Byla 2S-1065-260/2014
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų L. B. ir D. B. skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartiescivilinėje byloje Nr.2-361-962/2014 pagalpareiškėjų L. B. ir D. B. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, ir

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Pareiškėjai prašymu (b.l. 2–5) kreipėsi į teismą prašydami nutraukti santuoką, sudarytą 2001 m. spalio 1 d. tarp L. B. ir D. B., įregistruotą Prienų rajono civilinėsmetrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. (duomenys neskelbtini), abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

42014 m. vasario 19 d. nutartimi (b.l. 49–50) teismas nustatė pareiškėjams terminą prašymo trūkumams pašalinti.

5Pareiškėjai, šalindami teismo nustatytus trūkumus, pateikė teismui patikslintą prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (b.l. 71–75).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Prienų rajono apylinkės teismas 2014 m. kovo 4 d. nutartimi (b.l. 88–89) nustatė pareiškėjams L. B. ir D. B. papildomą 10 dienų terminą naujai paaiškėjusiems prašymo dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu trūkumams pašalinti. Teismas nurodė, kad pareiškėjų kreditoriai yra AB DNB bankas, 2007 m. spalio 10 d. kreditavimo sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) pagrindu suteikusi pareiškėjams kreditą šeimos gyvenamajai patalpai įsigyti, ir UAB „Būsto paskolų draudimas“, 2009 m. rugpjūčio 19 d. mokėjimų draudimo susitarimu laikinai perėmusi sutuoktiniams priklausančių įmokų ir palūkanų mokėjimo pagal pirmiau nurodytą kreditavimo sutartį prievolę. Teismas nurodė, kad pareiškėjai tiek pradinėje, tiek ir patikslintoje santuokos nutraukimo pasekmių sutartyse nėranurodę visų kreditorių, kadangi pradinėje sutartyje pareiškėjai nebuvo aptarę prievolių UAB „Būsto paskolų draudimas“, o patikslintoje sutartyje - prievolių kreditorei AB DNB bankui įvykdymo. Teismas pažymėjo, kad teisme buvo gautas kreditorės AB DNB banko pranešimas, kuriame nurodyta, kad pareiškėjai po santuokos nutraukimo likusius įsipareigojimus pagal su banku sudarytą kreditavimo sutartį vykdytų solidariai, nekeičiant minėtos sutarties sąlygų. Teismas įpareigojo pareiškėjus pateikti patikslintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje būtų nurodyti visi kreditoriniai įsipareigojimai ir susitarimas dėl jų įvykdymo, nebūtų keičiamos kredito sutarties sąlygos.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Pareiškėjai atskiruoju skundu (b.l. 98–99) prašopanaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartį ir pareiškimo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirajame skunde teigiama, kad teismasnepagrįstai nurodė, kad patikslintoje santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje nėra aptartas prievolių įvykdymas AB DNB bankui. Kadangi su šia kreditore yra atsiskaityta visiškai, ką patvirtina ir UAB „Būsto paskolų draudimas“ atsiliepime nurodytos aplinkybės, ji tikslingai nebuvo įtraukta į patikslintą santuokos nutraukimo pasekmių sutartį. Visos pareiškėjų prievolės bankui išmokėjus draudimo išmoką buvo perleistos UAB „Būsto paskolų draudimas“, todėl AB DNB bankas nelaikytina pareiškėjų kreditore.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas.Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatė.

12Byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas pareiškėjams nustatė terminą prašymo dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių trūkumams pašalinti, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas, dėl kurio apeliacinės instancijos teismas ir pasisako.

13Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kurios nuostatos įtvirtina teisę kreiptis į teismą, nėra nustatyta konkreti šios teisės įgyvendinimo tvarka. Šią tvarką, siekiant įgyvendinti visų asmenų lygią teisę naudotis teismine gynyba, tai pat proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir kitus principus, įstatymų leidėjas yra nustatęs CPK ir kituose įstatymuose. Įstatymų leidėjas, siekdamas vienodai užtikrinti visiems asmenims teisę į teisminę gynybą, nustatė minimalius kreipimosi į teismą reikalavimus (dokumentų formos ir turinio prasme), kurių nesilaikant gali būti nustatytas terminas procesinio dokumento trūkumams pašalinti. Teismo nutartimi nustatytu terminu nurodytų trūkumų nepašalinus, procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.). Taigi asmuo, siekiantis įgyvendinti teisę kreiptis į teismą, privalo įvykdyti pareigas, susijusias su tinkamu procesinio dokumento įforminimu. Bendrieji procesinių dokumentų ir jų priedų formai ir turiniui keliami reikalavimai išvardyti CPK 111 ir 114 straipsniuose. Be nurodytų straipsnių, kituose CPK ar kitų įstatymų straipsniuose gali būti numatyti tam tikri papildomi, specialūs konkrečių procesinių dokumentų turiniui ar formai keliami reikalavimai. Nesilaikant šių specialių reikalavimų, teismas turi teisę naudotis trūkumų šalinimo institutu. Kadangi procesinių dokumentų turiniui ir formai keliami reikalavimai priskiriami prie tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, jau sprendžiant procesinio dokumento priėmimo klausimą ir nustačius jo trūkumus, teismas turi teisę nustatyti terminą jiems pašalinti (CPK 115 str. 2 d.). Tokių reikalavimų nustatymas nėra savitikslis. Teismų praktikoje pripažįstama, kad procesinio dokumento trūkumų šalinimo institutas turi būti naudojamas ne tam, kad būtų kliudoma asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimui, tačiau siekiant užtikrinti koncentruotą ir ekonomišką teismo procesą. Teismas procesinio dokumento priėmimo metuexofficio turi patikrinti teisės kreiptis į teismą prielaidų bei tinkamo įgyvendinimo sąlygų buvimą ar nebuvimą.

14Kaip jau buvo nurodyta, be bendrųjų procesiniams dokumentams keliamų formos ir turinio reikalavimų, atskirais atvejais procesiniams dokumentams gali būti nustatyti papildomi, specialūs turiniui ar formai keliami reikalavimai. Vienas iš tokių atvejų yra numatytas CPK 539 straipsnyje, kuriame reglamentuojamas prašymo dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu turinys. Minėtas prašymas turi atitikti ne tik bendruosius procesiniams dokumentams keliamus formos ir turinio reikalavimus, taip pat ieškinio turiniui keliamus reikalavimus (CPK 135 str.), bet jame be kitų duomenų turi būti nurodyti ir duomenys apie sutuoktinių ar vieno iš jų kreditorius ir nurodymas, kad pareiškėjas yra pranešęs jam žinomiems kreditoriams apie bylos iškėlimą. Pareiga informuoti bendrus sutuoktinių ar vieno iš jų kreditorius apie bylos dėl santuokos nutraukimo iškėlimą yra įtvirtinta ir CK 3.126 str. 2 d. Minėtos nuostatos yra skirtos kreditorių teisių apsaugai, t. y. tam, kad sutuoktinių kreditoriai dalyvautų skolininkų santuokos nutraukimo procese, galėtų išreikšti savo (ne)sutikimą dėl solidariosios prievolės modifikacijos, bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimo būdo. Nurodytas prašymo dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu turinio reikalavimas glaudžiai susijęs su sutartimi dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurią kartu su prašymu sutuoktiniai turi pateikti teismui. Minėtoje sutartyje sutuoktiniai turi aptarti savo nepilnamečių vaikų ir vienas kito išlaikymo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir dalyvavimo juos auklėjant klausimus bei kitas savo turtines ir neturtines teises bei pareigas (CK 3.53 str. 3 d.). Tais atvejais, kai sutuoktiniai ar vienas iš jų turi kreditorių, sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių turi būti nurodyti ne tik šie kreditoriai, bet ir aptartas tolimesnis sutuoktinių prievolių šiems kreditoriams vykdymas nutraukus santuoką. Teismas privalo vertinti prašymo nutraukti santuoką pagrįstumą ir sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių teisėtumą (CK 3.53 str. 4 d.). Tai reiškia, kad teismas turi ne tik patikrinti, ar sutartyje sutuoktiniai aptarė visus klausimus, kurie pagal CK 3.53 straipsnio 3 dalį turi būti aptarti, bet ir įvertinti, ar sutarties sąlygos neprieštarauja viešajai tvarkai, ar iš esmės nepažeidžia sutuoktinių nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teisių ir teisėtų interesų. Taigi sutuoktiniai nutraukti santuoką supaprastinto proceso tvarka gali tik tuo atveju, jeigu prašymas nutraukti santuoką ir sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių atitinka CK ir CPK normų reikalavimus, t. y. neprieštarauja viešajai tvarkai ir nepažeidžia sutuoktinių, jų nepilnamečių vaikų, vieno arba abiejų sutuoktinių kreditorių teisėtų interesų.

15Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pareiškėjų teismui pateikti procesiniai dokumentai neatitinka teisės aktų jiemskeliamų reikalavimų, kadangi pareiškėjų teismui pateiktose sutartyse dėl santuokos nutraukimo pasekmių nebuvo nurodyti visi pareiškėjų kreditoriai ir neaptarta prievolių šiems kreditoriams tolimesnis vykdymas. Pareiškėjų teigimu, teismas nepagrįstai nustatė jiems terminą trūkumams pašalinti, kadangi AB DNB bankas nelaikytinas jų kreditore. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo pareiškėjų argumentu neturi pagrindo sutikti ir mano, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į bylos duomenis ir pačios AB DNB banko poziciją nagrinėjamoje byloje, pagrįstai nustatė pareiškėjams terminą prašymo dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu trūkumams pašalinti.

16Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjai teismui pateiktame pradiniame 2014 m. vasario 13 d. prašyme dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, teisme gautame 2014 m. vasario 17 d., suinteresuotu asmeniu nurodė savo kreditorius UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir AB DNB banką, ir sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių nurodė, jog po santuokos nutraukimo pareiškėjai ir toliau solidariai vykdytas 2007 m. spalio 10 d. tarp pareiškėjų ir AB DNB banko sudarytą būsto kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią pareiškėjams bankas yra suteikęs 166 000 Lt būsto kreditą (b.l. 2–7). Apie prievoles UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir tolimesnį jų vykdymą nutraukus santuoką sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių nebuvo nurodyta. Pareiškėjai, šalindami 2014 m. vasario 19 d. teismo nutartimi nustatytus prašymo trūkumus, pateikė teismui patikslintą prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuriuose AB DNB bankas nebuvo nurodytas suinteresuotu asmeniu, o prievoles pagal pirmiau nurodytą būsto kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) pareiškėjai nutraukus santuoką įsipareigojo toliau vykdyti solidariai kreditorei UAB „Būsto paskolų draudimas“ (b.l. 71–75). Pareiškėjų teigimu, UAB „Būsto paskolų draudimas“ išmokėjus draudimo išmoką bankui, visos prievolės bankui buvo perleistos UAB „Būsto paskolų draudimas“, todėl AB DNB bankas, su kuriuo yra atsiskaityta visiškai, nelaikytina pareiškėjų kreditore. Savo poziciją pareiškėjai grindė UAB „Būsto paskolų draudimas“ atsiliepime išdėstytomis aplinkybėmis. Nustatyta, kad UAB „Būsto paskolų draudimas“ atsiliepime į prašymą nutraukti santuoką bendru sutikimu (b.l. 52–55) nurodė, kad išmokėjus draudimo išmoką AB DNB bankui, 2014 m. sausio 13 d. tarp UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir AB DNB banko buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, pagal kurią bankas perleido visas reikalavimo teises bendrovei, kylančias dėl draudimo išmokos išmokėjimo ir kreditavimo sutarties. Kartu su atsiliepimu teismui pateikta ir 2014 m. sausio 13 d. reikalavimo perleidimo sutartis Nr. PRD-2013-22 (b.l. 58–60). Tačiau nepaisant nurodytų aplinkybių, tiek pareiškėjai, pateikę pradinį prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, tiek ir AB DNB bankas, pateikęs atsiliepimą į pareiškėjų prašymą, kurie teismui pateikti jau po minėtos reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, AB DNB banką laikė pareiškėjų kreditore pagal kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini). Nustatyta, kad 2014 m. kovo 3 d. teisme gautame AB DNB banko rašte (b.l. 68) bankas laikėsi pozicijos, kad pareiškėjai ir po santuokos nutraukimo likusius įsipareigojimus pagal su banku sudarytą 2007 m. spalio 10 d. Kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) vykdytų solidariai, nekeičiant šios sutarties sąlygų. Minėtame rašte bankas taip pat prašė pateikti jam byloje priimtus sprendimus ar nutartis, kas taip pat rodo šio juridinio asmens suinteresuotumą bylos baigtimi. Apeliacinės instancijos teismo manymu, esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms ir AB DNB bankui ir toliau save laikant pareiškėjų kreditore, teismas pagrįstai nustatė pareiškėjams terminą prašymo dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu trūkumams pašalinti įtraukiant į sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių visus kreditorinius pareiškėjų įsipareigojimus ir susitarimus dėl jų vykdymo, tarp jų ir AB DNB bankui. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokie pirmosios instancijos teismo veiksmai siekiant užtikrinti visų galimų pareiškėjų kreditorių interesus, laikytini pagrįstais ir teisėtais, o teismo priimta nutartis negali būti pripažinta trukdanti pareiškėjams realizuoti teisę kreiptis į teismą.Priešingu atveju, jei nutraukiant santuoką būtų netinkamai išspręstas pareiškėjų prievolinių įsipareigojimų kreditoriams tolimesnio vykdymo klausimas, gali būti pažeisti kreditorių teisės ir teisėti interesai. Pareiškėjai, kreipdamiesi į teismą, privalo pateikti teismui teisės aktų reikalavimus atitinkančius procesinius dokumentus, o taip pat ir sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuri nepažeistų pareiškėjų kreditorių teisių ir teisėtų interesų. Kai sutuoktiniai, kreipęsi į teismą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, apie bylos iškėlimą nepraneša jų abiejų ar vieno iš jų kreditoriams ar santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje neaptaria tolimesnio prievolių kreditoriams vykdymo, laikytina, jog tokiais atvejais yra pažeidžiamos kreditorių teisės. Pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas, esant pirmiau nurodytiems byloje duomenims, negalėjo būti užtikrintas, kad AB DNB bankas nėra pareiškėjų kreditoriumi, todėl pareiškėjai, šalindami nutartimi nurodytus trūkumus, turi teisę pateikti teismui įrodymus, kurie neginčytinai paneigtų pareiškėjų kreditorinius įsipareigojimus šiam juridiniam asmeniui.

17Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią naikinti remiantis atskirojo skundo argumentais nėra jokio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

18Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1punktu,

Nutarė

19atskirąjį skundą atmesti.

20Prienų rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, teismo posėdyje rašytinio... 2. I.Ginčo esmė... 3. Pareiškėjai prašymu (b.l. 2–5) kreipėsi į teismą prašydami nutraukti... 4. 2014 m. vasario 19 d. nutartimi (b.l. 49–50) teismas nustatė pareiškėjams... 5. Pareiškėjai, šalindami teismo nustatytus trūkumus, pateikė teismui... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Prienų rajono apylinkės teismas 2014 m. kovo 4 d. nutartimi (b.l. 88–89)... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Pareiškėjai atskiruoju skundu (b.l. 98–99) prašopanaikinti Prienų rajono... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame... 12. Byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas... 13. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kurios nuostatos įtvirtina teisę... 14. Kaip jau buvo nurodyta, be bendrųjų procesiniams dokumentams keliamų formos... 15. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pareiškėjų... 16. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjai teismui pateiktame... 17. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus,... 18. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. atskirąjį skundą atmesti.... 20. Prienų rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartį palikti... 21. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....