Byla Ik-1726-95/2011
Dėl potvarkio dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Violetos Balčytienės ir Broniaus Januškos, sekretoriaujant Tatjanai Baškir, dalyvaujant atsakovės Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovui Aurelijui Marčiulaičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos K. D. skundą atsakovėms Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl potvarkio dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja su skundu ( t. 1, b. l. 1-6) ir patikslintu skundu (t. 1, b. l. 20-26) kreipėsi į teismą prašydama:

41) panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkio Nr. 4D-132 dalį, kuria buvo neskirta Taisyklėse numatyta Pareiškėjos Projektui, kurio paramos registracijos Nr. 3VK-KL-10-1-000743-PR001.

52) įpareigoti Agentūrą ir Ministeriją nuo teismo sprendimo šioje ginčo byloje įsiteisėjimo dienos pripažinti Pareiškėjos Projektą „Gamybinės įmonės įkūrimas ir plėtra kaime“ pateiktą 2010-03-18 Agentūrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, kurio paramos paraiškos registracijos Nr. 3VK-KL-10-1-000743-PR001, tinkamu antrajam projekto vertinimo etapui kaip tai numatyta Lietuvos kaimo plėtros 2007-20013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (labai mažos įmonės steigimas) įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144.

63) įpareigoti Agentūrą ir Ministeriją Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (labai mažos įmonės steigimas) įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144, nustatyta tvarka nuo teismo sprendimo šioje ginčo byloje įsiteisėjimo dienos pradėti vykdyti Pareiškėjos Projekto antrąjį vertinimo etapą.

7Skunde nurodė, kad pareiškėja 2010-11-05 raštu gavo Agentūros ir Ministerijos sprendimus.

8Agentūros sprendime nurodyta, kad Agentūra įvertino Projektą ir nustatė, kad Projektas pagal Taisykles yra netinkamas antrajam projekto vertinimo etapui. Ministerijos sprendime yra nurodyta, kad Projektas, skirtas elektros energijos gamybai plėtoti, netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape pagal priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (labai mažos įmonės steigimas) (toliau – Priemonės) pirmąją veiklos sritį, nes neatitinka Taisyklių 22.13 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus, kadangi Pareiškėja prie Projekto pateiktame verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-05-15 įsakymu Nr. 3D-350. Nurodo, kad atsižvelgiant į tai, kad Projekto verslo plane pateiktos neva nepagrįstos finansinių prognozių sudarymo prielaidos, todėl Pareiškėjos Projekte pateikta informacija negali būti laikoma duomenimis pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti. Skunde nurodo, kad Taisyklių 5 p. nustato pirmojo ir antrojo projekto vertinimo etapus. Pažymi, kad Taisyklių 22.13 p. nustato, kad pareiškėjas, ketinantis steigti labai mažą įmonę kaimo vietovėje, verslo plane turi įrodyti, jog naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ministro 2009-05-15 įsakymu Nr. 3D-350. Nurodytų taisyklių 13 p. nustato, kad ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, jei: 1. Ataskaitiniais ir (arba) praėjusiais ataskaitiniais metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta; 2. Po gauto atsakymo į Agentūros paklausimą: a. planuojamojo laikotarpio metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta; b. ūkio subjekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos planuojamuoju laikotarpiu žymiai skiriasi nuo Lietuvos statistinių ar Ūkio apskaitos duomenų tinklo duomenų arba praėjusio ir/ar ataskaitinio laikotarpio duomenų ir nepateikti jas pagrindžiantys dokumentai, paaiškinimai ar skaičiavimai; e. Nepagrįstas projekto finansavimas iki paramos gavimo (atsižvelgiant į taikomą paramos mokėjimo būdą); d. jeigu nepateikti duomenys, būtini ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti.

9Skunde pažymi, kad nei Agentūros, nei Ministerijos sprendimuose nėra nurodyta, kokio būtent Taisyklų 13 punkto papunkčio nuostatų neatitinka Projektas. Akcentuoja ir tai, kad ne tik elektros energijos pardavimo rinkos kainos Lietuvoje nėra įmanoma tiksliai prognozuoti penkerių metų perspektyvai, tačiau ir bet kokio kito produkto pardavimo rinkos kainos Lietuvoje nėra įmanoma tiksliai prognozuoti penkerių metų perspektyvai.

10Nurodo, kad pati valstybė nusprendė remti naują veiklą, todėl, siekdama užtikrinti viešąjį interesą, būtent pati griežtai ir tiesiogiai reglamentuoja tiek tiekėjų veiklą, tiek ir vartotojų teises bei pareigas, siekdama užtikrinti atitinkamą skaidrumo ir konkurencijos laipsnį, efektyvų elektros energijos rinkos veikimą ir užkirsti kelius ūkio subjektų piktnaudžiavimui dominuojančia padėtimi rinkoje, taip pat, kad nebūtų diskriminuojami nei vartotojai, nei tiekėjai.

11Pažymi, kad Vyriausybė 2001-12-05 nutarimu Nr. 1474 patvirtino Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kuriame skatinama elektros energijos gamyba vėjo, biomasės, saulės elektrinėse ir ne didesnėse negu 10MW galios hidroelektrinėse, taip pat šios energijos pirkimas.

12Pareiškėja mano, kad ji neturėjo teisės ir objektyvios galimybės kitomis priemonėmis ar dokumentais (išskyrus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“ patvirtintus tarifus) pagrįsti Projekte elektros kainos gaunamos iš atsinaujinančio energijos šaltinio, t. y. kad Projektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, numatytas Taisyklių 22.13 p. Pažymi, kad Agentūros ir Ministerijos sprendimai neatitinka įstatymų reikalavimų ir tiesiogiai šiurkščiai pažeidžia Pareiškėjos subjektyvias teises bei įstatymų saugomus interesus, kadangi tokiu būdu yra nepagrįstai apribota Pareiškėjos teisė gauti paramą, skiriamą pagal Taisykles, ir užsiimti veikla, kurią skatina pati valstybė.

13Pažymi, kad tuo pačiu yra pažeisti Pareiškėjos teisėtų lūkesčių apsaugos ir valdžios institucijų veiksmų nuoseklumo principai (ko pasakoje Pareiškėja patyrė nuostolių, susijusių su paties Projekto parengimu ir pasirengimu pačiam Projekto vystymui).

14Į teismo posėdį pareiškėja neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jai pranešta tinkamai, gautas pareiškėjos prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, todėl byla išnagrinėta pareiškėjai nedalyvaujant (t. 2, b. l. 26).

15Atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra savo atsiliepime (t. 1, b. l. 35-37) su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė skundo netenkinti. Pažymėjo, kad Pareiškėja Agentūrai 2010-03-18 pateikė projektą „Gamybinės įmonės įkūrimas ir plėtra kaime“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, kurio paramos paraiškos registracijos Nr. 3VK-KL-10-1-000743-PR001 (toliau- Projektas). Projektas buvo vertinamas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklėmis (labai mažos įmonės steigimas), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144 (toliau – Taisyklės).

16Nurodo, kad vadovaujantis Taisyklių 22.13 punktu, pareiškėja verslo plane turi įrodyti, kad naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2009-05-15 įsakymu Nr. 3D-350.

17Pažymi, kad pareiškėjos pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaminamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra nustatyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“. Šias kainas pareiškėja numato ir 5 finansinių metų prognozinėse finansinėse ataskaitose. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2010-026 ir 2010-06 02 raštais informavo, kad hidroelektrinėse, vėjo bei saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų negali būti prognozuojama penkeriems metams. Taip pat šios supirkimo kainos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, rėmimo principų ar skaičiavimo prielaidų pasikeitimą.

18Mano, kad atsižvelgiant į minėtuose Energetikos ministerijos raštuose išdėstytas aplinkybes, dėl to fakto, kad pateiktuose projektuose, kuriuose numatyta energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkeriems metams ir dėl šios priežasties, pareiškėjai, pateikę projektus pagal aukščiau minėtas priemones, verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arda ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Dėl to Pareiškėja laikytina netinkama finansinei paramai gauti.

19Pažymi, kad Agentūra nepažeidė nė vieno teisės akto, nenukrypo nuo paramos teikimą reglamentuojančių teisės aktų, priešingai – tinkamai administravo paramos lėšas. Nurodo, kad Pareiškėjai teisines pasekmes sukelia Ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkis, o ne Agentūros raštas, kuriuo ji tik informuoja apie Ministerijos priimtą sprendimą..

20Į teismo posėdį atsakovės atstovas neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl byla išnagrinėta be atsakovo Agentūros atstovo (t. 2, b.l. 28).

21Atsakovė Lietuvos žemės ūkio ministerija savo atsiliepime (t. 2, b. l. 1-6) nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Pažymėjo, kad vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-153 (toliau – Administravimo taisyklės), 5.7 punktu, už pateiktų paramos paraiškų vertinimą ir tikrinimą, ar pareiškėjas atitinka nustatytas tinkamumo gauti paramą sąlygas bei nustatytus paramos paraiškų tinkamumo kriterijus, yra atsakinga Agentūra. Agentūra, vertindama projekto tinkamumą finansuoti paramos lėšomis, turi įsitikinti, kad projektas bus įgyvendinamas laikantis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos, patvirtintos 2007-10-19 Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076 (toliau- Programa), priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytų privalomųjų kriterijų. Pažymi, kad Agentūra, vertindama pareiškėjos paraišką, vadovavosi Programos nuostatomis, Administravimo taisyklėmis, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“įgyvendinimo taisyklėmis (labai mažos įmonės steigimas), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144 (toliau – Įgyvendinimo taisyklės), ES reglamentais ir kitais teisės aktais.

22Nurodė, kad Agentūra pateikė Ministerijai paraiškų vertinimo rezultatų 2010-08-13 suvestinę Nr. (SV)-228, kurioje nurodyta, kad pareiškėjos projektas netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape pagal Programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ pirmąją veiklos sritį ir finansinei paramai gauti, nes neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Atrankos komitetas nutarė rekomenduoti neskirti paramos, kadangi projektas netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape pagal Programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ pirmąją veiklos sritį, nes neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus.

23Nurodė, kad pareiškėjos pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra paremta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energijos sektoriuje kainų“. Nurodo, kad Energetikos ministerija informavo, kad rengiant šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimus, elektros energijos supirkimo kaina negali būti prognozuojama 5 metams. Taip pat šios supirkimo kainos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, rėmimo principų ar skaičiavimo prielaidų pasikeitimą. Mano, kad dėl šios priežasties pareiškėja verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo taisyklėse. Atkreipia dėmesį, kad reikalavimas, jog pareiškėjai pagal Programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ verslo plane turi įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijus, yra įtvirtintas Programoje.

24Mano, kad nepagrįstas laikytinas pareiškėjos argumentas dėl teisėtų lūkesčių principo pažeidimo. Nurodo, kad teisėti lūkesčiai gali būti grindžiami tik realiai egzistuojančiomis garantijomis.

25Pažymi, kad nepagrįstai teigiama, kad buvo pažeistas valdžios veiksmų nuoseklumo principas neva dėl to, kad valstybė nusprendė remti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių, tačiau pareiškėjai nebuvo skirta parama. Atkreipia dėmesį, kad valstybė remia tik tuos projektus, kurie atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

26Nurodo, kad, remiantis faktinėmis aplinkybėmis, pareiškėjai nebuvo suteikta jokių garantijų, pareiškėja nebuvo apdairi ir rengdama paraišką iš anksto nepakankamai susipažino su viešai skelbiamais teisės aktais, todėl šioje byloje neatsiranda jokio svarbaus pagrindo, pagrindžiančio teisėtų lūkesčių pažeidimą.

27Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą (žr. teismo posėdžio protokolą).

28Skundas tenkintinas iš dalies.

29Byloje ginčas kilo dėl 2010-10-08 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – atsakovė, Ministerija) kanclerio Potvarkio Nr. 4D-132 dalies, kuria buvo patvirtintas Projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ sąrašo Nr. 26, kuriuo atsisakyta skirti paramą pareiškėjai pagal Paraišką Nr. 3VK-KL-10-1-000743-PR001 (toliau – Paraiška) (t. 1, b. l. 11-14, 46-49; t. 2, b. l. 16-19).

30Taigi, nagrinėjamos bylos ginčo dalykas yra minėtos Potvarkio dalies teisėtumas ir pagrįstumas, o ginčo objektas – paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.

31Ginčo teisinius santykius reguliuoja šie teisės aktai: Žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų administravimo taisyklės (šiuo atveju redakcija galiojusi nuo 2010-01-29 iki 2010-12-30, toliau – Administravimo taisyklės), Žemės ūkio ministro 2008 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144 patvirtintos programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Įgyvendinimo taisyklės), Žemės ūkio ministro 2009-05-15 įsakymu Nr. 3D-350 patvirtintos priemonės ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (toliau – Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės), Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimas Nr. 7, Vyriausybės 2001-12-05 nutarimas Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo, šiuo nutarimu patvirtintas Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

32Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 str. 2 d. reglamentuojama, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.

33Byloje esantys rašytiniai įrodymai tvirtina, kad pareiškėja 2010-03-18 Agentūrai pateikė paramos Paraišką Nr. 3VK-KL-10-1-000743-PR001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles (labai mažos įmonės steigimas), kurioje nurodė, kad prašo suteikti 1726372 Lt paramą projektui Gamybinės įmonės kūrimas ir plėtra kaime, tai yra saulės jėgainių statybai Šilutės rajone Žąsyčių kaime įgyvendinimui (.t.1, b.l. 131-150).

34Pareiškėjai 2010-05-17 ir 2010-06-17 Agentūra išsiuntė raštus Nr. PPD-(SD)-480 ir 603 „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų tikslinimo“ (b.t.1, b.l. 90, 113-114). Į 2010-05-17 raštą pareiškėja atsakė patikslindama duomenis 2010-06-23 raštu ir priedais (t. 1, b. l. 82-89).

35Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklėse (veikiančios labai mažos įmonės ar kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra), patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144, numatyta paramos teikimo tvarka ir sąlygos, galimi ir netinkami pareiškėjai bei paramos gavėjai. Šių taisyklių VII skyriuje nustatyti tinkamumo gauti paramą vertinimo kriterijai.

36Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros programų departamento Projektų vertinimo skyrius paraiškos vertinimo ataskaitoje PVA 2010-07-02 (t. 1, b. l. 74-81) konstatavo, jog projektas tinkamas antrajam projekto vertinimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai (Labai mažos įmonės steigimas). To paties skyriaus Įvertintos paraiškos/projektinių pasiūlymų 2010-07-12 ataskaitoje taip pat nurodyta, kad „Projektas tinkamas Antram projekto vertinimo etapui, planuojama skirti paramos suma – 1726372 (t. 1, b. l. 72-73). 2010-08-06 įvertintos paraiškos ataskaitoje padaryta išvada: „Pateiktas verslo planas saulės elektrinei (3x80 kWh) statyti yra tinkamas. Technologinis pasiūlymas gali būti įgyvendintas, o produkcijos ekonominiai skaičiavimai pagrįsti“ (t.1, b. l. 63-71). Tačiau jau 2010-08-09 tas pats Agentūros Kaimo plėtros programų departamento projektų vertinimo skyrius kitoje įvertintos paraiškos ataskaitoje nurodė kitą išvadą: „Projektas netinkamas antrajam projekto vertinimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (t.1, b. l. 51-52).

37Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkiu Nr. 4D-132 (t 1, b. l. 11-14, 46-49, t.2, b.l. 16-19), jame nurodytais teisės aktų pagrindais, patvirtintas projektų sąrašas, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“. Pareiškėjos K. D. sąraše Nr. 26 Paramos neskyrimo priežastimi nurodoma, jog projektas „ Gamybinės įmonės įkūrimas ir plėtra kaime“, skirtas elektros energijos gamybai plėtoti, netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape pagal Priemonės pirmąją veiklos sritį, nes neatitinka Taisyklių 21.13 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus.

38Nurodoma, jog paminėtų taisyklių 22.13 punkte nustatyta, kad pareiškėjas, ketinantis steigti labai mažą įmonę kaimo vietovėje, verslo plane privalo įrodyti, jog naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Pareiškėjos pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra paremta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetiko sektoriuje kainų“, t.y. saulės (fotoelektrinėms) elektrinėms pagal pikinę elektros galią: iki 100 kW – 1,63 LT/kWh, nuo 100 kW iki 1 mW – 1,56 Lt/kWh. Šias kainas pareiškėja numato ir penkerių finansinių metų prognozinėse finansinėse ataskaitose. Siekdama įsitikinti, kad pareiškėjo pateiktos prognozinės finansinės ataskaitos yra pagrįstos, Agentūra 2010 m. gegužės 19 d. raštu Nr. BRK-(10.11)-1095 ir 2010 m. gegužės 27 d. raštu Nr. BRK-(10.U)-1188 kreipėsi į Energetikos ministeriją, prašydama pateikti atsakymą, ar vertinant subjekto penkerių prognozinių metų pardavimo pajamas, gaunamas iš aukščiau minėtos veiklos, minėtas elektros energijos supirkimo kainas galima laikyti pagrįstomis. Atsakydama į aukščiau minėtus raštus Energetikos ministerija 2010 m. gegužės 26 d. raštu Nr. (8.2-10)-3-1527 ir 2010 m. birželio 2 d. raštu Nr. (8.3-10)-3-1597 informavo, kad hidroelektrinėse, vėjo bei saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų, negali būti prognozuojama penkeriems metams. Taip pat šios supirkimo kainos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, rėmimo principų ar skaičiavimo prielaidų pasikeitimą. Atsižvelgdama į Energetikos ministerijos atsakymuose pateiktą informaciją, Agentūra išnagrinėjo teisės aktus, reglamentuojančius elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, pardavimo tvarką, ir nustatė, kad pagal Aprašo 9 punktą „Elektros energija, pagaminta šio Aprašo 7 punkte nurodytose elektrinėse, iki energetikos ministro nustatomos valandinės elektros energijos prekybos su tiekėjais pradžios iš gamintojų perkama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“ patvirtintais tarifais, diferencijuotais pagal naudojamų atsinaujinančių energijos išteklių rūšį, neviršijant šio Aprašo 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties. Perėjus prie valandinės elektros energijos prekybos su tiekėjais, iki 2020 m. gruodžio 31 d. elektros energija, pagaminta šio Aprašo 7 punkte nurodytose elektrinėse, superkama sutartinėmis kainomis, kompensuojant gamintojams skirtumą tarp pajamų lygio, apskaičiuoto pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tos rūšies ištekliams nustatytą tarifą, ir faktiškai gaunamų parduodant elektros energiją sutartinėmis kainomis pajamų, neviršijant šio Aprašo 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties“. Atsižvelgiant į tai Agentūra mano, kad Lietuvoje, liberalizuojant elektros rinką, artimiausiu metu neturėtų būti elektros energijos pardavimo į rinką kainos paliktos statiškos (t. y. valstybiniu lygiu nustatytos ilgam laikui), t.y. artimiausiu metu kainos turėtų kisti. Agentūros atstovų nuomonėtą patį savo atsakymuose į Agentūros paklausimus nurodo ir Energetikos ministerija. Dėl to Agentūra, vadovaudamasi Agentūros sudarytos Komisijos 2010 m. birželio 19 d. posėdžio protokolu Nr. 25 ir atsižvelgdama į Energetikos ministerijos aukščiau minėtuose raštuose išdėstytas aplinkybes, nustatė, kad pagal Priemonę pateiktuose projektuose, kuriuose numatyta energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai ir dėl šios priežasties pareiškėjai, pateikę projektus pagal Priemonę atsinaujinančios elektros energijos gamybai skatinti, verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Atsižvelgiant į tai, Agentūra nustatė, kad projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti, taigi pateiktas projektas pripažintas netinkamu finansinei paramai gauti kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, kaip tai nurodyta Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkte.

39Paraiškos vertinimo procedūros atliekamos vadovaujantis Administravimo taisyklėmis, kurios atitinkamais klausimais nukreipia į Įgyvendinimo taisykles. Administravimo taisyklėse nustatyta, kad paramos paraiškas priima ir registruoja Agentūra, o galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo priima Žemės ūkio ministerija (Administravimo taisyklių 33, 80 punktai). Taisyklės reglamentuoja paramos paraiškų vertinimo dalis, kurios yra trys (34 punktas), taip pat kitus vertinimo etapus. Šiuo atveju buvo sudarytas paraiškų projektų atrankos komitetas, kurio veikla reglamentuojama Administravimo taisyklių 82-86, 87-91 punktuose.

40Administravimo taisyklės numato, kad pateiktos paraiškos turi būti vertinamos pagal Įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo ir pirmumo kriterijus paramai gauti, šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami.

41Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių (labai mažos įmonės steigimas) 22.13 p. reikalavimo pagrindu pareiškėjas verslo plane turi įrodyti, kad naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-350 (Žin., 2009, Nr. 59-2335). Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama, tačiau tik Taisyklių 22.11 punkte nustatytu laikotarpiu ir tvarka.

42Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 p. akcentuota, jog ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, jei: 13.1. ataskaitiniais ir (arba) praėjusiais ataskaitiniais metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta; 13.2. po gauto atsakymo į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos paklausimą: 13.2.1. planuojamojo laikotarpio metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta; 13.2.2. ūkio subjekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos planuojamuoju laikotarpiu žymiai skiriasi nuo Lietuvos statistinių ar Ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenų arba praėjusio ir/ar ataskaitinio laikotarpio duomenų ir nepateikti jas pagrindžiantys dokumentai, paaiškinimai ar skaičiavimai; 13.2.3. nepagrįstas projekto finansavimas iki paramos gavimo (atsižvelgiant į taikomą paramos mokėjimo būdą); 13.2.4. jeigu nepateikti duomenys, būtini ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti.

43Šio ginčo atveju būtina nustatyti, ar pagrįstai ir teisėtai priimtas sprendimas neskirti paramos. Nagrinėjamu atveju paramos neskyrimo priežastimi įvardinti tik šių taisyklių 13 p. ir nekonkretizuojant jo turinio, nėra adekvati nuostata įrodymams, ginčą reguliuojantiems teisės aktams ir teigimui, jog aptariamo projekto verslo plane pateiktos finansinės prognozės yra nepagrįstos ir kad tokia informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti (konkrečiu atveju nenustatyta priežastis dėl kurių asmuo buvo pripažintas netinkamu finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus).

44Skundžiamo akto išvadoms pagrįsti yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos viceministro 2010-05-26 raštu Nr. (8.2-10)-3-1527 (t. I, b. l. 41) atsakant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos paklausimą dėl elektros energijos, gaunamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kainų. Minimame rašte Energetikos viceministras konstatuoja, jog saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, nustatyta pagal pikinę elektros galią, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų negali būti prognozuojama penkeriems metams.

45Aptariant ekonominio gyvybingumo kriterijų atitikimo ar neatitikimo aspektus bei Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos viceministro 2010-05-26 raštą, atsižvelgtina į Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių 36 p., 41 p., 91 p. nuostatas: būtent, pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros užklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis (41 p.).

46Atlikdama projektų tinkamumo skirti paramą ir pirmumo vertinimą, jei Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip, Agentūra gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus. Nepriklausomų ekspertų paslaugos perkamos teisės aktų nustatyta tvarka. Prieš teikdami paslaugas, nepriklausomi ekspertai pasirašo konfidencialumo ir nešališkumo deklaraciją (36 p.).

47Siekdamas užtikrinti tinkamą ir kokybišką paramos paraiškų atranką, projektų atrankos komitetas gali pateikti rekomendacijas Agentūrai dėl nepriklausomų ekspertų paramos paraiškų vertinimui samdymo bei dėl reikalavimų šiems ekspertams (techninės užduoties). Be kita ko, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2010-06 raštu Nr. (8.3-10)-3-1597 (t. 1, b. l. 62) dėl detalesnės informacijos siūlo kreiptis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, tačiau šiuo pasiūlymu Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos nepasinaudojo.

48Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklės ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklės (labai mažos įmonės steigimas) nustato kaip turi būti vertinama paraiška, įskaitant atitikimą tinkamumo paramai gauti kriterijams. Atitikimas tinkamumo kriterijams pirmiausiai turi būti vertinamas pagal pareiškėjo ir viešuosius registruose esančius duomenis. Kai vien pagal šiuos duomenis atlikti vertinimą yra sudėtingą ar neįmanoma, tai tokiu atveju gali būti prašoma pareiškėjo pateikti papildomų duomenų, informacijos ar kreiptis ekspertus. Iš to konstatuotina, jog pareiškėjai nebuvo teikiami paklausimai dėl papildomų duomenų ar dokumentų pateikimo elektros energijos supirkimo kainos klausimų.

49Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių 37 p. numatyta, jog iškilus klausimams, susijusiems su paramos paraiškos vertinimu ir (arba) projekto vykdymu ar pareiškėjo veikla, pareiškėjo gali būti paprašyta pateikti papildomų dokumentų. Tuo atveju Agentūra pareiškėjui paštu (registruotu laišku) išsiunčia pranešimą.

50Energetikos viceministro aptariamas rašto turinys nepagrįstas teisės aktais, objektyviais duomenimis ir neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. nuostatų, todėl nelaikytinas tinkamu Skundžiamo akto pagrindimu.

51Viešojo administravimo įstatymo 3 str. nustatyta, jog viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės, t.y. kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo, t.y., kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; 3) proporcingumo, t.y., kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia, t. y., kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų. Įstatymo 8 str. 1 d. konstatuoja, jog individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

52Įstatymo nuostatos taikytinos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros programų departamento Projektų vertinimo skyriaus, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos viceministro 2010-05-26 rašto Nr. (8.2-10)-3-1527, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkio Nr. 4D-132 sprendimams, t. y. viešojo administravimo subjektų priimamiems sprendimams. Iš bylos medžiagos, darytina išvada, jog, nagrinėjamu atveju, aptartieji sprendimai ir juose išdėstyti motyvai nebuvo pakankami šio įstatymo prasme.

53Kolegija pažymi, kad pareiškėjos projektas nebuvo atmestas dėl to, kad pareiškėja verslo plane neįrodė, kad 5 metus kainos išliks tokios, kaip apskaičiuota verslo plane, kad projektas bus ekonomiškai nenuostolingas. Atsakovai tiesiog nurodė, kad kainos iš viso negali būti prognozuojamos. Verslo plane pareiškėja nurodo duomenis, patvirtinančius investicinio projekto ekonominį gyvybingumą, pareiškėja vadovaujasi vieninteliu jam prieinamu oficialiu šaltiniu, tai yra norminiu aktu paskelbtomis kainomis ir Vyriausybės nutarimais. Gi atsakovai tik po to, kai Energetikos ministerija pateikė informaciją, kad keisis teisės aktai, kuriais galimai bus reglamentuojamos ir kainos, padarė išvadą, kad pareiškėjos ekonominio gyvybingumo prognozės yra nepatikimos. Tačiau Energetikos ministerijos raštuose nėra konkrečių duomenų, kaip gali pakisti kainos, kurios nustatytos Komisijos nutarimu. Be to, į šį kainų reguliavimą yra įsijungusi ir Vyriausybė, kuri 2001-12-05 nutarime Nr. 1474 nustatė, kad elektra iš aptariamų elektrinių iki 2020-12-31 bus superkama sutartinėmis kainomis, kompensuojant gamintojams skirtumą tarp pajamų lygio, apskaičiuoto pagal Komisijos nustatytą tarifą, ir faktiškai gaunamų parduodant elektros energiją sutartinėmis kainomis pajamų, neviršijant nutarimu patvirtinto Aprašo 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties. Taigi, Vyriausybė iki 2020 metų įsipareigojo remti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių ir iki šiol nurodytas Vyriausybės nutarimas nėra pakeistas.

54Dėl paminėtų aplinkybių Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkis Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ sąrašo patvirtinimo“ toje dalyje, kurioje nuspręsta neskirti pareiškėjos K. D. projektui pagal jos 2010-03-18 Agentūrai pateiktą paraišką Nr. 3VK-KL-10-1-000743-PR001, neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų, nėra teisėtas ir pagrįstas, todėl naikintinas.

55Antrasis ir trečiasis pareiškėjos reikalavimai: įpareigoti Agentūrą ir Ministeriją pripažinti pareiškėjos Projektą tinkamu antrajam projekto vertinimo etapui bei įpareigoti vykdyti pareiškėjos Projekto antrąjį vertinimo etapą, negali būti tenkinami. Nurodytas paramos teikimo teisinis reglamentavimas numato, kad galutinį sprendimą skirti paramą priima Žemės ūkio ministerija. Nepaisant to, Agentūros parengiami dokumentai yra itin svarbūs sprendžiant klausimą dėl paramos skyrimo, nes be jų parama negali būti skiriama. Tai patvirtina Administravimo taisyklių 74 punkto nuostatos. Pagal šį punktą valdymo institucija gali nurodyti Agentūrai tam tikras svarbias priežastis ir paramos paraišką grąžinti vertinti Agentūrai pakartotinai, o po to priimti sprendimą, atsižvelgdama į naujas rekomendacijas. Tai reiškia, kad netinkamai įvertinta paraiška turi būti grąžinama Agentūrai vertinti pakartotinai, bet tai turi padaryti Ministerija. Šiuo konkrečiu atveju Agentūra turi nurodyti konkrečius duomenis, nurodyti tikslius teisės aktus, kuriais grindžiama išvada. Bet tai nebus laikoma vertinimu antrajame projekto vertinimo etape, kadangi projekto vertinimas pirmajame etape (panaikinus Ministerijos potvarkį) nėra užbaigtas, Įgyvendinimo taisyklių 22 punkto kriterijai turi būti taikomi iš naujo.

56Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundo reikalavimai tenkinami iš dalies.

57Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 2 p., 127 str. ir 129 str.,

Nutarė

58pareiškėjos K. D. skundą patenkinti iš dalies.

59Panaikinti 2010-10-08 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ dalį, kuria nuspręsta neskirti paramos pareiškėjos K. D. pagal 2010-03-18 Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktą paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles (labai mažos įmonės steigimas), kurios registracijos Nr. 3VK-KL- 10-1-000743-PR001.

60Kitą pareiškėjos skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

61Sprendimas per 14 nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja su skundu ( t. 1, b. l. 1-6) ir patikslintu skundu (t. 1, b. l.... 4. 1) panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos... 5. 2) įpareigoti Agentūrą ir Ministeriją nuo teismo sprendimo šioje ginčo... 6. 3) įpareigoti Agentūrą ir Ministeriją Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013... 7. Skunde nurodė, kad pareiškėja 2010-11-05 raštu gavo Agentūros ir... 8. Agentūros sprendime nurodyta, kad Agentūra įvertino Projektą ir nustatė,... 9. Skunde pažymi, kad nei Agentūros, nei Ministerijos sprendimuose nėra... 10. Nurodo, kad pati valstybė nusprendė remti naują veiklą, todėl, siekdama... 11. Pažymi, kad Vyriausybė 2001-12-05 nutarimu Nr. 1474 patvirtino Elektros... 12. Pareiškėja mano, kad ji neturėjo teisės ir objektyvios galimybės kitomis... 13. Pažymi, kad tuo pačiu yra pažeisti Pareiškėjos teisėtų lūkesčių... 14. Į teismo posėdį pareiškėja neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir... 15. Atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra savo atsiliepime (t. 1, b. l. 35-37)... 16. Nurodo, kad vadovaujantis Taisyklių 22.13 punktu, pareiškėja verslo plane... 17. Pažymi, kad pareiškėjos pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina... 18. Mano, kad atsižvelgiant į minėtuose Energetikos ministerijos raštuose... 19. Pažymi, kad Agentūra nepažeidė nė vieno teisės akto, nenukrypo nuo... 20. Į teismo posėdį atsakovės atstovas neatvyko, apie posėdžio vietą ir... 21. Atsakovė Lietuvos žemės ūkio ministerija savo atsiliepime (t. 2, b. l. 1-6)... 22. Nurodė, kad Agentūra pateikė Ministerijai paraiškų vertinimo rezultatų... 23. Nurodė, kad pareiškėjos pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina... 24. Mano, kad nepagrįstas laikytinas pareiškėjos argumentas dėl teisėtų... 25. Pažymi, kad nepagrįstai teigiama, kad buvo pažeistas valdžios veiksmų... 26. Nurodo, kad, remiantis faktinėmis aplinkybėmis, pareiškėjai nebuvo suteikta... 27. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas patvirtino atsiliepime išdėstytus... 28. Skundas tenkintinas iš dalies.... 29. Byloje ginčas kilo dėl 2010-10-08 Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 30. Taigi, nagrinėjamos bylos ginčo dalykas yra minėtos Potvarkio dalies... 31. Ginčo teisinius santykius reguliuoja šie teisės aktai: Žemės ūkio... 32. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –... 33. Byloje esantys rašytiniai įrodymai tvirtina, kad pareiškėja 2010-03-18... 34. Pareiškėjai 2010-05-17 ir 2010-06-17 Agentūra išsiuntė raštus Nr.... 35. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo... 36. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo... 37. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkiu... 38. Nurodoma, jog paminėtų taisyklių 22.13 punkte nustatyta, kad pareiškėjas,... 39. Paraiškos vertinimo procedūros atliekamos vadovaujantis Administravimo... 40. Administravimo taisyklės numato, kad pateiktos paraiškos turi būti... 41. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo... 42. Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros... 43. Šio ginčo atveju būtina nustatyti, ar pagrįstai ir teisėtai priimtas... 44. Skundžiamo akto išvadoms pagrįsti yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos... 45. Aptariant ekonominio gyvybingumo kriterijų atitikimo ar neatitikimo aspektus... 46. Atlikdama projektų tinkamumo skirti paramą ir pirmumo vertinimą, jei... 47. Siekdamas užtikrinti tinkamą ir kokybišką paramos paraiškų atranką,... 48. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklės... 49. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių... 50. Energetikos viceministro aptariamas rašto turinys nepagrįstas teisės aktais,... 51. Viešojo administravimo įstatymo 3 str. nustatyta, jog viešojo administravimo... 52. Įstatymo nuostatos taikytinos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės... 53. Kolegija pažymi, kad pareiškėjos projektas nebuvo atmestas dėl to, kad... 54. Dėl paminėtų aplinkybių Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08... 55. Antrasis ir trečiasis pareiškėjos reikalavimai: įpareigoti Agentūrą ir... 56. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundo reikalavimai... 57. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 58. pareiškėjos K. D. skundą patenkinti iš dalies.... 59. Panaikinti 2010-10-08 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio... 60. Kitą pareiškėjos skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 61. Sprendimas per 14 nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...