Byla A-39-1879-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vaidos Urmonaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gudyno (pranešėjas) ir Laimučio Alechnavičiaus, sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui D. V. , atsakovo atstovui A. G. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 25 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ skundą atsakovui Kretingos rajono savivaldybei dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti kompetencijai priskirtus veiksmus ir norminio administracinio akto teisėtumo (tretieji suinteresuoti asmenys Kretingos savivaldybės Komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti, Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Palangos medžiotojų būrelis „Pensininkai“ kreipėsi su skundu į Klaipėdos apygardos administracinį teismą prašydamas: 1) panaikinti Kretingos rajono savivaldybės Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti (toliau – Komisija) 2007 m. gegužės 17 d. sprendimą, įformintą protokolu Nr. D8-167, kuriuo nepatenkintas pareiškėjo 2007m. sausio 18 d. prašymas dėl medžioklės plotų vieneto „Pensininkai“ ribų pakeitimo; 2) įpareigoti Komisiją parengti medžioklės plotų ribų pakeitimo projektą; 3) ištirti Kretingos rajono savivaldybės direktoriaus 2005 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A1-298 „Dėl fizinių asmenų lankymosi apribojimo“ teisėtumą ir pripažinti, kad įsakymas prieštarauja Miškų įstatymo 8 straipsnio 2 daliai. Pareiškėjas skunde nurodė, kad jis 2007 m. sausio 18 d. kreipėsi į atsakovą su prašymu parengti Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ medžioklės plotų ribų pakeitimo projektą, prijungiant prie būrelio plotų Palangos girininkijos miško 24, 61, 68 ir 72 kvartalus, kurių bendras plotas 219 ha, ir pateikti jį tvirtinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijai. Komisija, pažeisdama Komisijos nuostatų 7.7 punktą, pareiškėjo prašymą išnagrinėjo tik 2007 m. gegužės 17 d. ir nutarė jo netenkinti. Pareiškėjui apie posėdį nebuvo pranešta, sprendimas priimtas nedalyvaujant pareiškėjo atstovams, Komisijos protokole nenurodyta, ar buvo paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių dauguma, reikalinga sprendimui priimti, protokolą pasirašė ne visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai, t. y. nagrinėjamu atveju buvo pažeisti Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies ir Komisijos nuostatų 14, 15 punktų reikalavimai. Pareiškėjas skunde taip pat nurodė, kad Palangos girininkijos miško 24, 61, 68 ir 72 kvartalai nuosavybės teise priklauso valstybei, juos patikėjimo teise valdo Kretingos miškų urėdija. Miško kvartalai pagal 1994 m. sausio 4 d. nuomos sutartį dešimties metų terminui buvo išnuomoti UAB „Elnias“, tačiau nuomos sutartis pasibaigė 2004 m. sausio 4 d. Todėl, vadovaujantis Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 5 dalies 3 punktu, pareiškėjas įgijo teisę pateikti pasiūlymus medžioklės plotų vienetams sudaryti ar jų riboms pakeisti. Minėtuose miško kvartaluose medžioklė nėra uždrausta, todėl jie gali būti laikomi medžioklės plotais. Komisija skundžiamą sprendimą priėmė, atsižvelgdama į fizinio asmens R. B. interesus. Komisijos protokole nurodyta, kad R. B. nuo 1994 metų nurodytuose miško kvartaluose prižiūri aptvarą, kuriame yra dėmėtųjų elnių populiacija. Tačiau, R. B. nėra minėtų miško kvartalų savininkas ar kitu pagrindu juos valdantis asmuo. Be to, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 2 d. įsakymu patvirtintų Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklių 5 punktą, fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys įrengti voljerą, aptvarą ar kitą statinį, privalo gauti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento leidimą. Nagrinėjamu atveju toks leidimas nebuvo gautas. Komisijai nebuvo pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių dėmėtųjų elnių populiacijos buvimą minėtuose miško kvartaluose. Anksčiau egzistavęs aptvaras šiuo metu yra neprižiūrimas, išliko tik atskiri jo tvoros elementai. Pareiškėjo nuomone, nėra pagrindo nepriskirti aukščiau nurodytų kvartalų prie pareiškėjo medžioklės plotų. Pareiškėjas skunde taip pat pažymėjo, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į R. B. pareiškimą, 2005 m. birželio 2 d. priėmė įsakymą Nr. A1-298 „Dėl fizinių asmenų lankymosi apribojimo“, kuriuo buvo apribotas fizinių asmenų lankymasis minėtuose miško kvartaluose, R. B. įpareigotas ties įvažiavimais į šiuos kvartalus įrengti informacinius ženklus apie lankymosi apribojimą. Pareiškėjo nuomone, šis įsakymas priimtas pažeidžiant Miškų įstatymo 8 straipsnio 2 dalies nuostatas, todėl turi būti panaikintas.

5Atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija prašė atmesti pareiškėjo skundą. Atsakovas nurodė, kad Palangos girininkijos miško 24, 61, 68 ir 72 kvartalai įeina į Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ medžioklės ploto vienetą, tačiau juose draudžiama medžioti. Medžioklės įstatymo 7 straipsnis suteikia institucijai, rengiančiai medžioklės plotų vienetų projektus, numatyti teritorijas, kuriose draudžiama medžioti. Minėti kvartalai buvo priskirti teritorijai, kurioje draudžiama medžioti, atsižvelgiant į Gyvūnų globėjų asociacijos 2007 m. balandžio 17 d. prašymą, siekiant suteikti galimybę sužeistiems gyvūnams reabilituotis bei socializuotis natūraliose gamtinėse sąlygose, taip pat atsižvelgiant į R. B. 2007 m. gegužės 8 d. raštą, kuriame teigiama, jog aptvare, dėl kurio kilo ginčas, jis laiko dėmėtųjų elnių populiaciją. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad ginčijamas Kretingos savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. A1-298 buvo panaikintas Kretingos rajono savivaldybės direktorius 2007 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. A1-659.

6Tretysis suinteresuotas asmuo Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba prašė priimti sprendimą teismo nuožiūra, nes tarnyba nenagrinėjo Komisijos sprendimo dėl atsisakymo parengti medžioklės plotų ribų pakeitimo projektą teisėtumo klausimo. Tarnyba nustatė, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. A1-298 „Dėl fizinių asmenų lankymosi apribojimo“ neatitinka Miškų įstatymo 8 straipsnio 2 dalies reikalavimų, todėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui 2007 m. liepos 9 d. buvo pateiktas teikimas dėl šio įsakymo panaikinimo.

7II.

8Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. sausio 25 d. sprendimu administracinę bylą dėl Kretingos rajono savivaldybės direktoriaus 2005 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A1-298 teisėtumo ištyrimo nutraukė, o pareiškėjo skundą dalyje dėl Komisijos 2007 m. gegužės 17 d. sprendimo, įforminto protokolu Nr. D8-167, panaikinimo ir įpareigojimo parengti medžioklės plotų ribų pakeitimo projektą, atmetė. Teismas sprendime nurodė, kad pagal Miškų įstatymo 4 straipsnio 6 dalį, Žemės įstatymo 9 straipsnio 1 dalį, Žemės nuomos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktą, valstybinę miško žemę patikėjimo teise valdo miškų urėdijos, o šios žemės nuomotoju yra apskrities viršininkas. Miškų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad valstybinė miško žemė Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti nuomojama poilsiui ar kitiems tikslams, išskyrus miškų ūkio veiklai organizuoti. Pagal Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų 23 dalį medžiojamųjų gyvūnų naudojimo teise konkrečioje teritorijoje gali naudotis žemės plotų savininkai arba ši teisė gali būti perleidžiama Lietuvos Respublikos juridiniams ar fiziniams asmenims pagal medžioklės plotų nuomos sutartį. Medžioti kitiems asmenims priklausančiuose medžioklės plotuose, neturint medžioklės plotų nuomos sutartimi perleistos teisės naudotis medžioklės plotais, draudžiama. Byloje nustatyta, kad Palangos medžiotojų būrelis „Pensininkai“ įregistruotas Kretingos rajono savivaldybės valdybos 2003 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. V8-56 (b. l. 74). Klaipėdos apskrities viršininko 2003 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 13.6-2637 buvo patvirtintas medžioklės ploto vienetas „Pensininkai“ (b. l. 93). Administracinėje byloje Nr. I-195-386/2006 esančiame Kretingos rajono savivaldybės administracijos rašte (b. l. 56) nurodoma, kad iš 2662,8 ha sudarančio medžiotojų būrelio „Pensininkai“ medžioklės ploto vieneto 2311 ha plotas yra medžiojama teritorija, o likusi medžioklės ploto vieneto teritorijos dalis, sudaranti 351,8 ha, yra nemedžiojama teritorija. Rašte nurodoma, kad į 351,8 ha nemedžiojamą teritoriją įeina 24, 64, 68 ir 72 Kretingos rajono Darbėnų seniūnijos Palangos girininkijos miško kvartalai. Kretingos miškų urėdija 1994 m. sausio 4 d. nuomos sutartimi 10 metų terminui šiuos kvartalus (bendras plotas – 219 ha) buvo išnuomojusi UAB „Elnias“ (administracinė byla Nr. I-195-386/2006, b. l. 12). UAB „Elnias“ nuomininko teisių perleidimas R. B. pripažintas neteisėtu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. lapkričio 28 d. nutartis). Ginčo miško žemės plotas patenka į pareiškėjo medžioklės ploto vienetą, tačiau nėra pareiškėjo dispozicijoje. Tokią aplinkybę patvirtina administracinėje byloje Nr. I-195-386/2006 esantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos raštas, kuriame nurodyta, kad 351,8 ha teritorija nėra apmokestinta (b. l. 56). Teritorija, į kurią patenka Palangos girininkijos 24, 64, 68 ir 72 miško kvartalai, yra nemedžiojama. Medžiojamųjų gyvūnų naudojimo teisė šiame žemės plote pareiškėjui nėra perleista pagal medžioklės plotų nuomos sutartį. Todėl teismas padarė išvadą, kad Komisijos atsisakymas parengti pareiškėjo medžioklės plotų ribų pakeitimo projektą, yra pagrįstas. Teismas pažymėjo, kad Medžioklės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodoma, jog institucijos, sudarančios medžioklės plotų vienetus įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka, atsižvelgdamos į vietos sąlygas, gali nustatyti teritorijas, kuriose medžioti draudžiama. Teismas taip pat pažymėjo, kad administracinės procedūros pažeidimai, padaryti nagrinėjant pareiškėjo 2007 m. sausio 18 d. prašymą, nėra esminiai ir negali būti laikomi pagrindu priimtam sprendimui panaikinti. Dėl pareiškėjo prašymo ištirti Kretingos rajono savivaldybės direktoriaus 2005 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A1-298 teisėtumą, teismas sprendime nurodė, kad iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios buvo pateikti įrodymai, patvirtinantys, jog šis įsakymas buvo panaikintas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. A1-659 (b. l. 141). Todėl pareiškėjo atsisakymas nuo šio prašymo priimtinas ir administracinė byla šioje dalyje nutrauktina.

9III.

10Apeliaciniu skundu pareiškėjas Palangos medžiotojų būrelis „Pensininkai“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 25 d. sprendimo dalį, kuria atmestas pareiškėjo skundas dalyje dėl Komisijos 2007 m. gegužės 17 d. sprendimo, įforminto protokolu Nr. D8-167, panaikinimo ir įpareigojimo parengti medžioklės plotų ribų pakeitimo projektą, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti. Pareiškėjas nurodo, kad teismas atmetė jo skundą atsižvelgdamas į tai, kad Palangos girininkijos 24, 64, 68 ir 72 miško kvartalai yra nemedžiojama teritorija. Iš Kretingos savivaldybės mero 2005 m. birželio 7 d. rašto Nr. (6.27.)-D3-2207 matyti, kad vienintelis pagrindas priskirti minėtus kvartalus nemedžiojamai teritorijai buvo tai, kad kvartalai išnuomoti UAB „Elnias“. Tačiau 1994 m. sausio 4 d. nuomos sutartis, pagal kurią minėta teritorija buvo išnuomota UAB „Elnias“, pasibaigė 2004 m. sausio 4 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje Nr. A11-2177/2006 UAB „Elnias“ nuomininko teisių perleidimas R. B. pripažintas neteisėtu. Todėl, pareiškėjo nuomone, išnyko teisinis ir faktinis pagrindas, dėl kurio ginčo teritorija priskirta nemedžiojamai teritorijai. Tačiau teismas nevertino Komisijos protokole nurodytų aplinkybių, dėl kurių ginčo teritorija vėl priskiriama teritorijai, kurioje medžioti draudžiama. Teismas nepasisakė, ar šių aplinkybių, jei jų buvimas būtų įrodytas, pakanka priimti sprendimui dėl tam tikros teritorijos priskyrimo teritorijai, kurioje medžioti draudžiama. Vadovaujantis Medžioklės įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalimi, medžioklės plotais laikomos ir medžioti leidžiama visose teritorijose, išskyrus teritorijas, aiškiai įvardintas įstatyme. Todėl Komisija ginčo teritoriją galėjo priskirti teritorijai, kurioje medžioti draudžiama, tik konstatavusi, kad ši teritorija atitinka vieną iš Medžioklės įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų kriterijų. Be to, teismas, konstatuodamas, kad Komisijos atsisakymas parengti pareiškėjo medžioklės plotų ribų pakeitimo projektą laikytinas pagrįstu ir dėl to, kad medžiojamųjų gyvūnų naudojimo teisė ginčo miško žemės plote pareiškėjui nėra perleista pagal medžioklės plotų nuomos sutartį, vadovavosi Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų 23 dalimi. Tačiau Vyriausybės 2002 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 1132 Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatai buvo pripažinti netekusiais galios nuo 2002 m. spalio 1 d., t. y. teismas sprendimą priėmė vadovaudamasis negaliojančiu teisės aktu. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad paminėti miško kvartalai yra pareiškėjo medžioklės plotų vieneto viduryje, todėl, be jokio pagrindo priskyrus juos nemedžiojamai teritorijai, yra pažeidžiami medžioklės plotų vieneto vientisumo kriterijai ir reikalavimai – iš bet kurios pareiškėjo medžioklės plotų vieneto dalies medžiojant negalima pereiti į bet kurią kitą pareiškėjo medžioklės plotų vieneto dalį, nekertant aukščiau nurodytų miško kvartalų (Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 1 dalis, aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 514 patvirtintų Medžioklės plotų vieneto vientisumo kriterijų ir reikalavimų medžioklės plotų vienetų riboms nustatyti 1, 3 punktai). Pareiškėjas taip pat nesutinka su teismo padaryta išvada, kad administracinės procedūros ir sprendimo priėmimo termino pažeidimai nėra esminiai pažeidimai. Pareiškėjo nuomone, tokia išvada prieštarauja Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintai teisėtumo principu paremtai viešojo administravimo subjektų veiklos sistemai ir Konstitucijoje įtvirtintam teisėtų lūkesčių principui.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 12 d. įsakymu buvo panaikintas pareiškėjo skundžiamas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. A1-298 dėl fizinių asmenų lankymosi apribojimo. Todėl pareiškėjui atsisakius reikalavimo ištirti Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A1-298 teisėtumą, teismas pagrįstai dėl šio reikalavimo bylą nutraukė (ABTĮ 101 str. 3 p.).

14Tačiau atmesdamas pareiškėjo reikalavimą dėl Kretingos rajono savivaldybės Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti 2007 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. D8-167 panaikinimo ir įpareigojimo parengti medžioklės ploto ribų pakeitimo projektą teismas nevisapusiškai ištyrė visas bylai svarbias aplinkybes.

15Pareiškėjas siekia, kad jam būtų leidžiama medžioti Kretingos miškų urėdijos, Palangos girininkijos miško 24, 61, 68 ir 72 kvartaluose. Šie miško kvartalai patenka į pareiškėjo medžioklės plotų vienetą, tačiau juose neleidžiama medžioti.

16Medžioklės plotus ir teritorijas, kuriose medžioklė draudžiama, reglamentuoja Medžioklės įstatymo 7 straipsnis. Tačiau byloje nesurinkta pakankamai įrodymų, kad Palangos girininkijos miško 24, 61, 68 ir 72 kvartalai pagal medžioklės įstatymo 7 straipsnio nuostatas gali būti priskirti nemedžiojamai teritorijai. Byloje nustatyta, kad šie miško kvartalai viso 219 ha buvo išnuomoti UAB „Elnias“. Tačiau nuomos sutartis pasibaigė 2004 metais. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. gegužės 4 d. sprendimu atmetė pareiškėjo R. B. skundą, kuriuo jis prašė įpareigoti Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentą išduoti leidimą UAB „Elnias“ nuomotame 219 ha miško plote žvėrių auginimo aptvarui įrengti. Todėl medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti komisijos 2007 m. gegužės 17 d. sprendimo išvada, kad Palangos girininkijos 24, 61, 68 ir 72 miško kvartaluose yra aptvaras ir jame yra dėmėtųjų elnių populiacija, abejotina. Tačiau teismas šios aplinkybės iš esmės netyrė ir nevertino. Nėra byloje patvirtintos ir kitos Medžioklės įstatymo 7 straipsnio nuostatas atitinkančios aplinkybės, dėl kurių paminėtus miško kvartalus būtų galima priskirti nemedžiojamai teritorijai. Todėl teismo išvada sprendime, kad Komisijos atsisakymas parengti pareiškėjo medžioklės plotų ribų pakeitimo projektą laikytinas pagrįstu, nepakankama. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės normomis. Teismas netyrė ir nevertino ar pareiškėjo skundžiamame administraciniame akte nurodytos faktinės aplinkybės egzistuoja. Todėl teismo priimtas sprendimas, visapusiškai ir objektyviai neištyrus ir neįvertinus visų bylai svarbių aplinkybių, negali būti laikomas pagrįstu. Visoms bylai svarbioms aplinkybėms išaiškinti reikalinga surinkti daug naujų įrodymų. Todėl sprendimo dalis, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl Komisijos 2007 m. gegužės 17 d. sprendimo panaikinimo, panaikintina ir ši pareiškėjo skundo dalis grąžintina pirmosios instancijos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 141 str. 1 d. 2 p.). Kita sprendimo dalis paliktina nepakeista.

17Atkreiptinas dėmesys, kad į bylą pateikta ginčijamo sprendimo neoriginalaus dokumento kopija, kuri patvirtinta nenurodant nei patvirtinusiojo asmens, nei jo pareigybės. Vertintina ar Komisijos sprendimą priėmė reikiamas narių skaičius ir ar visi sprendimą priėmę Komisijos nariai sprendimą pasirašė.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

19Pareiškėjo Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

20Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 25 d. sprendimo dalį, kuria atmestas Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ skundas dėl Kretingos rajono savivaldybės Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti 2007 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. D8-167 panaikinimo ir įpareigojimo parengti medžioklės ploto ribų pakeitimo projektą, panaikinti ir šią pareiškėjo skundo dalį grąžinti pirmosios instancijos administraciniam teismui iš naujo nagrinėti. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai