Byla AS-822-605-11
Dėl įsakymo dalies, sprendimų, raštų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „ŽVC“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „ŽVC“ skundą atsakovams Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl įsakymo dalies, sprendimų, raštų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2I.

3pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „ŽVC“ (toliau – ir UAB „ŽVC“; pareiškėjas; bendrovė) su skundais kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-03-05 įsakymo Nr. 4-170 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ekonomikos augimo veiksmų programą, skyrimo“ 9 punktą, kuriuo paskirtas finansavimas mokslinės-gamybinės AB „Precizika“ projekto „Industrinė technologinė linija naujos kartos saulės elementų modulių gamybai (MODLINE)“ (toliau – ir Projektas) kapitalo formavimo išlaidoms iki 10 068 103,00 Lt padengti iš Europos Sąjungos (toliau – ir ES) Europos regioninės plėtros fondo specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos; 2) panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) 2010-12-02 sprendimą (raštą) Nr. (24.13-02)-5K-1023477-5K-1023642)-6K-1010786, kuriuo atsisakyta siūlyti nutraukti sutartį dėl AB „Precizika“ Projekto finansavimo; 3) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Departamentas) 2010-10-11 raštą Nr. VR-1.7-1683 (toliau – 2010-10-11 Departamento sprendimas), kuriame nurodyta, kad AB „Precizika“ nereikia atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūrų tam, kad žemės sklype, esančiame Žirmūnų g. 139, Vilniuje, kurio unikalus Nr. 0101-0018-0035 (toliau – Sklypas), įrengti industrinę technologinę liniją saulės elementų modulių gamybai pagal Projektą, taip pat panaikinti ir Departamento 2010-11-16 raštą Nr. VR-1.7-1887 (toliau – ir 2010-11-16 Departamento raštas) bei 2010-11-05 raštą Nr. VR-1.7-1833 (toliau – 2010-11-05 Departamento raštas); 4) įpareigoti Departamentą teisės aktų nustatyta tvarka atlikti atranką dėl PAV procedūrų taikymo AB „Precizika“ planuojamai įrengti industrinei technologinei linijai – saulės elementų modulių gamybai – pagal Projektą.

42011-05-12 pareiškėjas teismui pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę: laikinai, iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, sustabdyti Departamento 2010-10-11 sprendimo Nr. VR-1.7-1683, 2010-11-05 sprendimo Nr. VR-1.7-1883 ir 2010-11-16 sprendimo Nr. VR-1.7-1887 (toliau – ir Sprendimai) galiojimą. Prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo pareiškėjas motyvavo tuo, jog šiuo metu egzistuoja visos sąlygos, kurių nebuvimu remdamasis Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-01-28 nutartimi panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-12-27 nutartimi pritaikytą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Nurodė, kad MG AB „Precizika“ jau yra pradėjusi vykdyti ūkinę veiklą pagal Projektą ir pagal Finansavimo ir administravimo sutartį turi jį užbaigti iki 2011-12-31. Faktą, jog MG AB „Precizika“ jau vykdo ūkinę veiklą, pareiškėjo teigimu, patvirtina tai, kad 2011-02-01 MG AB „Precizika“ Projekto finansavimui jau yra išmokėta 2 573 026,51 Lt paramos suma. Nurodė, jog dėl Departamento Sprendimų pareiškėjui jau kilo neigiamos pasekmės, t. y. pareiškėjas patyrė materialinių nuostolių, prarado žmogiškų išteklių. Taip pat pažymėjo, kad neigiamų pasekmių pareiškėjui atsiradimas kelia tolesnių ginčų tikimybę. Mano, jog teismui konstatavus, jog parama šiai bendrovei skirta neteisėtai, atsirastų didelių nuostolių visuomenei ir pasunkėtų sprendimo įvykdymas. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 13 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo atmetė.

5Dėl 2011-05-13 Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties pareiškėjas 2011-05-25 teismui pateikė atskirąjį skundą.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 6 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą, kaip paduotą praleidus atskirojo skundo padavimo terminą. Teismas pažymėjo, kad skundžiama (2011-05-13) nutartis pareiškėjui buvo išsiųsta 2011-05-16, o atskirasis skundas dėl šios nutarties panaikinimo teismui pateiktas praėjus daugiau nei septynios dienoms po nutarties išsiuntimo – 2011-05-25. Pažymėjo, kad įrodymai, kada pareiškėjas gavo skundžiamos nutarties nuorašą, teismui nepateikti, taip pat pareiškėjas neprašė atnaujinti praleisto termino. Teismas pažymėjo, kad nauji šalių prašymai, vadovaujantis ABTĮ 82 straipsnio 6 dalimi, išsprendžiami prieš baigiant bylos nagrinėjimą iš esmės. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju administracinė byla iš esmės išnagrinėta 2011-05-25 teismo posėdyje dalyvaujant pareiškėjo atstovui, kuris pasirašytinai buvo informuotas, kad sprendimas bus skelbiamas 2011-06-06. Taigi, pirmosios instancijos teismo nuomone, pareiškėjas ne tik praleido įstatymo nustatytą terminą, bet ir neturėjo teisės šioje proceso stadijoje apskritai teikti tokio prašymo.

7III.

8Pareiškėjas UAB „ŽVC“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-06-06 nutartį ir atskirojo skundo dėl 2011-05-13 nutarties priėmimo klausimą išspręsti iš esmės.

9Atskirajame skunde nurodė, kad skundžiamą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-05-13 nutartį pareiškėjas gavo 2011-05-19 (prideda voko, kuriuo buvo siųsta nutartis, kopiją), o atskirąjį skundą dėl 2011-05-13 nutarties teismui išsiuntė 2011-05-25, t. y. nepraleidęs įstatyme nustatyto termino. Pažymi, kad atsisakymas priimti atskirąjį skundą negali būti siejamas su bylos išsprendimu pirmojoje instancijoje, nes toks pirmosios instancijos teismo sprendimas įsiteisėja po 14 dienų. Kadangi minėtas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-06-06 sprendimas nėra įsiteisėjęs, nėra jokių procesinių apribojimų atskirojo skundo teikimui.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV.

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Skundžiama 2011-06-06 nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl 2011-05-13 nutarties, pažymėjęs du motyvus: 1) pareiškėjas praleido terminą; 2) pareiškėjas iš esmės neturi teisės tokį skundą pateikti.

14Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 149 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui šio įstatymo nustatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. ABTĮ 71 straipsnio 4 dalis reglamentuoja, kad dėl teismo nutarčių reikalavimo užtikrinimo klausimais gali būti duodamas atskirasis skundas. Sistemiškai vertinant paminėtas teisės normas darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas turėjo teisę pasinaudoti įstatyme nustatyta galimybe 2011-05-13 nutartį (kuria išspręstas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimas) skųsti atskiruoju skundu.

15Atskirųjų skundų dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių padavimo tvarka įtvirtinta ABTĮ 149 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 2 dalį atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, ne vėliau kaip per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo. ABTĮ 149 straipsnio 3 dalies nuostata numato, kad jeigu skundžiama nutartis, įstatymo nustatyta tvarka priimta nagrinėjant bylą šalims nedalyvaujant, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad ši įstatymo norma yra taikytina tais atvejais, kai atitinkami klausimai teismo sprendžiami rašytinio proceso tvarka, šalių nekviečiant, jų pranešimais ar šaukimais apie teismo posėdžio vietą ir datą neinformuojant (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-179/2008, 2008 m. rugsėjo 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261–507/2008). ABTĮ nenustato jokių atskirojo skundo pateikimo apribojimų, susieto su neįsiteisėjusio sprendimo byloje priėmimu ar paskelbimu, todėl, nustačius, kad atskirasis skundas, atitinkantis ABTĮ keliamus bendruosius atskirojo skundo reikalavimu, bei pateiktas nepraleidus įstatyme nustatyto termino, turi būti priimtas nagrinėjimui. Nagrinėjamu atveju svarbu įvertinti, ar atskirasis skundas atitiko jo turiniui bei formai keliamus reikalavimus (ABTĮ 130, 148 straipsniai) ir ar jis pateiktas nepraleidus įstatyme nustatyto termino.

16Nustatyta, kad 2011-05-13 nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, šalims nedalyvaujant (t. 2, b. l. 97). Atsižvelgiant į paminėtas įstatymo nuostatas atskirasis skundas dėl 2011-05-13 nutarties per septynias dienas nuo jos įteikimo šaliai gali būti pateikiamas per Vilniaus apygardos administracinį teismą. Vertinant, ar jis pateiktas nepraleidus termino, būtina nustatyti, kada pareiškėjui buvo įteiktas nutarties nuorašas. Kaip matyti iš pašto įstaigos spaudo ant voko, kuriuo buvo siųstas atskirasis skundas dėl 2011-05-13 nutarties (t. 2, b. l. 140), pašto įstaigai siunta įteikta 2011-05-25. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, nustatinėdamas atskirojo skundo įteikimo teismui datą, nevertino visų reikšmingų aplinkybių, o nutarties nuorašo gavimo datą siejo išimtinai su nutarties nuorašo išsiuntimo data. Be to, kolegija atkreipia dėmesį, kad aplinkybę, kad registruota siunta siųstas atskirasis skundas pašto įstaigai įteiktas 2011-05-25, įrodo ir prie atskirojo skundo dėl 2011-06-06 nutarties pridėta pašto įstaigos kvito kopija (t. 2, b. l. 158). Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad atskirasis skundas dėl 2011-05-13 nutarties pateiktas nepraleidus įstatymo nustatyto termino.

17Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pareiškėjo atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-06-06 nutarties yra tenkintinas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-06-06 nutartis naikintina, perduodant pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti pareiškėjo atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-05-13 nutarties priėmimo klausimą.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „ŽVC“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 6 d. nutartį panaikinti ir perduoti pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti pareiškėjo atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 13 d. nutarties priėmimo klausimą.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai