Byla A-525-2262-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas),

2sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovams Gerardui Žukauskui ir advokatui Virgilijui Kaupui,

4atsakovo atstovams Vidui Vanagui ir Broniui Maskeliūnui,

5trečiojo suinteresuoto asmens atstovams Virginijui Štiormer, Astai Rugieniūtei ir advokatui Irmantui Dobilui,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ekoresursai“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 4 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ekoresursai“ skundą atsakovui Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Kauno teritoriniam skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Manfula“, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (Kauno apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjas) dėl akto panaikinimo.

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8I.

9Pareiškėjas UAB „Ekoresursai“ skundu (t. I, b.l. 68–71), kurį patikslino (t. I, b.l. 5–8), kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti 2009 m. rugpjūčio 18 d. ,,Lapių sąvartyno biodujų surinkimo sistemos įrengimo ir dujų panaudojimo kombinuotai elektros ir šilumos gamybai Domeikavos katilinėje 1H2pm (unikalus numeris – ( - )), rekonstruojant į kogeneracinę jėgainę. Sąvartyno biodujų surinkimo sistemos (I etapas)“ pripažinimo tinkamu naudoti aktą (toliau – ir Aktas). Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Nurodė, kad 2007 m. liepos 30 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. 2007-M-, pagal kurią UAB ,,Manfula“ (vykdytojas) įsipareigojo savo jėgomis ir rizika parengti Lapių sąvartyno teritorijoje rengiamos biodujų surinkimo sistemos darbo projektą, įrengti biodujų surinkimo šulinius, gręžinius, biodujų paskirstymo sistemą. Pagal šios sutarties 8 punktą vykdytojas įsipareigojo priduoti atliktus darbus valstybinei pripažinimo tinkamu naudoti komisijai. Tuo tarpu pagal 2007 m. liepos 30 d. pasirašytą sutartį Nr. 2007-M-18 vykdytojas taip pat įsipareigojo savo jėgomis ir rizika parengti Domeikavos katilinėje statomos kogeneracijos jėgainės techninį darbo projektą, įrengti jėgainę ir organizuoti darbų pripažinimo tinkamais naudoti (eksploatuoti) procedūrą. 2007 m. liepos 30 d. UAB ,,Ekoresursai“ ir UAB ,,Manfula“ pasirašė sutartį 2007-M-019, kuria vykdytojas įsipareigojo eksploatuoti kogeneracijos jėgainę ir sąvartyno nudujinimo sistemą, o užsakovas įsipareigojo už įrenginių eksploataciją sumokėti vykdytojui. 2007 m. gruodžio 14 d. pareiškėjas, kaip užsakovas, ir UAB ,,Manfula“, kaip vykdytojas, pasirašė sutartį Nr. 2007-EKOR-03, kuria vykdytojas įsipareigojo į Domeikavos katilinę pateikti kogeneracinę jėgainę (įrangą). Tokia įranga taip pat turi būti priduota valstybinei pripažinimo tinkamu naudoti komisijai. Nurodė, jog 2008 m. liepos 9 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Inspekcija) Kauno teritorinio skyriaus vadovo įsakymu buvo sudaryta Komisija dėl Lapių sąvartyno biodujų surinkimo sistemos įrengimo ir dujų panaudojimo kombinuotai elektros ir šilumos gamybai Domeikavos katilinėje 1H2pm (unikalus numeris – ( - )), rekonstruojant į kogeneracinę jėgainę. Sąvartyno biodujų surinkimo sistemos (I etapas)“ pripažinimo tinkamu naudoti. Komisija 2008 m. rugpjūčio 26 d. surašė Aktą, tačiau Akto nepasirašė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Kauno RAAD) Kauno rajono agentūros vedėjas, taip pat komisijos pirmininkas ir nurodė atlikti papildomus darbus iki 2009 m. vasario 10 d. 2009 metų rugpjūčio mėnesio pabaigoje pareiškėjui UAB ,,Manfula“ pateikė visų valstybinės komisijos narių pasirašytą Aktą. Nurodė, kad ginčijamas Aktas prieštarauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsniui. Pažymėjo, jog Aktas taip pat pažeidžia Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (toliau – ir Reglamentas), nuostatas, nes prašymas dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti buvo išspręstas ir Aktu surašytas, komisijos nariams nevisiškai įvykdžius Reglamento 15, 16, 17 punktų reikalavimus, visapusiškai neištyrus ir objektyviai neįvertinus, ar statinys atitinka Statybos įstatymo 24 straipsnio, specialiųjų statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus, projektą. Komisijos nariai, pripažindami statinį tinkamu naudoti, nesusipažino su visais dokumentais, nurodytais Reglamento 3 priede, nes jie visos apimties nebuvo pateikti. Pripažinimo procedūros metu buvo nustatyta, kad dalis darbų nebuvo atlikta ir jiems atlikti buvo nustatytas terminas. Pašalinus visus trūkumus (atlikus darbus), komisijos pirmininkas privalėjo suderinti su Komisija naują statinio pripažinimo tinkamu naudoti datą, tačiau tai padaryta nebuvo. Pažymėjo, jog UAB ,,Statech“, kaip ekspertas, pareiškėjui pateikė raštą, kuriame įvardino eilę trūkumų, nustatytų dėl objekto projektinės bei išpildomosios dokumentacijos netikslumų, todėl kyla pagrįsta abejonė, kad UAB ,,Manfula“ netinkamai atliko dalį statybos darbų, o tai kelia abejones dėl atliktų darbų atitikimo darbo projektui. Be to, objekte yra potencialiai pavojingi įrenginiai, todėl į komisijos sudėtį turėjo būti įtrauktas Všį Technikos priežiūros tarnybos įgaliotas atstovas, nes to reikalauja Reglamento 11.10 punktas. Nurodė, jog VšĮ Technikos priežiūros tarnybos Kauno apygardos 2009 m. birželio 16 d. raštu nurodė eilės atliktų darbų neatitikimą projektiniai dokumentacijai.

11Atsakovas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) Kauno teritorinis skyrius atsiliepimu į skundą (t. I, b.l. 113–114) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Nurodė, kad Inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus vedėjo 2008 m. liepos 9 d. potvarkiu Nr. 13-18 sudaryta komisija dėl ginčo statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Pareiškėjas jokių skundų dėl komisijos sudėties nepateikė (pareiškėjas pats paruošė tokio potvarkio projektus), taip pat pareiškėjo įgaliotas atstovas buvo vienas iš komisijos narių ir be jokių pastabų pasirašė statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą. Pažymėjo, jog 2008 m. rugpjūčio 26 d. komisijos pripažinimo tinkamu naudoti aktas nebuvo pasirašytas, nes nebuvo įvykdyti akto 12 punkte nurodyti darbai – trūko komisijos narių parašų. Atsižvelgė į Reglamento 21 punktą ir pabrėžė, jog komisijos pirmininkas jokių pretenzijų iš komisijos narių negavo, o Aktą pasirašius Kauno RAAD atstovui, jį pasirašė ir komisijos pirmininkas. Teigė, jog pareiškėjas dėl Reglamento 15, 16.1 – 16.3, 17, 22 punktų pažeidimų kreipėsi pavėluotai, nes jis dėl tokių pažeidimų pastabas galėjo pateikti nuo 2008 m. rugpjūčio 26 d. iki 2009 m. rugsėjo 18 d., tačiau to nepadarė, todėl pareiškėjo skundas ir reikalavimai yra nepagrįsti. Nurodė, jog VšĮ Technikos priežiūros tarnybos Kauno apygardos 2009 m. rugsėjo 16 d. rašte Nr. 3-05-49 nurodytos pastabos diskutuotinos, be to, jo atstovas dalyvavo statybos eigoje ir priimant ginčo objekto įrengimus.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno apskrities viršininko administracija (toliau – ir Kauno AVA) (teisių perėmėjas – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos) atsiliepimu į skundą (t. I, b.l. 109–110) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Atsižvelgė į Reglamento 9.6, 10.3 punktus ir nurodė, jog komisija, vadovaudamasi Reglamentu, atsižvelgdama į patektą dokumentaciją, suderinimus, nustatė, kad sąvartyno biodujų surinkimo sistema (I etapas) tenkina nustatytus reikalavimus ir yra tinkama naudoti.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Manfula“ atsiliepimu į skundą (t. I, b.l. 38–40) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Nurodė, kad UAB ,,Statech“ pažymos duomenys negali būti pagrindu ginčijamam Aktui panaikinti, kadangi tai nėra ekspertinė įstaiga. Šios bendrovės atstovas turėjo galimybę tik apžiūrėti dokumentus, tačiau nevertino projekto atitikimo faktiškai atliktiems darbams. Be to, minėtame rašte neįvertinta aplinkybių visuma (kaupo nuolydis, kuris turėjo įtakos vamzdynų ilgiui). Taip pat dalyje rašto išsakoma tik subjektyvi nuomonė, kuri nėra pagrįsta faktiniais duomenimis, techninio projekto sprendiniais. Atsižvelgė į Inspekcijos viršininko 2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 89 patvirtintos Energetikos inžinerinių statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijų skyrimo ir darbo tvarkos (toliau – ir Tvarka) 7 punktą ir pažymėjo, jog nors pagal 2007 m. liepos 30 d. sutartį Nr. 2007-M-029, sudarytą tarp UAB „Naujoji šiluma“ ir UAB „Manfula“, vykdytojas, t. y. UAB „Manfula“, įsipareigojo organizuoti darbų pripažinimą tinkamais naudoti (eksploatuoti) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, tačiau tokią pareigą UAB „Naujoji šiluma“ vienašaliu sprendimu perleido UAB „Ekoresursai“, todėl pats pareiškėjas prisiėmė darbų pripažinimo tinkamais naudoti pareigą ir atsakomybę. Ta aplinkybės, kad į komisijos sudėtį nebuvo įtrauktas VšĮ Technikos priežiūros tarnybos įgaliotas atstovas, nes objekte buvo potencialiai pavojingi įrenginiai, negali būti pagrindu ginčijamam Aktui panaikinti, kadangi šios tarnybos atstovas patikrino objekte esančius potencialiai pavojingus įrenginius ir pasirašė jų pripažinimo tinkamais naudoti aktus dar iki komisijos Akto pasirašymo. Sąvartyno nudujinimo sistemos paleidimo darbų programa nevisiškai įvykdyta ne dėl UAB ,,Manfula“, bet dėl dujų tiekėjo kaltės.

17II.

18Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 4 d. sprendimu (t. IV, b.l. 18–25) skundą atmetė kaip nepagrįstą.

19Nustatė, kad 2007 m. liepos 30 d. tarp UAB ,,Naujoji šiluma“ ir UAB ,,Manfula“ pasirašyta sutartis Nr. 2007-M-029, pagal kurią UAB ,,Manfula“ (vykdytojas) įsipareigojo savo jėgomis ir rizika parengti Lapių sąvartyno teritorijoje rengiamos biodujų surinkimo sistemos darbo projektą, įrengti biodujų surinkimo šulinius, gręžinius, biodujų paskirstymo sistemą. Sutarties 8 punktas įpareigojo vykdytoją priduoti atliktus darbus Valstybinei pripažinimo tinkamu naudoti komisijai. Pagal 2007 m. liepos 30 d. pasirašytą sutartį Nr. 2007-M-18 vykdytojas (UAB ,,Manfula“) taip pat įsipareigojo savo jėgomis ir rizika parengti Domeikavos katilinėje statomos kogeneracijos jėgainės techninį darbo projektą, įrengti jėgainę ir organizuoti darbų pripažinimo tinkamais naudoti (eksploatuoti) procedūrą. 2007 m. liepos 30 d. UAB ,,Ekoresursai“ ir UAB ,,Manfula“ pasirašė sutartį Nr. 2007-M-019 pagal kurią vykdytojas (UAB ,,Manfula“) įsipareigojo eksploatuoti kogeneracijos jėgainę ir sąvartyno nudujinimo sistemą, o užsakovas (UAB ,,Ekoresursai“) įsipareigojo už įrenginių eksploataciją sumokėti vykdytojui. 2007 m. gruodžio 14 d. pareiškėjas UAB ,,Ekoresursai“, kaip užsakovas, ir UAB ,,Manfula“, kaip vykdytojas, pasirašė sutartį Nr. 2007-EKOR-03, pagal kurią vykdytojas įsipareigojo į Domeikavos katilinę pateikti kogeneracinę jėgainę (įrangą). Tokia įranga taip pat turėjo būti priduota valstybinei pripažinimo tinkamu naudoti komisijai. Inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus vadovo 2008 m. liepos 9 d. įsakymu sudaryta komisija dėl Lapių sąvartyno biodujų surinkimo sistemos įrengimo ir dujų panaudojimo kombinuotai elektros ir šilumos gamybai Domeikavos katilinėje 1H2pm (unikalus numeris – ( - )), rekonstruojant į kogeneracinę jėgainę. Sąvartyno biodujų surinkimo sistemos (I etapas)“ pripažinimo tinkamu naudoti. Komisijos sudėtis nebuvo apskųsta teisės aktų nustatyta tvarka, o į komisijos sudėtį nario teisėmis buvo įtrauktas UAB „Ekoresursai“ direktorius. 2008 m. rugpjūčio 26 d. komisija surašė Pripažinimo tinkamu naudoti aktą, tačiau akto nepasirašė tik Kauno RAAD Kauno rajono agentūros vedėjas, taip pat ir komisijos pirmininkas bei nurodė atlikti papildomus darbus iki 2009 m. vasario 10 d. 2009 m. rugpjūčio 18 d. Kauno RAAD Kauno rajono agentūros įgaliotas atstovas, taip pat ir komisijos pirmininkas pasirašė ankstesnį, kitų komisijos narių jau pasirašytą aktą, kurį 2009 metų rugpjūčio pabaigoje UAB ,,Manfula“ pateikė užsakovui – UAB ,,Ekoresursai“.

20Remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalimi, 22 straipsnio 1 dalimi, aplinkybė, jog pareiškėjas yra statinio (inžinerinio įrenginio) statytojas (užsakovas), taip pat techninio projekto savininkas, bei biodujų gavėjas ir tiekėjas į Domeikavos rajoninę katilinę, Inspekcijos Kauno teritorinis skyrius yra įgaliota institucija, kurios administraciniu potvarkiu sudaryta komisija pagal savo kompetenciją pripažįsta statinį (inžinerinį įrenginį) tinkamu naudoti, o UAB ,,Manfula“ yra projekto vykdytojas ir statinio statybos rangovas, padarė išvadą, kad ginčas dėl Akto yra susijęs tiek su UAB ,,Ekoresursai“, tiek su UAB ,,Manfula“ interesais. Pabrėžė, kad priimdamas sprendimą byloje vadovaujasi įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų redakcijomis, galiojusiomis 2008 m. rugpjūčio 26 d., 2009 m. rugpjūčio 18 d., taip pat ir tarpinėmis redakcijomis, bei nuostata, jog iškilus prieštaravimams tarp Statybos įstatymo ir statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūros bei kitų poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką, vadovaujasi Statybos įstatymo reikalavimais.

21Nurodė, jog Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 – 4 dalių, taip pat Reglamento 9.6 punkto nuostatų analizė duoda pagrindą išvadai, kad statinių pripažinimo tinkamais naudoti tikslas yra įvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius statinio reikalavimus, galimybę saugiai naudoti statinį pagal paskirtį. Tuo tarpu Reglamento 17 punkto nuostatos suponuoja išvadą, kad nustačius nebaigtus statybos ir montavimo darbus, defektus, projekto arba normų pažeidimus, statinys negali būti pripažįstamas tinkamu naudoti. Konstatavo, kad, remiantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalimi, Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 ,,Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-05-03 įsakymu Nr. D1-243) (toliau – ir STR „Statybos sustabdymas“) 7.4, 7.4.2 punktų nuostatomis, esminiu statinio projekto sprendinių pažeidimu laikoma tokia statyba, kai pastatomas statinys ar jo dalis kitos paskirties, negu nurodyta projekte. Atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (bylos Nr. A17-670/2007, A556-385/2010), pabrėžė, jog tik nustačius nebaigtus statybos ir montavimo darbus, defektus, projekto arba normų pažeidimus statinys negali būti pripažįstamas tinkamu naudoti. Įvertino Reglamento 9.6, 14, 15 punktų nuostatas, Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 8 punktą, 15 straipsnio 4 dalies 7 punktą ir pažymėjo, jog statytojui (pareiškėjui), bet ne rangovui nustatoma pareiga teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti statinio pripažinimą tinkamu naudoti, tačiau nors sutartimi pareiškėjas tokią įstatymo ir poįstatyminio teisės akto numatytą imperatyvią pareigą perkėlė rangovui, teismas nelaikė tokių aplinkybių esminiu procedūriniu pažeidimu, kuris duotų besąlyginę vadą ginčijamam sprendimui panaikinti. Tačiau nurodė, jog tokia sutarčių praktika Statybos įstatymo normų kontekste iš dalies ydinga. Išanalizavęs pateiktus duomenis, kurių pagrindu sudaryta statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisija, kurios nariai, išskyrus Kauno RAAD atstovą bei komisijos pirmininką, nepasirašė Akto, teismas jokių esminių Statybos įstatymo 24 straipsnio, Reglamento 9.6, 10.3, 11 punktų, Tvarkos, taip pat Inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus vedėjo 2008 m. liepos 9 d. potvarkio Nr. 13-18 pažeidimų nenustatė. Pažymėjo, jog 2008 m. rugpjūčio 26 d. Aktą pasirašė įgalioti statytojo bei rangovo atstovai, jie jokių pastatų nenurodė, nepareiškė jokių pretenzijų dėl komisijai pateiktų dokumentų apimties (trūkumo). Akto nepasirašė tik įgaliotas Kauno RAAD atstovas (kartu ir Komisijos pirmininkas), nes buvo nurodyta atlikti eilę darbų iki 2009 m. vasario 10 d.: sąvartyno kaupo laistymo sistemos įrengimas, dujų surinkimo vamzdynų įrengimas, kabelio patiesimas. Pabrėžė, jog tiek užsakovo, tiek rangovo įgalioti atstovai privalėjo matyti nepilnai atliktus darbus, tačiau jų neįvardino kaip esminių trūkumų, kurie trukdytų inžineriniam įrenginiui veikti pagal paskirtį ir lemtų statinio atitiktį Statybos įstatyme nustatytiems esminiams statinio reikalavimams. Be to, nei vienas iš Komisijos narių nenurodė Reglamento 15, 16 punktų pažeidimų, neišreiškė pastabų, kad jiems nebuvo pateikti visi dokumentai, kuriuos komisijai pateikti įpareigoja Reglamento 3 priedas. Rėmėsi Reglamento 21 punktu ir pažymėjo, jog teismui nebuvo pateikti duomenys, kad iki 2009 m. vasario 10 d. nebuvo atlikti Akte nurodyti darbai, kurie buvo kliūtis Aktą pasirašyti įgaliotam Kauno RAAD atstovui, todėl tokios institucijos atstovui 2009 m. rugpjūčio 18 d. buvo pateiktas pasirašyti kitų komisijos narių jau anksčiau pasirašytas Aktas. Padarė išvadą, kad šioje dalyje iš esmės nebuvo pažeisti Reglamente įtvirtinti procedūriniai reikalavimai. Pažymėjo, kad ginčijamas Aktas iš esmės atitinka Reglamento 22 punkto turinio nuostatas, taip pat 4 priede numatytus rekomendacinius reikalavimus tokio pobūdžio administraciniams aktams. Nurodė, kad pateikti duomenys patvirtina, jog objekte yra potencialiai pavojingi įrenginiai: slėginis indas (tepalo atskyrėjas), aukštos temperatūros deglas ir pagal Reglamento 11.10 punkto reikalavimais VšĮ Technikos priežiūros tarnybos įgaliotas atstovas privalėjo dalyvauti komisijoje. Teismas tokią aplinkybę vertino kaip Reglamento reikalavimų pažeidimą, tačiau nelaikė esminiu pažeidimu, duodančiu besąlyginę vadą ginčijamam Aktui panaikinti. Pažymėjo, jog VšĮ Technikos priežiūros tarnybos įgaliotas atstovas po sumontavimo atliko techninį tokių įrenginių patikrinimą 2008 m. balandžio 8 d., 2008 m. rugpjūčio 21 d. (iki pirminio ginčijamo Akto pasirašymo 2008-08-26) ir pripažino juos tinkamais naudoti. Taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog nurodyta tarnyba klaidina teismą, tuo rodydama teismui nepagarbą. Tokią išvadą teismas padarė, įvertinęs byloje esančių dokumentų duomenis. Nurodė, kad jau padarė išvadą, kad nebuvo surinkta įrodymų, jog komisijos nariams nebuvo pateikta visa Reglamento 3 priede numatyta dokumentacija (nei vienas komisijos narys, apžiūrint objektą, to oficialiai Reglamente nustatyta tvarka nepatvirtino), taip pat nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad buvo pažeisti Reglamento 16 punkto reikalavimai, nes jokių pastabų iš komisijos narių (taip pat ir iš pareiškėjo įgalioto atstovo), išskyrus iš Kauno RAAD įgalioto atstovo, nebuvo gauta. Nurodė, jog specialistai teismo posėdžio metu nepatvirtino aplinkybės, kad bandymo atlikimas mažesnį laiko tarpą negu numatyta programoje, gali turėti lemiamos įtakos inžinerinio įrenginio efektyviam eksploatavimui. Be to, 2008 m. rugpjūčio 18 d. ir užsakovo, ir rangovo įgalioti atstovai (jie dalyvavo ir teismo posėdyje) pasirašė paleidimo derinimo darbų užbaigimo aktą be jokių pastabų. Pažymėjo, jog teismui nebuvo pateikta jokių duomenų apie UAB ,,Statech“ atstovų kvalifikaciją, liko nepaneigta atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens išsakyta pozicija, jog tai ne ekspertinė įstaiga ir specialių žinių jos atstovai neturi. Be to, pagrindinė dalis pareiškėjo pateiktame rašte įvardintų trūkumų buvo paneigti trečiojo suinteresuoto asmens (UAB ,,Manfula“) pateiktų dokumentų duomenimis, taip pat specialistės paaiškinimais. Pažymėjo, jog nei pareiškėjo įgalioti atstovai, nei specialistai teismo posėdžio metu nenurodė ir nepagrindė įrodymais aplinkybių, kurių buvimas duotų pakankamą pagrindą išvadai, kad statinys (inžinerinis įrenginys) buvo pastatytas (sumontuotas) ne pagal projektą ir tai daro negalimu jį naudoti pagal paskirtį (ABTĮ 57 str.). Pabrėžė, kad projektinės dokumentacijos duomenys, faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai bei proceso dalyvių, specialistų paaiškinimai duoda pagrindą išvadai, kad eksploatacijos eigoje (įrenginys be ginčijamo Akto pasirašymo buvo eksploatuojamas apie metus laiko) buvo aptikti nežymūs nukrypimai nuo techninio projekto (vamzdžių išlinkimas, pajungimo kampas, kondensato atsiradimas sistemoje), tačiau, išklausęs specialistus, teismas konstatavo, jog neturi pakankamo pagrindo išvadai, kad tokie nukrypimai esmingai pažeidžia Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalies, 24 straipsnio, Reglamento 9.6, 17 punktų bei STR ,,Statybos sustabdymas“ 7, 7.4, 7.4.2 punktų nuostatas. Konstatavo, kad statinys pastatytas pagal privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą ir atitinka Statybos įstatyme nustatytus esminius statinio reikalavimus bei teisės aktais nustatytos veiklos sričių reikalavimus. Nurodė, jog, vertinant teisės taikymo požiūriu, skundžiamo Akto teisėtumas gali būti paneigtas ar juo gali būti suabejota tik jei byloje būtų pateiktos argumentuotos specialistų išvados, kuriose būtų kategoriškai nurodyta, kad statinys neatitinka projekto ar kitų reikalavimų. Tokių įrodymų pareiškėjas teismui nepateikė, nors ABTĮ tokią pareigą nustato pareiškėjui. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad projektas buvo nevisiškai įgyvendintas, taip pat byloje nėra įrodymų, kurie paneigtų pripažinimo tinkamu naudoti akto teisėtumą.

22III.

23Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą (t. IV, b.l. 114–118), kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Aktą. Taip pat prašo priteisti jam bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir skundas pirmosios instancijos teismui, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai:

241. Pažymi, jog pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalį, 89 straipsnį, teritorinių valstybinių administravimo subjektų priimti aktai pripažįstami neteisėtais, kai nustatoma, kad aktas savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, arba kai jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Teigia, jog atsakovas nesilaikė Statybos įstatymo 24 straipsnio, Reglamento 15 – 17, 22 punktų, 3 priedo reikalavimų, tačiau teismas neištaisė tokių klaidų ir nepanaikino skundžiamo administracinio akto. Teismas nepagrįstai atmetė jo argumentus, kad Aktas surašytas valstybinės komisijos, nepilnai ištyrus ir visapusiškai bei objektyviai neįvertinus, ar statinys atitinka Statybos įstatymo 24 straipsnį, specialiųjų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, projektą.

252. Nurodo, jog pateikė teismui leistinus įrodymus, patvirtinančius, kad rangovas UAB „Manfula“, vykdydamas statybos darbus, iš esmės nukrypo nuo projekto. Be to, tokią aplinkybę teismo posėdžio metu patvirtino ir UAB „Manfula“ vadovas. Todėl nepagrįsta teismo išvada, jog jam nebuvo pateikti duomenys, kad iki 2010 m. vasario 10 d. nebuvo atlikti Akte nurodyti darbai, kurie buvo kliūtis pasirašyti Aktą Kauno RAAD atstovui.

263. Teigia, jog pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (byla Nr. A248-626/2008), tuo atveju, jei aktas neatitinka Reglamento reikalavimų, tai gali būti pagrindas panaikinti statinio teisinę registraciją. Kadangi Reglamento reikalavimų neatitinka abu statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktai (2008-08-26 ir 2009-08-18), teismas privalėjo panaikinti Aktą jau vien dėl šios aplinkybės.

274. Pirmosios instancijos teismas, nepaisydamas imperatyvių Reglamento 11.10 punkto reikalavimų, VšĮ Technikos priežiūros tarnybos vadovo išvados, jog ginčo objektą pripažįstant tinkamu naudoti turėjo būti kviečiamas dalyvauti ir tokios tarnybos atstovas, nesiėmęs priemonių teismo posėdyje liudytoju apklausti minėtos tarnybos vadovą, padarė neteisingą ir nepagrįstą išvadą, kad tarnyba klaidina teismą, tuo rodydama nepagarbą. Pabrėžia, jog VšĮ Technikos priežiūros tarnybai pripažinus tinkamais naudoti atskirus pavojingus įrenginius, nebuvo eliminuota atsakovo pareiga į komisijos sudėtį įtraukti tokios tarnybos atstovą, kadangi komisija privalėjo patikrinti objektą su visu sumontuotu dujų vamzdynu, sujungtu su tokiais potencialiai pavojingais įrenginiais, prieš tai atlikus privalomąjį visos sistemos išbandymą. Taip pat nesutinka su teismo išvada, jog UAB „Manfula“ nepažeidė Sąvartyno nudujinimo sistemos paleidimo derinimo darbų programos.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Manfula“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. IV, b.l. 56–60) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į skundą pirmosios instancijos teisme, taip pat sutinkama su pirmosios instancijos teismo argumentais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

291. Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino įrodymus, tuo tarpu pareiškėjas nekonkretizavo, kas turi būti laikoma esminiu nukrypimu nuo projekto, taip pat nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens teiginius, kad UAB „Statech“ nėra ekspertų įstaiga.

302. Nesutinka su teiginiu, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo suformuotos administracinių teismų praktikos. Pažymi, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pareiškėjo nurodytoje byloje Nr. A248-626/2008 nurodė, kad galima panaikinti statinio teisinę registraciją, jei aktas neatitinka formalių reikalavimų, tačiau nenurodė, kad būtina ar privaloma aktą panaikinti. Be to, tokios bylos faktinės aplinkybės visiškai skiriasi nuo šios bylos faktinių aplinkybių. Taip pat pažymi, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas byloje Nr. A556-385/2010 nepanaikino pripažinimo tinkamu naudoti akto, nors buvo nustatytas formalus Reglamento procedūrų pažeidimas (nebuvo pasirašęs vienas iš komisijos narių). Todėl vien VšĮ Technikos priežiūros tarnybos neįtraukimas į komisijos sudėtį (juo labiau, kad sudėtį sudarė būtent pareiškėjas), nors tokios tarnybos specialistai įrenginius pripažino tinkamais naudoti, negali lemti Akto pripažinimo neteisėtu, ypač atsižvelgiant į tai, kad objektas jau daugiau kaip metus sėkmingai eksploatuojamas.

313. Nurodo, jog nors pareiškėjas teigia, kad teismas nesiėmė priemonių teismo posėdyje liudytoju apklausti VšĮ Technikos priežiūros tarnybos vadovą, tačiau nepaaiškina, kodėl jis turėjo būti apklaustas, tai pat kodėl turėjo būti apklaustas būtent jis, o ne potencialiai pavojingus įrenginius pripažinę tinkamais naudoti asmenys.

324. Pabrėžia, jog potencialiai pavojingi įrenginiai, esantys ginčo objekte, buvo nuodugniai patikrinti, o papildomų tikrinimų metu nebūtų buvusios nustatytos jokios naujos aplinkybės. Tokią išvadą patvirtina ir tai, kad objektas jau daugiau nei metus yra sėkmingai eksploatuojamas.

33Teisėjų kolegija

konstatuoja:

34IV.

35Apeliacinis skundas netenkintinas.

36Pareiškėjas byloje ginčija 2009 m. rugpjūčio 18 d. ,,Lapių sąvartyno biodujų surinkimo sistemos įrengimo ir dujų panaudojimo kombinuotai elektros ir šilumos gamybai Domeikavos katilinėje 1H2pm (unikalus numeris – ( - )), rekonstruojant į kogeneracinę jėgainę. Sąvartyno biodujų surinkimo sistemos (I etapas)“ pripažinimo tinkamu naudoti aktą (toliau – ir Aktas).

37Savo reikalavimą pareiškėjas (apeliantas) grindžia tuo, jog jo manymu ginčo aktą pasirašė neteisėtos sudėties valstybinė komisija, nes į ją nebuvo įtrauktas institucijos atstovas, kuris pagal ginčui aktualios redakcijos Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (toliau – ir Reglamentas), 11.10 punkto reikalavimus turėjo būti įtrauktas į komisijos sudėtį. Taip pat apeliantas teigia, kad valstybinė komisija Aktą pasirašė pažeidžiant pagrindines procedūras, ypač taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, nes pasirašant aktą nebuvo laikytasi Statybos įstatymo 24 straipsnio, Reglamento 15 – 17, 22 punktų ir 3 priedo reikalavimų.

38Vertinant apelianto argumentus dėl neteisėtos valstybinės komisijos sudėties pažymėtina, kad valstybinės komisijos sudėtį reglamentuoja Reglamento 11 punktas. Reglamento 11.10 punktas (2005 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-589 redakcija, įsigaliojusi nuo 2006 m. sausio 20 d.) nustato, kad į valstybinės komisijos sudėtį įtraukiamas atstovas viešosios įstaigos, akredituotos vykdyti potencialiai pavojingų įrenginių privalomąją priežiūrą (kai statinyje yra potencialiai pavojingų įrenginių arba potencialiai pavojingas pats statinys). Nagrinėjamoje byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad ginčo statinyje yra du potencialiai pavojingi įrenginiai – tepalo atskyrėjas bei aukštos temperatūros deglas UF 10-1000. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad į valstybinės komisijos sudėti turėjo būti įtrauktas atstovas Technikos priežiūros tarnybos, kuri akredituota vykdyti potencialiai pavojingų įrenginių privalomąją priežiūrą. Ginčo Aktas tvirtina, kad į valstybinės komisijos sudėtį minėtos tarnybos atstovas įtrauktas nebuvo, todėl yra pagrindas konstatuoti, kad atsakovui tvirtinant valstybės komisijos sudėtį buvo pažeisti Reglamento 11.10 punkto reikalavimai (t. 1 b.l. 115). Nors tai ir nėra esminė aplinkybė bei neatleidžia atsakovo nuo pareigos sudaryti tinkamos sudėties statinio priėmimo tinkamu naudoti komisiją, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovas komisiją sudarė pagal paties apelianto pateiktą komisijos sudėties projektą (t. 1 b.l. 116, 117, 118). Kolegijos vertinimu ši aplinkybė tam tikra dalimi galėjo suklaidinti atsakovą.

39Sprendžiant ar aptartas Reglamento reikalavimų pažeidimas sudaro pagrindą naikinti ginčo Aktą, kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad galiojantys teisės aktai nenumato, jog Reglamento 11.10 punkto reikalavimų pažeidimas būtų besąlyginė vada ginčo Aktui panaikinti. Todėl darytina išvada, jog teismas spręsdamas ginčą kiekvienu konkrečiu atveju turi įvertinti padaryto Reglamento reikalavimų pažeidimo pobūdį, aplinkybes bei svarbą ir atsižvelgiant į tai spręsti dėl ar yra pakankamas pagrindas Akto naikinimui.

40Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ginčo statinyje esantys potencialiai pavojingi įrenginiai Technikos priežiūros tarnybos atstovo buvo patikrinti ir pripažinti tinkamais naudoti iki surašant ginčo Aktą (t. 3 b.l. 124, 125, 126, 128). Be to abiems potencialiai pavojingiems įrenginiams numatytas periodinis privalomas tikrinimas. Duomenų apie tai, kad vėlesnių patikrinimų metu ginčo statinyje esantys potencialiai pavojingi įrenginiai buvo pripažinti netinkamais naudoti, byloje nėra.

41Taigi, nepaisant to, kad Technikos priežiūros tarnybos atstovas nebuvo įtrauktas į valstybinės komisijos sudėti, ginčo statinyje esantys potencialiai pavojingi įrenginiai buvo patikrinti kompetentingos institucijos atstovo bei pripažinti tinkami naudoti. Atsižvelgiant į šias faktines aplinkybes, kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, jog padarytas Reglamento 11.10 punkto reikalavimų pažeidimas nesudaro pagrindo Akto panaikinimui, nes pažeidimas yra perdėm formalus bei iš esmės nesukeliantis jokių pasekmių.

42Apeliantas teigia, jog pasirašant Aktą nebuvo laikytasi Statybos įstatymo 24 straipsnio, Reglamento 15 – 17, 22 punktų ir 3 priedo reikalavimų, t.y. normų, reglamentuojančių statinio pripažinimo tinkamu tvarką.

43Sisteminiu būdu įvertinus ginčui aktualios redakcijos apelianto nurodytas teisės normas, taip pat Reglamento 9.6 punkto nuostatas, darytinos išvados, kad statinių pripažinimo tinkamais naudoti tikslas yra įvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius statinio reikalavimus, galimybę saugiai naudoti statinį pagal paskirtį. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti – tai nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą ir atitinka Statybos įstatymo nustatytus esminius statinio reikalavimus bei teisės aktais nustatytos veiklos sričių reikalavimus. Pastatytas, rekonstruotas ar kapitaliai suremontuotas statinys (jo dalis) pripažįstamas tinkamu naudoti, atlikus statinio (jo dalies) projekte numatytus statybos darbus ir įvykdžius to statinio (jo dalies) projektavimo sąlygas, atlikus nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų (reikalingų pripažįstamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai funkcionuoti) bandymus ir padarius geodezines nuotraukas. Neįvykdžius vienos iš šių sąlygų statinys negali būti pripažįstamas tinkamu naudoti. Iš to seka, kad tik nustačius nebaigtus statybos ir montavimo darbus, defektus, projekto arba normų pažeidimus statinys negali būti pripažįstamas tinkamu naudoti.

44Aptartos Reglamento nuostatos tai nustato, kad vykdant statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūrą statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikiama statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, išvardyta Reglamento 3 priede, ir statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto projektas. Komisijos nariai pagal savo kompetenciją vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, išnagrinėja visus Reglamento 3 priede išvardytus dokumentus, pagal tai nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio tinkamumą naudoti.

45Pažymėtina, kad nustačius vienokius ar kitokius statinio bei projektinės dokumentacijos trūkumus, komisijos nariams, priklausomai nuo nustatytų trūkumų reikšmės, suteikiama galimybė dviem būdais imtis priemonių trūkumams pašalinti. Vadovaujantis Reglamento 16 punkto 3 dalimi komisijos nariai, nustatę Reglamento 3 priede išvardytų dokumentų trūkumą, dokumentams neatitinkant nustatytų reikalavimų bei komisijos nariams pastebėjus statinio neatitikimus šiems dokumentams, pateikia statytojui (užsakovui) šių trūkumų ir neatitikimų sąrašą, pasirašytą komisijos narių (pagal kompetenciją) ir komisijos pirmininko. Pašalinus sąraše išvardytus neatitikimus, statytojas (užsakovas) turi suderinti su komisija naują statinio pripažinimo tinkamu naudoti datą, bet ne vėlesnę kaip 10 darbo dienų nuo statytojo pranešimo apie darbų užbaigimą gavimo.

46Kitu gi atveju (Reglamento 21 punktas), statinys nepripažįstamas tinkamu naudoti, jeigu nors vienas komisijos narys, nustatęs nebaigtus statybos ir montavimo darbus, defektus, projekto arba normų pažeidimus, nesutinka pasirašyti komisijos akto. Prieštaravimų motyvai turi būti išdėstomi raštu ir įteikiami komisijos pirmininkui. Įvykdžius komisijos nario teisėtus reikalavimus, jis pasirašo kitų komisijos narių anksčiau pasirašytą aktą.

47Nors nagrinėjamoje byloje apeliantas teigia, jog komisijos nariams nebuvo pateikti visi Reglamento 3 priede išvardyti dokumentai bei statinys pastatytas nukrypstant nuo statinio projekto, tačiau vienareikšmiškai šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų byloje nėra surinkta. Priešingai, byloje pateiktas Pripažinimo tinkamu naudoti aktas, surašytas 2008m. rugpjūčio 26 d. (t. 1 b.l. 78-81) ir be jokių pastabų pasirašytas absoliučios daugumos komisijos narių, tame tarpe ir paties apelianto atstovo, taip pat ta aplinkybė, kad komisija statytojui (užsakovui) nepateikė trūkumų ir neatitikimų sąrašo, patvirtina, kad komisijos nariams buvo pateikti visi Reglamento 3 priede numatyti dokumentai, o komisijos nariai nenustatė pateiktų dokumentų neatitikimų reikalavimams bei statinio neatitikimų šiems dokumentams. Faktas, jog Akto nepasirašė vienas iš komisijos narių (V. R.) bei komisijos pirmininkas (V. K.) patvirtina, kad buvo nustatyti neatlikti darbai, kurių užbaigimui, atsižvelgiant į jų reikšmę, buvo pasirinkta Reglamento 21 punkte numatyta procedūra, t.y. numatytas terminas nebaigtiems darbams atlikti, kuriuos atlikus aktą pasirašė iki tol akto nepasirašę komisijos nariai. Byloje pateiktas ginčo Aktas patvirtina, kad iki 2009m. rugpjūčio 18d. nebaigti darbai buvo užbaigti ir šį aktą pasirašė anksčiau jo nepasirašęs komisijos narys bei komisijos pirmininkas (t. 1 b.l. 74-77). Toks komisijos veikimo būdo pasirinkimas vertintinas kaip teisėtas ir nepažeidžiantis Reglamento nuostatų, nes, kaip jau minėta anksčiau, toks veikimo būdas numatytas Reglamento 21 punkte.

48Aplinkybę, kad komisijos pirmininkui pasirašant aktą buvo pakeista jo data, kolegija vertina kaip pagrįstą komisijos pirmininko veiksmą, nes Akto datos pakeitimas atitinka byloje nustatytas faktines aplinkybes, t.y. tai, jog Aktas galutinai buvo pasirašytas 2009m. rugpjūčio 18d. Akto datos ištaisymas padarytas laikantis raštvedybos taisyklių, patvirtintas komisijos pirmininko asmeniniu spaudu bei parašu, nurodyta jo atlikimo data.

49Apelianto pateikti rašytiniai įrodymai UAB „Statech“ 2009m. rugpjūčio 26d. raštas (t. 1 b.l. 101-102), firmos „Tyrimai ir projektai“ ekspertizės aktas (t. 4 b.l. 138-145), 2010m. sausio 18d. ir 2009m. rugsėjo 18d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai, kuriais apeliantas grindžia savo teiginius, kolegijos atmetami kaip nepakankami vienokioms ar kitokioms išvadoms padaryti. UAB „Statech“ bei firma „Tyrimai ir projektai“ nėra ekspertinės įstaigos, tyrimus atlikę asmenys nėra įtraukti į Teisingumo ministro patvirtintų ekspertų sąrašus, klausimai, dėl kurių buvo atliekami tyrimai, nebuvo derinami nei su bylos šalimis nei su bylą nagrinėjančiu teismu, tyrimus atlikę asmenys nebuvo pasirašytinai įspėti dėl atsakomybės už žinomai melagingas išvadas, todėl šių įmonių pateiktos išvados įrodymų patikimumo prasme vertintinos kritiškai ir jomis teismas remtis negali. Tuo tarpu antstolių surašyti faktų fiksavimo aktai teisine prasme neduoda pagrindo padaryti išvadą, kad ginčo statinys pastatytas vienaip ar kitaip nukrypstant nuo projekto.

50Atskirai aptartina ir ta faktinė aplinkybė, kad ginčo aktą yra pasirašęs apelianto atstovas (įmonės direktorius). Taigi, byloje nustatyta, kad apelianto atstovas ginčo Aktą pasirašė 2008m. rugpjūčio 26 d.. Veikdamas sąžiningai ir būdamas statytojo (užsakovo) vadovu bei statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos nariu, apelianto atstovas savo parašu ant Akto patvirtino, jog komisijai buvo pateikta visa statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, išvardyta Reglamento 3 priede, bei statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto projektas, kad komisijos nariai pagal savo kompetenciją vizualiai patikrino statinio atitiktį statinio projektui, išnagrinėjo visus Reglamento 3 priede išvardytus dokumentus, nustatė, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertino statinio tinkamumą naudoti. Atsižvelgiant į tai, kad 2008m. rugpjūčio 26 d. akte, kurį pasirašė apelianto atstovas yra tik trys pastabos dėl nebaigtų darbų, kurių užbaigimą komisija leido atidėti, kad apelianto atstovas akte jokių pastabų nepadarė, kad apelianto atstovas (įmonės direktorius) pagal savo paties suderintą statinio Paleidimo derinio darbų programą Paleidimo derinimo darbų užbaigimo aktu priėmė pilnai suprojektuotą, sumontuotą pagal projektą, suderintą ir paruoštą darbui statinį pilna apimtimi (t. 1 b.l. 103-105, t. 2, b.l. 41), kad ginčo statinys nuo jo priėmimo tinkamu naudoti iki šiol yra eksploatuojamas ir apeliantas iš jo eksploatavimo gauna pajamas už šilumos ir elektros energijos gamybą (t. 4 b.l. 78-97, 98-137), tačiau praėjus metams po įvykio iškėlė neva esančius pasirašyto akto bei statinio trūkumus, kolegijai leidžia padaryti išvadą, jog apeliantas nėra iki galo sąžiningas ir jo veiksmuose yra požymių, jog jis piktnaudžiauja teise. Ši aplinkybė be kita ko leidžia kritiškai vertinti apelianto teismui teikiamus paaiškinimus, kiek liečia ginčo Akto bei statinio trūkumus.

51Dėl išdėstytų argumentų kolegija sprendžia, kad byloje nėra surinkta įrodymų, kurie leistų padaryti išvadą, jog ginčo Aktas pasirašytas neteisėtos sudėties komisijos ar Aktas savo turiniu ar forma butų ydingas tiek, kad atsirastų pagrindas jį naikinti. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo pilnai ir visapusiškai, teisingai vertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, procesinės teisės normų pažeidimų nepadarė, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais pagrindo nėra.

52Teismo kolegija vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

53apeliacinį skundą atmesti. Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 4 dienos sprendimą palikti nepakeistą.

54Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovams Gerardui Žukauskui ir advokatui Virgilijui... 4. atsakovo atstovams Vidui Vanagui ir Broniui Maskeliūnui,... 5. trečiojo suinteresuoto asmens atstovams Virginijui Štiormer, Astai... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 7. Teisėjų kolegija... 8. I.... 9. Pareiškėjas UAB „Ekoresursai“ skundu (t. I, b.l. 68–71), kurį... 10. Nurodė, kad 2007 m. liepos 30 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. 2007-M-, pagal... 11. Atsakovas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos... 12. Nurodė, kad Inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus vedėjo 2008 m. liepos 9 d.... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno apskrities viršininko administracija... 14. Atsižvelgė į Reglamento 9.6, 10.3 punktus ir nurodė, jog komisija,... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Manfula“ atsiliepimu į skundą (t. I,... 16. Nurodė, kad UAB ,,Statech“ pažymos duomenys negali būti pagrindu... 17. II.... 18. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 4 d. sprendimu (t. IV,... 19. Nustatė, kad 2007 m. liepos 30 d. tarp UAB ,,Naujoji šiluma“ ir UAB... 20. Remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 21. Nurodė, jog Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 – 4 dalių, taip pat... 22. III.... 23. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą (t. IV, b.l. 114–118), kuriuo... 24. 1. Pažymi, jog pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalį, 89 straipsnį, teritorinių... 25. 2. Nurodo, jog pateikė teismui leistinus įrodymus, patvirtinančius, kad... 26. 3. Teigia, jog pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką... 27. 4. Pirmosios instancijos teismas, nepaisydamas imperatyvių Reglamento 11.10... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Manfula“ atsiliepimu į apeliacinį... 29. 1. Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino įrodymus, tuo tarpu... 30. 2. Nesutinka su teiginiu, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo... 31. 3. Nurodo, jog nors pareiškėjas teigia, kad teismas nesiėmė priemonių... 32. 4. Pabrėžia, jog potencialiai pavojingi įrenginiai, esantys ginčo objekte,... 33. Teisėjų kolegija... 34. IV.... 35. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 36. Pareiškėjas byloje ginčija 2009 m. rugpjūčio 18 d. ,,Lapių sąvartyno... 37. Savo reikalavimą pareiškėjas (apeliantas) grindžia tuo, jog jo manymu... 38. Vertinant apelianto argumentus dėl neteisėtos valstybinės komisijos... 39. Sprendžiant ar aptartas Reglamento reikalavimų pažeidimas sudaro pagrindą... 40. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ginčo statinyje esantys potencialiai... 41. Taigi, nepaisant to, kad Technikos priežiūros tarnybos atstovas nebuvo... 42. Apeliantas teigia, jog pasirašant Aktą nebuvo laikytasi Statybos įstatymo 24... 43. Sisteminiu būdu įvertinus ginčui aktualios redakcijos apelianto nurodytas... 44. Aptartos Reglamento nuostatos tai nustato, kad vykdant statinio pripažinimo... 45. Pažymėtina, kad nustačius vienokius ar kitokius statinio bei projektinės... 46. Kitu gi atveju (Reglamento 21 punktas), statinys nepripažįstamas tinkamu... 47. Nors nagrinėjamoje byloje apeliantas teigia, jog komisijos nariams nebuvo... 48. Aplinkybę, kad komisijos pirmininkui pasirašant aktą buvo pakeista jo data,... 49. Apelianto pateikti rašytiniai įrodymai UAB „Statech“ 2009m. rugpjūčio... 50. Atskirai aptartina ir ta faktinė aplinkybė, kad ginčo aktą yra pasirašęs... 51. Dėl išdėstytų argumentų kolegija sprendžia, kad byloje nėra surinkta... 52. Teismo kolegija vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140... 53. apeliacinį skundą atmesti. Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m.... 54. Nutartis neskundžiama....