Byla 2-221-723/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D.Dubakienei, dalyvaujant ieškovų atstovams V.Burneikai, A.Gecevičienei, nedalyvaujant atsakovui, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ieškinį atsakovui J. U. (J. U.) dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2009-06-17 Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau - Vilniaus aps. VPK) buvo informuotas, kad 2009-06-16 tarnybos metu buvo sužalotas Vilniaus aps. VPK Patrulių rinktinės (toliau - PR) vyresnysis patrulis R. M.. Dėl šio įvykio Vilniaus aps. VPK buvo atliktas nelaimingo atsitikimo tyrimas, kuris 2009-08-25 baigtas surašius išvadą Nr. 10-7-IS-207 ir konstatavus, kad Vilniaus aps. VPK PR vyresnysis patrulis R. M. traumą patyrė tarnybos metu, tarp patirtos traumos ir tarnybos yra priežastinis ryšys. Tarnybinio patikrinimo metu nustatyta, kad R. M. 2009-06-16 apie 18.45 val., patruliuodamas kartu su vyresniuoju patruliu G. J., pastebėjo, kaip automobilis VW Golf, valst. Nr. ( - ) išvažiuodamas iš Pylimo g. į Geležinkelio g., išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir vos nesusidūrė su autobusu, kuris važiavo Geležinkelio gatve (pagrindiniu keliu). Pareigūnai įjungė švyturėlius bei specialiuosius garso signalus, tačiau VW Golf vairuotojas (kaip vėliau paaiškėjo J. U.), pastebėjęs policijos patrulį, padidino greitį ir nuvažiavo Rasų gatvės link. Policijos patrulis, pranešęs Vilniaus aps. VPK Operatyvaus valdymo skyriui (toliau - OVS) apie stabdomą, tačiau nestojantį Kelių eismo taisyklių pažeidėją nusivijo pastarąjį. Persekiojimas vyko iki pat Didžiasalio miško (Nemėžio apylinkės).Galiausiai, važiuodamas miško keliu, J. U. nesuvaldė automobilio ir atsitrenkė į medį, po ko jis išlipo iš automobilio ir puolė bėgti. Patruliai G. J. ir R. M. pasivijo įtariamąjį, tačiau pastarasis net ir sugriebtas už rankų nesiteikė paklusti tarnybines pareigas atliekantiems pareigūnams, muistėsi ir bandė išvengti sulaikymo, todėl prieš jį buvo panaudota fizinė jėga ir jis paguldytas ant žemės. R. M. guldydamas sulaikytąjį ant žemės pargriuvo kartu su juo. Nukritęs R. M. pajuto stiprų dešinės rankos delno skausmą. Baigęs tarnybą R. M. iš karto kreipėsi į Vilniaus greitosios pagalbos universitetinę ligoninę (toliau - VGPUL), kur pareigūnui buvo konstatuotas dešinės rankos 5-ojo delnakaulio lūžis (galutinė diagnozė pagal TLK-10 kodą S62.3). Kitą dieną t. y. 2009-06-17 apie 12.50 val. R. M. kreipėsi į Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Respublikinę Vilniaus polikliniką (toliau - VRM poliklinika), kur jam buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas Nr. 5831707, kuris buvo tęsiamas 60 dienų. J. U. buvo nustatytas 2,63 promilių girtumas. 2009-07-16 Vilniaus rajono apylinkės teisme buvo priimtas nutarimas, kuriuo J. U. buvo pripažintas kaltu padaręs administracinius teisės pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - LR ATPK) 123 str. 1 ir 5 d., 127 str. 3 d., 130 str. 1 d., 1241 str. 6 d., ir jam, vadovaujantis LR ATPK 33 str. 2 d., paskirta subendrinta nuobauda -30 (trisdešimt) parų administracinio arešto su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 4 (ketveriems) metams. 2009-09-02 Vilniaus m. 3 apylinkės teisme buvo priimtas nutarimas, kuriuo J. U. buvo pripažintas kaltu, padaręs administracinius teisės pažeidimus, numatytus LR ATPK 127 str. 3 d., 130 str. 1 d., ir jam, vadovaujantis LR ATPK 33 str. 2 d., paskirta subendrinta nuobauda - 4 000 Lt (keturi tūkstančiai litų) baudos su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 3 (trejiems) metams. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, tarnybinio patikrinimo išvadoje buvo pripažinta, kad policijos pareigūnas R. M. buvo sužalotas tarnybos metu vykdydamas tarnybines pareigas, jo sveikatos sutrikdymas tiesiogiai susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ir padidėjusiu pavojumi, todėl jam mokėtina kompensacija dėl tarnybos metu patirto sužalojimo. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau - Statutas) 40 str. 8 d.. Analogiškas reglamentavimas numatytas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004-04-23 įsakymu Nr. 1V-138 (Žin.,2004, Nr. 78-2749) .CMEK 2009-10-27 R. M. išduotoje pažymoje Nr. 4546 konstatuota, kad pareigūno patirta trauma (galutinė diagnozė pagal TLK-10 kodą S 62.3), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-09-02 nutarimu Nr. 1130, priskiriama prie lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymų. Pagal Statuto 40 str. 3 d. pareigūnui, kuris buvo sužalotas, susižalojo arba jo sveikata buvo sutrikdyta atliekant tarnybines pareigas išmokama nuo vieno mėnesio iki 5 metų (nuo 1 mėnesio iki 60 mėnesių) jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija). Statuto 40 str. 3 d. 7 p. numato, kad lengvo sveikatos sutrikdymo atveju — 1-12 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Vilniaus aps. VPK viršininkas 2009-11-11 įsakymu Nr. 10-TE-556 nusprendė išmokėti Vilniaus aps. VPK PR vyresniajam patruliui R. M. 31 280,28 Lt (dvylikos mėnesių darbo užmokesčio dydžio) kompensaciją. Policijos departamentas prie VRM priėmė sprendimą skirti Vilniaus aps. VPK 31 280,28 Lt Vilniaus aps. VPK PR vyresniajam patruliui R. M.. Piniginė kompensacija R. M. buvo išmokėta 2009-12-10. Asmens sveikatos sužalojimas ar gyvybės atėmimas sukuria prievolę atlyginti žalą kuri dėl savo specifinių bruožų išskiriama į specialųjį deliktą. Šiuo atveju tai būtų 1991-12-05 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 530 (Žin., 1992, Nr. 8-212; 2002, Nr.124-5662), 2003 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu Nr. IX-1538 patvirtintas Vidaus tarnybos Statutas (Žin., 2003, Nr. 42-1927) bei Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1V-138 (Žin., 2004, Nr. 78-2749) nuostatos. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530 (Žin., 1992, Nr. 8-212; 2002, Nr. 124-5662) nustatė asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygas. Pagal šių sąlygų 26 punktą įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas turi reikalavimo teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, šiuo atveju į atsakovą J. U., regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę, tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Atsakovo civilinės atsakomybės atsiradimą sąlygoja jo veiksmai nepaklusus teisėtiems policijos pareigūno reikalavimams, t. y. neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (Policijos veiklos įstatymo 16 str. 2 d., CK 6.246 str. 1 d.). Be to, CK 6.246 str. numato, kad civilinė atsakomybė atsiranda pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Policijos pareigūnui R. M. išmokėjus 31 280,28 Lt kompensaciją Policijos departamentas patyrė nuostolių (CK 6.249 str.).Remdamiesi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 str., 6.249 str., 6.251 str. 6.280 str., 6.288 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 49 str., 50 str., 51 str., 83 str., prašo priteisti iš J. U. Policijos departamento prie VRM naudai 31 280,28 Lt patirtų nuostolių dėl žalos atlyginimo R. M..

3Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai ieškinio reikalavimus palaikė.

4Atsakovas J. U. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta (b.l. 122-123), todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.). Atsiliepimo nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas.

6CK 6.280 str. 1 d. nustato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-12-05 nutarimu Nr. 530 (2002-12-23 nutarimo Nr. 2088 red.) patvirtintų Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų 20 p. kompensacija apdraustajam, sužeistam ryšium su tarnyba, mokama vadovaujantis atitinkamai pagal nustatytą veiklos sritį Centrinės medicininės ekspertizės komisijos (Vidaus reikalų ministerijos, Karinės medicinos ekspertizės ar kitos) arba Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvada ir pateiktu įvykio aktu, surašytu darbovietėje (tarnybos, mokymo, stažuotės, praktikos vietoje); o pagal 26 p. įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas, įgyja reikalavimo (regreso) teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

7Byloje nustatyta, kad 2009-06-16 tarnybos metu buvo sužalotas Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės vyresnysis patrulis R. M.. Vilniaus apskrities VPK 2009-08-25 Nelaimingo atsitikimo tyrimo išvada Nr. 10-7-IS-207 pripažinta, kad Vilniaus aps. VPK PR vyresnysis patrulis R. M. 2009-06-16 patyrė traumą tarnybos metu; Nelaimingo atsitikimo tyrimo išvados kopiją išsiųsti į VSDFV Vilniaus miesto skyrių dėl įvykio pripažinimo draudiminiu ir draudimo sumos R. M. apskaičiavimo; pradėti tarnybinį patikrinimą dėl nustatymo ar pareigūno sužalojimas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ar pareigūno statusu, taip pat, ar tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai (b.l. 7-10).

82009-06-18–2009-08-25 Vilniaus apskrities VPK atliko Nelaimingo atsitikimo tyrimą ir 2009-08-25 aktu Nr. 75 nustatė, kad vyresnysis patrulis R. M. 2009-06-16, 19.00 val. nelaimingo atsitikimo metu, sulaikydamas teisės pažeidėją, susižalojo dešinę ranką, nustatytas dešinės rankos delnakaulio lūžimas, nelaimingo atsitikimo priežastis: teisės pažeidėjo sulaikymas (b.l. 11-13)

9Pateikti rašytiniai įrodymai: 2009-06-17 Vilniaus apskrities VPK patrulių rinktinės pareigūnų tarnybiniai pranešimai (b.l. 15-20), 2009-12-21 darbo grafikas (b.l. 34) patvirtina ieškinyje nurodytas aplinkybes apie sužalojimą bei kad sužalojimas R. M. padarytas tarnybos metu; techninis eismo įvykis įregistruotas 2009-06-16, informacija gauta 2009-06-16, 18.46 val. bei 19.00 val., J. U. pristatytas 22.10 val., jam nustatytas 2,63 promilių girtumas (b.l. 35-39).

102009-09-18 tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 10-7-IS-285 tarnybinis patikrinimas baigtas, pripažinta, kad Vilniaus aps. VPK PR vyresnysis patrulis R. M. 2009-06-16 susižalojo vykdydamas tarnybines pareigas, jo sveikatos sutrikdymas tiesiogiai susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ir padidėjusiu pavojumi gyvybei ir sveikatai; patvirtinus tarnybinio patikrinimo išvadą pasiųsti R. M. į CMEK dėl jo sužalojimo sunkumo įvertinimo; gavus CMEK išvadą, kurioje būtų konstatuotas sunkus, apysunkis ar lengvas R. M. sveikatos sutrikdymas, paskaičiuoti ir išmokėti R. M. kompensaciją dėl tarnybos metu patirto sužalojimo (b.l. 22-25).

112009-11-20 Policijos departamentas prie LR VRM surašė Išvadą Nr. 5-5-IL-871, kuria nustatyta, jog Vilniaus AVPK 2009 m. rugsėjo 18 d. tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. 10-7-IS-285 pripažinta, kad Vilniaus AVPK Patrulių rinktinės vyresniojo patrulio R. M. sveikatos sutrikdymas 2009 m. birželio 16 d. buvo patirtas atliekant tarnybines pareigas ir buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi pareigūno gyvybei ir sveikatai. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos 2009 m. spalio 27 d. išduotoje pažymoje Nr. 4546 nustatyta, kad R. M. trauma priskiriama lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymui. R. M. nedarbingumo laikotarpis truko 78 dienas, nuo 2009 m. birželio 17 d. iki 2009 m. rugsėjo 02 d. Vidaus reikalų ministro 2009 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. IV-125 4.12 punkte nustatyta, kai laikinasis nedarbingumas trunka nuo 71 ir daugiau dieną, išmokama 12 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Vilniaus AVPK 2009 m. rugsėjo 18 d. tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. 10-7-IS-285 parašyta, kad R. M. nedirbo 60 dienų, tačiau pratęstame nedarbingumo pažymėjime serija D Nr. 5831074 nurodyta, kad nedarbingumas truko iki 2009-09-02, t.y. - 78 dienas. Nuspręsta skirti Vilniaus AVPK 31280,28 Lt dvylikos mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginei kompensacijai išmokėti Vilniaus AVPK Patrulių rinktinės vyresniajam patruliui R. M.; pavesti Vilniaus AVPK, Policijos departamento prie VRM naudai, regreso tvarka išieškoti iš įvykio, kurio metu buvo sužalotas policijos pareigūnas R. M. kaltininko išmokėtą piniginės kompensacijos sumą (b.l. 26). Vilniaus apskrities VPK viršininko 2009-11-11 įsakymu nuspręsta išmokėti R. M. 31280,28 Lt (dvylikos mėnesių darbo užmokesčio dydžio) kompensaciją (b.l. 27); kompensacija R. M. išmokėta 2009-12-10 (b.l. 113).

12LR VRM Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos 2009-10-27 pažyma Nr. 4546 patvirtina, kad yra fizinio veiksnio, įvykusio 2009-06-16 ir pareigūno sveikatos padarinių, pasireiškusių sveikatos sutrikdymo ryšys; R. M. sveikatos sutrikdymas priskiriamas lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymui; po sveikatos sutrikdymo liekamųjų reiškinių neliko (b.l. 28).

13R. M. vidutinis vienos dienos darbo užmokestis yra 123,54 Lt (b.l. 29-30), nedarbingumo laikotarpis tęsėsi 2009-06-17–2009-09-02 (b.l. 31-33).

142009-07-10 pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 57-1-1224-09 dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam pareigūnui pagal BK 286 str. (b.l. 42-63), taip pat apklaustas liudytoju P. U., kuris parodė, kad 2009 m. birželio mėnesį, tiksliai datos neprisimena, susitiko su draugais Vilniaus rajone, Pakalniškių k, ir ten vartojo alkoholinius gėrimus. Jiems išgėrus jie užsimanė važiuoti į miestą ir J. U. būdamas neblaivus atsisėdo už automobilio VW GOLF vairo, kam jis priklauso nežino ir jie visi nuvažiavo į miestą. Būnant Vilniuje, stoties rajone išgirdo kaip įsijungė policijos garsinis signalas sustoti, liudytojas pamatė, kad policijos automobilis įsijungęs švyturėlius ir nori juos sustabdyti, tačiau J. U. matomai išsigando ir pradėjo nuo policijos pareigūnų bėgti padidindamas automobilio greitį. Pastoviai iš paskos važiavo policijos pareigūnai juos vydamiesi ir Vilniaus mieste J. U. nesuvaldęs automobilio padarė kelis eismo įvykius, tačiau jų tiksliai apsakyti liudytojas negali, kadangi buvo labai girtas ir žiūrėjo tik tiesiai į kelią. Jis sėdėjo automobilyje ant galinės sėdynės. Po to tik atsimena, kad jie įvažiavo į kažkokį mišką ir ten atsitrenkė į medį kur juos ir sulaikė policijos pareigūnai. Tarp policijos pareigūnų ir savo draugų jis jokių grumtynių nematė, negirdėjo, kad būtų tuo metu kas nors sužalotas. Po to jie visi buvo pristatyti j policijos komisariatą. Daugiau dėl minėto įvykio nieko paaiškinti negali (b.l. 69-71).

15VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos Universitetinės ligoninės skubiosios traumotologinės pagalbos skyriaus 2009-06-23 pažyma Nr. 262 patvirtina, kad R. M. į skubios traumatologinės pagalbos skyrių atgabentas 2009-06-17, 1.43 val., jam nustatytas dešinės rankos 5-o delnakaulio lūžimas (b.l. 87-89).

162009-07-14 Specialisto išvada Nr. G 2797/09 (01) nustatyta: 1. R. M. padaryta dešinės plaštakos 5-o delnakaulio lūžis, paveikus kietu, buku daiktu, galimai aplinkybėse nurodytu laiku (2009-06-16). Sužalojimas kvalifikuojamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl kaulo lūžio sveikata sutrinka ilgiau 10 dienų; 2. Sužalojimas padarytas vienu trauminiu poveikiu; 3. Trauminis poveikis buvo į dešinės plaštakos 5-o delnakaulio sritį; 4. Požymių, pagal kuriuos galima identifikuoti žalojimo įrankį, nėra; 5. Sužalojimas galėjo būti padarytas tiek suduodant smūgį kietu, buku daiktu, tiek ir atsitrenkiant dešinės plaštakos 5-o delnakaulio sritimi į kietą, buką daiktą (b.l. 64-65).

17Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-07-16 nutarimu J. U. pripažintas kaltu padaręs administracinius teisės pažeidimus, numatytus LR ATPK 123 str. 1 ir 5 d., 127 str. 3 d., 130 str. 1 d., 1241 str. 6 d., vadovaujantis LR ATPK 33 str. 2 d., paskirta subendrinta nuobauda 30 parų administracinio arešto su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 4 metams (b.l. 102-103); 2009-09-02 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nutarimu J. U. pripažintas kaltu padaręs administracinius teisės pažeidimus, numatytus LR ATPK 127 str. 3 d., 130 str. 1 d., vadovaujantis LR ATPK 33 str. 2 d., paskirta subendrinta nuobauda - 4 000 Lt baudos su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 3 metams (b.l. 105-106).

18Ikiteisminis tyrimas Nr. 57-1-1224-09 Vilniaus rajono apylinkės prokuratūros 2009-11-27 nutarimu nutrauktas, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (b.l. 108-112).

19J. U. nedirba, deklaruota gyvenamoji vieta Vilniaus r., ( - ) (b.l. 120-121).

20Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškinys tenkintinas, iš atsakovo priteistina išmokėta R. M. 31280,28 Lt piniginė kompensacija (CK 6.245 str., 6.249 str., 6.251 str.,6.280 str. 1 d.).

21Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 938,00 Lt žyminio mokesčio ir 5,08 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 83 str. 1 d. 10 p., 96 str.).

22Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

23Ieškinį tenkinti.

24Priteisti iš atsakovo J. U. (a.k. ( - ) ieškovui Policijos departamentui prie LR VRM (į.k. 188785847) 31280,28 Lt (trisdešimt vieną tūkstantį du šimtus aštuoniasdešimt litų 28 ct.) žalos atlyginimo.

25Priteisti iš atsakovo J. U. 943,08 Lt (devynis šimtus keturiasdešimt tris litus 08 ct.) teismo išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2009-06-17 Vilniaus apskrities vyriausiasis... 3. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai ieškinio reikalavimus palaikė.... 4. Atsakovas J. U. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. CK 6.280 str. 1 d. nustato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo... 7. Byloje nustatyta, kad 2009-06-16 tarnybos metu buvo sužalotas Vilniaus... 8. 2009-06-18–2009-08-25 Vilniaus apskrities VPK atliko Nelaimingo atsitikimo... 9. Pateikti rašytiniai įrodymai: 2009-06-17 Vilniaus apskrities VPK patrulių... 10. 2009-09-18 tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 10-7-IS-285 tarnybinis... 11. 2009-11-20 Policijos departamentas prie LR VRM surašė Išvadą Nr.... 12. LR VRM Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos 2009-10-27... 13. R. M. vidutinis vienos dienos darbo užmokestis yra 123,54 Lt (b.l. 29-30),... 14. 2009-07-10 pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 57-1-1224-09 dėl pasipriešinimo... 15. VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos Universitetinės ligoninės skubiosios... 16. 2009-07-14 Specialisto išvada Nr. G 2797/09 (01) nustatyta: 1. R. M. padaryta... 17. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-07-16 nutarimu J. U. pripažintas kaltu... 18. Ikiteisminis tyrimas Nr. 57-1-1224-09 Vilniaus rajono apylinkės prokuratūros... 19. J. U. nedirba, deklaruota gyvenamoji vieta Vilniaus r., ( - ) (b.l. 120-121).... 20. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškinys tenkintinas, iš atsakovo priteistina... 21. Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 938,00 Lt žyminio mokesčio... 22. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,... 23. Ieškinį tenkinti.... 24. Priteisti iš atsakovo J. U. (a.k. ( - ) ieškovui Policijos departamentui prie... 25. Priteisti iš atsakovo J. U. 943,08 Lt (devynis šimtus keturiasdešimt tris... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...