Byla e2-5359-1023/2019
Dėl skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Prienų butų ūkis“ patikslintą ieškinį atsakovei Aurelijai Andrulevičienei dėl skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ieškovo reikalavimai ir argumentai

61.

7Ieškovas UAB „Prienų butų ūkis“ (toliau – ieškovas) kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus su patikslintu ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės A. A. (toliau – atsakovė) 1623,42 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (elektroninės bylos apyrašo b. l. 37-38).

82.

9Patikslintas ieškinys grindžiamas tuo, kad atsakovė yra buto, esančio ( - ), savininkė. Daugiabučio namo adresu ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai 2013 m. gruodžio 12 d. susirinkimo metu nusprendė dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų, t. y. nusprendė pavesti ieškovei namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimą, administravimą ir (ar) jo įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą bei, vadovaujantis patvirtintu namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu, patalpų savininkų vardu ar veikiant patalpų savininkų naudai, savo vardu sudaryti lengvatinio kreditavimo sutartį. Buvo nuspręsta, kad visas su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas (investicijas), atėmus valstybės paramą, privalo apmokėti patalpų savininkai, kurie privalės kiekvieną mėnesį apmokėti jiems tenkančią kredito ir palūkanų dalį pagal kreditavimo sutartyje nustatytą kredito grąžinimo grafiką ieškovės nurodyta tvarka. Ieškovas, vadovaudamasis Protokolo 3 bei 4 punktais, 2014 m. gegužės 19 d. sudarė Daugiabučio namo kreditavimo sutartį Nr. DNKS-2014-3724-16. Ieškovas, vadovaudamasis Kreditavimo sutartimi bei Protokolo 2, 3, 6 punktais, atsakovei laikotarpiu nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio iki 2019 m. balandžio mėnesio siuntė mokamuosius pranešimus, tačiau atsakovė už šį laikotarpį neatsiskaitė ir ieškinio pateikimo teismui dieną yra skolinga 1623,42 Eur.

103.

11Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui pateikti, įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – procesinius dokumentus įteikiant atsakovei asmeniškai (elektroninės bylos apyrašo b. l. 102). Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį bylos procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

12Teismas

konstatuoja:

13Ieškinys tenkintinas visiškai.

14II.

15Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

164.

17Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

185.

19Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.83 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) pareiga valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti bendrojo naudojimo objektus. Aptariamo straipsnio 4 dalyje numatytos išlygos, kada buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų: 1) išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo, su sąlyga, kad šios išlaidos nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais; 2) dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Minėto straipsnio nuostata atleidimą nuo pareigos apmokėti atitinkamas išlaidas sieja ne su abiejų įstatyme numatytų sąlygų egzistavimu: įstatyme vartojama sąlyga ,,arba“, o tai reiškia, jog vienos iš jų pakanka, kad pareiga padengti išlaidas atsirastų. Todėl, kai CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka yra priimtas administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas dėl tam tikrų darbų atlikimo bei išlaidų jiems paskirstymo, net ir tas bendraturtis, kuris nepritarė tokioms išlaidoms (nedavė dėl jų sutikimo), turi pareigą jas apmokėti. Toks aptariamos teisės normos aiškinimas pateiktas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009. Kitoks nurodytų normų aiškinimas prieštarautų ir demokratijos principo esmei (sprendimų priėmimo balsų dauguma ir priimtų sprendimų privalomumo netgi tiems asmenims, kurie pasisakė prieš ar susilaikė) bei elementariai logikai – daugumos savininkų balsų dauguma priėmus tam tikrą sprendimą, reikėtų gauti dar ir atskirai kiekvieno bendraturčio sutikimą. Tokiu atveju balsų dauguma priimami sprendimai netektų bet kokios prasmės, nes darbams, nesusijusiems su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, atlikti būtų reikalingas absoliučiai visų (100 procentų) bendraturčių sutikimas. Tuo tarpu CK 4.85 straipsnio 1 ir 4 dalyse numatytas sprendimų dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priėmimas butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma ir priimtų sprendimų privalomumas visiems savininkams (Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio mėn. 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-815-516/2011).

206.

21Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 straipsnis). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

227.

23Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie įrodymai: Daugiabučio namo, ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų 2013 m. gruodžio 12 d. susirinkimo protokolas (elektroninės bylos apyrašo b. l. 4-7), kuriuo nustatyta, kad 2013 m. gruodžio 12 d. daugiabučio gyvenamojo namo savininkai susirinkime nusprendė atnaujinti (modernizuoti) Daugiabutį gyvenamąjį namą, patvirtinti investicijų planą ir apmokėti visas su Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas (investicijas), atėmus valstybės paramą bei namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimą, administravimą ir įgyvendinimą pavesti ieškovei bei įgaliojo ieškovę, kaip projekto administratorę, savo vardu, tačiau veikiant Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų naudai, sudaryti lengvatinio kredito sutartį su banku, taip pat savininkai įsipareigojo kiekvieną mėnesį apmokėti jiems tenkančią kredito ir palūkanų dalį; 2015 m. vasario 27 d. Daugiabučio namo kreditavimo sutartis Nr. DNKS-2014-3724-16 (elektroninės bylos apyrašo b. l. 8-24), kuria 2015 m. vasario 27 d. Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui finansuoti ieškovė ir AB Šiaulių bankas sudarė kreditavimo sutartį Nr. DNKS-2014-3724-16; Nekilnojamojo turto Registrų centrinio duomenų banko išrašas (elektroninės bylos apyrašo b. l. 26-27, 62), kuriuo nustatyta, kad atsakovė yra buto, esančio ( - ), savininkė; UAB „Prienų butų ūkis“ nesumokėtų palūkanų ir kredito grąžinimo mėnesinių įmokų buhalterinės pažyma ir PVM sąskaitos faktūros (elektroninės bylos apyrašo b. l. 28, 67-98), kurie patvirtina, kad atsakovė netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal kredito grąžinimo grafiką dalimis mokėti jai tenkančią kredito ir palūkanų dalį pagal ieškovo išrašytas sąskaitas ir ieškovui yra skolinga 1623,42 Eur. Konstatuotina, kad ginčo namo rekonstrukcijos darbų išlaidos yra susijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, be to, namo gyventojų sutikimas su rekonstrukcija išreikštas balsų dauguma, byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovė minėtą patalpų susirinkimo sprendimą būtų apskundusi CK 2.82 straipsnio nustatyta tvarka, todėl atsakovė turi pareigą apmokėti už daugiabučio namo modernizacijos darbus proporcingai savo nuosavybės daliai (CPK 178 straipsnis, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 7 punktas, 23 straipsnio 3 dalis). Atlikus byloje formalų esančių įrodymų vertinimą, atsižvelgiant į sprendimo 5 ir 6 dalyse nurodytą teisinį reglamentavimą, atsakovei nepateikus duomenų apie ieškovo prašomą priteisti skolos sumokėjimą, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti, kadangi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus (CK 6.386 straipsnis). Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – iš atsakovės ieškovui priteistina 1623,42 Eur skolos.

248.

25Atsakovei, praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovui įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis), todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis.

269.

27Visiškai patenkinus ieškinį ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės – 37,00 Eur žyminio mokesčio ir 163,35 Eur už teisines paslaugas (elektroninės bylos apyrašo b. l. 39, 64-65) (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnis).

2810.

29Valstybė šioje byloje patyrė 2,35 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

31Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

32Priteisti iš atsakovės A. A., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), ieškovo UAB „Prienų butų ūkis“, įmonės kodas 170609076, adresas Kęstučio g. 37, Prienai, naudai 1623,42 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus dvidešimt tris eurus 42 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. rugpjūčio 22 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 37,00 Eur (trisdešimt septynis eurus 00 ct) žyminio mokesčio ir 163,35 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt tris eurus 35 ct) išlaidų už teisines paslaugas.

33Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

34Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ieškovo reikalavimai ir argumentai... 6. 1.... 7. Ieškovas UAB „Prienų butų ūkis“ (toliau – ieškovas) kreipėsi į... 8. 2.... 9. Patikslintas ieškinys grindžiamas tuo, kad atsakovė yra buto, esančio ( -... 10. 3.... 11. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas,... 12. Teismas... 13. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 14. II.... 15. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 16. 4.... 17. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 18. 5.... 19. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.83 straipsnio 3 dalyje... 20. 6.... 21. Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo... 22. 7.... 23. Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie... 24. 8.... 25. Atsakovei, praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui... 26. 9.... 27. Visiškai patenkinus ieškinį ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos... 28. 10.... 29. Valstybė šioje byloje patyrė 2,35 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 31. Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.... 32. Priteisti iš atsakovės A. A., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), ieškovo... 33. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 34. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...