Byla I-1425-362/2014
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Arvydas Martinavičius, sekretoriaujant Daliai Semaškaitei, nedalyvaujant pareiškėjo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovui, nedalyvaujant atsakovams V. A., V. A.,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovams V. A., V. A. dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau tekste ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš atsakovų V. A., V. A. 731,50 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už 2008 – 2013 metus.

5Pareiškėjas teismui pateiktame skunde nurodė, kad UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ yra Telšių, Plungės, Mažeikių rajonų ir Rietavo savivaldybių įsteigtas regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, kuriam pavesta rinkti, administruoti bei išieškoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje. Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, nekilnojamojo turto objektą, esantį Ventos 77-20, Mažeikiai, nuosavybės teise po ½ valdo atsakovai V. A., V. A..

6LR atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 3 d. 3 p. nustato, jog komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius gali pateikti savivaldybės institucijai įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą dydžio apskaičiavimą ir ją rinkti. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-06-28 sprendimu Nr. T1-patvirtintų Mažeikių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų (toliau – vietinės rinkliavos nuostatai) 24 p. nustato, kad pareiškėjas apskaičiuoja vietinės rinkliavos dydį, 45 p. – kad pareiškėjas administruoja vietinės rinkliavos surinkimą, o 59 p. - kad pareiškėjas vykdo vietinės rinkliavos išieškojimą iš vietinės rinkliavos mokėtojų. Pareiškėjas yra Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje vietinę rinkliavą administruojantis subjektas, kontroliuojantis vietinės rinkliavos mokėjimą, vykdantis jos apskaitą bei kitas procedūras, reikalingas vietinei rinkliavai administruoti, įskaitant ir kreipimąsi į teismą dėl nesumokėtų vietinių rinkliavų išieškojimo.

7LR atliekų tvarkymo įstatymo 30 1 str. 2 d. numatyta, jog nekilnojamojo turto objektų savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą. Vietinės rinkliavos nuostatai nustato, kad vietinės rinkliavos mokėtojai yra komunalinių atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje (6 p.), vietinės rinkliavos dydis nustatomas visiems komunalinių atliekų turėtojams, fiziniams ir juridiniams asmenims, valdantiems, naudojantiems ir disponuojantiems nekilnojamąjį turtą (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje (34 p.). Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2007-12-28 sprendimu Nr. T1-391 patvirtintos Mažeikių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės nustato, kad vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai (individualių namų ir butų savininkai) arba juridiniai (negyvenamųjų patalpų, pastatų, komercinių patalpų ir kt. savininkai) asmenys (4.11. p.), vietinės rinkliavos mokėtojas fizinis asmuo privalo sumokėti rinkliavą už visus jam nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame plote gyvenančius asmenis (komunalinių atliekų turėtojus – 30 p.).

8Vietinės rinkliavos nuostatų 31 p. yra nustatyta, jog vietinės rinkliavos dydis atliekų turėtojams už komunalinių atliekų tvarkymą nustatomas ir patvirtinamas litais be centų už vienus metus, t.y. vietinė rinkliava nustatoma bei privalo būti mokama pagal ataskaitinį laikotarpį už kiekvienus kalendorinius metus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014-01-28 nutartyje administracinėje byloje Nr. A 556 - 334/2014 konstatavo, kad „vien aplinkybė, jog atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo yra laikytinas vietinės rinkliavos mokėtoju pagal savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo nustatyta rinkliava, ir (ar) rinkliavos nuostatus, suponuoja šio asmens pareigą nustatyta tvarka ir terminais mokėti atitinkamo dydžio vietinę rinkliavą. Vietinės rinkliavos mokėtojas neturi diskrecijos pasirinkti, ar vykdyti šią pareigą, ar ne, nuo pareigos mokėti vietinę rinkliavą vykdymo jis gali būti atleistas tik atitinkamų norminių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka“. Atsakovė dėl pareiškėjui nežinomų priežasčių yra nesumokėjusi metinės vietinės rinkliavos už 2008 – 2013 metus ir bendra atsakovės nepriemoka skundo padavimo dieną sudaro 731,50 Lt.

9Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Mažeikių rajone privaloma vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvesta nuo 2008-01-01. Mažeikių rajono savivaldybės taryba 2007-12-28 sprendimu Nr. T1-391 patvirtino Mažeikių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles, kurių 8 p. pavedė pareiškėjui rinkliavos administravimą, o 4.11. p. nurodė, kad rinkliavos mokėtojai yra fiziniai (individualių namų ar butų savininkai) arba juridiniai (negyvenamųjų patalpų, pastatų, komercinių patalpų ir kt. savininkai) asmenys, kurių veikloje susidaro komunalinės atliekos. Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis 2007-03-08 sprendimu Nr. T1-48, o vėliau 2013-06-28 sprendimu Nr. T1-189 patvirtintais Mažeikių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų atliekų tvarkymą nuostatais.

10Pareiškėjo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jam pranešta tinkamai, teismo šaukimu.

11Atsakovai V. A., V. A. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešant specialiame interneto puslapyje.

12Pareiškėjo prašymas tenkintinas iš dalies.

13Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad atsakovai V. A., V. A. yra Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objekto savininkai, t.y. nuosavybės teise po ½ valdo butą, esantį Ventos 77-20, Mažeikių m., todėl pagal nuostatų 6 p., 53 p., 68.1. p. privalo mokėti nustatytą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Iš pareiškėjo pateiktos pažymos matyti, kad atsakovų vietinės rinkliavos įsiskolinimas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 2008-01-01 d. iki 2013-12-31 yra 731,50 Lt. Pagal Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovams vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (Civilinio kodekso 6.59 str.). Pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įteisinta Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d., 11 str. 1 d. 8 p., 12 str. 2 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 d. bei Nuostatų pagrindu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis vienodą teisės taikymo praktiką šios kategorijos bylose, yra nurodęs, jog rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis, vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu), vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, tvarkomas savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje (administracinė byla Nr. A525-471/2010). Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas neturi teisinio pagrindo netenkinti pareiškėjo reikalavimo dėl vietinės rinkliavos iš atsakovų priteisimo.

14Tačiau pareiškėjas prašo iš atsakovų priteisti rinkliavos mokestį už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Mokesčių teisiniuose santykiuose senaties terminai, per kuriuos gali būti išieškomi mokesčiai (tame tarpe rinkliavos ir kiti privalomi mokėjimai) paprastai yra nustatomi arba konkretaus mokesčio mokėjimo klausimus reglamentuojančiame teisės akte, arba Mokesčių administravimo įstatyme, kuris konkretaus mokesčio mokėjimo klausimus reglamentuojančio teisės akto atžvilgiu yra bendroji teisės norma, t. y., šios teisės normos tarpusavyje sąveikauja, kaip specialioji ir bendroji teisės normos. Rinkliavų įstatyme nuostatų dėl senaties terminų nėra įtvirtinta, todėl šiam klausimui spręsti turi būti vadovaujamasi Mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis. Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 107 str. 1 d. nustatyta, kad mokesčio ir su juo susijusių sumų priverstinio išieškojimo senaties terminas yra 5 metai, o pagal 107 str. 2 d., mokesčio priverstinio išieškojimo senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės priverstinai išieškoti mokestį atsiradimo dienos. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas teismų praktiką (LVAT 2012-09-27 nutartis administracinėje byloje Nr. A-438-2346/2012).

15Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai numato, kad administratorius parengia ir kiekvienais metais iki vasario 28 d. teikia kiekvienam rinkliavos mokėtojui nustatytos formos mokėjimo pranešimą apie mokėjimo laikotarpiu jam taikomą vietinės rinkliavos dydį. Mokėjimo pranešime nurodyta vietinės rinkliavos suma sumokama mokėtojo pasirinkimu už mokėjimo pranešime nurodytą laikotarpį (metus, pusmetį ar pirmąjį ketvirtį) per 15 kalendorinių dienų nuo mokėjimo pranešimo gavimo dienos. Rinkliavos mokėtojas, pasirinkęs mokėti dalį rinkliavos, sumas privalo sumokėti: iki kovo 15 d. – už pirmąjį ketvirtį, iki birželio 15 d. – už antrąjį ketvirtį, iki rugsėjo 15 d. – už trečiąjį ketvirtį ir iki gruodžio 15 d. – už ketvirtąjį ketvirtį. Taigi teisė priverstinai išieškoti vietinės rinkliavos mokestį pareiškėjui atsiranda jau pasibaigus einamųjų kalendorinių metų pirmajam ketvirčiui, jeigu mokėtojas nesumoka rinkliavos sumos nei už visus metus, nei už pirmąjį ketvirtį, nei už pirmąjį pusmetį arba pasibaigus antrajam pusmečiui, jeigu mokėtojas nesumoka už antrąjį pusmetį. Iš pareiškėjo pateiktos pažymos apie vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėjimo matosi, kad atsakovai nesumokėjo rinkliavos už 2008 m., kurią pagal Nuostatų reikalavimus turėjo sumokėti vėliausiai iki 2008-12-31, todėl teisė priverstinai išieškoti šį mokestį pareiškėjui atsirado jau 2009 m. sausio 1 d. bei prasidėjo priverstinio rinkliavos išieškojimo senaties termino skaičiavimas, o penkeri metai baigėsi 2013-12-31. Pareiškėjas į teismą kreipėsi tik 2014 m. kovo mėn., taigi vietinės rinkliavos skolos išieškojimui už 2008 m. yra pasibaigęs priverstinio išieškojimo senaties terminas, todėl prašymas šioje dalyje atmetamas.

16Atsižvelgus į aukščiau nurodytą teisinį vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą reglamentavimą bei įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, daroma išvada, kad pareiškėjo reikalavimas priteisti iš atsakovų per laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2013-12-31 susidariusį rinkliavos įsiskolinimą, viso 616,50 Lt, priteisiant po 308,25 Lt iš kiekvieno atsakovo, yra pagrįstas ir teisėtas, todėl tenkinamas.

17Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

18Pareiškėjo prašymą tenkinti iš dalies.

19Priteisti pareiškėjui UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ iš atsakovės V. A. 308,25 Lt (trys šimtai aštuoni 50 ct), ir iš atsakovo V. A. 308,25 Lt (trys šimtai aštuoni 50 ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2013-12-31.

20Likusioje dalyje prašymą atmesti.

21Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Arvydas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Telšių regiono... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėjas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau... 5. Pareiškėjas teismui pateiktame skunde nurodė, kad UAB „Telšių regiono... 6. LR atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 3 d. 3 p. nustato, jog komunalinių... 7. LR atliekų tvarkymo įstatymo 30 1 str. 2 d. numatyta, jog nekilnojamojo turto... 8. Vietinės rinkliavos nuostatų 31 p. yra nustatyta, jog vietinės rinkliavos... 9. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad... 10. Pareiškėjo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovas į... 11. Atsakovai V. A., V. A. į teismo... 12. Pareiškėjo prašymas tenkintinas iš dalies.... 13. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad atsakovai V. A.,... 14. Tačiau pareiškėjas prašo iš atsakovų priteisti rinkliavos mokestį už... 15. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą... 16. Atsižvelgus į aukščiau nurodytą teisinį vietinės rinkliavos už... 17. Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių... 18. Pareiškėjo prašymą tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti pareiškėjui UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“... 20. Likusioje dalyje prašymą atmesti.... 21. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...