Byla 2-1826-527/2013
Dėl skolos priteisimo (trečiasis asmuo Šiaulių rajono savivaldybės administracija)

1Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujant Ievai Gegieckaitei, dalyvaujant ieškovės atstovams advokatui Tomui Juodžiui ir A. J., atsakovės atstovams B. A. ir advokatei Aušrai Ručienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės A. J. firmos „Vorupė“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Žiežmarių hidrostatyba“ dėl skolos priteisimo (trečiasis asmuo Šiaulių rajono savivaldybės administracija),

Nustatė

2ieškovė 2013-04-29 teismui pateiktu ieškiniu (b. l. 4–9) prašo priteisti iš atsakovės 355 036,13 Lt skolą už atliktus darbus ir 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas –3 388 Lt bei 6 050 Lt.

3Ieškinyje nurodoma, kad 2011-03-08 ieškovė su atsakove sudarė Statybos darbų rangos sutartį Nr. 2011/SRZ-8-1 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymo darbus (toliau – darbai), o atsakovė įsipareigojo už darbus apmokėti Sutartyje nustatytą 1 350 000 Lt kainą (b. l. 10–12). Ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, tačiau atsakovė už darbus sumokėjo tik iš dalies. Statybos darbų apimtis buvo nustatyta Sutarties prieduose, lokalinėse sąmatose (b. l. 16–28), sutarties darbų kaina buvo nustatyta vadovaujantis suvestiniu darbų kainų žiniaraščiu (b. l. 29). Visus darbus, kuriuos pas atsakovę užsakė Šiaulių rajono savivaldybės administracija, atliko tik ieškovė. Darbų vykdymo metu buvo keičiami normatyviniai statybos dokumentai – koreguojamas techninis projektas. Techninio projekto pakeitimų esmė ta, jog buvo numatyta atlikti papildomus darbus, taip pat dalies darbų atlikimo atsisakyta. Pakeitus techninį projektą bei pasikeitus darbų apimčiai, Sutartis tarp šalių raštu pakeista nebuvo, tačiau atsakovė, siekdama, kad ieškovė tęstų darbus pagal pakeistą techninį projektą, ieškovei pateikė vykdomų–nevykdomų darbų suvestinę (b. l. 30) bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sudarytų objekto apžiūros aktų Nr. 1 ir Nr. 2 nepasirašytus projektus (toliau – apžiūros aktai) (b. l. 31–36). Kadangi atsakovė su ieškove už atliktus darbus atsiskaitė tik iš dalies, apžiūros aktai yra reikšmingi nustatant pakeistų darbų apimtį ir įrodinėjant, už kuriuos darbus atsakovė atsiskaitė, o už kuriuos liko skolinga. Pasikeitus normatyviniams statybos dokumentams, ieškovė atliko kitų darbų už 433 067,91 Lt, tuo pačiu neatliko darbų už 440 950,75 Lt (b. l. 30), skirtumas – 7 882,84 Lt, t. y. ieškovei už šią sumą reikėjo atlikti mažiau darbų nei buvo numatyta Sutartyje. Nors ieškovės atlikti darbai užsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos buvo priimti ir patvirtinta, kad jie atlikti tinkamai (b. l. 37), tačiau tarp šalių kilo ginčas, kaip turi būti priimami–perduodami (aktuojami) darbai, kurie buvo atlikti pagal pakeistus normatyvinius statybos dokumentus. Atsakovė pareikalavo atliktų darbų aktus paruošti pagal sutartines sąmatas (b. l. 38), ieškovė aktus pateikė (b. l. 39), tačiau atsakovė darbų nepriėmė, motyvuodama, jog dalis aktuose nurodytų darbų nėra atlikta (b. l. 40–45). Atsakovei pakeitus poziciją dėl to, kaip darbai, kurie buvo atlikti pagal pasikeitusius normatyvinius statybos dokumentus, turi būti perduoti atsakovei, ieškovė atsakovei tai darbų daliai, kurių atsakovė nebuvo priėmusi, pateikė atliktų darbų aktus pagal pasikeitusius normatyvinius statybos dokumentus (b. l. 46–53), taip pat pareikalavo, jog atsakovė už šiuos darbus apmokėtų 355 036,13 Lt ir tam pateikė sąskaitą faktūrą (b. l. 54). Atsakovė atsisakė darbus priimti ir už juos apmokėti (b. l. 55), nurodydama, kad darbų nepriima dėl to, jog jie nebuvo numatyti Sutartyje, taip pat savo atsisakymą apmokėti už ieškovės atliktus darbus pagal pasikeitusius normatyvinius statybos dokumentus pagrindė Sutarties 2.3 punkto nuostata, jog „Jei subrangovas į sąmatą neįtraukęs kurių nors statybos darbų ar medžiagų kiekių, reikalingų pilnai užbaigti pagal sutartį ir projektą objektą, tai šiuos darbus su reikalingomis medžiagomis subrangovas atlieka savo sąskaita ir papildomai rangovas už juos neapmokės“. Atsakovės atsisakymas priimti ieškovės atliktus darbus vykdant Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymo darbus pagal pasikeitusius normatyvinius statybos dokumentus ir už juos apmokėti yra nepagrįstas. Šalys privalo sutartį vykdyti tinkamai ir sąžiningai. Vykdydamos sutartį, šalys turi bendradarbiauti ir kooperuotis. Ieškovė pagal Sutarties 7.30 punktą buvo įsipareigojusi atlikti visus papildomus darbus, technologiškai reikalingus pagal projektą, tuo pačiu atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovei už kokybiškai atliktus darbus pagal Sutarties kainą. Statybos darbai, kuriuos atsisako priimti atsakovė, yra ieškovės atlikti pagal pakeistus normatyvinius statybos dokumentus. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus sutarties dokumentuose, jeigu papildomų darbų, kuriuos reikia atlikti dėl šių pakeitimų, kaina neviršija penkiolikos procentų sutartyje numatytos bendros statybos darbų kainos ir, jeigu šie pakeitimai nepakeičia sutartyje numatytų statybos darbų pobūdžio (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.685 str. 1 d.), nors įstatymas nustato užsakovo teisę daryti sutarties dokumentuose pakeitimus, tačiau įstatymas nenumato, jog dėl tokių pakeitimų padarymo užsakovas bus atleistas nuo įsipareigojimo apmokėti už rangovo atliktus darbus. Galiojant sutarties laisvės principui, šalys turi teisę abipusiu sutarimu jų pačių sudarytą sutartį pildyti, keisti, kartu keisti ir sutarties kainą (CK 6.156 str.). Sutarties papildymai ir pakeitimai tokiu atveju tampa pradinės šalių sudarytos sutarties sudėtine dalimi. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis, taip pat ir ją keičiantys papildomi susitarimai sutarties šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Minėta, jog dėl pakeisto techninio projekto pasikeitė ieškovės atliekamų dabų apimtis, vietoj numatytų darbų buvo atliekami kiti darbai. Nors rašytinis Sutarties dokumentų pakeitimas, kaip atskiras susitarimas, nebuvo sudarytas, tačiau tai, jog atsakovė pateikė ieškovei apžiūros aktus, pakeistus techninius projektų sprendinius ir pareikalavo juos vykdyti, o ieškovė atliko darbus pagal pakeistą techninį projektą, taip pat Šiaulių rajono savivaldybės administracija visus ieškovės darbus priėmė ir neturi dėl jų kokybės jokių pretenzijų, liudija šalių susitarimą dėl sutarties pakeitimo, todėl šalys yra saistomos šio susitarimo, konkrečiu atveju, atsakovė privalo sumokėti už ieškovės atlikus darbus,. Baigiamoji statybos rangos sutarties (arba jos etapo) vykdymo stadija yra atliktų darbų perdavimas ir priėmimas. Šiuos klausimus reglamentuoja CK 6.694 straipsnis. Atliktų darbų perdavimas–priėmimas įforminamas šalių pasirašytu aktu, kuris yra dvišalis sandoris, sukuriantis joms atitinkamas teises ir pareigas. Atliktų darbų priėmimas sukelia užsakovei pareigą atlyginti rangovui už atliktą darbą (CK 6.687 str., Sutarties 8.2 punktas). Nors atsakovė atsisako pasirašyti atliktų darbų aktus ir priimti darbus (b. l. 46–52), ieškovės atliktus vykdant Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymo darbus pagal pasikeitusius normatyvinius statybos dokumentus, tačiau atsakovė faktiškai tuos darbus yra priėmusi, nes juos yra perdavusi galutiniam užsakovui Šiaulių rajono savivaldybės administracijai ir už juos yra gavusi atlyginimą, todėl atsakovė savo atsisakymą nemokėti už darbus negalėtų pagrįsti tuo pagrindu, jog nėra pasirašyti darbų perdavimo–priėmimo aktai. Atsakovei priėmus darbus, atsakovei atsiranda pareiga už juos sumokėti. CK 6.687 straipsnis nustato, jog užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Esant nustatytam teisiniam reglamentavimui akivaizdu, jog atsakovės atsisakymas apmokėti už atliktus darbus ir jiems atlikti panaudotas medžiagas yra niekuo nepagrįstas, ieškovė teisėtai reikalauja to, kas jai priklauso pagal Sutartį. Neapmokėtų atliktų darbų kaina (355 036,13 Lt), nurodyta atliktų darbų aktuose (b. l. 46–52), nustatyta pagal Sutarties įkainius, ji neviršija tos kainos, kurią atsakovė gavo už šiuos darbus iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos. Kadangi atsakovė vengia vykdyti savo prievoles pagal Sutartį ir neatsiskaito su ieškove, iš atsakovės priteistina 355 036,13 Lt skola bei 6 proc. metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6. 37 str., 6.210 str.).

4Atsakovė atsiliepimu į ieškinį (b. l. 101–105) prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodoma, kad 2011-01-10 Šiaulių rajono savivaldybės administracija (užsakovas) ir atsakovė, atsižvelgdami į vykdytą viešąjį pirkimą, sudarė Rangos sutartį Nr. SRZ-8 dėl Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymo darbų. 2011-03-08 tarp Šalių buvo sudaryta Subrangos sutartis, kuria šalys sulygo dėl Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymo darbų. Prie Sutarties 2011-10-25 buvo pasirašytas papildomas susitarimas, kuriuo darbų atlikimo terminas pratęstas 6 mėnesiams, t. y. iki 2012-04-25. Atliekant darbus paaiškėjo, jog dalies darbų, numatytų techniniame projekte ir ieškovės apskaičiuotų lokalinėse sąmatose, pridėtose prie Sutarties, atlikti nereikės, o dalis papildomų Sutartyje nenumatytų darbų privalės būti atlikti ieškovės Sutartyje prisiimta rizika. Papildomų darbų sąrašas buvo įvardytas 2011-12-16 objekto apžiūros akte Nr. 1 (b. l. 73–77). Jame komisija, sudaryta iš užsakovo atstovo, techninio prižiūrėtojo, projektuotojo atstovo ir atsakovės atstovo, nutarė, jog papildomai turi būti atlikti devyni darbai, kurių kaina su PVM sudarė 528 263,42 Lt. Nevykdomų darbų sąrašas buvo įvardytas 2011-12-19 objekto apžiūros akte Nr. 2 (b. l. 78–80). Jame minėta komisija nutarė, jog nebeturi būti vykdomi penki darbai, kurių kaina su PVM sudarė 440 950,75 Lt. Šiose sąmatose nurodytos sumos buvo sulygtos tarp atsakovės ir užsakovo, o ne tarp ginčo šalių, kurios buvo šiek tiek mažesnės. Ieškovei buvo pateikti visi minėti dokumentai ir vykdomų–nevykdomų darbų sąrašas, o ji, atlikusi papildomus darbus savo rizika, 2012-04-27 atsakovei pateikė netgi nepasirašytą raštą Nr. 04/09 dėl darbų atlikimo ir pareikalavo apmokėti už išvis neatliktus ir papildomai atliktus darbus. Atsakovė ieškovės prašymo priimti darbus netenkino, kadangi nebuvo atlikti baigiamieji darbai, pateikta nepilna projektinė dokumentacija, ieškovė atsakovei nepateikė išpildomųjų topografinių nuotraukų ir batimetrinių matavimų. Atsakovė tinkamai atsiskaitė už ieškovės atliktus pagal Subrangos sutartį darbus, kurių suma sudarė 994 691,01 Lt, tačiau už darbus, kurie nebuvo atlikti, tačiau numatyti atlikti Sutartyje, sumokėta nebuvo. Minėtai komisijai apžiūrint objektą, 2011-12-19 objekto apžiūros aktu Nr. 2 buvo nuspręsta nevykdyti penkių darbų, kurie apžiūros metu nustatyti kaip nereikalingi. Komisija nustatė, jog nebus vykdomi šie darbai: I-II grupės grunto gerais keliais 10t a/savivarčiais 14 km valant upės vagą centrinėje dalyje transportavimas; I-II grupės grunto gerais keliais 10t a/savivarčiais 14 km valant upės vagą senvagėje Nr. 2; I-II grupės grunto gerais keliais 10t a/savivarčiais 14 km valant upės vagą senvagėje Nr. 3; I-II grupės grunto gerais keliais 10t a/savivarčiais 14 km valant upės vagą senvagėje Nr. 6; I-II grupės grunto gerais keliais 10t a/savivarčiais 14 km išvežant dumblą iš sėsdintuvų, kurių kainą su PVM sudarė 440 950,75 Lt. Atsižvelgiant į prie Sutarties pridėtas lokalines sąmatas, šių neatliktų darbų vertė yra 355 309,03 Lt, kurios ieškovė ir prašo ieškinyje. Šalys pasirašydamos Sutartį prie jos pridėjo detalias lokalines sąmatas, kuriose nurodyti konkretūs įkainiai už konkrečius darbus, apytiksliai sudėjus jų vertes, Sutarties kaina buvo apie 1 350 000 Lt. Kadangi šalys Sutarties kainą detalizavo lokalinėmis sąmatomis, o ne tiesiog nurodė konkrečią sumą už visus darbus, todėl ieškovei neatlikus tam tikrų darbų nesunku nustatyti, kokioje apimtyje ir už kokią pinigų sumą šie darbai nebuvo atlikti, dėl ko sumažėja piniginė prievolė atsakovei. Kadangi dalies darbų, kurie nebuvo vykdytini pagal objekto apžiūros aktą, ieškovė neatliko, atsakovė negali priimti jai ieškovės perduodamų neatliktų darbų ir apmokėti už tai, ko atsakovė apskritai nepadarė. CK 6.644 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, jog rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Šioje normoje aiškiai nurodoma, jog užsakovas (atsakovė) privalo apmokėti tik už atliktą rangovo (ieškovės) darbą, tačiau neturi pareigos apmokėti ir už tuos darbus, kurie nebuvo atlikti. Todėl ieškovė, atsakovei teikdama atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus, negalėjo juose nurodyti darbų, kurie buvo numatyti lokalinėse sąmatose, pridėtose prie Subrangos sutarties, tačiau kurie faktiškai nebuvo atlikti ir reikalauti atsiskaityti už šių darbų atlikimą. Be kita ko, ieškovė nurodo, jog užsakovas už atliktus darbus tinkamai atsiskaitė su atsakove, todėl teigia, kad ir atsakovė privalo atsiskaityti su ieškove. Šioje situacijoje yra susiformavę keli teisiniai sutartiniai santykiai, t. y. vieni tarp užsakovo ir atsakovės (ranga), kiti tarp ieškovės ir atsakovės (subranga). Užsakovo atsiskaitymas su atsakove neturi jokios reikšmės teisiniams santykiams tarp ieškovės ir atsakovės, jų sudaryta sutartis nėra ieškovės reikalavimo objektas ir dalykas. Ieškovė nėra tarp atsakovės ir užsakovo sudarytos rangos sutarties šalis, todėl jai negalioja joje numatytos nuostatos. Atsakovės teisių ir pareigų apimtis, atsiskaitymo už atliktus bei neatliktus darbus ir kiti reikalavimai rangos sutartyje yra apsibrėžti skirtingai negu subrangos sutartyje tarp ieškovės ir atsakovės, taigi ir iš pastarosios kylančios prievolės yra skirtingoje apimtyje. Darbų vykdymo proceso metu komisijos buvo nustatyta, jog dalies darbų atlikti nereikia, o taip pat 2011-12-16 objekto apžiūros aktu Nr. 1 nutarta, jog reikalingi atlikti papildomi devyni darbai, todėl buvo pakoreguotas užsakovo atsakovei teiktas techninis projektas. Apie visus šiuos techninio projekto pakeitimus ieškovė, kaip ir ji pati tai patvirtina ieškinyje, buvo tinkamai informuota, jai buvo pateikti tiek komisijos objekto apžiūros aktai, tiek ir sąmatos, ji šių pakeitimų neginčijo ir papildomų reikalavimų atsakovei nepareiškė, kaip ji pati nurodo, sutiko atlikti darbus pagal pakeistus normatyvinius statybos dokumentus. 2011-03-08 Sutarties 2.3 punkte reglamentuojama, jog, jeigu subrangovas (ieškovė) į sąmatą neįtraukęs kurių nors statybos darbų ar medžiagų kiekių, reikalingų pilnai užbaigti pagal sutartį ir projektą–objektą, tai šiuos darbus su reikalingomis medžiagomis subrangovas (ieškovė) atlieka savo sąskaita ir papildomai rangovas (atsakovė) už juos neapmokės. Kadangi ieškovė papildomai prie Sutarties nepridėjo jokių papildomų sąmatų už papildomus darbus, paskaičiuotų pagal pakoreguota techninį projektą, atsakovė pagristai tikėjosi, jog ieškovė, vadovaudamasi šia Sutarties nuostata, veikė savo rizika ir darbus atliko savo sąskaita. CK 6.653 straipsnio 4 dalis reglamentuoja, jog, jeigu būtina atlikti papildomų darbų arba dėl kitų svarbių priežasčių rangovui tenka didinti kai kurių darbų kainą, jis privalo apie tai laiku pranešti užsakovui. Jeigu rangovas laiku neįspėja užsakovo, kad yra būtina didinti darbų kainą, jis privalo įvykdyti sutartį. CK 6.684 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog rangovas (o šiuo atveju užsakovas) statybos metu padaręs išvadą, kad reikalingi normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti darbai, dėl kurių būtina atlikti papildomus statybos darbus ir atitinkamai padidinti sutarties kainą, privalo apie tai pranešti užsakovui. Šio straipsnio 5 dalyje nurodoma, jog rangovas, neįvykdęs šio straipsnio 4 dalyje nustatytos pareigos, netenka teisės reikalauti iš užsakovo apmokėti atliktų papildomų darbų vertę ir atlyginti dėl to turėtus nuostolius. Atsakovei nurodžius, kad ieškovei reikės atlikti papildomus darbus, ji, jeigu manė, kad tai yra būtina, privalėjo atsakovę informuoti apie Sutarties kainos didinimą, kadangi, pasirašydama Sutartį, sutiko papildomus darbus esant būtinybei atlikti savo lėšomis. Šios pareigos ieškovė neįvykdė, todėl veikė savo rizika ir neteko teisės iš atsakovės reikalauti pinigų už papildomų darbų atlikimą.

5Trečiasis asmuo atsiliepimu į ieškinį (b. l. 108–109) prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, sprendimą priimti savo nuožiūra. Atsiliepime nurodoma, kad atsakovė, pateikdama pasiūlymą dalyvauti konkurse, nurodė du subrangovus tarp kurių ieškovės nebuvo. Atsakovė su ieškove sudarė 2011-03-08 Subrangos sutartį be trečiojo asmens sutikimo. Trečiasis asmuo yra priėmęs darbus iš atsakovės ir su atsakove atsiskaitęs, už atliktus darbus atsakovei pretenzijų neturi. Trečiasis asmuo duomenų apie tai, kas iš rangovo samdytų subrangovų atliko ginčo darbus, neturi.

6Ieškovė dublike (b. l. 123–126) nurodo, kad atsakovės argumentai apie rangovo teisę į užmokestį neatlikus darbų yra teisiškai nereikšmingi, nes byloje nėra keliamas ginčas dėl apmokėjimo už neatliktus darbus. Ieškovė nereiškia atsakovei reikalavimo apmokėti už darbus pagal Sutartį, kurie yra neatlikti, ieškovė reikalauja apmokėti už atliktus papildomus darbus pagal pakeistą darbų techninį projektą. Atsakovė pripažįsta, kad ieškovė atliko papildomus darbus pagal pakeistą techninį projektą, tik nesutinka su savo pareiga už juos apmokėti. Ginčo esmę sudaro faktinių aplinkybių ir teisinių pagrindų, pagrindžiančių arba paneigiančių ieškovės reikalavimą apmokėti už atliktus papildomus darbus pagal sutartį ir pakeistą techninį projektą, nustatymas. Atsakovės argumentai, kad ieškovė, pasirašydama Sutartį, prisiėmė riziką ir įsipareigojo atlikti neatlygintinai pagal pasikeitusį techninį projektą papildomus darbus, yra teisiškai nepagrįsti. Sutartis su atsakove buvo sudaryta 2011-03-08, Sutarties sudarymo metu buvo nustatyta darbų apimtis, tai apibrėžta Sutarties prieduose, lokalinėse sąmatose (b. l. 10–13, 16–28). Sutarties vykdymo metu apie 2011 m. gruodžio mėnesį rangovas su užsakovu susitarė pakeisti darbų apimtį, pakeitė statybos normatyvinius dokumentus, t. y. techninį projektą. Dėl šių pakeitimų reikėjo papildomai atlikti darbų už 433 067,91 Lt, tačiau nebereikėjo atlikti anksčiau numatytų darbų už 440 950,75 Lt sumą. Ieškovė niekaip negalėjo prisiimti rizikos ir įsipareigoti atlikti papildomus darbus Sutarties pasirašymo metu, nes nė vienai iš šalių Sutarties sudarymo metu nebuvo žinoma, jog vėliau bus pakeisti normatyviniai statybos dokumentai, techninis projektas ir dėl to nereikės atlikti dalies Sutartyje nustatytų darbų, bet reikės atlikti papildomus darbus. Sutarties 2.2 dalyje nurodyta, kad „Į sutarties kainą yra įskaitytos visos išlaidos bei papildomi darbai, technologiškai reikalingi pagal projektą atlikti numatytus darbus sąmatoje (...)“, pakeitus projektą pagal pakeistą projektą atliekamų papildomų darbų kaina yra Sutarties kainos dalis, todėl atsakovė už atliktus pagal projektą darbus privalo apmokėti. CK 6.653 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog rangos sutartyje nurodoma darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai. Pagal šalių pasirašytą Sutartį darbų projektas yra darbų apimties, o kartu darbų kainos nustatymo objektyvus kriterijus. Aplinkybė, kiek ir kokių darbų numatyta projekte atlikti, lemia Sutarties kainą. Šalims susitarus, jog darbų projektas yra Sutarties darbų kainos nustatymo šaltinis, nepagrįsti atsakovės argumentai, jog pagal projektą atlikti darbai nėra Sutarties kainos dalis ir už juos mokėti nereikia. Darbų atlikimo metu atsakovė papildomus darbus pagal pakeistą projektą laikė Sutarties dalimi, o kartu įsipareigojimu apmokėti už šiuos darbus, tai patvirtina atsakovės 2012-02-14 raštas ieškovei, kuriame atsakovė pripažįsta, jog būtina atlikti papildomus darbus ir juos perduoti Sutartyje nustatyta tvarka (b. l. 127–128). Ieškovė darbus atliko, dėl to ginčo nėra, atsakovė darbus priėmė ir juos perdavė savo užsakovui, t. y. trečiajam asmeniui, tačiau vengia pasirašyti atliktų darbų aktus su ieškove ir už atliktus darbus apmokėti. Nors atsakovė pripažįsta, kad ieškovė atliko visus papildomus statybos darbus pagal pakeistą projektą, papildomai ieškovė pateikia visus atliktų darbų aktus, kurie buvo pasirašyti tarp atsakovės ir trečiojo asmens (b. l. 129–167), patvirtinančius, jog papildomi darbai buvo atlikti (žr. nuo 2011 m. gruodžio mėn. atliktų darbų aktus, kuriuose nurodyta, kurie darbai buvo atlikti papildomai, t. y. pagal pakeistą techninį projektą). Ieškovės pateiktuose atliktų darbų aktuose darbų kiekiai tiksliai sutampa su tais darbų kiekiais, kuriuos atsakovė perdavė trečiajame asmeniui, o tai liudija, jog ieškovė reikalauja užmokesčio tikrai atliktus ir užsakovo priimtus darbus. Atskirų darbų įkainis atitinka Sutarties prieduose, lokalinėse sąmatose nurodytus įkainius, ieškovė reikalauja apmokėti už atliktus darbus pagal tuos įkainius, kurie yra Sutarti abipusiu šalių susitarimu. Atsakovės argumentai dėl CK 6.653 straipsnio 4 dalies taikymo yra nepagrįsti. Tai yra bendra norma, kai tuo tarpu statybos rangos teisiniams santykiams taikytina specialioji norma – CK 6.684 straipsnio 4 dalis, taip pat CK 6.653 straipsnio 4 dalis taikytina tada, kai reikalinga reglamentuoti rangos sutarties šalių teisinius santykius dėl papildomų darbų atlikimo, kurie nenumatyti sutartyje. Ginčo atveju papildomi darbai yra numatyti normatyviniuose statybos dokumentuose, t. y. numatyti Sutartyje, nustatyta jų kaina, todėl taikyti paminėtas teisės normas nėra teisinio pagrindo. Ieškovė nereikalauja didinti darbų kainos, ji reikalauja už projekte nurodytus atliktus darbus apmokėti įkainį, nurodytą Sutartyje (Sutarties prieduose – lokalinėse sąmatose). Kadangi, pakeitus darbų techninį projektą, pasikeitė darbų apimtis, atsirado papildomi darbai, tarp atsakovės ir trečiojo asmens turėjo būti pakeista jų sudaryta statybos rangos sutartis, konkrečiai pakoreguotos sąmatos. Visus papildomus darbus atliko ieškovė, tačiau su ja atkirai nebuvo pakeistos lokalinės sąmatos, nors atsakovė neginčija atliktų darbų pagal pasikeitusį techninį projektą fakto, tačiau, siekiant objektyviai nustatyti, kokie buvo darbų apimties pasikeitimai, o tuo pačiu ar pagrįstas ieškovės reikalavimas, išreikalautina iš trečiojo asmens atsakovės ir trečiojo asmens sudaryta Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymo rangos sutartis su visais jos pakeitimais ir priedais (lokalinėmis sąmatomis).

7Triplike (b. l. 172–174) atsakovė nurodo, jog ji yra apmokėjusi tik už tuos darbus, kurie buvo aptarti Sutartyje bei prie jos pridėtoje sąmatoje ir atlikti, o už darbus, kurie atlikti nebuvo, apmokėta nebuvo. Kadangi dalis darbų nebuvo reikalingi, atsakovė negali apmokėti už faktiškai neatliktus darbus. Taigi buvo apmokėta tik toje apimtyje, kurioje darbai pagal Sutartį ir sąmatą prie jos buvo atlikti, o kadangi papildomi darbai nebuvo joje numatyti, už juos apmokėta nebuvo, kadangi pagal Sutartį juos atlikti ieškovė prisiėmė savo rizika. Atsakovė nepripažįsta, kaip nurodo ieškovė, o pagrįstai tikisi, jog tokie papildomi darbai buvo atlikti. Ieškovė nurodė, jog neva ji negalėjo numatyti, kad teks atlikti papildomus darbus Sutarties sudarymo metu. Atsakovės nuomone, ieškovė žinojo, kokius įsipareigojimus prisiima Sutartimi, bei tai, jog neretai vykdant statybos darbus jų atlikimo procese iškyla poreikis jų apimtis padidinti arba sumažinti. Atsakovė nesutinka, jog neva papildomų darbų kaina yra tarp šalių sudarytos Sutarties kainos dalis. Sutarties 2.3 punkte reglamentuojama, jog jeigu subrangovas (ieškovė) į sąmatą neįtraukęs kurių nors statybos darbų ar medžiagų kiekių, reikalingų pilnai užbaigti pagal sutartį ir projektą – objektą, tai šiuos darbus su reikalingomis medžiagomis subrangovas (ieškovė) atlieka savo sąskaita ir papildomai rangovas (atsakovė) už juos neapmokės. Kadangi ieškovė papildomai prie Sutarties nepridėjo jokių papildomų sąmatų už papildomus darbus, paskaičiuotų pagal pakoreguotą techninį projektą, atsakovė pagrįstai tikėjosi, jog ieškovė, vadovaudamasi šia Sutarties nuostata, veikė savo rizika ir darbus atliko savo sąskaita. Paneigtinas ir kitas ieškovės argumentas, neva atsakovės raštas, pridėtas prie dubliko, patvirtina, kad papildomus darbus pagal pakeistą projektą atsakovė laikė Sutarties dalimi ir tarsi pripažino, jog privalo už juos papildomai apmokėti. Šiuo raštu atsakovė elgėsi sąžiningai ieškovės atžvilgiu ir papildomus darbus norėjo susitarimu pridėti prie Sutarties, jog jie būtų Sutarties dalimi. Tačiau ieškovė, gavusi šį raštą, visiškai nereagavo, neteikė jokių reikalavimų dėl kainos padidinimo ar papildomo apmokėjimo už šiuos darbus, kadangi jie buvo atlikti, todėl atsakovei buvo pagrįstas pagrindas tikėtis, jog ieškovė vadovaujasi Sutarties 2.3 punkte numatytomis nuostatomis ir papildomus darbus atlikti prisiima savo rizika. O klausimas, jog darbo rezultatas bei šie papildomi darbai buvo perduoti trečiajam asmeniui, išvis negali būti keliamas, kadangi ieškovė nėra tarp atsakovės ir trečiojo asmens sudarytos sutarties šalis ir darbų, numatytų toje sutartyje, apimtis bei perdavimas nėra aktualus šioje byloje. Ieškovė dublike ir pati pripažįsta, jog Sutarties, sudarytos tarp šalių, kaina buvo apytikrė, jos detalizacija buvo nurodyta sąmatoje, kurioje nurodyti įkainiai už tam tikrus darbus. Nepagrįstai ieškovė nurodo, kad šioje situacijoje turėtų būti taikomos specialiosios normos, reglamentuojančios statybos rangos teisinius santykius (CK 6.684 str. 4 d.). Atsakovės nuomone, statybos rangos teisiniams santykiams taikomos tiek bendrosios, tiek specialiosios normos. Ieškovė buvo informuota apie papildomų darbų reikalingumą, jai buvo pateiktas pakoreguotas techninis projektas. Taigi, ieškovei manant, jog papildomų darbų savo rizika ji atlikti neprivalo, turi būti laikomasi tam tikros procedūros, vadovaujantis CK 6.653 straipsnio 4 dalimi, 6.684 straipsnio 4 dalimi ir 6.685 straipsnio 2 dalimi. CK 6.685 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad rangovas turi teisę reikalauti perskaičiuoti sutarties kainą, jeigu dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių faktiška statybos darbų kaina padidėjo daugiau kaip 15 proc. Ši specialioji teisės norma nustato vieną kainos padidėjimo iš esmės kriterijų – padidėjimas turi viršyti 15 proc. faktiškos rangos darbų kainos, t. y. už faktiškai atliktus darbus. Ieškovė pripažino, kad jai buvo žinoma apie techninio projekto pasikeitimą ir papildomų darbą būtinybę. Šios aplinkybės patvirtina, kada ieškovė sužinojo apie faktinės kainos padidėjimą ir dėl kokių priežasčių ji padidėjo. Tačiau ieškovė, kaip to reikalauja minėtos CK nuostatos, į atsakovę nesikreipė dėl faktinės darbų kainos padidinimo, t. y. nesiėmė jokių teisinių priemonių, kad atkurtų sutartinių prievolių pusiausvyrą. Teisinės priemonės priklauso nuo pagrindų, dėl kurių galėjo keistis sulygta sutartyje kaina. Jeigu reikalaujama atlikti darbus, kurie nebuvo numatyti statybos dokumentuose, tai, užsakovui atsisakius padidinti kainą, rangovas gali sustabdyti tų darbų atlikimą (CK 6.684 str.). Jeigu faktiškai statybos kaina padidėjo 15 proc., užsakovui atsisakius keisti sutartį, rangovas sutartį gali pakeisti teismine tvarka (CK 6.204 str. 3 d.). Taigi šalys papildomo susitarimo dėl papildomo apmokėjimo už faktiškai atliktus darbus ir darbų atlikimo nesudarė, o ieškovė dėl Sutarties pakeitimo į teismą nesikreipė, Sutartį įvykdė, pridavė objektą, todėl prarado įstatyme įtvirtintą galimybę reikalauti pakeisti Sutarties sąlygas arba Sutartį nutraukti. Nesuprantami ieškovės argumentai, jog neva papildomi darbai, kuriuos atliko ieškovė, yra numatyti tiek normatyviniuose dokumentuose, tiek Sutartyje, tačiau vėliau šis teiginys pačios ieškovės paneigiamas, nurodant, jog turėjo būti koreguojama Sutartis ir jos lydimieji dokumentai. Šie teiginiai nepagrįsti, kadangi kai kurie tokio pobūdžio darbai galbūt ir buvo atliekami ir jie numatyti tiek normatyviniuose dokumentuose, tiek Sutartyje, tačiau ne tokios apimties, kadangi vėliau paaiškėjo būtinybė juos atlikti ir buvo nustatyti papildomai, pakeitus techninį projektą. Nepagrįstas ieškovės reikalavimas išreikalauti iš trečiojo asmens tarp atsakovės ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sudarytą rangos sutartį dėl Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymo darbų, su visais pakeitimais bei priedais (lokalinėmis sąmatomis), kadangi visos tiek papildomų darbų, tiek neatliktų darbų apimtys yra matomos iš jau ieškovės ir atsakovės pateiktų dokumentų (objekto apžiūros aktas Nr. 1, objekto apžiūros aktas Nr. 2).

8Ieškovės prašymu trečiasis asmuo pateikė atsakovės ir trečiojo asmens sudarytą Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymo rangos sutartį Nr.SRZ-8 su visais jos pakeitimais ir priedais (lokalinėmis sąmatomis).

9Ieškinys tenkintinas.

10Nustatyta, jog 2011-01-10 Šiaulių rajono savivaldybės administracija (užsakovas) ir atsakovė, atsižvelgdami į vykdytą viešąjį pirkimą, sudarė Rangos sutartį Nr. SRZ-8 dėl Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymo darbų. 2011-03-08 tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta Subrangos sutartis, kuria šalys sulygo dėl Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymo darbų, o atsakovė įsipareigojo už darbus apmokėti Sutartyje nustatytą 1 350 000 Lt kainą (1 t., b. l. 10–12). Prie Sutarties 2011-10-25 buvo pasirašytas papildomas susitarimas, kuriuo darbų atlikimo terminas pratęstas 6 mėnesiams, t. y. iki 2012-04-25. Statybos darbų apimtis buvo nustatyta Sutarties prieduose, lokalinėse sąmatose (1 t., b. l. 16–28), sutarties darbų kaina buvo nustatyta vadovaujantis suvestiniu darbų kainų žiniaraščiu (1 t., b. l. 29). Visus darbus, kuriuos pas atsakovę užsakė Šiaulių rajono savivaldybės administracija, atliko tik ieškovė. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, jog darbų vykdymo metu buvo keičiami normatyviniai statybos dokumentai – koreguojamas techninis projektas. Techninio projekto pakeitimų esmė ta, jog buvo numatyta atlikti papildomus darbus, taip pat dalies darbų atlikimo buvo atsisakyta. Pakeitus techninį projektą bei pasikeitus darbų apimčiai, Sutartis tarp šalių raštu pakeista nebuvo, tačiau, ieškovės teigimu, atsakovė, siekdama, kad ieškovė tęstų darbus pagal pakeistą techninį projektą, ieškovei pateikė vykdomų–nevykdomų darbų suvestinę (1 t., b. l. 30) bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sudarytų objekto apžiūros aktų Nr. 1 ir Nr. 2 nepasirašytus projektus (toliau – apžiūros aktai) (1 t., b. l. 31–36). Atsakovė neginčijo šių ieškovės nurodytų aplinkybių, tačiau teigė, jog ieškovė visus Sutartyje nenumatytus papildomus darbus privalėjo atlikti savo sąskaita, atsakovei už juos neapmokant, nes būtent toks buvęs šalių susitarimas. Sutarties 2.3 punkte numatyta, kad jei subrangovas (ieškovė) į sąmatą neįtraukęs kurių nors statybos darbų ar medžiagų kiekių, reikalingų pilnai užbaigti pagal sutartį ir projektą – objektą, tai šiuos darbus su reikalingomis medžiagomis subrangovas (ieškovė) atlieka savo sąskaita ir papildomai rangovas (atsakovė) už juos neapmokės. Ginčas byloje kilo dėl Sutarties 2.3 punkto aiškinimo ir taikymo bei dėl to, ar atsakovė privalo atsiskaityti už ieškovės pagal pakeistą techninį projektą papildomai atliktus darbus. Ginčo esmę sudaro faktinių aplinkybių ir teisinių pagrindų, pagrindžiančių arba paneigiančių ieškovės reikalavimą apmokėti už atliktus papildomus darbus pagal Sutarties vykdymo metu pakeistą techninį projektą, nustatymas.

11Nustatyta, jog 2011-12-16 objekto apžiūros akte Nr. 1 (1 t., b. l. 73–77) buvo įvardytas Papildomų darbų sąrašas. Jame komisija, sudaryta iš užsakovo atstovo, techninio prižiūrėtojo, projektuotojo atstovo ir atsakovės atstovo, nutarė, jog papildomai turi būti atlikti devyni darbai, kurių kaina su PVM sudarė 528 263,42 Lt. Nevykdomų darbų sąrašas buvo įvardytas 2011-12-19 objekto apžiūros akte Nr. 2 (1 t., b. l. 78–80). Jame minėta komisija nutarė, jog nebeturi būti vykdomi penki darbai, kurių kaina su PVM sudarė 440 950,75 Lt. Šiose sąmatose nurodytos sumos buvo sulygtos tarp atsakovės ir užsakovo, o ne tarp ginčo šalių. Kaip matyti iš atsakovės direktoriaus pasirašytos nevykdytų darbų lokalinės sąmatos (1 t., b. l. 107), joje nurodyta bendra nevykdytų darbų vertė su PVM – 355 309,03 Lt, t. y. beveik tokia pati suma, kurią prašoma priteisti šioje byloje pareikštu ieškiniu.

12Nustatyta, kad ieškovei buvo pateikti visi minėti dokumentai ir vykdomų–nevykdomų darbų sąrašas, o ji, atlikusi papildomus darbus, 2012-04-27 atsakovei pateikė raštą Nr. 04/09 dėl darbų užbaigimo (1 t., b. l. 14) ir pareikalavo organizuoti darbų priėmimą. 2012-06-26 Statybos užbaigimo aktu (1 t., b. l. 15) užsakovės sudaryta komisija nustatė, kad Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymo (I etapo) darbai atlikti pagal parengtą techninį projektą ir atitinka šio projekto sprendinius.

13Kadangi atsakovė su ieškove už atliktus darbus atsiskaitė tik iš dalies, teismo nuomone, apžiūros aktai yra reikšmingi nustatant pakeistų darbų apimtį ir įrodinėjant, už kuriuos darbus atsakovė atsiskaitė, o už kuriuos liko skolinga. Pasikeitus normatyviniams statybos dokumentams, atsakovės pateiktais duomenimis, ieškovė atliko kitų darbų už 433 067,91 Lt, tuo pačiu neatliko darbų už 440 950,75 Lt (1 t., b. l. 30), skirtumas – 7 882,84 Lt, t. y. ieškovei už šią sumą reikėjo atlikti mažiau darbų nei buvo numatyta Sutartyje. Nors ieškovės atlikti darbai užsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos buvo priimti ir patvirtinta, kad jie atlikti tinkamai (1 t., b. l. 37), tačiau tarp šalių kilo ginčas, kaip turi būti priimami–perduodami (aktuojami) darbai, kurie buvo atlikti pagal pakeistus normatyvinius statybos dokumentus. Atsakovė pareikalavo atliktų darbų aktus paruošti pagal sutartines sąmatas (b. l. 38), ieškovė aktus pateikė (1 t., b. l. 39), tačiau atsakovė darbų nepriėmė, motyvuodama, jog dalis aktuose nurodytų darbų nėra atlikta (1 t., b. l. 40–45). Atsakovei pakeitus poziciją dėl to, kaip darbai, kurie buvo atlikti pagal pasikeitusius normatyvinius statybos dokumentus, turi būti perduoti atsakovei, ieškovė atsakovei tai darbų daliai, kurių atsakovė nebuvo priėmusi, 2013-03-07 pateikė atliktų darbų aktus pagal pasikeitusius normatyvinius statybos dokumentus (1 t., b. l. 46–53), taip pat pareikalavo, jog atsakovė už šiuos darbus apmokėtų 355 036,13 Lt ir tam pateikė 2013-03-07 sąskaitą faktūrą (1 t., b. l. 54). Tačiau atsakovė atsisakė darbus priimti ir už juos apmokėti (1 t., b. l. 55), nurodydama, kad darbų nepriima dėl to, jog jie nebuvo numatyti Sutartyje, taip pat savo atsisakymą apmokėti už ieškovės atliktus darbus pagal pasikeitusius normatyvinius statybos dokumentus pagrindė Sutarties 2.3 punkto nuostata, jog „Jei subrangovas į sąmatą neįtraukęs kurių nors statybos darbų ar medžiagų kiekių, reikalingų pilnai užbaigti pagal sutartį ir projektą objektą, tai šiuos darbus su reikalingomis medžiagomis subrangovas atlieka savo sąskaita ir papildomai rangovas už juos neapmokės“.

14Teismas visiškai pritaria ieškinio argumentams, jog atsakovės atsisakymas priimti ieškovės atliktus darbus vykdant Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymo darbus pagal pasikeitusius normatyvinius statybos dokumentus ir už juos apmokėti yra nepagrįstas. Šalys privalo sutartį vykdyti tinkamai ir sąžiningai. Vykdydamos sutartį, šalys turi bendradarbiauti ir kooperuotis. Ieškovė pagal Sutarties 7.30 punktą (2 t., b. l. 63) buvo įsipareigojusi atlikti visus papildomus darbus, technologiškai reikalingus pagal projektą, tuo pačiu atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovei už kokybiškai atliktus darbus pagal Sutarties kainą. Tarp šalių nekyla ginčas, jog statybos darbai, kuriuos atsakovė atsisako priimti ir už juos sumokėti, yra ieškovės atlikti pagal pakeistus normatyvinius statybos dokumentus, kurių Sutarties pasirašymo metu nebuvo ir šalims nebuvo žinoma, kad jie atsiras. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus sutarties dokumentuose, jeigu papildomų darbų, kuriuos reikia atlikti dėl šių pakeitimų, kaina neviršija penkiolikos procentų sutartyje numatytos bendros statybos darbų kainos ir, jeigu šie pakeitimai nepakeičia sutartyje numatytų statybos darbų pobūdžio (CK 6.685 str. 1 d.). Nors įstatymas nustato užsakovo teisę daryti sutarties dokumentuose pakeitimus, tačiau įstatymas nenumato, jog dėl tokių pakeitimų padarymo užsakovas bus atleistas nuo įsipareigojimo apmokėti už rangovo atliktus darbus. Galiojant sutarties laisvės principui, šalys turi teisę abipusiu sutarimu jų pačių sudarytą sutartį pildyti, keisti, kartu keisti ir sutarties kainą (CK 6.156 str.). Sutarties papildymai ir pakeitimai tokiu atveju tampa pradinės šalių sudarytos sutarties sudėtine dalimi. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis, taip pat ir ją keičiantys papildomi susitarimai sutarties šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Minėta, jog dėl pakeisto techninio projekto pasikeitė ieškovės atliekamų darbų apimtis, vietoj numatytų darbų buvo atliekami kiti darbai. Nors rašytinis Sutarties dokumentų pakeitimas, kaip atskiras susitarimas, tarp šalių nebuvo sudarytas, tačiau tai, jog atsakovė pateikė ieškovei apžiūros aktus ir pakeistus techninius projektų sprendinius vykdymui, o ieškovė atliko darbus pagal pakeistą techninį projektą, tuo labiau, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracija visus ieškovės darbus priėmė, nereikšdama dėl jų kiekio ir kokybės jokių pretenzijų, liudija buvus pasiektą šalių susitarimą dėl sutarties pakeitimo, todėl šalys yra saistomos šio susitarimo, konkrečiu atveju, atsakovė privalo sumokėti už ieškovės atlikus darbus. Baigiamoji statybos rangos sutarties (arba jos etapo) vykdymo stadija yra atliktų darbų perdavimas ir priėmimas. Šiuos klausimus reglamentuoja CK 6.694 straipsnis. Atliktų darbų perdavimas–priėmimas įforminamas šalių pasirašytu aktu, kuris yra dvišalis sandoris, sukuriantis joms atitinkamas teises ir pareigas. Atliktų darbų priėmimas sukelia užsakovei pareigą atlyginti rangovui už atliktą darbą (CK 6.687 str., Sutarties 8.2 p.). Nors atsakovė atsisako pasirašyti atliktų darbų aktus ir priimti darbus (1 t., b. l. 46–52), ieškovės atliktus vykdant Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymo darbus pagal pasikeitusius normatyvinius statybos dokumentus, tačiau konstatuotina, kad atsakovė faktiškai tuos darbus yra priėmusi, nes juos yra perdavusi galutiniam užsakovui Šiaulių rajono savivaldybės administracijai ir už juos yra gavusi atlyginimą, todėl atsakovė savo atsisakymą nemokėti už darbus nepagrįstai grindžia tuo, jog nėra pasirašyti darbų perdavimo–priėmimo aktai. Atsakovei priėmus darbus, atsakovei atsiranda pareiga už juos sumokėti. CK 6.687 straipsnis nustato, jog užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Esant nustatytam teisiniam reglamentavimui akivaizdu, jog atsakovės atsisakymas apmokėti už atliktus darbus ir jiems atlikti panaudotas medžiagas yra niekuo nepagrįstas, ieškovė teisėtai reikalauja to, kas jai priklauso pagal Sutartį. Atsakovė pripažįsta, kad neapmokėtų atliktų darbų kaina (355 036,13 Lt), nurodyta atliktų darbų aktuose (1 t., b. l. 46–52), neviršija tos kainos, kurią atsakovė gavo už šiuos darbus iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos.

15Teismas pritaria ieškovės dubliko argumentams, jog atsakovės argumentai apie rangovo teisę į užmokestį neatlikus darbų yra teisiškai nereikšmingi, nes byloje nėra keliamas ginčas dėl apmokėjimo už neatliktus darbus. Ieškovė nereiškia atsakovei reikalavimo apmokėti už darbus pagal Sutartį, kurie yra neatlikti, o reikalauja apmokėti už atliktus papildomus darbus pagal pakeistą darbų techninį projektą. Atsakovė pripažįsta, kad ieškovė atliko papildomus darbus pagal pakeistą techninį projektą, tik nesutinka su savo pareiga už juos apmokėti, teigdama, jog ieškovė tuos darbus atliko savo sąskaita.

16Atsakovės argumentai, kad ieškovė, pasirašydama Sutartį, prisiėmė riziką ir įsipareigojo atlikti neatlygintinai pagal pasikeitusį techninį projektą papildomus darbus, teismo nuomone, yra visiškai nepagrįsti. Sutartis su atsakove buvo sudaryta 2011-03-08, Sutarties sudarymo metu buvo nustatyta darbų apimtis, apibrėžta Sutarties prieduose, lokalinėse sąmatose (1 t., b. l. 10–13, 16–28). Nėra ginčo dėl to, kad Sutarties vykdymo metu apie 2011 m. gruodžio mėnesį rangovas su užsakovu susitarė pakeisti darbų apimtį, pakeitė statybos normatyvinius dokumentus, t. y. techninį projektą, ir kad dėl šių pakeitimų reikėjo papildomai atlikti darbų už 433 067,91 Lt, tačiau nebereikėjo atlikti anksčiau numatytų darbų už 440 950,75 Lt. Pritartina ieškovei, kad ji niekaip negalėjo prisiimti rizikos ir įsipareigoti atlikti papildomus darbus Sutarties pasirašymo metu, nes nė vienai iš šalių Sutarties sudarymo metu nebuvo žinoma, jog vėliau bus pakeisti normatyviniai statybos dokumentai, techninis projektas ir dėl to nereikės atlikti dalies Sutartyje nustatytų darbų, bet reikės atlikti papildomus darbus. Sutarties 2.2 punkte nurodyta, kad „Į sutarties kainą yra įskaitytos visos išlaidos bei papildomi darbai, technologiškai reikalingi pagal projektą atlikti numatytus darbus sąmatoje (...)“, pakeitus projektą pagal pakeistą projektą atliekamų papildomų darbų kaina yra Sutarties kainos dalis, todėl atsakovė už atliktus pagal projektą darbus privalo apmokėti. CK 6.653 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog rangos sutartyje nurodoma darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai. Pagal šalių pasirašytą Sutartį darbų projektas yra darbų apimties, o kartu darbų kainos nustatymo objektyvus kriterijus. Aplinkybė, kiek ir kokių darbų numatyta projekte atlikti, lemia Sutarties kainą. Šalims susitarus, jog darbų projektas yra Sutarties darbų kainos nustatymo šaltinis, nepagrįsti atsakovės argumentai, jog pagal projektą atlikti darbai nėra Sutarties kainos dalis ir už juos mokėti nereikia. Darbų atlikimo metu atsakovė papildomus darbus pagal pakeistą projektą laikė Sutarties dalimi, o kartu įsipareigojimu apmokėti už šiuos darbus, tai patvirtina atsakovės 2012-02-14 raštas ieškovei, kuriame atsakovė pripažįsta, jog būtina atlikti papildomus darbus ir juos perduoti Sutartyje nustatyta tvarka (1 t., b. l. 127–128).

17Nors atsakovė pripažįsta, kad ieškovė atliko visus papildomus statybos darbus pagal pakeistą projektą, papildomai ieškovė pateikė visus atliktų darbų aktus, pasirašytus tarp atsakovės ir trečiojo asmens (1 t., b. l. 129–167), patvirtinančius papildomų darbų už 433 067,91 Lt (36 576,38 + 124 128,35 + 5 565,9 + 4 134,22 + 2 755,18 + 3 558,54 + 99 876,67 + 98 605,10 + 15 229,32 + 28 521,55 + 14 116,70) atlikimą (žr. nuo 2011 m. gruodžio mėn. atliktų darbų aktus, kuriuose nurodyta, kurie darbai buvo atlikti papildomai, t. y. pagal pakeistą techninį projektą). Pažymėtina, jog ieškovės pateiktuose atliktų darbų aktuose (1 t., b. l. 47–52) darbų kiekiai tiksliai sutampa su tais darbų kiekiais, kuriuos atsakovė perdavė trečiajam asmeniui (1 t., b. l. 134, 141, 153, 154, 157, 160, 161, 162, 165, 166), o tai liudija, jog ieškovė reikalauja užmokesčio tikrai už atliktus ir užsakovo priimtus darbus, ir paneigia atsakovės argumentus, jog užmokestis reikalaujamas už neatliktus darbus. Pažymėtina ir tai, jog ieškovės prašomos priteisti sumos paskaičiuotos pagal atskirų darbų įkainius, kurie atitinka Sutarties prieduose, lokalinėse sąmatose nurodytus įkainius (žr. palyginimo (2 t., b. l. 79–82) pozicijos 1–7, 11–18), vienu atveju yra net mažesni už sutartinį įkainį (žr. palyginimo (2 t., b. l. 79–82) pozicija 22) arba yra gerokai mažesni už darbų, kurių šalių sudarytoje sąmatoje nebuvo, kainą, nustatytą pagal UAB ,,Sistela“ paskelbtų oficialių statybos darbų skaičiuojamųjų kainų įkainius (žr. palyginimo (2 t., b. l. 79–82) pozicijos 8–10, 19–21, 23–26), būtent dėl kurios taikymo objekto apžiūros aktuose, pateiktuose ieškovei, buvo susitarusi atsakovė su užsakove.

18Atsakovės argumentai dėl CK 6.653 straipsnio 4 dalies taikymo, teismo nuomone, yra visiškai nepagrįsti. Tai yra bendra norma, kai tuo tarpu statybos rangos teisiniams santykiams taikytina specialioji norma – CK 6.684 straipsnio 4 dalis, taip pat CK 6.653 straipsnio 4 dalis taikytina tada, kai reikalinga reglamentuoti rangos sutarties šalių teisinius santykius dėl papildomų darbų atlikimo, kurie nenumatyti sutartyje. Ginčo atveju papildomi darbai yra numatyti normatyviniuose statybos dokumentuose – pakeistame techniniame projekte, todėl taikyti paminėtas teisės normas nėra teisinio pagrindo. Ieškovė nereikalauja didinti darbų kainos, ji tik reikalauja apmokėti už pagal pakeistą techninį projektą atliktus jame numatytus darbus (vietoje užsakovės atsisakytų darbų) kainą, bendroje sumoje neviršijančią Sutartyje numatytos kainos.

19CK 6.193 straipsnyje numatyta, jog sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir priėmusios šalies naudai. Kadangi šiuo atveju, kaip nustatyta, Sutartį ir visus priedus prie jos (lokalines sąmatas) ruošė atsakovė, o ieškovė tik priėmė jos pasiūlytas sąlygas, Sutarties 2.3 punkto nuostata neabejotinai aiškintina ieškovės naudai ir kaip nesuteikianti pagrindo atsakovei atsisakyti apmokėti už ieškovės atliktus darbus pagal statybų eigoje pakeistą techninį projektą. Teismo nuomone, visiškai neįtikėtina, kad ieškovė būtų pasirašiusi sutartį dėl atlikimo darbų už 1 350 000 Lt, būtų sutikusi net ketvirtadalį šios darbų kainos atlikti savo sąskaita. Vien tik tai, kad, pasikeitus techniniam projektui, ieškovė, turėdama atsakovės jai pateiktus vykdomų–nevykdomų darbų sąrašus (1 t., b. l. 30) bei objekto apžiūros aktų projektus (1 t., b. l. 31–36), nepaprašė atsakovės paruošti ir pasirašyti pakeistų lokalinių sąmatų, teismo nuomone, negali būti priežastimi netenkinti šioje byloje pareikšto ieškinio. Teismo nuomone, ieškinio nepatenkinimas pažeistų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

20Kadangi atsakovė nesąžiningai vengia vykdyti savo prievoles pagal Sutartį ir neatsiskaito su ieškove, iš atsakovės priteistina 355 036,13 Lt skola bei 6 proc. metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str.). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 6 050 Lt (2 t., b. l. 52–60) bei 3 388 Lt (2 t., b. l. 85) advokato pagalbos išlaidų. Sprendžiant dėl šių kompensuojamos dalies, atsižvelgtina į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytus kriterijus, į ginčo pobūdį, į bylos apimtį ir rengtų procesinių dokumentų skaičių, į atstovo dalyvavimo teismo posėdžiuose laiką. Kadangi ieškovės turėtos teisinės pagalbos išlaidos viršija maksimalius Rekomendacijose įtvirtintus dydžius, iš atsakovės priteistina 6 000 Lt: 3 000 Lt už ieškinio ir jo trūkumų ištaisymą, 1 750 Lt už dubliką, 500 Lt už atsiliepimą į atskirąjį skundą ir 750 Lt už 5 val. (3 + 2 val.) po 0,15 MMA už atstovo dalyvavimą teismo posėdžiuose (CPK 98 str.).

21Teismas, vadovaudamasis CPK 270, 279 str.,

Nutarė

22ieškinį tenkinti.

23Priteisti ieškovei A. J. firmai „Vorupė“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Žiežmarių hidrostatyba“ 355 036,13 Lt skolos, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 7 550 Lt žyminio mokesčio bei 6 000 Lt advokato pagalbos išlaidų.

24Priteisti iš atsakovės valstybei 54 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (mokama gavėjui VMI prie LR FM, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, tai patvirtinantį dokumentą pateikiant Kauno apygardos teismui).

25Nurodyti, kad šių valstybei priteistų sumų nesumokėjus per 5 darbo dienas po šio procesinio dokumento įsiteisėjimo arba nepateikus teismui sumokėjimą patvirtinančio kvito, dėl priteistos sumos išieškojimo bus išrašytas vykdomas raštas ir perduotas išieškotojui, kad jis galėtų jį pateikti vykdyti antstoliui, dėl ko atsiras papildomos vykdymo išlaidos.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

27Nurodyti, kad šalys nepasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti (CPK 140 str. 4 d.).

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujant Ievai... 2. ieškovė 2013-04-29 teismui pateiktu ieškiniu (b. l. 4–9) prašo priteisti... 3. Ieškinyje nurodoma, kad 2011-03-08 ieškovė su atsakove sudarė Statybos... 4. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį (b. l. 101–105) prašo ieškinį atmesti,... 5. Trečiasis asmuo atsiliepimu į ieškinį (b. l. 108–109) prašo bylą... 6. Ieškovė dublike (b. l. 123–126) nurodo, kad atsakovės argumentai apie... 7. Triplike (b. l. 172–174) atsakovė nurodo, jog ji yra apmokėjusi tik už... 8. Ieškovės prašymu trečiasis asmuo pateikė atsakovės ir trečiojo asmens... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Nustatyta, jog 2011-01-10 Šiaulių rajono savivaldybės administracija... 11. Nustatyta, jog 2011-12-16 objekto apžiūros akte Nr. 1 (1 t., b. l. 73–77)... 12. Nustatyta, kad ieškovei buvo pateikti visi minėti dokumentai ir... 13. Kadangi atsakovė su ieškove už atliktus darbus atsiskaitė tik iš dalies,... 14. Teismas visiškai pritaria ieškinio argumentams, jog atsakovės atsisakymas... 15. Teismas pritaria ieškovės dubliko argumentams, jog atsakovės argumentai apie... 16. Atsakovės argumentai, kad ieškovė, pasirašydama Sutartį, prisiėmė... 17. Nors atsakovė pripažįsta, kad ieškovė atliko visus papildomus statybos... 18. Atsakovės argumentai dėl CK 6.653 straipsnio 4 dalies taikymo, teismo... 19. CK 6.193 straipsnyje numatyta, jog sutartys turi būti aiškinamos... 20. Kadangi atsakovė nesąžiningai vengia vykdyti savo prievoles pagal Sutartį... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 270, 279 str.,... 22. ieškinį tenkinti.... 23. Priteisti ieškovei A. J. firmai „Vorupė“ iš atsakovės uždarosios... 24. Priteisti iš atsakovės valstybei 54 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 25. Nurodyti, kad šių valstybei priteistų sumų nesumokėjus per 5 darbo dienas... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas... 27. Nurodyti, kad šalys nepasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui turi...