Byla eB2-108-252/2019

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Vilstata” administratoriaus UAB „Stinkoma“ prašymą patvirtinti restruktūrizavimo plano (toliau-planas) projektą ir

Nustatė

2restruktūrizuojamos UAB „Vilstata“ administratorius prašo patvirtinti parengtą RUAB „Vilstata“ restruktūrizavimo plano pataisytą projektą, kuriam buvo pritarta 2018-12-28 kreditorių susirinkime.

3Byloje pateiktu raštu kreditorius VSDFV Utenos skyrius prašo atsisakyti tvirtinti RUAB „Vilstata“ restruktūrizavimo planą. Prašyme kreditorius nurodė, kad jis pranešimą apie kreditorių susirinkimą gavo likus 7 dienoms darbo dienoms iki susirinkimo, o patį pataisytą planą likus 5 dienoms iki susirinkimo. Tuo buvo pažeista ĮRĮ 14 str. 2 d. 3 p., kuris numato, kad planas turi būti pateiktas prieš 10 darbo dienų iki susirinkimo. Taip pat nurodo, kad pataisytas planas nėra realus. Įmonė pateikia skirtingus balansus., t.y. balansus už 2016-2018-09-30, o pridėtuose dokumentuose jau pateikia balansą 2018-12-06. Balansuose skiriasi tiek atsargų įvertinimas, tiek gautinos sumos, pinigų ekvivalentai, tai pelno nuostolių ataskaitoje nurodomas pelnas. Klaidingai plane yra nurodytas investuotojas UAB „Intersurgical“. Gautu atsakymu į užklausimą pastarasis nurodė, kad jis neketina dirbti su įmone, nes jau turi kitą rangovą. Plane nurodoma, kad finansinius sunkumus sukėlė sutrikę piniginiai srautai. Tačiau skolos iš susijusių įmonių nėra išieškomos, jos nėra mokamos, o įmonės pagrindinis akcininkas ir debitorius supirkinėja kitas skolas ir atsiskaitinėja su kitais kreditoriais, bet ne su įmone. Nesuprantamas plane siekis didinti atsargas, kai nėra įrodymų, kad bus vykdomi darbai. Plane taip pat nėra nurodyta kokie konkretūs struktūriniai pertvarkymai vyks. Plane nurodoma, kad ketinama atgauti 60 procentų turimų skolų, nors ankstesniame plane buvo nurodyta 50 procentų, tačiau dalis skolų jau yra sumokėta ir tą patvirtina buvusių skolininkų raštai. Plane nurodomos papildomos pajamos iš automobilių nuomos, tačiau nėra aišku kokius automobilius ketinama nuomoti, nes iš Regitros duomenų bazės aišku, kad beveik visiems automobiliams eismas yra draudžiamas. Patikslinto plano 20 lape nurodomas pelningumas 4 m laikotarpiui. Tačiau matyti, kad montavimo darbų pajamos mažės ir nuo pirminio plano jos mažėja daugiau kaip 330 000 Eur. Nurodytos pajamos iš patalpų nuomos taip pat abejotinos. Ketinama nuomoti gamybines patalpas ir žemės sklypus, tačiau kaip įmonė tęs veiklą, kur sandėliuos atsargas, jei bus išnuomota turima nuosavybė. Buvo teigiama, kad įmonė išnuomos butą, tačiau šiai dienai jis nėra išnuomotas. Kreditorių susirinkimo metu į kreditoriaus G. klausimą dėl buto nuomos buvo atsakyta, kad jo negalima išnuomoti dėl uždėto arešto. Ketinimų protokolai dėl numatomų sutarčių sudarymo ir 12 mln. Eur pajamų gavimo yra nepagrįsta. Ketinimų protokolai nėra sutartys ir neaišku kaip įmonė ketina dalyvauti viešuose pirkimuose, kai yra įrašyta į nepatikimų asmenų sąrašą. Nors ir subrangos pagrindais, įmonė negalės dalyvauti viešajame pirkime. Pradėtos derybos su lenkiška įmone taip pat kelia abejonių, nes ar derybos baigsis sėkmingai nėra aišku, todėl daugiau nei milijonas numatomų gauti pajamų iš šių derybų negali būti įtrauktos į planą. Statybos darbų sutartys tiek teiktuose plano metmenyse, tiek teiktame pirmame plane ir dabartiniame kinta be jokių paaiškinimų. Nėra aišku ar buvusios sutartys jau įvykdytos, ar gautos pajamos, ar jos nutrauktos. Nebėra plane ( - ) modernizavimo. Patikslintame plano projekte mažėja numatomi realizuoti skaldos kiekiai nuo 25 000 kub.m, iki 7000 kub.m.O tai ženkliai mažina numatomas gauti pajamas. Kelia abejonių ir transporto priemonių sutartis su UAB „Spectrans“, kurioje dirba tik vienas darbuotojas – vadovas ir kuri turi didelių įsipareigojimų kitoms įmonėms. Todėl restruktūrizavimo plano duomenys yra nerealūs ir neobjektyvūs. Plane vistiek yra įtraukta Visagino savivaldybės skola daugiau nei 400 000 Eur, nors ji nėra priteista pirmos instancijos teisme, o apeliacinės instancijos teisme byla net nepaskirta nagrinėti. Todėl ši suma neturėtų būti plane nurodoma kaip viena iš pagrindinių, kurias ketina gauti įmonė. Patikslintame plane jau nurodoma, kad įmonės pagrindinis akcininkas UAB „Sventovis“ savo debitorinę skolą jau sumokės iki 2020 metų, kai įmonė neturi pakankamai turto, kuriuo būtų užtikrintas debitorinis įsiskolinimas ir įrašai apie antstolių taikytus areštus patvirtina, kad pati skolininkė yra nemoki.

4Kreditorius V. G. taip pat pateikė atsiliepimą į pateiktą prašymą tvirtinti patikslintą planą. Kreditorius pritardamas VSDFV Utenos skyriaus išsakytiems teiginiams, papildomai nurodo, kad planas papildytas 1.6 p, kuriame nurodoma, kad struktūriniai pertvarkymai buvo atlikti 2018-03-23, t.y. dar iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kas rodo, kad pertvarkymai neatitinka realios bendrovės padėties. Savo 2018-11-22 teiktuose rašytiniuose paaiškinimuose bendrovė nurodo, kad nuo metmenų parengimo iki plano parengimo parėjo metai, tačiau per šį laikotarpį yra pasibaigusios kai kurios rangos sutartys, todėl struktūriniai pertvarkymai restruktūrizavimo proceso kontekste yra siekis prisitaikyti prie pablogėjusios bendrovės padėties, todėl tie pertvarkymai būtini. Struktūrinis pertvarkymas yra vienas iš priemonių, nukreiptų į įmonės mokumo atkūrimą. Nurodytos išlaidos naujų darbuotojų samdymui nurodytos plano 3.4 p yra nerealios. Kaip nurodė pati bendrovė tam, kad galėtų vykdyti projektą VĮ Ignalinos AE reikalinga 40 darbuotojų vienu metu. Šiuo metu bendrovėje dirba 21 darbuotojas. Statistikos duomenys, kuriais remiasi bendrovė plane nėra tie duomenys, kurie pagrįstų išlaidas, nes akivaizdu, kad darbuotojų kvalifikacija turi būti aukšta ir nepakaks minimalaus darbo užmokesčio, todėl tos išlaidos bus ženkliai didesnės. Bendrovė pagal pateiktus oficialius duomenis Centriniame viešųjų pirkimų portale yra sudalyvavusi viename supaprastintame pirkime , kurio vertė 4658,50 Eur per visus 2018 metus. Bendrovė nepateikė ir nenurodo jokių sutarčių, kurias būtų laimėjusi, įrodydamas perkančiajai organizacijai, kad ji „apsivalė“ kaip pati nurodo, savo paaiškinimuose. Nuo 2017-07-01 bendrovė nėra dalyvavusi pirkimuose, kuriuose būtų bandžiusi įrodyti perkančiajai organizacijai, kad jis tapo patikima ir įrašymas į nepatikimų asmenų sąrašą nebeturi reikšmės.

5Prašymas netenkintinas.

6Panevėžio apygardos teismo 2018-02-26 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2018-04-10 UAB „Vilstata“ iškelta restruktūrizavimo byla. 2018-09-06 nutartimi patvirtintas kreditorių sąrašas. 2018-10-30 nutartimi kreditorių sąrašas patikslintas.

7Pagal įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 str. 6 d. gavus kreditorių susirinkimo, pritarusio restruktūrizavimo plano projektui, protokolą, restruktūrizavimo plano projektą su išvada, per 15 kalendorinių dienų rašytinio proceso tvarka priimama nutartis dėl restruktūrizavimo plano.

8Prie prašymo pridėtas RUAB „Vilstata“ 2018-12-28 kreditorių susirinkimo protokolas, kuris patvirtina, kad susirinkime 68,0593 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių pritarė restruktūrizavimo plano projektui. Taigi didžioji dalis kreditorių pritarė restruktūrizavimo planui, sutikdami su jame numatytomis sąlygomis ir tai atitinka ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalies nuostatas. Kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos (ĮRĮ 14 straipsnio3 dalis).

9Teismas 2018-11-30 nutartimi grąžino planą jo taisymui pagal nutartyje nurodytus netikslumus ir pratęsė terminą iki 2019-01-03 pateikti patikslintą restruktūrizavimo plano projektą tvirtinimui. 2019-01-03 gautas administravimo administratoriaus prašymas tvirtinti pateiktą patikslintą planą su pridedamais dokumentais.

10Iš pridėtų dokumentų matyti, kad administratorius išlaikė procedūrinius terminus pranešti kreditoriams apie šaukiamą kreditorių susirinkimą. Iš pridėtų pašto siuntų matyti, kad pranešimai kreditoriams išsiųsti 2018-12-10, todėl atmestini kreditoriaus VSDFV Utenos skyriaus argumentai, kad jie gavo pranešimą tik 2018-12-13. Tai, kad paštas pranešimą įteikė vėliau, nereiškia, kad nebuvo išlaikyti terminai.

11Teismas susipažinęs su pateiktu patikslintu planu, taip pat išanalizavęs pateiktus kreditorių prieštaravimus, bei gautus įmonės paaiškinimus į pateiktus prieštaravimus ir pateikta konfidencialia informacija(sutartis) konstatuoja, kad iš dalies kreditorių nurodyti trūkumai pasitvirtino ir parengtas planas nėra išsamus ir neatitinka ĮRĮ 12 ir 14 straipsnių reikalavimų.

12Plano 21 puslapyje įmonė nurodo, kad ketina dalyvauti viešajame pirkime VĮ Ignalinos AE dėl projekto B25 vykdymo. Tačiau kreditoriaus VSDFV Utenos skyriaus pateiktu rašytiniu įrodymu – VĮ Ignalinos AE atsakymas (2018-12-21) į paklausimą dėl minėto projekto, labai aiškiai yra atsakiusi, kad viešasis pirkimas bus skelbiamas 2019 m. sausio – gegužės mėnesiais ir bendrovė negalės dalyvauti pirkime, nes nebus pasibaigęs terminas įtrauktų į nepatikimų asmenų sąrašą ir įmonė pirkimo sąlygose numatys pašalinimo pagrindą tiekėjams, kurie yra tame sąraše. Nesuprantamas bendrovės siekis įtraukti į planą nerealias numatomas gauti pajamas, kai planas yra rengiamas jau 2019 metais aiškiai žinant kada bus skelbiamas konkursas ir kad bendrovei nėra galimybių jame dalyvauti, nes ji yra įrašyta į nepatikimų asmenų sąrašą ir terminas nebus pasibaigęs. Todėl pagrįstas kreditoriaus teiginys, kad 5 milijonų numatytos gauti pajamos iš šios sutarties yra nepagrįstos.

13Teismas 2018-11-30 nutartyje buvo nurodęs, kad plane nepagrįstai nurodytos augančios pajamos už žemės nuomą nuo 2019 metų. Naujai pateiktame plane šios prognozės nebeliko. Pridėtoje lentelėje (plano puslapis 20) gaunamos pajamos iš žemės nuomos jau nuo 2021 m sumažėja nuo 11150 Eur iki 4200 Eur. Be kita ko plane teigiama, kad nuomininkui nesutikus su keliama kaina, nuomos sutartis bus nutraukta, tačiau taip ir nėra aišku kada gi įmonė planuoja kelti tas žemės nuomos kainas. Kad sutartys gali būti nutrauktos pasibaigus abiejų nuomos sutarčių terminui, nekyla abejonių, todėl matyt lentelėje gaunamos pajamos iš jų nuo 2021 metų ir mažėja.

14Sutiktina su kreditoriumi VSDFV Utenos skyriaus teiginiu, kad plano 21 puslapyje nurodytos gautinos pajamos iš turimo buto nuomos ar turimų transporto priemonių nuomos yra tik deklaratyvūs teiginiai, kurių įmonė niekaip nepagrindžia. Nors įmonė į kreditoriaus prieštaravimus yra pateikusi rašytinius paaiškinimus, kuriuose teigia, kad draudimai dalyvauti eisme yra tik techninis klausimas, tačiau kokių nors įrodymų, kurie pagrįstų įmonės veiklą toje srityje(šalinti techninius klausimus) nėra. Plane nurodoma, kad per trejus metus įmonė gaus iš automobilių nuomos 53 175 Eur pajamų, tačiau nėra aišku kiek įmonė turės išlaidų šalindama techninius klausimus, t.y. atlikdama turimų automobilių technines apžiūras, privalomus draudimus, nėra prie plano pateikta jokių duomenų kokia yra reali paklausa savivarčių, krautuvų, autokrano nuomos. Plane 21 psl. teigiama, kad automobilių nuoma bus nuo 2019-01-01 iki 2021-12-31, tačiau plano patikslinimas teiktas 2019-01-03, tikslintas 2018-12 mėnesį, tačiau nėra pridėta jokių preliminarių sutarčių, kurios patvirtintų teiginius, kad nuo 2019 metų sausio pirmos dienos jau yra jos nuomojamos ir gaunamos pajamos. Planas apsiriboja tik deklaratyviais teiginiais, nepridėjus jokių skaičiavimų , kurie pagrįstų bent nurodytų gauti pajamų dydį.

15Taip pat sutiktina su kreditoriais, kad išnuomoti butą įmonė jau žadėjo seniai, dar ruošiant metmenis ir pirmą plano variantą. Tačiau praėjus keletui mėnesių, jokie objektyvūs įrodymai(pagrindimai) nepateikiami. Paskelbti apie buto nuomą ir surasti nuomininkus, jeigu nuoma yra paklausi Visagino mieste jau buvo galima rengiant pirmąjį plano variantą, nes kaip nurodo pati įmonė, visi taikyti įmonės turtui areštai yra panaikinti prieš metus laiko. Todėl numatomas pajamų gavimas virš 53 000 Eur taip pat yra nepagrįstas.

16Teismas jau nutartyje dėl sutarties su UAB „Mobetos komercijos grupė“ pagal sutartį SUT-R-3(01-15) nurodė, kad pajamos įtrauktos dvigubai užaukštintos, nes pagal pateiktus susitarimus jų apimtis sumažėjo. Tačiau patikslintame plane nurodytos pajamos 420 000 Eur nepakito, nors patikslintame plane nėra pridėta jokių įrodymų, kad esantys susitarimai yra pakeisti ir darbų apimtis išlieka pagal pirminę sudarytą sutartį, t.y. panaikinti vėlesni papildomi susitarimai, kuriais yra pratęstas terminas darbų atlikimui susitarta nebe dėl keturių namų statybos, o tik dviejų, todėl akivaizdu, kad sutarties suma taip pat keisis perpus. Atmestini kaip nepagrįsti įmonės vadovo teikti paaiškinimai šiuo klausimu, kad buvo padaryta tik klaida, kuri jau atstatyta, tačiau tokių susitarimų nėra pateikta.

17Nepagrįstai nurodomos gauti pajamos iš sutarties su AB „Lietuvos geležinkeliai“. Tokios sutarties įmonė neturi pasirašiusi, nėra niekas pakitę ir tikslinant planą. Kreditorius VSDFV Utenos skyrius pateikė 2018-12-21 AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsakymą „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame nurodyta, kad konkursas dėl projekto „Ruožas Vilnius-Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimo rangos darbų“ yra paskelbtas, tačiau dar nėra nustatytas laimėtojas. Tokiu būdu, jau ruošiant patikslintą planą įmonė turėjo visas galimybes pateikti duomenis, kad ji yra pateikusi pasiūlymą paskelbtame konkurse ir, kad jos ketinamos gauti 3000000 Eur pajamos turi realią galimybę. Tačiau plane apsiribojama tik deklaratyviais teiginiais, nurodant tik ketinimų protokolą, kuris jau nebeturi jokios reikšmės, paskelbus viešąjį pirkimą, kuriame turi teisę dalyvauti tiekėjai. Todėl trijų milijonų numatomų gauti pajamų suma įtraukta visiškai be teisinio pagrindo.

18Kritiškai vertintina pateikta sutartis su įmonės akcininku UAB „Sventovis“ dėl statybos rangos paslaugų ir nurodytos 120 000 Eur sumos gavimo. Sutartyje neaišku kokie darbai bus atliekami, ar užsakovas išvis jų turi Visagino mieste ir ar jam bus reikalinga įmonės pagalba kai kuriems darbams atlikti. Tą teismas pažymėjo nutartyje, kurioje nurodė plano trūkumus. Tačiau naujai pateiktame plane konkrečių užsakymų vykdymo įmonė nepateikė. Iš VSDFV Utenos skyriaus pateikto Visagino savivaldybės atsakymo į jų paklausimą yra aišku, kad pastaroji jokių sutarčių nei su viena iš įmonių neturi, taip pat bendrovė nėra pateikusi jokių prašymų dalyvauti naujai skelbiamuose projektuose nei kaip rangovė, nei kaip subrangovė. Todėl numatyta gauti suma yra tik teorinė.

19Sutartis su AB „Eurovia Lietuva“ jau yra pasibaigusi (2018-12-31). Įmonė nepateikė duomenų, kad sutartis būtų pratęsta ar pasirašyta nauja sutartis kaip tai numatyta sutarties 6,2 punkte, kuriame teigiama, kad pirkėjui po sutarties pasibaigimo, teikiant užsakymus dėl trupinto betono, taikomos šios sutarties nuostatos iki įsigalios naujoji sutartis. Todėl visiškai nesuprantamas plane 22 psl. nurodytas teiginys, kad sutartis yra ir toliau vykdoma, kai nėra pateikiami jokie užsakymai ar naujai pasirašytos sutarties egzempliorius. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad planas tvirtinamas 2019 m. sausio mėnesį. Įmonės vadovas teikdamas papildomus paaiškinimus dėl parengto plano, neteikia jokių naujų įrodymų plano duomenims pagrįsti, o apsiriboja tik deklaratyviais teiginiais.

20Kaip teismas yra nurodęs nutartyje dėl plano patikslinimo, numatomos gauti pajamos iš pridėtų ketinimų protokolų su Lenkijos įmonėmis yra nepagrįstos. Jokie nauji susitarimai ar realios sutartys nėra pasirašytos, nors nuo pirmo plano varianto rengimo iki patikslinto plano praėjo keli mėnesiai, tačiau susitarimai nėra pasiekti, derybos niekaip nėra pajudėjusios iš ketinimų protokolų stadijos. Todėl nurodytų pajamų gavimas daugiau nei pusantro milijono eurų yra nepagrįstas jokiais duomenimis.

21Teismui nesuprantama ir kelia abejonių įmonės ilgalaikio turto vertė. Plano skyriuje 1.2. nurodoma, kad ilgalaikio turto vertė yra 743 330 Eur, o tuo tarpu skyriuje 3.2.1. kuriame išvardintas visas ilgalaikis turtas, jo vertė yra tik 452 417,25 Eur. Patikslinus planą šie duomenys niekaip nėra paaiškinti.

22Nors R. A. turtinis reikalavimas yra susijęs su darbo santykiais, reikalavimas yra nurodytas kreditorių sąraše prie ginčijamo kreditorinio reikalavimo, tačiau plane atsiskaitymas su minėtu kreditoriumi yra numatytas paskutiniais restruktūrizavimo metais. Todėl nesuprantama, kodėl įmonė ketina atsiskaitinėti su kreditoriumi, kurio reikalavimą ginčija. Pakaktų jį tik nurodyti kaip kreditorių, kurio reikalavimas ginčijamas.

23Taip pat plane nėra konkretaus nurodymo kokie bus įmonės struktūriniai pertvarkymai. Abstraktus ir deklaratyvus nurodymas plane, kad bus didinamas darbuotojų skaičius niekaip nepagrindžia ĮRĮ 12 str. 2 d. 6 p nuostatos, kad struktūriniai pertvarkymai turi būti konkretūs.

24Dėl debitorinių skolų išsiieškojimo. Plane pateiktoje lentelėje nurodyta, kad debitorinės skolos niekaip nėra išieškomos. Neaišku kada yra išsiųsti raginimai sumokėti skolą, nors ji susidariusi nuo 2017 ir 2018 metų. Įmonė, kuri yra restruktūrizuojama ir kuri turi dėti visas pastangas mokumui atkurti, turimų skolų neieško gana ilgą laiką, o tik nurodo, kad raginimas išsiųstas. Kritiškai vertintinas lentelėje nurodytas skolos išieškojimas iš UAB „Mobetos komercijos grupė“. Nurodyta, kad ginčo nėra, atsiskaitymas vykdomas pagal apmokėjimui pateiktus dokumentus. Nėra aišku kokius apmokėjimui dokumentus įmonė teikia savo debitoriui, kai skolos suma yra aiški. Pirminiame plane buvo nurodyta, kad skolininkė sumokės 10 000 Eur, patikslintame plane visa ši suma perkelta į 2019 metus. Pateiktas vadovo paaiškinimas ir mokėjimo pavedimas, kad įmonė 2018 m. lapkričio mėnesį yra sumokėjusi 4000 Eur ir todėl visa skola yra perkelta į 2019 metus, niekaip nepagrindžia tos aplinkybės, kad vienas iš pagrindinių debitorių, kuris yra glaudžiai susijęs su įmone ne tik verslo bet ir asmeniniais ryšiais, nevykdo savo įsipareigojimų ir nedengia visos sumos 2018 metais. Analogiška situacija yra ir su kitu įmonės debitoriumi ir beje pagrindiniu įmonės akcininku UAB „Sventovis“, kuris turėdamas didžiulę skolą įmonei, jos nedengia 2018-2019 metais, nors turi lėšų supirkinėti kitų įmonės kreditorių sumas ir už jas mokėti. Tą byloje patvirtina pateikta reikalavimo perleidimo sutartis sudaryta su kreditoriumi UAB „Visagino statyba ir tiekimas“, kuriam už turimą kreditorinį reikalavimą įmonės akcininkas ir pagrindinis debitorius įsipareigojo sumokėti 120 000 Eur iki 2019-08-31, kai savo įsipareigojimą įmonei, kuriai prašė iškelti restruktūrizavimo bylą, perrašė jau pasižadėdamas sumokėti iki 2020 metų. Nors teismas nepatvirtino ir nepritarė reikalavimo perleidimo sutarčiai, tačiau akivaizdu, kad įmonės akcininkas ją vykdo, nors pačiai įmonei skolos nedengia.(VSDFV pateiktas V. Abaškin atsiliepimas civ. B. Nr. eB2-532-212/2018). Tokie vieno iš pagrindinių akcininko veiksmai, dar kartą parodo akcininko nesąžiningumą ir pačios įmonės nenorą sąžiningai ir atsakingai kitų kreditorių atžvilgiu vykdyti restruktūrizavimo procedūras. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad siekiant atsakyti į esminį klausimą – ar įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, tai yra atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas, svarbu nustatyti, kad ĮRĮ nustatytas reikalavimas įmonei vykdyti komercinę ūkinę veiklą reiškia siekį išsaugoti įmonę ne kaip formalų vienetą, o tokį, kuris realiai plėtoja ar gali plėtoti veiklą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2009). Būtina nustatyti, kad restruktūrizavimo proceso tikslai būtų realiai įgyvendinti ir restruktūrizavimo procesu nebūtų piktnaudžiaujama darant žalą įmonės kreditoriams. Sutiktina su VSDFV Utenos skyriaus pastebėjimais, kad naujai pateiktame plane be jokio teisinio pagrindo į debitorių sąrašą yra įtraukti debitoriai, kurie savo skolas jau yra padengę įmonei dar 2018 metais iki pirmo ir naujai rengiamo plano projekto.(pridėti debitorių Visagino sporto centras, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, Teledema). Taip pat plane yra įtraukta Visagino savivaldybės skola daugiau kaip 400 000 Eur. Nors minėta skola nėra priteista, jos likimas nėra aiškus, nes apeliacija dar neišnagrinėta, tačiau nurodyti šią sumą kaip tikrai gaunamą, kuri ženkliai prisidėtų prie kreditorių reikalavimų tenkinimo, yra nepagrįsta. Kelis kartus plane yra nurodyta, kad numatomos gauti pajamos iš automobilių nuomos, atliekų tvarkymo ir kt. nėra įtraukiamos į planą, gautos pajamos bus kaip rezervinės, tačiau su debitoriniais reikalavimais jau nurodoma kitaip. Jie įtraukti nors ar bus gauti neaišku, o daugiau kaip 15 000 Eur, kurie jau gauti 2018 metų spalio mėnesį ir toliau rodomi kaip gautinos pajamos, nors jos jau gautos ir matyt yra panaudotos įmonės veikloje. Tokie duomenys dar kartą patvirtina, kad rengiamas planas nėra objektyvus, nėra realus, teikiami duomenys klaidina kreditorius ir teismą.

25Teismas kritiškai vertina ir pateiktų balansų duomenis. Plano 1,2 skyriuje nurodyti įmonės finansiniai duomenys, balansų duomenys 2018-09-30 dienai. Tuo tarpu pridėtame 2018-2022 prognoziniame balanse niekaip nepaaiškinama, kodėl skiriasi per vienerius metus gautinos sumos. Jei 2018-09-30 jų dydis yra nurodytas 920 608 Eur, o jau imant visus 2018 metus jų dydis yra 792 874 Eur. Nors paaiškinime įmonės vadovas nurodo, kad kreditorius VSDFV Utenos skyrius nemoka skaityti balansų duomenų, tačiau akivaizdu, kad plane paimti balansų palyginamieji duomenys 2018-09-30 ir sudarytas prognozinis balansas jau 2018-12-31 turėtų bent atitikti tas sumas arba jos turėtų didėti, o ne mažėti, kai plane visur teigiama, kad visos pajamos iš ketinimų protokolų ir kitų sutarčių bus gaunamos, nes būtent jomis planuojami atsiskaitymai su kreditoriais. Taip pat kelia abejonių balansuose nurodomos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Jei 2018-09-30 dienai balanse nurodyta mokėtina suma 1969511 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtina 688886 Eur suma, o po vienerių metų 1280625 Eur, tai prognoziniame balanse, kuris teikiamas jau 2018-12-31, mokėtinų sumų dydis yra sumažėjęs iki 1896359 Eur, o per vienerius metus suma jau yra taip pat mažesnė – 680130 Eur, o po vienerių metų – 1216230 Eur. Pateiktame plane nėra nurodyta, kad įmonė būtų dengusi kokį tai įsiskolinimą per tą laikotarpį nuo 2018-09-30 iki 2018-12-31. Jis ir negalėjo būti dengiamas, t.y. negalėjo būti atiduota pirmenybė dengti kurio tai kreditoriaus kreditorinį reikalavimą, nes pirmos eilės kreditoriams kaip buvo įsiskolinimas virš 150 000 Eur, toks ir liko. Restruktūrizavimo metu, t.y. iki plano patvirtinimo įmonė turėjo teisę mokėti einamas įmokas ir darbo užmokestį, tačiau jai nebuvo suteikta teisė dengti kurio nors kreditoriaus kreditorinio reikalavimo, todėl įsiskolinimas 2018 metų pabaigai negalėjo būti sumažėjęs daugiau nei 73 000 Eurų. Teismas sutinka, kad prognozuojamais sekančiais(2019-2022) restruktūrizavimo metais, šios sumos turi ir gali skirtis, bet ne oficialūs duomenys 2018 metų pabaigai. Tai, kad įmonės vadovas paaiškinime nurodo, jog 2018 metų balansas dar nėra patvirtintas ir duomenys gali keistis, tačiau skolų dydis negali mažėti 2018 metų pabaigai nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir kreditorių sąrašo patvirtinimo.

26Nors 2018-12-28 kreditorių susirinkimas ir pritarė naujai patikslintam restruktūrizavimo plano projektui, tačiau teismas atkreipia dėmesį į tai, kad tokiam projektui iš esmės pritarė kreditoriai, kurie yra glaudžiai susiję su pačia įmone ne tik verslo aspektu, bet ir asmeniniais ryšiais(UAB „Mobetos komercijos grupė“, UAB „Sventovis“, V. M. ir I. M. ) ir dėl kurių veiksmų teisėtumo ir sąžiningumo yra pasisakęs ir teismas, priėmęs atskirąsias nutartis dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl susijusių įmonių veiksmų bei pačių vadovų veiksmų, tinkamos buhalterinės apskaitos vedimo. Be to, iš pridėtų balsavimo biuletenių raštu matyti, kad yra pridėti du biuleteniai kreditoriaus UAB „Iris“ skirtingoms sumoms, nors kreditorių sąraše UAB „Iris“ kreditorinis reikalavimas yra tik 4114,53 Eur sumai ir nėra jo kreditorinio reikalavimo 2079,86 Eur sumai. Be to, vienu biuleteniu balsuoja pats kreditorius, o kitu jau jo įgaliotas asmuo. Todėl nepriklausomai nuo to, kad pakankama kreditorių balsų dauguma yra pritarta restruktūrizavimo plano projektui, tačiau atsižvelgiant į aukščiau nurodytus plano trūkumus, į visų kreditorių, kurie nėra susiję su įmone, interesų apsaugą, į teisingumo ir sąžiningumo kriterijus, teismas konstatuoja, kad pateiktas restruktūrizavimo plano projektas neatitinka ĮRĮ 12 str. 2 d. reikalavimų.

27ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalis numato pareigą įmonės vadovui kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei tuo atveju, kai yra visi požymiai apie tai, kad įmonė yra nemoki. Nepatvirtinus restruktūrizavimo plano ir nutraukus restruktūrizavimo bylą, tokia pareiga tenka įmonės vadovui.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14, 28 straipsniais, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

29atmesti prašymą tvirtinti pateiktą RUAB „Vilstata“ restruktūrizavimo plano projektą.

30Nutraukti iškeltą restruktūrizavimo bylą UAB „Vilstata“.

31Įpareigoti restruktūrizavimo administratorių UAB „Stinkoma“ įvykdyti ĮRĮ 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytus reikalavimus.

32Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo ir paskelbimo dienos, atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė rašytinio... 2. restruktūrizuojamos UAB „Vilstata“ administratorius prašo patvirtinti... 3. Byloje pateiktu raštu kreditorius VSDFV Utenos skyrius prašo atsisakyti... 4. Kreditorius V. G. taip pat pateikė atsiliepimą į pateiktą prašymą... 5. Prašymas netenkintinas.... 6. Panevėžio apygardos teismo 2018-02-26 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2018-04-10... 7. Pagal įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 str. 6 d. gavus kreditorių... 8. Prie prašymo pridėtas RUAB „Vilstata“ 2018-12-28 kreditorių susirinkimo... 9. Teismas 2018-11-30 nutartimi grąžino planą jo taisymui pagal nutartyje... 10. Iš pridėtų dokumentų matyti, kad administratorius išlaikė procedūrinius... 11. Teismas susipažinęs su pateiktu patikslintu planu, taip pat išanalizavęs... 12. Plano 21 puslapyje įmonė nurodo, kad ketina dalyvauti viešajame pirkime VĮ... 13. Teismas 2018-11-30 nutartyje buvo nurodęs, kad plane nepagrįstai nurodytos... 14. Sutiktina su kreditoriumi VSDFV Utenos skyriaus teiginiu, kad plano 21... 15. Taip pat sutiktina su kreditoriais, kad išnuomoti butą įmonė jau žadėjo... 16. Teismas jau nutartyje dėl sutarties su UAB „Mobetos komercijos grupė“... 17. Nepagrįstai nurodomos gauti pajamos iš sutarties su AB „Lietuvos... 18. Kritiškai vertintina pateikta sutartis su įmonės akcininku UAB... 19. Sutartis su AB „Eurovia Lietuva“ jau yra pasibaigusi (2018-12-31). Įmonė... 20. Kaip teismas yra nurodęs nutartyje dėl plano patikslinimo, numatomos gauti... 21. Teismui nesuprantama ir kelia abejonių įmonės ilgalaikio turto vertė. Plano... 22. Nors R. A. turtinis reikalavimas yra susijęs su darbo santykiais, reikalavimas... 23. Taip pat plane nėra konkretaus nurodymo kokie bus įmonės struktūriniai... 24. Dėl debitorinių skolų išsiieškojimo. Plane pateiktoje lentelėje nurodyta,... 25. Teismas kritiškai vertina ir pateiktų balansų duomenis. Plano 1,2 skyriuje... 26. Nors 2018-12-28 kreditorių susirinkimas ir pritarė naujai patikslintam... 27. ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalis numato pareigą įmonės vadovui kreiptis į... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo... 29. atmesti prašymą tvirtinti pateiktą RUAB „Vilstata“ restruktūrizavimo... 30. Nutraukti iškeltą restruktūrizavimo bylą UAB „Vilstata“.... 31. Įpareigoti restruktūrizavimo administratorių UAB „Stinkoma“ įvykdyti... 32. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo ir paskelbimo dienos, atskiruoju skundu...