiktą (inžinerinius tinklus), kuriais naudojosi ir naudojasi gyventojai, t. y. veikla, kuriai taikomi specialūs reikalavimai, ji susijusi su gamtosauginiais klausimais, atlieka socialinę funkciją, todėl įstatymais gali ir turi būti nustatyti tokie inžinerinių tinklų savininkų subjektinių nuosavybės teisių ribojimai, kad bendrovei nuosavybės teise priklausantys ir veikiantys inžineriniai tinklai atitiktų teisės aktų reikalavimus. Leidimo vykdyti ūkinę veiklą ir/arba eksploatuoti įrenginį gavimas yra imperatyvus Taisyklių reikalavimas, todėl pareiškėja privalo jo laikytis.

16Byloje nustatyta, kad bendrovė „Stiklo briauna“ 2007-05-21 nekilnojamojo turto pirkimo ? pardavimo sutartimi įsigijo iš TŪB „Energija“ sandėliavimo paskirties pastatą ? sandėlį, inžinerinius tinklus ? vandentiekio tinklų vamzdyną, ilgis 511,20 m. ir artezinius gręžinius ? 2 vnt., inžinerinius tinklus ? fekalinės kanalizacijos vamzdyną, ilgis 597, 47 m. ir nuotekų valymo įrenginius, inžinerinius tinklus ? antžeminę aukštos įtampos elektros tinklų kabelinę liniją, ilgis 161,00 m. (b. l. 58?66). Vilniaus rajono agentūra bendrovei „Stiklo briauna“ 2008-05-29 davė privalomąjį nurodymą Nr.VR-8.2-77, kuriuo buvo nurodyta: 1) pateikti paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti Vilniaus RADD Vilniaus rajono agentūrai dėl nuotekų valymo įrenginių tolimesnės eksploatacijos; 2) eksploatuoti minėtus nuotekų valymo įrenginius, kad išleidžiamos nuotekos po valymo neviršytų valymo įrenginių techniniame projekte nustatytų normatyvų. Nesutikdama su tokiu privalomu nurodymu, jį apskundė LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, tačiau Departamentas 2008-06-30 sprendimu Nr.VR-1.7-2260 skundo nepatenkino ir paliko galioti Vilniaus rajono agentūros priimtą privalomąjį nurodymą.

17Pareiškėja apeliuoja į tai, kad privalomasis nurodymas duotas netinkamam subjektui, kadangi ji šių inžinerinių tinklų neeksploatuoja, su gyventojais jokių sutarčių dėl paslaugų tiekimo nėra sudariusi, todėl negali atsakyti už nuotekų ir vandens įrenginių tinkamą

18Iš bylos medžiagos, matyti, kad bendrovei „Stiklo briauna“ nuosavybės teisė į inžinerinius tinklus pagal pirkimo ? pardavimo sutartį (b. l. 58?66). Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4. 37 straipsnį nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. TŪB “Energija“ komunalinių paslaugų tiekimui gyventojams ir inžineriniams tinklams, gręžinių bei buitinių nuotekų biologinių valymo įrenginių eksploatavimui turėjo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-02V-74, iki pirkimo ? pardavimo sutarties sudarymo eksploatavo veikiančius valymo įrenginius. Taigi pareiškėja įsigydama iš TŪB „Energija“ aukščiau nurodytą turtą perėmė visas teises ir pareigas, tarp jų ir teisę vykdyti geriamojo vandens tiekimą bei teikti nuotekų tvarkymo paslaugas gyventojams, taip pat pareigą eksploatuoti ir prižiūrėti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. Pirkimo ? pardavimo sutartyje nebuvo aptartos specialios naudojimo ar valdymo sąlygos, tačiau nuosavybės teisė į daiktą apima jo valdymą, t. y. pareiškėja prisiėmė visus įsipareigojimus inžinerinių ir valymo tinklų atžvilgiu (tiek tinkamos eksploatacijos, tiek priežiūros). Pareiškėja įsigijo veikiančius inžinerinius tinklus, kurių eksploatacijai taikomi specialūs reikalavimai, susiję su gamtosauginiais klausimais, jie atlieka socialinę funkciją, todėl įstatymais yra nustatyti inžinerinių tinklų savininkų subjektinių nuosavybės teisių ribojimai.

19Nuosavybės teisė į gręžinius ir buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginius perėjo pareiškėjai nuo 2007-05-21. Iki privalomojo nurodymo, t.y. iki 2008-05-29, jokių nuomos, panaudos sutarčių dėl įrenginių nebuvo sudaryta, patikėjimo teise objektai nebuvo perduoti jokiam kitam asmeniui. Teisėtas savininkas, naudotojas ir valdytojas buvo bendrovė „Stiklo briauna“, todėl jos argumentas, kad privalomasis nurodymas duotas netinkamam subjektui, yra atmestinas. Skundžiamame privalomajame nurodyme Nr. VR-8.2-77 visi reikalavimai yra išlaikyti, t.y. įgalioto institucijos pareigūno vardas, pavardė, pareigos, tarnybos vieta, privalomojo nurodymo surašymo data ir vieta, kam duodamas privalomasis nurodymas, kokius pažeidimus ar jų pasekmes arba veiksnius turi pašalinti asmuo, apskundimo tvarka yra nurodyti. Įvertinus šias teisės normas bei nustatytas faktines aplinkybes, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros 2008-05-29 privalomojo nurodymo Nr.VR-8.2-77 naikinti skunde išdėstytais argumentais nėra teisinio pagrindo.

20Pareiškėja pasinaudojo savo teise ir apskundė privalomąjį nurodymą LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui. Pareiškėja savo skunde teigia, kad Departamento sprendimas neatitinka individualiam administraciniam sprendimui keliamų reikalavimų, numatytų Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje ? nepagrįstas teisės normomis, nepasisakyta dėl pareiškėjo skunde išdėstytų skundžiamo administracinio akto nepagrįstumo bei neteisėtumo motyvų, sprendimas nepatvirtintas jį priėmusios institucijos antspaudu. Šiuos skundo argumentus teismas atmeta kaip nepagrįstus. Departamentas savo sprendime išdėsto nesutikimo su pareiškėjos skundu aplinkybes ir teisės aktų nustatyta tvarka, nepažeidžiant sprendimo priėmimo procedūrų priima sprendimą ? privalomąjį nurodymą Nr. VR-8.2-77 palikti nepakeistą. Teismas pažymi, kad Departamento sprendimas iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas, jis negali būti panaikintas vien formaliais pagrindais. Antspaudų nebuvimas negali panaikinti sprendimų turinio ir jo esmės, todėl formaliais pagrindais naikinti Departamento sprendimą būtų neteisinga ir neprotinga, tai prieštarautų teisinės valstybės principui. Šis pažeidimas nagrinėjamu atveju nelaikytinas esminiu, sudarančiu pakankamą pagrindą skundžiamam sprendimui panaikinti, kadangi pagal ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktą administracinis aktas turi būti panaikintas, jeigu jis neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.

21Įvertinęs teisės aktų normas bei nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2008-06-30 sprendimas Nr. VR-1.7-2260 bei LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros 2008-05-29 privalomasis nurodymas Nr. VR-8.2-77 yra teisėti ir pagrįsti, jų naikinti skunde išdėstytais argumentais nėra teisinio pagrindo.

22Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalimi 1 punktu ir 127 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

23pareiškėjos UAB „Stiklo briauna“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Vilniaus rajono agentūra bendrovei „Stiklo briauna“ 2008-05-29 davė... 3. Pareiškėja nesutikdama su aukščiau priimtais sprendimais skundu ir... 4. Per teismo posėdį pareiškėjos atstovai prašė skundą tenkinti jame... 5. Atsakovas Vilniaus rajono agentūra atsiliepimu į skundą (b. l. 45?46)... 6. Per teismo posėdį atsakovo atstovas Juozas Sagatavičius prašė skundą... 7. Atsakovas Departamentas atsiliepimu į skundą (b. l. 52?53) prašė skundą... 8. Per teismo posėdį atsakovo atstovas Algirdas Cibulskas prašė skundą... 9. S k u n d a s a t m e s t i n a s.... 10. Ginčo esmė ? ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 11. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos... 12. Pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnio 1 dalį, juridiniai ir fiziniai... 13. Pagal Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymą privalomasis... 14. Taisyklių 5.21 punktas numato, kad veiklos vykdytojas ? asmuo, kuriam... 15. Įvertinus šias teisės aktų normas, teismas daro išvadą, kad teisė į... 16. Byloje nustatyta, kad bendrovė „Stiklo briauna“ 2007-05-21 nekilnojamojo... 17. Pareiškėja apeliuoja į tai, kad privalomasis nurodymas duotas netinkamam... 18. Iš bylos medžiagos, matyti, kad bendrovei „Stiklo briauna“ nuosavybės... 19. Nuosavybės teisė į gręžinius ir buitinių nuotekų biologinio valymo... 20. Pareiškėja pasinaudojo savo teise ir apskundė privalomąjį nurodymą LR... 21. Įvertinęs teisės aktų normas bei nustatytas aplinkybes, teismas daro... 22. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 23. pareiškėjos UAB „Stiklo briauna“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...