Byla 2VP-6243-1032/2019
Dėl baudos skyrimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rūta Zubrickaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. U., uždarajai akcinei bendrovei „L&D sprendimai“, uždarajai akcinei bendrovei „Devila“ dėl baudos skyrimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas antstolis Aleksandras Selezniovas kreipėsi į teismą, prašydamas suinteresuotam asmeniui J. U. už antstolio 2019 m. balandžio 8 d. patvarkymo Nr. S1d-40278 dėl transporto priemonės pristatymo reikalavimų nevykdymą taikyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsnio 2 dalyje numatytas poveikio priemones - skirti iki 300 Eur baudą už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo dieną.

5Teismas

konstatuoja:

6bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio Aleksandro Selezniovo žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0010/19/00227 pradėta vykdyti pagal 2019 m. sausio 16 d. Klaipėdos apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr.e2-11581-1030/2018 dėl 8350 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „L&D sprendimai“ išieškotojos UAB „Devila“ naudai (vykdomosios bylos lapas (toliau – vykd. b. l.) 1-2). Antstolis 2019 m. sausio 31 d. turto arešto aktu Nr. S1d-12736 areštavo skolininkei priklausantį turtą - transporto priemonę Chrysler Grand Voyager, valst. Nr. ( - ) unikalus identifikacinis Nr. - 7034403 VIN kodas – ( - ) bei įpareigojo skolininkę per 5 dienas nuo turto arešto akto gavimo dienos pristatyti areštuotą transporto priemonę apžiūrai arba raštu antstoliui nurodyti jos buvimo vietą, kartu pateikiant transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją, transporto priemonės nuotraukas (išorės, vidaus ir variklio) bei dokumentus, pagrindžiančius transporto priemonės vertę šiai dienai (vykd b. l. 36-37). 2019 m. balandžio 8 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. S1d-40278 dėl transporto priemonės pristatymo, kuriuo pakartotinai įpareigojo skolininkę UAB „L&D sprendimai“ per penkias darbo dienas nuo patvarkymo gavimo pristatyti antstoliui minėtą transporto priemonę apžiūrai arba raštu antstoliui nurodyti jos buvimo vietą, kartu pateikiant transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją, transporto priemonės nuotraukas (išorės, vidaus ir variklio) bei dokumentus, pagrindžiančius transporto priemonės vertę šiai dienai (vykd b. l. 40-41). Nurodytu patvarkymu antstolio nustatytų reikalavimų skolininkė neįvykdė, todėl antstolė kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo. Pakartotinis patvarkymas skolininkei išsiųstas registruotu paštu buvo išsiųstas vykdomajame dokumente ir juridinių asmenų registre nurodytu skolininkės buveinės adresu Minijos g. 43, Klaipėda, bei įmonės vadovui J. U. jo gyvenamosios vietos adresu Naujakiemio g. 13-137, Klaipėda, taip pat elektroniniu paštu: info@ldsprendimai.lt, tačiau registruotu paštu siųsti dokumentai grįžo neįteikti (v. b. l. 40-47).

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. CPK 604 straipsnyje numatyta, kad procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams šio kodekso VI dalyje numatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2019 m. sausio 31 d. turto arešto aktas, kuriuo skolininkė buvo įpareigota pristatyti areštuotas transporto priemones, buvo išsiųstas registruota pašto siunta skolininkės registruotu buveinės adresu. 2019 m. balandžio 8 d. patvarkymas, kuriuo skolininkė pakartotinai įpareigota pristatyti transporto priemones, buvo persiųstas registruota pašto siunta įmonės registracijos adresu, todėl vadovaujantis CPK 123 straipsnio 4 dalimi ir 604 straipsniu, konstatuotina, kad 2019 m. balandžio 8 d. patvarkymas Nr. S1d-40278 buvo įteiktas tinkamai.

8Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Antstolis vykdymo procese privalo būti aktyvus ir privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 634 straipsnio 2 dalis). Skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Už šiame straipsnyje nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki penkių šimtų eurų baudą arba nubausti areštu iki trisdešimt parų (Civilinio proceso kodekso 645 straipsnio 1, 3 dalys).

9Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenimis UAB „L&D sprendimai“ vadovas yra J. U. (vykd. b. l. 48-50).

10Vykdomojoje byloje Nr. 0010/19/00227 nėra duomenų, patvirtinančių 2019 m. balandžio 8 d. patvarkymas Nr. S1d-40278 reikalavimų įvykdymo.

11Vykdomosios bylos duomenimis skolininkė UAB „L&D sprendimai“ iki šios dienos antstolio reikalavimų neįvykdė, priežasčių, dėl kurių negali įvykdyti antstolio reikalavimo antstoliui nenurodė, vykdymo eiga nesidomėjo, su antstoliu nebendradarbiavo. Duomenų apie tai, kad patvarkyme nurodytas reikalavimas būtų įvykdytas, byloje nėra. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog UAB „L&D sprendimai“ vadovas J. U. nevykdė 2019 m. balandžio 8 d. antstolio pakartotinio patvarkymo Nr. S1d-40278 dėl transporto priemonės pristatymo, todėl antstolio pareiškimas dėl baudos skyrimo tenkintinas iš dalies, jam už antstolio reikalavimų nevykdymą skirtina bauda (CPK 585 straipsnio 2 dalis, 3 dalis). Skiriant baudą atsižvelgtina į išieškojimo dydį bei vadovaujamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnis), į antstolio reikalavimų pobūdį ir neįvykdymo laikotarpį bei vadovaujamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnis).

12Suinteresuotam asmeniui J. U. išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus (CPK 75 straipsnio 2 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 645 straipsniais, teismas

Nutarė

14pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo pareiškimą tenkinti iš dalies.

15Paskirti suinteresuotam asmeniui J. U. už antstolio Aleksandro Selezniovo 2019 m. balandžio 8 d. patvarkymo Nr. S1d-40278 dėl transporto priemonių pristatymo vykdomojoje byloje Nr. 0010/19/00227 nevykdymą 50 Eur dydžio baudą, ją išieškant valstybės naudai.

16Išaiškinti J. U., kad baudos sumokėjimas neatleidžia jo nuo pareigos vykdyti 2019 m. balandžio 8 d. patvarkyme Nr. S1d-40278 numatytus antstolio įpareigojimus ir kitus teisėtus antstolio reikalavimus.

17Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0010/19/00227 grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

18Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai