Byla 1S-323-190-2010
Dėl naujai paaiškejusiu aplinkybiu

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Vladislavas Lencikas, sekretoriaujant Eglei Matiukaitei Boboriko, dalyvaujant prokurorui Gintarui Pliopliui, gynejai advokatei Ingridai Maldeikienei, pareiškejui S. R., teismo posedyje išnagrinejes S. R. (toliau – Pareiškejas) skunda del Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2010 m. balandžio 21 d. nutarimo, kuriuo atsisakyta pradeti procesa del naujai paaiškejusiu aplinkybiu,

2n u s t a t e :

3Kauno apygardos teismo 2003 m. liepos 30 d. nuosprendžiu IAB „( - )“ (toliau IAB „( - )“) vadovai V. K. ir J. B. buvo nuteisti už jiems patiketo ir ju žinioje buvusio bendroves didelio turto iššvaistyma.

4Kauno apygardos prokuraturoje buvo gautas S. R. 2010-02-17 skundas, kuriuo buvo prašoma atlikti išsamu tyrima ir atnaujinti procesa baudžiamojoje byloje, kurioje priimtas 2003-07-30 nuosprendis tu asmenu atžvilgiu, kurie buvo susije su ( - ) kompanijos veikla.

5Kauno apygardos prokuraturos vyriausiasis prokuroras K. B. 2010-03-26 nutarimu skunda atmete.

6Lietuvos Respublikos generaline prokuratura 2010-04-21 nutarimu S. R. skunda atmete.

7Nesutikdamas su šiuo nutarimu, pareiškejas S. R. nurode, kad nagrinejant jo skunda nebuvo apklaustas nei jis, nei liudytojai, tyrimas buvo atliktas formaliai arba išvis neatliktas ir priimtas jam už akiu, liudytoju K. J. J. ir L. P. pateikti irodymai neištirti, nereaguota i pateiktus dokumentus, nesurašyti pirmines apklausos protokolai. Nesutinka su generalinio prokuroro 2010-04-21 nutarimu, kuriame teigiama, jog nera jokiu nauju faktiniu aplinkybiu, kurios nebutu buve žinomos prokuraturoje istatymu nustatyta tvarka priimant sprendimus del IAB „( - )“, asociacijos „( - )“, G. P. veiksmu. Prašo surengti posedi, kuriame butu galima išklausyti jo ir liudytoju bei generalinio prokuroro žodinius pasisakymus, tinkamai i juos atsikirsti, taip pat iškviesti i posedi liudytojus.

8Teigia, jog buvo nusiuntes medžiaga Generalinei prokuraturai, taciau prokuratura visiškai nesieme priemoniu ir neišsiaiškino kas buvo paskesnis savininkas „( - )“ poilsio namu, todel prašo teismo išreikalauti iš Registru centro pažyma apie „( - )“ savininku nuosavybes teisiu peremima. Teigia, jog viena Danu firma norejo pirkti UAB „( - )“ iš ( - )– IAB „( - )“, ko pasekoje butu atsiskaityta su IAB „( - )“ kreditoriais, taciau del A. Š., A.M. B. ir G. P. viešuju ir privaciuju interesu painiojimo ir ju tenkinimo dingo apie 140 mln. litu užsienio paskolu su valstybes garantija bei apie 80 mln. litu Lietuvos gyventoju indeliu. Faktai liudija, jog A.M. B. visas IAB „( - )“ akcijas pusvelciui pardave verslininkui B. L., kuris tapo savininku UAB „( - )“ su( - ). Atsidekodamas B. L. A.M. B. perleido „( - )“ viešbuti, o šis mineta viešbuti padovanojo K. B.. G. P. finansavo ( - ) A.M. B. partija, kuri atsidekodama išrinko ji valstybinio komercinio banko valdybos pirmininku. Teigia, jog minetiems faktams yra irodymai, liudytojai bei buve IAB „( - )“ indelininku kreditoriu atstovai: K. J. J. ir L. P., kurie sutinka teikti papildomus irodymus.

9Nurodo, jog 1995-11-09 Kauno m. apylinkes teismas civilineje byloje Nr. 2-7621/1995 priteise jam iš IAB „( - )“ 285 284,00 Lt negražintu indeliu. 1996-02-28 jam buvo išduotas vykdomasis raštas, kuris buvo pateiktas Kauno m. teismo antstoliu kontorai. Taciau 1998-02-27 IAB „( - )“ bankrotas pripažintas tyciniu.

10Mano, kad del netinkamos IAB „( - )“ veiklos priežiuros, kuria turejo užtikrinti valstybes institucijos tiek priimdamos atitinkamus teises aktus, tiek užtikrindamos realu tu aktu igyvendinima, jam buvo padaryta turtine žala, kuria sudaro negražinto indelio dydis – 283 278,60 Lt. CK 6.271 str. numato, kad žala, atsiradusia del valstybes valdžios instituciju neteisetu aktu, privalo atlyginti valstybe iš valstybes biudžeto. Žala, atsiradusia del savivaldybes valdžios instituciju neteisetu aktu, privalo atlyginti savivaldybe iš savivaldybes biudžeto.

11Pareiškejo nuomone, išvardytos aplinkybes patvirtina, kad LR generaline prokuratura, LR Seimas ir Kriminalines policijos nusikaltimu tyrimo tarnyba išsamiai žinojo apie neteiseta IAB „( - )“ veikla, nes joje dalyvavo ir nesieme jokiu konkreciu ir efektyviu priemoniu.

12Prašo ištirti ir ivertinti kodel LR generaline prokuratura nesiima atitinkamu priemoniu, kad butu tinkamai užtikrintas valstybes viešasis interesu gynimas, kodel saveikaudama Generaline prokuratura su Kauno apygardos prokuratura 2003-11-13 atšaukia apeliacini skunda, o prieš tai 1997-10-27 Kauno apygardos prokuraturos nutarimu prokuroras G. J. panaikino nutarimus pripažinti nukentejusiaisiais asmenis indelininkus IAB „( - )“.

13Prašo panaikinti LR generalinio prokuroro R. P. 2010-04-21 nutarima ir iškelti ieškini del jam padarytos žalos, praradus pinigus, investuotus i IAB „( - )“ ir atlyginti patirta moraline žala, kuria vertina 500 000 Lt.

14Teismo posedyje pareiškejas praše skunda tenkinti, prokuroras praše skunda atmesti.

15S. R. skundas atmestinas.

16Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras 2010 m. balandžio 21 d. nutarimu pagristai atsisake atnaujinti baudžiamaja byla Nr. 1-51/2003 (Kauno apygardos teismo 2003 m. liepos 30 d. nuosprendžiu nuteisti V. K. ir J. B.) pagal S. R. skunda. Teismas, nagrinejantis ši skunda, nenustate pagrindo pripažinti skundžiamame nutarime padarytas išvadas nepagristomis bei priimta sprendima neteisingu. Nutarime išsamiai ir visapusiškai aptarti nuteistojo skundo argumentai bei motyvuotai atmesti.

17S. R. nesutinka su skundžiamu 2010-04-21Nutarimu bei nurodo, kad nagrinejant jo skunda nebuvo apklaustas nei jis, nei liudytojai, kuriuos nurode pareiškejas, tai yra K.J. J. ir L. P., tyrimas atliktas formaliai ir priimtas jam už akiu, nebuvo ištirti visi pateikti irodymai.

18Šie skundo argumentai pripažintini nepagristais del sekanciu motyvu.

19S. R. pareiškimas nagrinejamas LR BPK XXXIII skyriuje nustatyta tvarka ( baudžiamosios bylos atnaujinimas del naujai paaiškejusiu aplinkybiu ). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 443 str. 1 d. isiteisejes teismo nuosprendis ar nutartis gali buti panaikinti del naujai paaiškejusiu aplinkybiu, nurodytu BPK 444 str. 1 d. 1-4 p. Pažymetina, jog pareiškime del naujai paaiškejusiu aplinkybiu turi buti nurodomos konkrecios BPK 444 str. 1 dalyje numatytos aplinkybes ir pridedami tai patvirtinantys dokumentai ( isiteisejes teismo nuosprendis, kuriuo nustatytos BPK 444 str. 1 d. 1-3 punktuose numatytos aplinkybes ir pan. ). Susipažines su pateikta medžiaga, teismas sprendžia, jog naujai paaiškejusiu faktiniu aplinkybiu, del kuriu galima butu panaikinti 2003 metu nuosprendi ir atnaujinti baudžiamaja byla nera. Baudžiamojo proceso kodekso normose ( 446 str., 447 str. ) nustatyta, kad kai naujai paaiškejusios aplinkybes baigiamos tirti ir yra pagrindas atnaujinti byla, prokuroras tyrimo medžiaga ir savo išvada perduoda Lietuvos Aukšciausiojo Teismo pirmininkui, o nerades pagrindo pradeti procesa del naujai paaiškejusiu aplinkybiu – priima nutarima atsisakyti pradeti procesa. Taciau butina pabrežti, jog baudžiamojo proceso istatymas išsamiai nereglamentuoja pareiškimu del naujai paaiškejusiu aplinkybiu nagrinejimo tvarkos ir nenumato prokuroro pareigos tokiu pareiškimu tyrimo eigoje privalomu pareiškejo bei liudytoju apklausu. Todel yra pagrindas manyti, kad istatymo leidejas pareiškimu del naujai paaiškejusiu aplinkybiu tyrimo metu pareiškejo ir liudytoju apklausas suteike prokuroru diskrecijai, kurie ir turi savo nuožiura nuspresti ar butina pareiškejo ir liudytoju apklausa, ar sprendimui del pareiškimo priimti pakanka pateiktu dokumentu. Skundžiamas 2010-04-21 nutarimas tvirtina, kad prokuroras ji prieme remiantis pateiktais rašytiniais dokumentais, kuriu prokuroro manymu jam pakako sprendimui priimti. Todel darytina išvada jis ir neapklause nei pareiškejo, nei liudytoju bei tuo teismo nagrinejancio skunda vertinimu nepažeide Baudžiamojo proceso istatymo. Be to, teismas sprendžia, jog atsižvelgiant i pridetos prie pareiškimo ir skundo del bylos atnaujinimo del naujai paaiškejusiu aplinkybiu medžiagos kieki, apimti bei tam tikru dokumentu prejudicine galia, prokuroras turejo galimybe neatlikus pareiškejo bei liudytoju apklausu priimti sprendima nagrinejamu klausimu.

20Skunde S. R. nurodo, kad Generaline prokuratura nesiaiškino ir nesieme priemoniu siekiant nustatyti kas buvo paskesnis savininkas „( - )“ poilsio namu bei desto savo samprotavimus del A.M. B., B. L. ir G. P., pareiškejo manymu, neteisetu veiksmu. Teismas pažymi, kad skundo rezoliucineje dalyje S. R. prašo iškelti ieškini del jam patirtos žalos, praradus pinigus investuotus i IAB „( - )“. Skunde nenurodyta ir teismo posedyje pareiškejas negalejo konkreciau patikslinti koki ryši turi Palangos poilsio namu „( - )““ privatizavimas su S. R. prašymu panaikinti skundžiama nutarima ir iškelti ieškini del jam padarytos žalos.

21Kaip matyti iš skundo, pareiškejas nesutinka su generalinio prokuroro 2010-04-21 nutarimu, jog nera jokiu nauju aplinkybiu, kurios nebutu buve žinomos, priimant sprendimus del IAB „( - )“, asociacijos„( - )“, G. P. veiksmu. Pažymetina, kad generalineje prokuraturoje jau buvo tirtos aplinkybes, susijusios su IAB „( - )“, asociacijos„( - )“, G. P. veiksmu pagal K.J. J. skunda. Generalinio prokuroro 2007-04-16 nutarimu buvo atsisakyta pradeti ikiteismini tyrima, o Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gegužes 24 d. nutartimi pripažino ši generalinio prokuroro sprendima teisetu ir pagristu. Susipažinus su skundo nagrinejimui pateikta medžiaga, nustatyta, jog šiuo metu nera jokiu isiteisejusiu nuosprendžiu, kuriais butu nustatytas liudytoju, nukentejusiojo parodymu, kitu irodymu, kuriais paremtas nuosprendis ar nutartis, netikrumas, taip pat teiseju ar ikiteisminio tyrimo pareigunu nusikalstamas piktnaudžiavimas. Nenustatytos ir kitos aplinkybes, numatytos BPK 444 str. 1 d. 4 p., todel, kaip pagristai nurodyta skundžiamame prokuroro nutarime, nera jokio pagrindo pradeti procesa del naujai paaiškejusiu aplinkybiu.

22Be to, atkreiptinas demesys, kad pareiškima del naujai paaiškejusiu aplinkybiu prokurorui gali paduoti nuteistasis, išteisintasis, ju gynejai ir atstovai pagal istatyma, nukentejusysis, civilinis ieškovas, civilinis atsakovas ir ju atstovai. Tuo tarpu pareiškejas S. R., kaip nustatyta, nera baudžiamojoje byloje Nr.1-5/2003 (ikiteisminis tyrimas Nr. 20-1-332-95) BPK 446 str. 1 d. nurodytas proceso dalyvis, kuris turi teise paduoti pareiškima del baudžiamosios bylos atnaujinimo, paaiškejus naujoms aplinkybems.

23Skundu pareiškejas prašo išaiškinti, kodel Kauno apygardos prokuraturos prokuroras G. J. 1997-10-27 nutarimu panaikino nutarimus pripažinti nukentejusiais asmenis indelininkus IAB „( - )“. Pažymetina, kad tokio sprendimo motyvai buvo išsamiai paaiškinti pareiškejo minimame 1997-10-27 nutarime bei pakartotinai prokuroro K. B. 2010-03-26 rašte, kuriuose aiškiai nurodyta, jog IAB „( - )“ indelininkams padaryta materialine žala ir pareikšti civiliniai ieškiniai buvo nagrinejami civilinio proceso tvarka investicines akcines bendroves „( - )“ bankroto byloje Vilniaus apygardos teisme. Del šios priežasties ir buvo panaikinti nutarimai pripažinti indelininkus nukentejusiaisiais, o civiliniai ieškiniai baudžiamojoje byloje nenagrineti.

24Skunde pareiškejas nurodo, kad del netinkamos IAB „( - )“ veiklos priežiuros, kuria privalejo užtikrinti valstybes institucijos, jam buvo padaryta turtine žala, kuria sudaro negražintas indelis – 283 278,60 Lt. Skundu prašo iškelti ieškini del jam padarytos žalos, praradus pinigus, investuotus i IAB „( - )“ ir atlyginti moraline žala. Toks prašymas nepagristas. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 1995-07-21 nutartimi buvo iškelta bankroto byla IAB „( - )“, kuri buvo baigta Vilniaus apygardos teismo 2004-12-23 nutartimi. Šioje byloje buvo išsprestas bendroves kreditoriu pareikštu turtiniu reikalavimu pagristumas ir dydžio klausimas. Be to, pats pareiškejas skunde neneige to, kad Kauno m. apylinkes teismas 1995 m. lapkricio 9 d. sprendimu civilineje byloje Nr. 2-7621/1995 jau buvo priteises jo naudai iš IAB „( - )“ 285 284,80 Lt negražinto indelio. Be to, teismas nagrinejantis skunda atkreipia demesi i 2006-05-25 Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartyje civilineje byloje Nr.3K-7-266/2006 pateikta išaiškinima, jog ta aplinkybe, kad indelininkai ( ir pareiškejas ) baudžiamojoje byloje Nr. 1-5-2003 nera pripažinti nukentejusiais, neatima iš ju teises patirtos žalos atlyginimo klausima spresti civilinio proceso tvarka ( nutartis prideta prie medžiagos ). Todel ir S. R. del jam padarytos žalos gali savarankiškai kreiptis civilines teisenos tvarka.

25Taigi, prašymas iškelti pareiškejui civilini ieškini negali buti pagrindu baudžiamosios bylos Nr. 1-5/2003 atnaujinimui visu pirma del to, kad bendroves „( - )“ kreditoriu pareikštu ieškiniu klausimas jau yra išsprestas civilinio proceso tvarka. Antra, kaip jau mineta, pareiškejas S. R. nera BPK 446 str. 1 d. nurodytas proceso dalyvis, kuris turi teise paduoti pareiškima del baudžiamosios bylos atnaujinimo.

26Atsižvelgiant i išdestyta, teismas patvirtina Generalinio prokuroro išvada, kad del nuteistojo S. R. skundo nera pagrindo atnaujinti baudžiamaja byla del naujai paaiškejusiu aplinkybiu ar iškelti ieškini del turtines ir moralines žalos atlyginimo, todel, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 447 str. 2 d.,

Nutarė

27Pareiškejo S. R. skunda atmesti.

28Nutartis per 7 dienas nuo jos priemimo gali buti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teisma.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Vladislavas... 2. n u s t a t e :... 3. Kauno apygardos teismo 2003 m. liepos 30 d. nuosprendžiu IAB „( - )“... 4. Kauno apygardos prokuraturoje buvo gautas S. R. 2010-02-17... 5. Kauno apygardos prokuraturos vyriausiasis prokuroras K. B.... 6. Lietuvos Respublikos generaline prokuratura 2010-04-21 nutarimu 7. Nesutikdamas su šiuo nutarimu, pareiškejas S. R. nurode,... 8. Teigia, jog buvo nusiuntes medžiaga Generalinei prokuraturai, taciau... 9. Nurodo, jog 1995-11-09 Kauno m. apylinkes teismas civilineje byloje Nr.... 10. Mano, kad del netinkamos IAB „( - )“ veiklos priežiuros, kuria turejo... 11. Pareiškejo nuomone, išvardytos aplinkybes patvirtina, kad LR generaline... 12. Prašo ištirti ir ivertinti kodel LR generaline prokuratura nesiima atitinkamu... 13. Prašo panaikinti LR generalinio prokuroro R. P.... 14. Teismo posedyje pareiškejas praše skunda tenkinti, prokuroras praše skunda... 15. S. R. skundas atmestinas.... 16. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras 2010 m. balandžio 21 d. nutarimu... 17. S. R. nesutinka su skundžiamu 2010-04-21Nutarimu bei... 18. Šie skundo argumentai pripažintini nepagristais del sekanciu motyvu.... 19. S. R. pareiškimas nagrinejamas LR BPK XXXIII skyriuje... 20. Skunde S. R. nurodo, kad Generaline prokuratura... 21. Kaip matyti iš skundo, pareiškejas nesutinka su generalinio prokuroro... 22. Be to, atkreiptinas demesys, kad pareiškima del naujai paaiškejusiu... 23. Skundu pareiškejas prašo išaiškinti, kodel Kauno apygardos prokuraturos... 24. Skunde pareiškejas nurodo, kad del netinkamos IAB „( - )“ veiklos... 25. Taigi, prašymas iškelti pareiškejui civilini ieškini negali buti pagrindu... 26. Atsižvelgiant i išdestyta, teismas patvirtina Generalinio prokuroro išvada,... 27. Pareiškejo S. R. skunda atmesti.... 28. Nutartis per 7 dienas nuo jos priemimo gali buti skundžiama Lietuvos...