Byla 2A-164/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino, Kazio Kailiūno,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Jungtinės architektų dirbtuvės“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 4 d. sprendimo, kuriuo ieškinys tenkintas, o priešieškinis atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-1287-104/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akordas 1“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Jungtinės architektų dirbtuvės“ dėl skolos priteisimo ir pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Jungtinės architektų dirbtuvės“ priešieškinį dėl negautų pajamų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Akordas 1“ 2009-10-21 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“, kurį patikslinęs prašė iš atsakovo priteisti 241 600 Lt nuostolių, kurių dydis atitinka pagal 2007-12-12 sutartį šiam sumokėtų lėšų dydį, 12,70 proc. metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad 2007-12-12 ieškovas UAB „Akordas 1“ (buvusi R. M. individuali įmonė „Akordas“) su atsakovu UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ sudarė sutartį Nr. 180/07 dėl Techninio projekto paruošimo (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo užsakyti ir priimti, o atsakovas – parengti ir atiduoti UAB SC „Energetikas“ gydymo profilaktoriumo pastato 5D3p (unikalus Nr.25/982-0023-080) Kuršių takas 1, Palangoje, rekonstrukcijos techninį projektą, ir užsakovui pateikus notaro patvirtintą įgaliojimą – gauti leidimą statybai. Pagal Sutartį atsakovas įsipareigojo iki 2008-06-12 parengti projektinę dokumentaciją vadovaujantis projektavimo užduotimi ir kitais normatyviniais aktais bei reikalavimais. Teigė, jog apmokėjo atsakovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras – iš viso 241 600 Lt. Ieškovo teigimu, atsakovas neįvykdė Sutarties - iki joje numatyto termino pabaigos neužbaigė Techninio projekto ir negavo statybos leidimo, o 2009-05-11 nutraukimo aktu ieškovą informavo, kad Sutartį vienašaliai nutraukia, ir nebaigtą techninį projektą atiduoda ieškovui. Pažymėjo, jog dėl nurodytų aplinkybių, ieškovas buvo priverstas sudaryti projektavimo darbų rangos sutartį su kita įmone.

7Nurodė, kad ieškovo prašymu UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ atliko atsakovo parengtos Techninio projekto dalies ekspertizę. Iš 2010-10-05 ekspertizės akto paaiškėjo, kad Techninio projekto bendroji ir architektūros dalys neatitinka privalomųjų projekto rengimo dokumentų reikalavimų ir kitų statybos teisės aktų reikalavimų, todėl projekto negalima tvirtinti. Be to, ieškovo teigimu, atsakovas neparengė ir nepateikė Techninio projekto konstrukcinės dalies. Pažymėjo, kad visi nustatyti trūkumai yra esminiai ir negali būti ištaisomi pakoreguojant jau parengtus sprendinius. Atsakovas, kaip atestuotas specialistas žinojo visus rengiamam techniniam projektui keliamus reikalavimus, tačiau šių reikalavimų nesilaikė. Atsakovas ieškovui sukėlė turinę žalą, kurios dydį sudaro ne tik visos ieškovo atsakovui pagal sutartį sumokėtos įmokos, tačiau ir išlaidos, susijusios su šios civilinės bylos nagrinėjimu.

8Atsakovas UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ su ieškovo UAB „Akordas 1“ jam pareikštu ieškiniu nesutiko ir pareiškė priešieškinį, prašydamas priteisti iš ieškovo 53 400 Lt nuostolių, kuriuos sudaro atsakovo negautos pajamos (skirtumas tarp sutartinės kainos ir gauto avanso). Teigimu, jis tinkamai vykdė savo sutartines pareigas, pažymėdamas, jog šią aplinkybę patvirtina tarpiniai projektavimo darbų aktai apie atliktus darbus, kuriuos ieškovas priėmė ir sumokėjo 241 600 Lt. Nurodė, kad ieškovas turėjo pateikti inžinierinių tinklų įvadų projektavimo sąlygų sąvadą, kadangi projektavimo sąlygų sąvade nebuvo nurodytos privalomos projektavimo sąlygos inžinierinių tinklų įvadams į rekonstruojamą statinį, tačiau nepateikė. Atsakovo teigimu, tokiais veiksmais ieškovas pažeidė Sutarties 3.2.1 punktą. Pažymėjo, jog 2008-05-28 laišku informavo ieškovą apie tai, kad, neturėdamas įvadinių inžinierinių tinklų projektavimo sąlygų, jis negalės laiku (iki 2008-06-12) parengti projektinės dokumentacijos, tačiau sąvadas buvo sudarytas tik 2008-09-30 ir nebuvo pateiktas atsakovui. Atsakovo teigimu, šios aplinkybės tiesiogiai nulėmė jo galimybę parengti techninį projektą, jį atiduoti ieškovui laiku ir gauti leidimą statybai.

9Pažymėjo, jog ieškovas taip pat nereagavo į atsakovo pasiūlymą sudaryti susitarimą dėl papildomų projektavimo darbų ir ypatingo statinio bendros projekto ekspertizės atlikimo, nebendradarbiavo su atsakovu, sąmoningai nuslėpė nuo atsakovo informaciją apie sudarytą 2008-11-18 projektavimo sutartį su kitu projektuotoju UAB „Banduva“ pagal ieškovo paprastesnį projektą. Atsakovo teigimu, būtent ieškovas vienašališkai atsisakė vykdyti Sutartį, dėl to atsakovas sutarties 6.3 punktu pagrindu nutraukė sutartį.

10Atsakovo teigimu, ieškovas priėmė darbus ir jokių pastabų dėl jų kokybės nereiškė, todėl netenka teisės remtis darbų trūkumais, nes ieškovo nurodyti trūkumai priskiriami akivaizdiems, o apie projektavimo darbų trūkumus ieškovas prakalbo pateikus patikslintą ieškinį praėjus beveik 2 metams (CK 6.662 str.). Kadangi ieškovas visą darbų rezultatą priėmė 2008-06-18, todėl vienerių metų senaties terminas reikalavimams dėl darbų trūkumų pareikšti pasibaigė 2009-06-18 ir ieškovo reikalavimui taikytina senatis (CK 6.667 str.).

11Be to, pažymėjo, jog net ir tuo atveju, jei užsakovas rangovui tinkama forma ir laiku būtų pareiškęs apie neva nustatytus parengtų techninių dokumentų trūkumus, tai užsakovas turėtų teisę reikalauti neatlygintinai ištaisyti techninių dokumentų trūkumus, ar iš naujo atlikti tyrinėjimo darbus bei atlyginti nuostolius, jei rangos sutartis nenustato kuo kita, o ne reikalauti grąžinti visas už darbus sumokėtas sumas (CK 6.703 str. 2 d.).

12Atsakovo teigimu, ieškovo pateiktas UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ ekspertizės aktas neatitinka ekspertizės aktui keliamų reikalavimų, be to, darbas nebuvo pabaigtas, todėl spręsti apie sprendinių netinkamumą apskritai nėra galimybės, užsakovas privalėjo užsakyti ypatingo statinio bendrąją projekto ekspertizę ir vertinti visą atliktą techninį projektą.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

14Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 4 d. sprendimu priešieškinį atmetė, o ieškinį tenkino – priteisė ieškovui UAB „Akordas 1“ iš atsakovo UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ 241 600 Lt nuostolių, 12,70 proc. dydžio metines procesines palūkanas, 2 420 Lt atstovavimo išlaidų ir 2 916 Lt žyminio mokesčio.

15Spręsdamas dėl ieškinio reikalavimų teismas pažymėjo, jog pagal bendrają taisyklę užduotį ir kitus pradinius duomenis perduoti rangovui privalo užsakovas, tačiau įstatyme nustatyta, kad šiuos dokumentus užsakovo pavedimu gali parengti ir rangovas, o užduotis tokiu atveju tampa privaloma abiem šalims nuo to momento, kai ją patvirtina užsakovas (CK 6.700 str., 6.701 str.). Teismas pažymėjo, jog užduoties ir kitų pradinių duomenų, būtinų techniniams dokumentams parengti, pateikimas rangovui yra privaloma projektavimo darbų rangos sutartinių santykių dalis. Vadovaudamasis kasacinio teismo praktika, teismas pažymėjo, kad rangovui priėmus užduotį, ši įgyja jam teisinę galią, be to, jam kaip projektavimo darbų profesionalui, tenka sutarties neįvykdymo padarinių rizika tuo atveju, jei paaiškėtų, kad užduotis netinkama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2010)

16Nurodė, kad projektavimo užduotis yra statytojo patvirtintas dokumentas, kuriame pateikiama paslaugų apimtis ir sumanyto statyti statinio pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai bei kiti rodikliai ir reikalavimai, kuriais būtina vadovautis rengiant projektą (STR 1.05.06:2005 8.5 p.). Teismas nustatė, kad ieškovas pateikė atsakovui statinio projektavimo užduotį ir projektavimo sąlygų sąvadą.

17Teismas, spręsdamas, ar nagrinėjamu atveju buvo privalomos projektavimo sąlygos inžinierinių tinklų įvadams, rėmėsi ieškovo paaiškinimais, kad atsakovas galėjo parengti projektą pagal ieškovo projektavimo sąlygų sąvadą ir be inžinierinių tinklų įvadų projektavimo sąlygų, nes pastatas buvo rekonstruojamas, buvo galima išlaikyti esamus inžinierinius tinklus, iš naujo jų projektuoti nebuvo būtinybės; taip pat ir liudytoju apklausto statinio projekto specialisto A. T. parodymais, kad projektas galėjo būti parengtas ir be inžinierinių tinklų įvadų projektavimo sąlygų.

18Įvertinęs minėtas įstatymo nuostatas ir esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendė, kad, atsakovas turėjo galimybę parengti projektą ir be inžinierinių tinklų įvadų projektavimo sąlygų. Kartu teismas pažymėjo, jog net ir vertinant, kad be minėtų sąlygų atsakovas negalėjo atlikti ieškovo užduoties, tokiu atveju jis turėjo nedelsiant nustatyti ieškovui terminą inžinierinių tinklų įvadų projektavimo sąlygų pateikimui, kadangi Sutarties 3.1.1 punktu atsakovas įsipareigojo parengti projektinę dokumentaciją vadovaujantis projektavimo užduotimi ir kitais normatyviniais aktais bei reikalavimais, todėl sudarydamas sutartį, atsakovas privalėjo laikytis projektavimo sferai taikomų teisinių aktų reikalavimų ir pareikalauti iš ieškovo jo nuomone reikalingu papildomų sąlygų.

19Teismo vertinimu, atsakovas, sudarydamas Sutartį, kurią ruošė pats, buvo neapdairus ir neatsargus, nes darbus pagal ginčo sutartį pats atsakovas įsipareigojo atlikti iki 2008-06-12, o apie įvadinių inžinierinių tinklų techninių sąlygų nebuvimą pranešė ieškovui tik 2008-05-28 raštu, likus 14 dienų iki sutarties termino pabaigos, o apie kitus papildomus darbus informavo ieškovą jau po termino pabaigos - 2008-10-20, nors turėjo pareikalauti iš ieškovo paruošti tinkamai užduotį ir nustatyti terminą sutarties pasirašymo dieną, t. y. nedelsiant, ir elgtis protingai - darbų nepradėti arba sustabdyti iki ieškovas pateiks reikalingus dokumentus (CK 6.659 str.).

20Teismas pažymėjo, kad jeigu atsakovas, kaip projektavimo darbų profesionalas, prisiėmė prievolę įvykdyti jo manymu netinkamą užduotį, sutarties neįvykdymo pasekmes turi prisiimti sau (CK 6.38 str. 1 d.).

21Teismas, įvertinęs atsakovo 2008-10-20 rašto, kuriuo jis sustabdė projektavimo darbus pasiūlė ieškovui sudaryti papildomą susitarimą, 2009-05-11 nutraukimo akto, turinį, padarė išvadą, kad atsakovas nutraukė Sutartį dėl aplinkybių, kurios atsirado po sutarties nustatyto termino pabaigos, todėl jos esminės reikšmės ginčo išsprendimui neturi.

22Nustatęs, kad Sutartyje nustatytu terminu atsakovas savo sutartinių prievolių neįvykdė – neparengė pilnai projekto sutartyje nustatytu terminu, negavo leidimo statybai, teismas padarė išvadą, kad atsakovas pažeidė sutartinę prievolę, todėl turi atlyginti visus ieškovo patirtus nuostolius (CK 6.63 str. 2 d.). Teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju tai reiškia, kad atsakovas privalo grąžinti ieškovui jo sumokėtą avansą.

23Teismas atmetė atsakovo teiginį, kad užsakovas turėtų teisę reikalauti neatlygintinai ištaisyti techninių dokumentų trūkumus (CK 6.703 str. 2 d.), pažymėjęs, kad pagal UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ išvadą ieškovas atsakovo darbų rezultatų negali panaudoti dėl jų trūkumų, ką patvirtino ir liudytojai A. M. ir A. T..

24Teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovo nurodomos ieškovo ir UAB „Banduva“ sutartinių santykių faktinės aplinkybės šioje civilinėje byloje nėra teisiškai reikšmingos, kadangi ieškovo sutartiniai teisiniai santykiai su trečiaisiais asmenimis nedaro įtakos atsakovo įsipareigojimų pagal ginčo sutartį galiojimui ir apimčiai.

25Spręsdamas dėl priešieškinio reikalavimų, teismas nurodė, jog patenkinus ieškinį, nėra pagrindo tenkinti priešieškinį, kadangi atsakovas neįrodė savo teiginio, kad projektas nebuvo pilnai parengtas dėl ieškovo kaltės, todėl neturi pagrindo reikalauti negautų pajamų. Taip pat teismas atmetė atsakovo reikalavimą taikyti ieškinio senatį, nurodydamas, kad CK 6.667 straipsnio 1 dalyje nustatytas vienerių metų senaties terminas taikytinas tik reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų, tuo trapu ieškovas reiškia reikalavimus dėl netinkamų sutarties vykdymu ieškovui padarytų nuostolių atlyginimo, kuriam taikytinas CK 1.125 straipsnio 8 dalies nustatytas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas. Teismo vertinimu, ieškovui apie jo teisių pažeidimą buvo žinoma pasibaigus ginčo sutarties terminui, t. y. 2008-06-20, kai buvo perduotas nepilnai parengtas techninis projektas; ieškinys pareikštas 2009-10-21. Kad atsakovo perduoti darbai turi trūkumų, ieškovui paaiškėjo tik po to, kai 2010-10-05 atestuoti specialistai, t. y. UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“, atliko atsakovo darbų įvertinimo ekspertizę. Teismas pažymėjo, kad neturint specialių projektavimo techninių žinių, ieškovas neturėjo galimybės nustatyti, kad atsakovo parengtose projekto dalyse nurodyti sprendiniai prieštarauja projektavimo dokumentų ir teisės aktų nuostatoms, kad ginčo darbų trūkumai nėra akivaizdūs.

26III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į juos argumentai

27Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti, bei priteisti atsakovui iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai ieškovą vertino kaip neprofesionalią ir atitinkamai silpną sandorio šalį. Jo pareiga pateikti projektavimo duomenis numatyta Sutarties 3.2.1 punkte bei įstatymuose (CK 6.701 str., Statybos įstatymo 12 str. 1 d. 1 p.), todėl ieškovas, laiku nepateikdamas rangovui projektavimo ir tyrinėjimo darbų užduoties, techniniams dokumentams rengti privalomų duomenų, negali pasiteisinti aplinkybe, jog jis nėra šios srities profesionalas. Be to, ieškovas yra juridinis asmuo besiverčiantis įvairiais statybos darbais, todėl turi gerai išmanyti, kas yra privalomi projektavimo ir statybos darbai.
  2. Teismas, padarydamas išvadą, kad rengiant techninį projektą inžinerinių tinklų įvadų projektavimo sąlygų sąvadas nebuvo būtinas, rėmėsi tik deklaratyviais ieškovo paaiškinimais. Remiantis statinio projektavimo užduotimi, atsakovas privalėjo parengti ir objekto inžinerinių tinklų dalies techninį projektą, todėl jam turėjo būti pateiktas inžinerinių tinklų įvadų projektavimo sąlygų sąvadas. Be to, inžinerinių tinklų įvadų projektavimo sąlygų sąvado privalomumas numatytas ir teisės aktuose (Statybos įstatymo 2 str. 32 p.; STR 1.05.07:2002 ,,Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ 26-28 p.). Teismas nevertino byloje nustatytų aplinkybių, kad statytojas savo vardu 2008-04-28 pateikė Palangos miesto savivaldybei prašymą inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų prijungimo techninėms sąlygoms gauti, 2008-05-16 surašė prašymą Klaipėdos apskrities viršininko administracijai gauti sutikimui valstybinės žemės sklype esančio objekto statybai – inžinerinių tinklų įvadams, taigi veiksmai rodo, kad jis ne tik žinojo apie inžinerinių tinklų įvadų projektavimo sąlygų būtinumą, bet ir ėmėsi veiksmų šiam sąvadui gauti.
  3. Teismas neteisingai vertino liudytojo A. T. paaiškinimus, duotus 2011-06-15 teismo posėdžio metu, nes šis liudytojas niekada nenurodė, jog techninio projekto parengimui minėtas sąvadas nereikalingas, o teigė nežinantis, ar šiuo konkrečiu atveju minėtas projektavimo sąlygų sąvadas buvo reikalingas.
  4. Nepagrįstas teismo teiginys, kad atsakovas kaltas dėl Sutarties nevykdymo, nes per vėlai – likus tik 14 dienų iki Sutarties vykdymo termino pabaigos pareikalavo iš ieškovo pateikti inžinerinių tinklų įvadų projektavimo sąlygų sąvadą. Ne atsakovas, o ieškovas pažeidė sutarties reikalavimus, nes daugiau nei tris mėnesius neteikė atsakovui projektavimo užduoties ir projektavimui privalomų dokumentų. Atsakovas, 2008-04-02 su statinio projektavimo užduotimi gavęs 2007-05-30 projektavimo sąlygų sąvadą ir pastebėjęs, jog juo nesprendžiamas inžinerinių tinklų įvadų klausimas, nurodė ieškovui gauti projektavimo sąlygas ir šiems įvadams. 2008-05-28 raštu atsakovas jau pakartotinai priminė ieškovui apie būtinybę pateikti šį projektavimo sąlygų sąvadą, o ne pirmą kartą pranešė. Teismas nevertino aplinkybės, kad ieškovas 2008-04-28 atitinkamą prašymą Palangos m. savivaldybei ir taip jau buvo pateikęs, todėl atsakovo 2008-05-28 ieškovui adresuoto rašto negalima aiškinti kaip atsakovo netinkamo ar pavėluoto veiksmo. Iš ieškovo veiksmų po 2008-06-12 atsakovas pagrįstai galėjo tikėtis, kad Sutartis bus vykdoma. Tačiau nuo 2008 m. rudens ieškovas su atsakovu nustojo bendradarbiauti, nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų pateikti būtinus techniniam projektui parengti dokumentus, nors inžinerinių tinklų įvadų projektavimo sąlygų sąvadas buvo parengtas 2008-09-30. Dėl šių aplinkybių atsakovas 2009-05-11 pranešė ieškovui, kad sutartis nutraukiama.
  5. Neteisinga teismo išvada, kad ieškovo su kitais projektuotojais po Sutarties termino pabaigos sudarytos sutartys neturi reikšmės šio ginčo išsprendimui. Projektuotojui UAB ,,Banduva“ ieškovas užsakė žymiai paprastesnį projektą, kurio įgyvendinimas taip pat turėjo būti žymiai pigesnis, todėl, manytina, kad tai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios ieškovas atsisakė vykdyti Sutartį ir faktiškai ją nutraukė.
  6. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovo ieškovui perduoti darbai yra su esminiais trūkumais ir dėl to ieškovas taip pat patyrė nuostolius. Pagal tarpinius projektavimo darbų aktus, ieškovas atliktus darbus priėmė be išlygų, nepareiškė pastabų ir už juos sumokėjo. Ieškovas, nepareiškęs atsakovui darbų atlikimo metu apie tikrus ar tariamus perduodamų darbų trūkumus, negali remtis darbų trūkumų faktu (CK 6.662 str. 1 d.). Apie menamus projektavimo darbų trūkumus ieškovas prakalbo tik pateikdamas teismui patikslintą ieškinį, t. y. praėjus daugiau nei dvejiems metams nuo projektinės dokumentacijos atidavimo užsakovui. Pastebėjęs trūkumus, ieškovas turėjo kreiptis į atsakovą, prašydamas neatlygintinai ištaisyti techninius dokumentus arba iš naujo atlikti tyrinėjimo darbus bei atlyginti nuostolius. Ieškovas sutartį su kitu projektuotoju UAB ,,Banduva“ sudarė dėl kito, savo savybėmis iš esmės skirtingo, techninio projekto atlikimo, todėl jo teiginiai, kad šią bendrovę kreipėsi dėl atsakovo neva nekokybiškai atliktų darbų, yra nesąžiningi ir klaidinantys.
  7. Teismas, teigdamas, kad atsakovo ieškovui perduota techninė dokumentacija yra su esminiais trūkumais, neįžvelgė skirtumo tarp nebaigto ir baigto techninio projekto, ir atsakovo perduotam darbui priskyrė savybes, kuriomis turėtų pasižymėti galutinis darbų rezultatas – baigtas techninis projektas. Jei ieškovas būtų vykdęs sutartines pareigas ir sudaręs galimybę atsakovui rengti statinio techninį projektą, tai techninio projekto sprendiniai privalomai turėjo būti vertinami atliekant bendrąją projekto ekspertizę. Net jei projektą vertinantys ekspertai būtų surašę privalomas pastabas dėl projekto, tai pagal jas pataisius techninį projektą, jis būtų teikiamas tvirtinimui ir tvirtinamas. Vadinasi, apie techninio projekto sprendinių atitikimą esminiams statybos reikalavimas galima kalbėti tik vertinant visą atliktą techninį projektą. Atsakovo pateikti 2010-10-04 projekto dalinės ekspertizės aktai galėtų būti vertintini tik kaip rašytiniai įrodymai, o ne kaip ekspertizės aktai, nes jie neatitinka tokiam aktui keliamų reikalavimų. Teismas neteisingai vertino liudytojų A. T. ir A. M. parodymus, nes jų buvo prašoma vertinti atsakovo atliktą darbą kaip baigtą techninį projektą, kuris pateikiamas bendrajai ekspertizei.
  8. Teismas be pagrindo atmetė atsakovo argumentus, jog rengiant techninį projektą buvo laikytasi vietovės detaliojo plano ir 2007-05-30 projektavimo sąlygų sąvado reikalavimų neviršyti bendro žemės sklypo ploto, kadangi nedraudžiama vienų statinių užstatymo plotą didinti, jei kitų statinių plotas atitinkamu dydžiu sumažės. Be to, priešingai nei nurodė teismas, pastato aukštingumas nebuvo pažeistas, nes UAB ,,Banduva“ dokumente nurodyto pastato aukštis yra būtent 13,97 m., t. y. toks pat kaip ir atsakovo rengtame dokumente. Be to, į reikalaujamą 12 m pastato aukštį neįskaičiuojamas techninis antstatas , t. y. likę 1,97 m. Nepagrįsta teismo išvada, kad neįgaliesiems asmenims suprojektuotų kambarių sanitariniai mazgai neatitinka STR 2.03.01:2001 106 punkto reikalavimų. Neteisinga teismo išvada, kad atsakovo darbų rezultatas negali būti panaudotas pagal paskirtį, kadangi užbaigus projektavimo darbus ir atlikus bendrąją projekto ekspertizę, jis gali būti naudojamas pagal paskirtį.
  9. Reikalavimas, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų, taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; tuo atveju, kai pagal rangos darbų sutartį darbų rezultatas buvo priimtas dalimis, ieškinio senaties terminas prasideda priėmus visą rezultatą (CK 6.667 str. 1 d.). Ši teisės norma reikalavimą sieja ne su atliktų darbų trūkumų ištaisymu, kaip ją neteisingai aiškino teismas, o su reikalavimu atlyginti nuostolius, sietinus su vykdant rangos sutartį nustatytais darbų trūkumais, todėl būtent ji ir turėjo būti taikoma. Ieškovas visą darbų rezultatą priėmė 2008 m. birželio 18-20 d., todėl reikalavimui dėl atliktų darbų trūkumų pareikšti ieškinio senaties terminas suėjo 2009-06-20 ir ieškovo reikalavimui turėjo būti taikoma senatis. Pažymėtina, kad pradiniu ieškiniu, pateiktu 2009-10-05, ieškovas prašė priteisti nuostolius dėl sutarties termino pažeidimo; šiam reikalavimui turėjo būti taikomas trejų metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 8 d.), tačiau ieškovui pakeitus ieškinio pagrindą, ir nurodžius, jog prašoma atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl darbų trūkumų, pradinis ieškinio reikalavimas nebegali būti taikomas reikalavimui pagrįsti, nes netenka teisinės prasmės.

28Atsiliepimu ieškovas UAB „Akordas 1“ prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime teigiama:

291. Teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas yra projektavimo darbų profesionalas ir būtent jam tenka pareiga vykdant projektavimo darbus veikti atidžiai, rūpestingai, atsargiai ir prisiimti visą su šių darbų netinkamu atlikimu susijusią riziką. Ieškovas veikia išimtinai statybos rangos srityje ir yra būtent šios srities profesionalas, todėl, priešingai nei nurodo apeliantas, jis negali būti laikomas projektavimo rangos profesionalu.

302. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad ieškovo pareigą parengti ir atsakovui pateikti sąvadą patvirtina Užduoties 7.3 ir 7.4 punktai. Užduotyje nurodyta kad tiek visą projektą, tiek projekto sprendinius, susijusius su inžineriniais tinklais, atsakovas įsipareigoja parengti pagal jau išduotas, kartu su užduotimi atsakovui pateiktas technines sąlygas. Teisės aktai imperatyviai įpareigoja atsakovą atlikti projektavimo rangos darbus pagal Sutartimi ir užduotimi numatytus reikalavimus (CK 6.701, 6.702 str.). Užduotyje vienareikšmiškai nurodyta, kad atsakovas turi atlikti projektavimo rangos darbus pagal pateiktus dokumentus, todėl iš atsakovo negalėjo būti reikalaujami jokie papildomi dokumentai, kadangi tai neatitiktų užduoties reikalavimų.

313. Pagrįsta teismo išvada, kad atsakovas turėjo galimybes parengti projektą be jokių papildomų dokumentų, kadangi pagal nurodytus reikalavimus buvo galima išlaikyti esamus inžinerinius tinklus, o naujų projektuoti nebuvo būtinybės.

324. Skirtingai nei nurodo apeliantas, būtent jam kyla pareiga rengiamo projekto sprendinius suderinti su atitinkamomis institucijomis, užtikrinti, kad rengiamo projekto sprendiniai atitiktų visus reikalavimus, o ne užsakovui, neturinčiam jokių specialių projektavimo rangos žinių. Būtent šiuo tikslu užsakovas ir sudaro projektavimo rangos sutartį; argumentai dėl būtinumo atsakovui kreiptis į įvairias institucijas, papildomai teikti rangovui dokumentus, iš esmės prieštarauja pačios projektavimo rangos sutarties esmei ir tikslui. CK nuostatos taip pat užsakovui nenumato pareigos projektavimo rangos darbų atlikimo metu teikti atsakovui papildomus dokumentus (CK 6.704 str.); priešingai, tokia pareiga numatyta atsakovui (CK 6.702 str. 1 d. 2 p.).

335. Apeliantui manant, kad pagal pateiktus dokumentus projektavimo užduoties atlikti nėra įmanoma ir/ar yra reikalingi papildomi dokumentai, jis turėjo teisę atsisakyti sudaryti tokią sutartį, tačiau apeliantas nenutraukė projekto rengimo veiksmų, nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad pašalintų deklaruojamas kliūtis parengti projektą, tęsė darbų, kurių neplanavo užbaigti, vykdymą.

346. Apelianto deklaratyviai aptariamos aplinkybės, susiję su ieškovo veiksmais, kreipiantis į atitinkamas valstybės ar savivaldybės institucijas, siekiant gauti atitinkamus dokumentus, neturi jokios teisinės reikšmės šio civilinio ginčo nagrinėjimui, kadangi nedarė ir negalėjo padaryti jokios įtakos atsakovo veiksmams netinkami ir per nustatytą terminą neparengiant techninio projekto.

357. Skirtingai nei nurodo apeliantas, ieškovas sutartį su UAB ,,Banduva“ buvo priverstas sudaryti atsiradus būtinybei parengti projektą; sutartis sudaryta tik 2008-11-18, t. y. praėjus daugiau kaip po 5 mėnesių nuo Sutartyje numatyto termino.

368. Nepagrįstas apelianto teiginys, jog vien tai kad ieškovas, pasitikėdamas apelianto profesionalumu, priėmė tarpinius rezultatus, negali paneigti šioje byloje jau įrodytos aplinkybės, jog faktiškai ieškovo atliktų darbų dalis turi esminių trūkumų.

379. Tik dalis išvadoje nurodomų trūkumų yra susiję su trūkstamomis techninio projekto dalimis, kita dalis nurodomų trūkumų yra susiję su šiurkščiais teisės aktų reikalavimų pažeidimais.

3810. Byloje turi būti taikomas trejų metų ieškinio senaties terminas, kuris nėra praleistas (CK 1.125 str. 8 d.). Net jei būtų pripažinta, kad reiškiami reikalavimai susiję su atliktų darbų trūkumais, šioje byloje jis nėra praleistas terminas, nes ieškovas apie trūkumus sužinojo tik tada, kai gavo UAB ,,Statybos projektų ekspertizės centras“ išvadą.

39IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

40Apeliacinis skundas tenkinamas.

41Kaip žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjamoje byloje absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė, todėl civilinė byla yra nagrinėjama atsakovo UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ apeliacinio skundo ribose.

42Remdamasi byloje surinktais įrodymais ir nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino materialiosios teisės normas, reglamentuojančias projektavimo darbų rangą, tačiau suklydo vertindamas nagrinėjamoje byloje surinktus įrodymus, konstatuodamas faktines aplinkybes ir pagal jas taikydamas šias teisės normas, todėl tenkindamas ieškovo UAB ,,Akordas 1” ieškininį reikalavimą bei priteisdamas jam iš atsakovo UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ 241 600 Lt dydžio nuostolius, o taip pat atmesdamas atsakovo priešieškinį dėl negautų pajamų priteisimo, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.).

43Faktinės ginčo aplinkybės

44Nustatyta, kad tarp ieškovo UAB ,,Akordas 1” (užsakovas) ir atsakovo UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ (rangovas) 2007-12-12 buvo sudaryta Sutartis, pagal kurią ieškovas įsipareigojo užsakyti ir priimti, o atsakovas – parengti ir atiduoti UAB SC „Energetikas“ gydymo profilaktoriumo pastato 5D3p Kuršių takas 1, Palangoje rekonstrukcijos techninį projektą, o ieškovui pateikus notaro patvirtintą įgaliojimą, gauti leidimą statybai (1 t., b. l. 9-10, Sutarties 2.1 p.). Sutarties kaina – 250 000 Lt (su PVM 295 000 Lt). Atsakovas įsipareigojo iki 2008-06-12 parengti projektinę dokumentaciją vadovaujantis projektavimo užduotimi ir kitais normatyviniais aktais bei reikalavimais (Sutarties 3.1 p.). Ieškovas įsipareigojo per tris darbo dienas po sutarties pasirašymo pateikti atsakovui projektavimo duomenis ir sumokėti 100 000 Lt avansą; pasirašyti tarpinius darbų priėmimo – atidavimo aktus, pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą per 5 darbo dienas apmokėti už atliktus darbus ir pasiimti projektinę dokumentaciją.

452007-12-17, 2008-01-16, 2008-02-20, 2008-03-26, 2008-06-18 atsakovo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, pagal kurias ieškovas atsiskaitė su atsakovu už didžiąją dalį atliktų darbų (taip pat įskaitant sumokėtą avansą), tai yra sumokėjo 241 600 Lt (1 t., b. l. 11-20).

462008-04-02 užsakymu buvo parengta statinio projektavimo užduotis, kurią kartu su 2007-05-30 patvirtintu projektavimo sąlygų sąvadu ieškovas pateikė atsakovui (1 t., b. l. 74-77).

472008-04-28 pateiktas UAB SC ,,Energetikas“, tai yra šio objekto statytojo, prašymas Palangos m. savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui dėl inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų prijungimo techninių sąlygų, tai yra minėtų tinklų bei komunikacijų įvadų į nurodytą objektą (1 t., b. l. 78-80).

482008-05-28 pranešimu ,,Dėl techninio projekto rengimo“ atsakovas ieškovui pranešė, jog nėra gavęs objekto įvadinių inžinerinių tinklų techninių sąlygų ir dėl šios aplinkybės nustatytu laiku (iki 2008-06-12) pateikti negalės projektinės dokumentacijos sutartyje (1 t., b. l. 115).

492008-09-30 Palangos m. savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius išdavė inžinerinių tinklų įvadų į rekonstruojamą statinį projektavimo sąlygų sąvadą (1 t., b. l. 153).

502008-10-20 raštu atsakovas pranešė ieškovui, kad iki šiol jam nepateiktas 2008-09-30 išduotas inžinerinių tinklų įvadų į rekonstruojamą statinį projektavimo sąlygų sąvadas, be to būtina sudaryti papildomą susitarimą dėl 170 600 Lt vertės papildomų darbų, kurie nebuvo numatyti statinio projektavimo užduotyje parengimo – statinio ir lauko inžinerinių tinklų statybos kainos skaičiavimas, įvedant 2 statybos etapus; lauko inžinierinių tinklų, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų siurblinių, autonominės elektros jėgainės techninio projekto paruošimas; statybos organizacijos ir aplinkosaugos dalių parengimas (1 t., b. l. 24). Atsakovas nurodė, jog dėl to projektavimo darbai sustabdomi iki šių klausimų išsprendimo.

512008-11-18 ieškovas sudarė sutartį su UAB ,,Banduva“, kuri šiame objekte jau vykdė UAB SC „Energetikas“ gydymo profilaktoriumo rekonstrukcijos projektavimo darbus, dėl ginčo pastato techninio projekto parengimo (1 t., b. l. 120-122).

522009-05-20 pagal UAB ,,Banduva“ parengtą projektą buvo išduotas statybos leidimas gydymo profilaktoriumo pastatų, tame tarpe ir ginčo pastato, rekonstrukcijai (1 t., b. l. 173).

532009-05-11 pranešimu atsakovas informavo ieškovą apie Sutarties nutraukimą (1 t., b. l. 22).

54Apeliacinio skundo nagrinėjimo metu šalių sutartiniai santykiai yra nutrūkę, byloje sprendžiamas ginčas dėl šalių sutartinės atsakomybės. Dėl esminio sutarties pažeidimo – darbų atlikimo ne laiku ir ne pilnai

55Kaip buvo minėta, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad projektavimo darbai laiku ir pilnai nebuvo atlikti dėl atsakovo UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ kaltės, todėl šis ieškovui UAB ,,Akordas 1” privalo atlyginti 241 600 Lt nuostolių, kurių dydis atitinka pagal 2007-12-12 sutartį už darbą sumokėtų lėšų dydį. Tuo tarpu apeliantas teigia, kad be inžinerinių tinklų įvadų projektavimo sąlygų sąvado jis negalėjo įvykdyti savo sutartinių prievolių, o perduoti jam šį sąvadą buvo ieškovo pareiga. Taigi byloje kilęs ginčas, ar nagrinėjamu atveju inžinerinių tinklų įvadų projektavimo sąlygų sąvadas buvo privalomas statinio projekto rengimo dokumentas, t. y., ar ieškovas kartu su statinio projektavimo užduotimi ir projektavimo sąlygų sąvadu atsakovui privalėjo pateikti inžinerinių tinklų įvadų projektavimo sąlygų sąvadą, o taip pat, ar atsakovas turėjo galimybę laiku ir tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus nesant šio sąvado.

56Iš tiesų, Sutarties 3.2.1 punkte įtvirtinta užsakovo pareiga pateikti vykdytojui projektavimo duomenis, konkrečiai nenurodant, kokie duomenys turi būti pateikiami. Nustatyta, kad ieškovas atsakovui pateikė techninę užduotį ir projektavimo sąlygų sąvadą be inžinerinių tinklų įvadų projektavimo sąlygų sąvado. Pažymėtina, kad ieškovas minėtą projektinę dokumentaciją atsakovui pateikė 2008-04-02, t. y. praėjus daugiau nei trims mėnesiams nuo sutartyje nustatyto termino, nors buvo įsipareigojęs pateikti per 3 dienų terminą nuo Sutarties pasirašymo (Sutarties 3.2.1 p.). Taigi ieškovas, iš esmės neneigdamas, jog privalėjo atsakovui pateikti techninę užduotį ir projektavimo sąlygų sąvadą, pats žymiai vėliau ėmėsi vykdyti šį savo sutartinį įsipareigojimą.

57Teismas, atmesdamas atsakovo argumentus, kad jis negalėjo laiku įvykdyti sutarties, nes ieškovas su projektine dokumentacija nebuvo pateikęs minėto inžinerinių tinklų įvadų projektavimo sąlygų sąvado, nurodė, jog apie trūkstamus dokumentus atsakovas ieškovą informavo tik 2008-05-28 pranešimu, be to, teismo teigimu, atsakovas projektą galėjo paruošti ir be minėto sąvado. Teisėjų kolegija su tokia teismo išvada nesutinka (CPK 185 str.).

58Atsakovas savo procesiniuose dokumentuose nuosekliai tvirtino, jog ne kartą kreipėsi į ieškovą, o 2008-05-28 kreipimąsi įformino raštu, nurodydamas, jog jo darbui trūksta dokumentų ir reikalaudamas juos pateikti. Iš tiesų, kaip jau buvo minėta, siekdamas pagrįsti šiuos argumentus į bylą atsakovas pateikė vienintelį tiesioginį rašytinį įrodymą –ieškovui adresuotą 2008-05-28 raštą, kuriame be kita ko, nurodoma, jog dėl šios aplinkybės Sutartyje nustatytu laiku – iki 2008-06-12, jis negalės pateikti ieškovui projektinės dokumentacijos, kartu prašoma pratęsti sutarties vykdymo terminą. Teismas teisingai nustatė, jog atsakovas į bylą nėra pateikęs dokumentų, jog dar iki 2008-05-28 būtų reikalavęs, kad ieškovas greičiau pateiktų trūkstamus dokumentus, pasiūlęs pratęsti terminą Sutarčiai įvykdyti. Tačiau, kaip žinia, apie šalių faktinius santykius sprendžiama ne vien pagal rašytinius dokumentus. Akivaizdu, kad sutarčių vykdymo praktikoje paprastai ne visas sutarties šalių tarpusavio bendradarbiavimas įforminamas raštu. Nesant ginčo, sutarties šalys daugelį klausimų sprendžia žodžiu.

59Pagal bylos medžiagą matyti, kad minimo objekto statytojas UAB SC ,,Energetikas“ 2008-04-28 pateikė prašymą Palangos m. savivaldybės administracijos atitinkamai tarnybai dėl inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų prijungimo prie ginčo pastato 5D3p techninėms sąlygoms gauti. Byloje nėra duomenų, kad šiuo laikotarpiu tarp Sutarties šalių jau buvo kilęs konfliktas dėl jos vykdymo. Priešingai, bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas jau buvo ėmęsis vykdyti Sutartį, o ieškovas pagal Sutartį jau buvo sumokėjęs ir toliau mokėjo lėšas (apmokėtos 2007-12-17, 2008-01-16, 2008-02-20, 2008-03-26, 2008-06-18 PVM sąskaitos-faktūros). Taigi akivaizdu, kad statytojo UAB SC ,,Energetikas“ kreipimasis dėl inžinerinių tinklų įvadų į ginčo pastatą projektavimo sąlygų gavimo turėjo būti pateiktas būtent atsakovo, kuris ruošė techninį šio pastato rekonstravimo projektą, iniciatyva. Dėl nurodytų priežasčių, teisėjų kolegijos įsitikinimu, apeliantas teisus, teigdamas, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo sprendė, jog ši faktinė aplinkybė neturi jokios teisinės reikšmės nagrinėjamam ginčui, o taip pat, jog atsakovas nedelsdamas neinformavo ieškovo apie trūkstamos projektinės dokumentacijos dalį ir jam tenka atsakomybė už tai, kad Sutartyje nustatytu laiku projektas nebuvo paruoštas. Be to, teismas čia net nevertino jau minėto fakto, kad projektavimo dokumentus ieškovas atsakovui iš viso pateikė praėjus daugiau nei 3 mėnesiams nuo termino, kuris buvo nustatytas Sutartyje, tuo tarpu kai Sutarties visiškam įvykdymui buvo nustatyti 6 mėnesiai. Be to, pagal bylos medžiagą atitinkama Palangos m. savivaldybės administracijos tarnyba minimą sąvadą pateikė dar 2008-09-30, tačiau, nežiūrint to, kad atsakovas minėtu 2008-05-28 raštišku pranešimu buvo nurodęs ieškovui, jog laiku negalės įvykdyti užduoties būtent dėl to sąvado nepateikimo – byloje nėra duomenų, kad ieškovas, kaip sąžininga sutarties šalis, kuri suinteresuota, jog kuo greičiau ir tinkamai būtų įvykdyta sutartis, nedelsdama būtų pateikusi šį sąvadą atsakovui. Tuo labiau, kad sutartis su UAB ,,Banduva“ buvo sudaryta tik 2008-11-18. Beje, ieškovas neneigia, kad ginčo sąvado atsakovui iš viso nepateikė, taip pat nekėlė klausimų dėl atsakovo padarytos darbo dalies kokybės.

60Be to, pažymėtina, kad ieškovas, teigdamas, jog atsakovas iš esmės yra pažeidęs sutartį, jos laiku neįvykdydamas, iš savo pusės nesiėmė priemonių nei jai nutraukti, nei sustabdyti, nors Sutartyje šalys numatė, jog Sutartis galioja nuo jos pasirašymo iki darbų priėmimo arba nutraukimo dienos (Sutarties 6.1 p.). Taigi priešingai nei teigia ieškovas, Sutartis suėjus darbų atlikimo terminui (2008-06-12) nenutrūko ir nepasibaigė. Ieškovo atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą nurodo, jog šis, būdamas rūpestinga bei apdairi sutartinių teisinių santykių šalis, ir manydama, kad nėra įmanoma pagal pateiktus dokumentus atlikti projektavimo užduoties ir/ar yra reikalingi papildomi dokumentai, turėjo teisę atsisakyti sudaryti tokią sutartį, gi apeliantas elgėsi priešingai – nenutraukė projekto rengimo veiksmų, nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad pašalintų deklaruojamas kliūtis parengti projektą, tęsė darbų, kurių neplanavo užbaigti, vykdymą. Teisėjų kolegija laiko, kad nagrinėjamų faktinių aplinkybių kontekste tokie ieškovo argumentai yra nesąžiningi, nes, visų pirma, kaip jau minėta, pats ieškovas labai pavėlavo pateikdamas dokumentus atsakovui, antra, atsakovas ėmėsi veiksmų minimoms kliūtims pašalinti, trečia, ieškovas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliaciniam teismui, kuris, kaip žinia, yra fakto instancija, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių tai, kad atsakovas net neplanavo užbaigti sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Priešingai, teisėjų kolegijos vėliau pateikiami argumentai leidžia spęsti, kad pats ieškovas iš esmės pažeidė Sutarties 3.2.1, 6.2, 6.3 punktų, CK 6.701 straipsnio 2 dalies, 6.703 straipsnio 2 dalies, 6.704 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas: byloje nėra įrodymų, jog jis atsakovui būtų nurodęs tęsti darbą be inžinerinių tinklų įvadų projektavimo sąlygų sąvado, būtų reiškęs šiam pretenzijas dėl sutarties vykdymo termino pažeidimo, darbų nekokybiškumo, kad būtų kėlęs klausimą dėl projektavimo darbų sustabdymo atsakovo iniciatyva nepagrįstumo, kad minimą sutartį su kitu projektuotoju UAB ,,Banduva“ sudarė ir tokiu būdu faktiškai nutraukė sutartį su atsakovu tik tuomet, kai šis atsisakė vykdyti jo nurodymus (CPK 185 str.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad toks ieškovo elgesys, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, negali būti vertinamas kaip tinkamas sutartinių įsipareigojimų vykdymas (CK 6.178 str., 6.200 str., 6.700 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nagrinėjamos kategorijos bylose taip pat ne kartą yra pasisakęs, jog tuo atveju, kai užsakovas rangovui nenustato protingo termino, per kurį turėtų būti pašalinti neatitikimai užduoties bei parengto projekto, jis neturi pagrindo nutraukti sutartį ir reikalauti nuostolių atlyginimo (CK 6.665 str. 3 d., 6.206 str., 6.158 str., 6.702 str. 1 d. 3 p.). Iš esmės tokia nuostata pateikta taip pat ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-6/2009. Nors paminėtos bei nagrinėjamos bylos ratio decidendi nesutampa, tačiau teisėjų kolegija, nesiremdama šia nutartimi CPK 4 straipsnio prasme, laiko, jog kasacinio teismo išaiškinimai materialiosios teisės aiškinimo klausimais nagrinėjamoje byloje yra aktualūs.

61Taigi teisėjų kolegijos įsitikinimu, teismas suklydo konstatuodamas, kad atsakovas statinio projektavimo užduotį privalėjo ir galėjo įvykdyti be inžinerinių tinklų įvadų projektavimo sąlygų sąvado (CPK 185 str.). Visų pirma, šią išvadą paneigia jau minėti argumentai, susiję su UAB SC ,,Energetikas“ kreipimusi dėl ginčo sąvado išdavimo ir faktu, jog šis sąvadas buvo išduotas. Antra, byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovas būtų davęs nurodymus ruošti techninį projektą išlaikant esamus inžinerinius tinklus. Priešingai, iš statinio projektavimo užduoties matyti, kad atsakovas turėjo parengti ir objekto inžinerinių tinklų dalies techninį projektą (statinio projektavimo užduoties 6.5-6.10 p., 7.3-7.4 p.). Trečia, teisėjų kolegija, sutikdama su apeliacinio skundo argumentais, pažymi, jog skirtingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, liudytojo eksperto A. T. paaiškinimai nesuteikia pagrindo konstatuoti, jog techninis projektas galėjo būti parengtas be inžinerinių tinklų įvadų projektavimo sąlygų sąvado. Priešingai, iš 2011 m. birželio 15 d. teismo posėdžio protokolo matyti, kad minėtas liudytojas teigė, jog atsakovui buvo pateikta pakankamai dokumentų darbui atlikti, kartu nurodė, jog sąvade inžinerinės sąlygos turėtų būti, nors sąvadas gali būti ir be inžinerinių sąlygų, galiausiai nurodė nežinantis, ar šiuo konkrečiu atveju ginčo sąlygų reikėjo, ar ne. Pagal bylos medžiagą, pastabų dėl teismo posėdžio protokolo nebuvo gauta, prašymas apklausti šį liudytoją apeliacinės instancijos teismui nepateiktas (CPK 171 str., 314 str.). Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegijos įsitikinimu, liudytoju apklausto šio atestuoto teritorijų detaliojo planavimo specialisto (1 t., b. l. 200) tokio pobūdžio paaiškinimai teismui nesudarė pagrindo jais remtis ir konstatuoti, kad minimas inžinerinių tinklų įvadų projektavimo sąlygų sąvadas šiuo atveju buvo iš viso reikalingas (CPK 185 str.).

62Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad bylos medžiagai prieštarauja pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovas pagrindė savo teiginius, kad Sutartis laiku ir visiškai nebuvo įvykdyta dėl atsakovo kaltės, todėl teismo sprendimas, jog dėl to šis privalo atlyginti nuostolius, yra nepagrįstas (CK 6.256, 6.665 str., CPK 263 str. 1 d.). Dėl esminio sutarties pažeidimo – nekokybiškai atliktų darbų

63Kaip minėta, teismas, sutikdamas su ieškovo teiginiais, jog būtent atsakovas yra pažeidęs Sutartį, tokią išvadą grindžia taip pat ir tuo, jog jo rengto projekto sprendiniai yra netikslūs ir pažeidžiantys Šventosios gyvenvietės detaliojo plano apribojimus (projektuojamo pastato aukščiui vietoje nustatyto 12 m iki kraigo atsakovas projektuoto statinio aukštį nustatė 13,20 m, pažeidė reikalavimus projektuojamo statinio užstatymo plotui bei užstatymo intensyvumui, projekto dalies sprendiniai, kuriuose projektuojami kambariai, skirti neįgaliems žmonėms, jų sanitariniai mazgai neatitinka STR 2.03.01:2001 106 punkto reikalavimų, rodiklių lentelėje lovų skaičius nurodytas 233, tuo tarpu aiškinamajame rašte – 250). Pagrįsdamas tokią išvadą teismas rėmėsi UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ ekspertizės aktais bei liudytojų A. T. bei A. M. paaiškinimais.

64Teisėjų kolegija nesutinka taip pat ir su šiais teismo argumentais bei išvadomis. Visų pirma, ieškovas UAB ,,Akordas 1“ neneigia, jog atsakovo parengtą dalį techninio projekto dokumentų jis priėmė 2008-06-20 ir už šį darbą sumokėjo (CK 6.700 str.). Taigi aplinkybė, kad ieškovas nėra pasirašęs ant perduodamos dokumentacijos apyrašo, nepaneigia fakto, kad projektinė dokumentacija ieškovui buvo perduota. Taip pat neneigiama tai, kad jokių pretenzijų dėl darbų kokybės atsakovui nebuvo pareikšta ir apie tai imta tvirtinti tik šios bylos nagrinėjimo metu, praėjus daugiau nei dvejiems metams nuo minėtų darbų priėmimo – tik patikslintame ieškinyje, teismui pateiktame 2010-10-07, reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo ieškovas ėmė grįsti atsakovo nekokybiškai atliktais darbais. Tuo tarpu 2009-10-21 pateiktame pirminiame ieškinyje šis reikalavimas buvo grindžiamas tik atsakovo padarytu sutarties vykdymo termino pažeidimu.

65Kaip minėta, ieškovas teigia, jog taip elgėsi, pasitikėdamas atsakovo profesionalumu, kompetencija ir žiniomis. Tačiau apeliantas, vadovaudamasis CK 6.662 straipsnio nuostatomis, pagrįstai teigia, jog tokiu būdu ieškovas pažeidė pareigą patikrinti priimamą darbą ir šiuo atveju neturi teisinės reikšmės aplinkybė, kad pats ieškovas nėra projektavimo darbų specialistas (CK 6.662 str. 1 d.). Pažymėtina, kad užsakovas, priimdamas atliktus darbus, siekdamas tinkamai įvertinti jų kokybę, galėjo pasitelkti trečiuosius asmenis, ar kitokiu būdu nustatytu laiku organizuoti tinkamą atlikto darbo priėmimą. Kaip matyti iš viešai prieinamų duomenų, ieškovas yra nuo 1991 m. veikianti įmonė, besiverčianti kelių ir gatvių remonto bei statybos darbais, išorės vandentiekio bei nuotėkų šalinimo, aplinkos tvarkymo, bendrastatybiniais darbais etc. Ši įmonė yra atestuota ir turi teisę atlikti statinio ir statinio dalies statybos darbus, yra įdiegusi integruotą kokybės, aplinkos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą. Taigi nors ieškovo veikla nėra susijusi su projektavimu, tačiau akivaizdu, jo pagal veiklos pobūdį jis ne kartą užsakinėjo įvairius projektus ir atitinkamai privalėjo spręsti klausimus, susijusius su šių projektų priėmimu, jų kokybe ir kt., todėl jam yra, ar turi būti žinomi su tuo, o taip pat su įmonės teisių bei teisėtų interesų atstovavimu bei gynimu susiję įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimai. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, atsakovas skunde teisingai teigia, jog ieškovas šios sutarties vykdymo eigoje pats privalėjo laikytis teisės aktų reikalavimų, kad kilus ginčui būtų galima teismui pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Taigi nesant įrodymų, kad darbų trūkumai, kuriais remiasi ieškovas, kvalifikuotini kaip paslėpti trūkumai, jo teiginiai apie pasitikėjimą vertintini kaip su tuo susijusios rizikos prisiėmimas, ir todėl, skirtingai nei laikė pirmosios instancijos teismas, esant nurodytoms faktinėms aplinkybėms, ieškovas negali remtis atliktų darbų dalies nekokybiškumu (CK 6.662 str. 3 d.).

66Kartu teisėjų kolegija laiko, jog yra tikslinga pasisakyti dėl atsakovo apeliacinio skundo, ieškovo atsiliepimo į apeliacinį skundą bei teismo argumentų, susijusių su projekto dalies kokybiškumu. Kaip jau buvo minėta, šiuos teiginius tiek ieškovas, tiek teismas grindė nurodytų liudytojų paaiškinimais bei ekspertizės išvadomis. Sutikdama su apelianto argumentas, teisėjų kolegija sprendžia, jog teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas teiginiai apie atsakovo perduotų darbų esminius trūkumus, yra pagrįsti bylos medžiaga.

67Pirma, kaip teisingai nurodo apeliantas, šiuo klausimu tiek ieškovas, tiek teismas be pagrindo nevertino, jog atsakovas ieškovui perdavė techninio projekto dalį, o ne baigtą techninį projektą. Iš 2010-10-04 ekspertizės aktų matyti, kad dalis juose nurodomų trūkumų yra susiję su trūkstamomis techninio projekto dalimis. Aplinkybę, kad projektas buvo vertinamas kaip baigtas, patvirtina liudytojas ekspertas A. T., 2011 m. birželio 15 d. teismo posėdžio metu paaiškinęs, kad jei projektas atnešamas ekspertizei, vadinasi, jis baigtas, taip pat nurodė niekur nematęs paaiškinimo, kad tai yra nebaigtas projektas. Taigi teisėjų kolegijos vertinimu, teismas, spręsdamas, jog pateikto projekto sprendiniai yra netikslūs (nepilni), iš tiesų neatsižvelgė į tai, jog vertinimui (ekspertizei) buvo pateikta tik dalis techninio projekto.

68Antra, teismas konstatavo, kad atsakovas, iš esmės pažeisdamas užduotį bei teisės aktų reikalavimus, netinkamai nustatė projektuojamo pastato aukštį, tai yra 13,20 m vietoje 12 m. Atsakovas, atsikirsdamas į šiuos argumentus, pagrįstai teigia, kad pagal kitos bendrovės – UAB ,,Banduva“, ieškovui paruoštą ir jo priimtą projektą 2009-05-20 buvo išduotas statybos leidimas, kuriame projektuojamo pastato aukštis nurodytas 13,97 m. Taigi apeliantas teisus teigdamas, jog, visų pirma, tuo atveju, jei toks statinio aukštis pažeistų detalųjį planą, statybos leidimas, akivaizdu, nebūtų išduotas; antra, šis neatitikimas galėjo būti pašalintas įstatymo numatytame trūkumų šalinimo procese.

69Trečia, teismas, spręsdamas, jog atsakovo pateikto projekto dalis neatitinka projektuojamo statinio užstatymo plotui bei užstatymo intensyvumui keliamų reikalavimų, neatsižvelgė į tai, kad šie duomenys turėjo būti vertinami kompleksiškai. Tačiau ekspertizės akte, kaip paaiškino ir liudytoju apklaustas ekspertas A. T., buvo vertinama tik vieno atsakovo rekonstruojamo pastato plotas neatsižvelgiant į viso rekonstruojamo komplekso rodiklius. Be to, taip pat pagrįsti apelianto teiginiai, jog pagal pateiktų techninio projekto korektūros bendrosios dalies pakeitimus projekte, galima spręsti, kad galutiniai statinių rodikliai galėjo būti nustatyti ir projektavimo darbų pabaigoje. Be to, vėlgi pabrėžtina, kad šie argumentai iškelti praėjus daugiau nei dvejiems metams po atsakovo darbo priėmimo.

70Ketvirta, nėra pagrindo nesutikti su apelianto teiginiu, jog teismas, remdamasis 2010-10-04 ekspertizės aktu ir liudytojo eksperto A. T. paaiškinimais, neteisingai sprendė, kad projekto dalies sprendiniai dėl kambarių, skirtų neįgaliems žmonėms, jų sanitarinių mazgų neatitinka STR 2.03.01:2001 106 punkto reikalavimų. Kaip matyti iš protokole užfiksuotų šio liudytojo eksperto paaiškinimų, jis teigė, jog konkrečių patalpų pavadinimai ir numeriai yra nurodyti ekspertizės akte. Tačiau, ekspertizės akte, priešingai nei buvo teigiama, iš viso nėra nurodyti nei patalpų pavadinimai, nei numeriai. Taigi faktiškai pažeidimas nenustatytas, nes neidentifikuotos patalpos, kurių neatitikimas norminiams aktams yra konstatuotas akte bei teismo sprendime (CPK 178 str.).

71Esant nurodytoms aplinkybėms, taip pat nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovas privalo atlyginti nuostolius taip pat ir šiuo pagrindu, tai yra dėl padarytų darbų nekokybiškumo (CK 6.662 str., CPK 263 str. 1 d.). Dėl ieškinio senaties

72Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas pagrįstai remiasi CK 6.667 straipsnyje nustatytu senaties terminu reikalavimui, kuris grindžiamas atliktų darbų trūkumais. Kaip jau buvo minėta, ieškovas priėmė atsakovo atlikta darbą 2008-06-20 nepareiškęs dėl jo jokių pastabų, o reikalavimą dėl atlyginimo nuostolių, kildinamų iš nekokybiškai atlikto darbo, pareiškė tik 2010-10-07. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą ieškovo teiginį, kad jis nėra projektavimo specialistas, todėl darbų trūkumų jų priėmimo metu negalėjo įvertinti, o jie ieškovui paaiškėjo tik atlikus projekto ekspertizę, tai yra 2010-10-04. Tačiau, kaip jau yra pasisakyta pirmiau, šioje byloje nustatytų faktinių aplinkybių kontekste ieškovo argumentai yra atmestini, o priežasčių, kurioms esant šis terminas galėtų būti atnaujintas, teisėjų kolegija nenustatė (CK 6.662 str. 3 d., 1.131 str. 2 d., CPK 178 str.). Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su teismo argumentais dėl taikymo CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatyto 3 metų senaties termino žalai (nuostoliams) atlyginti. Iš tiesų, pagal šią bendrąją normą ieškovas nėra praradęs teisės teisme ginti šį savo reikalavimą. Tačiau nagrinėjamu atveju, kai remiamasi atliktų darbų nekokybiškumu, taikytina atsakovo nurodyta specialiosios CK 6.667 straipsnio normos. Taigi šiuo aspektu ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo nuostolių atlyginimą, tuo pagrindu, kad jis darbą atliko nekokybiškai, negali būti tenkinamas taip pat ir CK 1.131 straipsnio 1 dalies pagrindu. Dėl priešieškinio reikalavimų

73Teismas atsakovo priešieškinį atmetė konstatavęs, kad patenkinus ieškovo UAB ,,Akordas 1” ieškinį, nėra pagrindo tenkinti atsakovo UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ priešieškinį, pažymėdamas, kad atsakovas neįrodė savo teiginio, jog projektas nebuvo pilnai parengtas dėl ieškovo kaltės, todėl neturi pagrindo reikalauti negautų pajamų.

74Teisėjų kolegija, remdamasi pirmiau šioje nutartyje išdėstytais motyvais bei išvadomis, sprendžia, kad, priešingai, nei laikė pirmosios instancijos teismas, atsakovas UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ įrodė savo priešieškinio tiek faktinį, tiek teisinį pagrindą (CPK 178 str.). Kaip minėta, nagrinėjama Sutartis sudaryta dėl techninio projekto parengimo už 295 000 Lt sumą. Konstatavus, jog ieškovas neįrodė, kad ši sutartis nebuvo baigta įvykdyti dėl atsakovo kaltės ir nustačius, kad šis už atliktus darbus iš ieškovo gavo 241 600 Lt atlyginimą, sprendžiama, jog yra teisinis pagrindas tenkinti priešieškinį (CK 6.700 str., 6.644 str., 6.64 str. 4 d.).

75Remdamasi pirmiau išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, jog kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į šį skundą argumentai nagrinėjamos bylos kontekste teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų nepasisakoma. Panaikinusi skundžiamą teismo sprendimą kaip nepagrįstą bei neteisėtą, teisėjų kolegija priima naują sprendimą, kuriuo ieškovo UAB ,,Akordas 1” ieškinys atsakovui UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ dėl 241 600 Lt nuostolių atlyginimo atmetamas, o iš ieškovo atsakovui priteisiama 53 400 Lt nuostolių atlyginimas, kurį sudaro jo negautos pajamos pagal Sutartį (CPK 329 str. 1 d., 330 str.). Patenkinus atsakovo UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ priešieškinį, taip pat tenkintinas jo reikalavimas dėl 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo. Atsakovo priešieškinis teisme priimtas 2010-09-08, todėl šios procesinės palūkanos nuo 53 400 Lt sumos jam iš ieškovo priteisiamos nuo 2010-09-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Dėl bylinėjimosi išlaidų

76Patenkinus apeliacinį skundą, panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą, kuriuo ieškinys atmestas, o priešieškinis patenkintas, perskirstytinos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme (CPK 93 str.).

77Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalies normas teismas priteisia šaliai išlaidas, susijusias su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgdamas į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, tačiau ne didesnes, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos), į kurias turi atsižvelgti teismai, priteisdami šalims jų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtas Rekomendacijas, sprendžia, kad atsakovo reikalaujamos atlyginti, kaip būtinos ir pagrįstos, išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra mažintinos (CPK 185 str.).

78Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas yra sumokėjęs 1 602 Lt žyminio mokesčio už priešieškinį (1 t., b. l. 171) ir 13 158,75 Lt atstovavimo išlaidų (3 t., b. l. 208-213). Atsakovui atstovavusi advokatė nagrinėjamoje byloje atliko šiuos procesinius veiksmus: pateikė atsiliepimą į ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į patikslintą ieškinį, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, dvi užklausas, dalyvavo penkiuose teismo posėdžiuose, kurių bendra trukmė yra apie 8 val. Vadovaujantis minėtų Rekomendacijų 8.2, 8.15, 8.17, 8.18 punktais, pagrįstomis išlaidomis už surašytus procesinius dokumentus ir atstovavimą teisme laikytina 8 580 Lt suma (2 400 Lt už atsiliepimą į ieškinį, 2 400 Lt už priešieškinį, 2 400 Lt už atsiliepimą į patikslintą ieškinį, 400 Lt už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, 960 Lt už atstovavimą teisme, 20 Lt už teiktus užklausimus). Tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, priteisiamos taip pat išlaidos už advokato ar advokato padėjėjo teiktas konsultacijas, todėl vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sprendžia, jog šiuo atveju pagrįstomis ir priteistinomis atsakovo išlaidomis už advokato suteiktas paslaugas laikytina 9 000 Lt suma.

79Apeliacinės instancijos teisme už pateiktą apeliacinį skundą atsakovas sumokėjo 6 900 Lt žyminio mokesčio (3 t., b. l. 259) ir 4 840 Lt atstovavimo išlaidų (4 t., b. l. 17-18). Vadovaujantis Rekomendacijų 8.10 punktu, už surašytą apeliacinį skundą, kai advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, pagrįsta laikytina 1 600 Lt suma. Tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą, pateikto apeliacinio skundo išsamumą, bei vadovaudamasi teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, sprendžia, jog atsakovui už pateiktą apeliacinį skundą atlygintina 3 000 Lt šių jo turėtų išlaidų.

80Taigi iš ieškovo UAB ,,Akordas 1“ atsakovui UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ priteisiama 10 602 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme (1 602 Lt žyminio mokesčio ir 9 000 Lt atstovavimo išlaidų) bei 9 900 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme (6 900 Lt žyminio mokesčio ir 3 000 Lt atstovavimo išlaidų), iš viso – 20 502 Lt. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

81Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutartimi ieškinio reikalavimų užtikrinimui atsakovo UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ atžvilgiu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurios buvo pakeistos teismo 2010 m. gruodžio 14 d. nutartimi. Atmetus ieškovo UAB „Akordas 1“ ieškinį, šios laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CPK 144 str. 1 d., 149 str.).

82Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

83Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akordas 1“ ieškinį atmesti, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Jungtinės architektų dirbtuvės“ priešieškinį patenkinti.

84Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akordas 1“ (juridinio asmens kodas 120546940) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Jungtinės architektų dirbtuvės“ (juridinio asmens kodas 122016613) 53 400 Lt (penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai litų) nuostolių, 6 procentų metines procesines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo 2010 m. rugsėjo 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20 502 Lt (dvidešimt tūkstančių penki šimtai du litai) bylinėjimosi išlaidų.

85Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (turto arešto akto Nr. 0109007726), pakeistas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 14 d. nutartimi.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Akordas 1“ 2009-10-21 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 6. Nurodė, kad 2007-12-12 ieškovas UAB „Akordas 1“ (buvusi R. M. individuali... 7. Nurodė, kad ieškovo prašymu UAB „Statybos projektų ekspertizės... 8. Atsakovas UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ su ieškovo UAB... 9. Pažymėjo, jog ieškovas taip pat nereagavo į atsakovo pasiūlymą sudaryti... 10. Atsakovo teigimu, ieškovas priėmė darbus ir jokių pastabų dėl jų... 11. Be to, pažymėjo, jog net ir tuo atveju, jei užsakovas rangovui tinkama forma... 12. Atsakovo teigimu, ieškovo pateiktas UAB „Statybos projektų ekspertizės... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 4 d. sprendimu priešieškinį... 15. Spręsdamas dėl ieškinio reikalavimų teismas pažymėjo, jog pagal bendrają... 16. Nurodė, kad projektavimo užduotis yra statytojo patvirtintas dokumentas,... 17. Teismas, spręsdamas, ar nagrinėjamu atveju buvo privalomos projektavimo... 18. Įvertinęs minėtas įstatymo nuostatas ir esant nurodytoms aplinkybėms,... 19. Teismo vertinimu, atsakovas, sudarydamas Sutartį, kurią ruošė pats, buvo... 20. Teismas pažymėjo, kad jeigu atsakovas, kaip projektavimo darbų... 21. Teismas, įvertinęs atsakovo 2008-10-20 rašto, kuriuo jis sustabdė... 22. Nustatęs, kad Sutartyje nustatytu terminu atsakovas savo sutartinių... 23. Teismas atmetė atsakovo teiginį, kad užsakovas turėtų teisę reikalauti... 24. Teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovo nurodomos ieškovo ir UAB... 25. Spręsdamas dėl priešieškinio reikalavimų, teismas nurodė, jog patenkinus... 26. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į juos argumentai... 27. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ prašo... 28. Atsiliepimu ieškovas UAB „Akordas 1“ prašo atsakovo apeliacinį skundą... 29. 1. Teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas yra projektavimo darbų... 30. 2. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad ieškovo pareigą parengti ir... 31. 3. Pagrįsta teismo išvada, kad atsakovas turėjo galimybes parengti projektą... 32. 4. Skirtingai nei nurodo apeliantas, būtent jam kyla pareiga rengiamo projekto... 33. 5. Apeliantui manant, kad pagal pateiktus dokumentus projektavimo užduoties... 34. 6. Apelianto deklaratyviai aptariamos aplinkybės, susiję su ieškovo... 35. 7. Skirtingai nei nurodo apeliantas, ieškovas sutartį su UAB ,,Banduva“... 36. 8. Nepagrįstas apelianto teiginys, jog vien tai kad ieškovas, pasitikėdamas... 37. 9. Tik dalis išvadoje nurodomų trūkumų yra susiję su trūkstamomis... 38. 10. Byloje turi būti taikomas trejų metų ieškinio senaties terminas, kuris... 39. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 40. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 41. Kaip žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio... 42. Remdamasi byloje surinktais įrodymais ir nustatytomis faktinėmis... 43. Faktinės ginčo aplinkybės... 44. Nustatyta, kad tarp ieškovo UAB ,,Akordas 1” (užsakovas) ir atsakovo UAB... 45. 2007-12-17, 2008-01-16, 2008-02-20, 2008-03-26, 2008-06-18 atsakovo išrašytos... 46. 2008-04-02 užsakymu buvo parengta statinio projektavimo užduotis, kurią... 47. 2008-04-28 pateiktas UAB SC ,,Energetikas“, tai yra šio objekto statytojo,... 48. 2008-05-28 pranešimu ,,Dėl techninio projekto rengimo“ atsakovas ieškovui... 49. 2008-09-30 Palangos m. savivaldybės administracijos Architektūros ir... 50. 2008-10-20 raštu atsakovas pranešė ieškovui, kad iki šiol jam nepateiktas... 51. 2008-11-18 ieškovas sudarė sutartį su UAB ,,Banduva“, kuri šiame objekte... 52. 2009-05-20 pagal UAB ,,Banduva“ parengtą projektą buvo išduotas statybos... 53. 2009-05-11 pranešimu atsakovas informavo ieškovą apie Sutarties nutraukimą... 54. Apeliacinio skundo nagrinėjimo metu šalių sutartiniai santykiai yra... 55. Kaip buvo minėta, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad projektavimo... 56. Iš tiesų, Sutarties 3.2.1 punkte įtvirtinta užsakovo pareiga pateikti... 57. Teismas, atmesdamas atsakovo argumentus, kad jis negalėjo laiku įvykdyti... 58. Atsakovas savo procesiniuose dokumentuose nuosekliai tvirtino, jog ne kartą... 59. Pagal bylos medžiagą matyti, kad minimo objekto statytojas UAB SC... 60. Be to, pažymėtina, kad ieškovas, teigdamas, jog atsakovas iš esmės yra... 61. Taigi teisėjų kolegijos įsitikinimu, teismas suklydo konstatuodamas, kad... 62. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad bylos... 63. Kaip minėta, teismas, sutikdamas su ieškovo teiginiais, jog būtent atsakovas... 64. Teisėjų kolegija nesutinka taip pat ir su šiais teismo argumentais bei... 65. Kaip minėta, ieškovas teigia, jog taip elgėsi, pasitikėdamas atsakovo... 66. Kartu teisėjų kolegija laiko, jog yra tikslinga pasisakyti dėl atsakovo... 67. Pirma, kaip teisingai nurodo apeliantas, šiuo klausimu tiek ieškovas, tiek... 68. Antra, teismas konstatavo, kad atsakovas, iš esmės pažeisdamas užduotį bei... 69. Trečia, teismas, spręsdamas, jog atsakovo pateikto projekto dalis neatitinka... 70. Ketvirta, nėra pagrindo nesutikti su apelianto teiginiu, jog teismas,... 71. Esant nurodytoms aplinkybėms, taip pat nepagrįsta pirmosios instancijos... 72. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas pagrįstai remiasi CK 6.667 straipsnyje... 73. Teismas atsakovo priešieškinį atmetė konstatavęs, kad patenkinus ieškovo... 74. Teisėjų kolegija, remdamasi pirmiau šioje nutartyje išdėstytais motyvais... 75. Remdamasi pirmiau išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 76. Patenkinus apeliacinį skundą, panaikinus pirmosios instancijos teismo... 77. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalies normas teismas priteisia šaliai išlaidas,... 78. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas yra sumokėjęs 1 602 Lt žyminio... 79. Apeliacinės instancijos teisme už pateiktą apeliacinį skundą atsakovas... 80. Taigi iš ieškovo UAB ,,Akordas 1“ atsakovui UAB „Jungtinės architektų... 81. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutartimi ieškinio... 82. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 83. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 84. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akordas 1“... 85. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutartimi...