Byla AS-442-79-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešejas) ir Skirgailes Žalimienes, teismo posedyje rašytinio proceso tvarka išnagrinejo pareiškejo uždarosios akcines bendroves „JCDecaux Lietuva“ ir atsakovo Konkurencijos tarybos atskiruosius skundus del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutarties administracineje byloje pagal pareiškejo uždarosios akcines bendroves „JCDecaux Lietuva“ skunda atsakovui Konkurencijos tarybai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Vilniaus miesto savivaldybei ir uždarajai akcinei bendrovei „Clear Channel Lietuva“, del nutarimo panaikinimo.

2

3Teiseju kolegija n u s t a t e :

4I.

5Konkurencijos taryba 2008 m. birželio 12 d. nutarimu Nr.2S-12 pripažino Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimo Nr.1-1528 „Del pritarimo Vilniaus miesto savivaldybes ir UAB „JCDecaux Lietuva“ sutarciai ir susitarimui del Vilniaus, Europos kulturos sostines 2009 m., reklamavimo ant lauko reklamos irenginiu užsienio šalyse“ 1 punkta, kuriuo pritarta Vilniaus miesto savivaldybes ir UAB „JCDecaux Lietuva“ 2007 m. kovo 20 d. susitarimams del bendradarbiavimo bei del Vilniaus, Europos kulturos sostines 2009 m., reklamavimo ant lauko reklamos irenginiu užsienio šalyse, bei susitarimus, kuriems pritarta minetu punktu, pažeidžianciais Konkurencijos istatymo

64 straipsnio reikalavimus ir ipareigojo Vilniaus miesto savivaldybe per 6 menesius panaikinti mineto sprendimo 1 punkta ir nutraukti minetus susitarimus arba pakeisti mineta sprendima ir susitarimus taip, kad jie neprieštarautu Konkurencijos istatymo 4 straipsnio reikalavimams.

7Pareiškejas skundu kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma ir praše panaikinti Konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 12 d. nutarima Nr.2S-12.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinedamas byla, prieme 2008 m. lapkricio 19 d. nutarti, kuria nutare kreiptis i Lietuvos vyriausiaji administracini teisma su prašymu ištirti, ar Konkurencijos tarybos 2002 m. lapkricio 14 d. nutarimu Nr.1S-139 patvirtinto ir 2004 m. rugsejo 16 d. nutarimu Nr.1S-139 pakeisto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento 94 ir 103 punkto tam tikros nuostatos neprieštarauja Konkurencijos istatymui. Taip pat šia nutartimi teismas administracine byla sustabde Administraciniu bylu teisenos istatymo 98 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu.

9Siekdamas išspresti klausima, ar ši administracine byla neturetu buti sustabdyta dar vienu, Administraciniu bylu teisenos istatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkricio 25 d. nutartimi administracine byla atnaujino.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 8 d. nutartimi šia administracine byla sustabde, kol Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrines Vilniaus apygardos administracinio teismo šioje byloje 2008 m. lapkricio 19 d. nutartimi suformuluota prašyma del norminio akto teisetumo ištyrimo (Administraciniu bylu teisenos istatymo 98 straipsnio 1 dalies 5 punktas) bei kol isiteises galutinis procesinis sprendimas civilineje byloje pagal ieškovo UAB „Clear Channel Lietuva“ ieškini atsakovams UAB „JCDecaux Lietuva“ ir Vilniaus miesto savivaldybei del 2007 m. kovo 20 d. bendradarbiavimo susitarimo ir 2007 m. kovo 20 d. susitarimo del reklamos paslaugu teikimo reklamuojant projekta „Vilnius - Europos kulturos sostine 2009“ Europos valstybese pripažinimo negaliojanciais (Administraciniu bylu teisenos istatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

12Teismas nurode, kad ši administracine byla turi buti sustabdyta dviem pagrindais. Ji turi buti sustabdyta del to, kad joje yra kreiptasi i Lietuvos vyriausiaji administracini teisma del norminio akto teisetumo ištyrimo. Taip pat ji turi buti sustabdyta del to, kad bendrosios kompetencijos teismuose yra nagrinejama susijusi civiline byla. Šioje civilineje byloje yra gincijami tie patys sandoriai, del kuriu yra pasisakyta ir šioje administracineje byloje gincijamame Konkurencijos tarybos nutarime. Nagrinejamu atveju pirmiausia turi buti išsprestas civilinis gincas del paciu civiliniu sandoriu galiojimo ir tik po to turi buti vertinamas Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo pasisakyta del šiu sandoriu, teisetumas.

13III.

14Atskiruoju skundu pareiškejas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutarties dali, kuria administracine byla sustabdyta, kol isiteises galutinis procesinis sprendimas civilineje byloje.

15Pareiškejas nurodo, kad nera pagrindo stabdyti šia administracine byla, kol bus išnagrineta pirmosios instancijos teismo nurodyta civiline byla. Priešingai, administracine byla kaip tik turetu buti nagrinejama pirmiau nei civiline byla. Pareiškejas nurodo, kad civilineje byloje, gincijant atitinkamus sandorius, be kita ko, yra remiamasi ir šiu sandoriu prieštaravimu Konkurencijos istatymui. Šiu sandoriu atitikima Konkurencijos istatymui jau yra ivertinusi specialiai tokius klausimus istatymu igaliota spresti institucija - Konkurencijos taryba, kurios atitinkamo nutarimo teisetumas turi buti vertinamas administracineje byloje. Todel pirmiausia turi buti pasisakyta del Konkurencijos tarybos nutarimo teisetumo ir tik po to išnagrinetas paciu sandoriu galiojimo klausimas. Be to, prieš minetu sandoriu sudaryma Vilniaus miesto savivaldybe prieme atitinkama administracini sprendima, o UAB „Clear Channel Lietuva“, prieš inicijuodama civiline byla, pirmiausia inicijavo tyrima Konkurencijos taryboje. Tai taip pat patvirtina, jog administracinis ginco aspektas yra pirmesnis nei civilinis.

16Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutarti.

17Atsakovas nurodo, kad šioje administracineje byloje yra visa reikalinga medžiaga, susijusi su gincijamu atsakovo nutarimu, todel ši byla gali buti išnagrineta nepriklausomai nuo pirmosios instancijos teismo nurodytos civilines bylos. Civilineje byloje negales buti nustatyta jokiu prejudiciniu faktu, reikšmingu šiai administracinei bylai. Juolab, kad civilineje byloje Konkurencijos taryba iš viso nedalyvauja ir del to Administraciniu bylu teisenos istatymo 58 straipsnio 2 dalies nuostata nagrinejamu atveju negales buti taikoma. Atsakovas taip pat nurodo, kad šiuo atveju turetu buti panaikinta ir skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalis del bylos sustabdymo, kol Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrines klausima del norminio akto teisetumo, nes šiuo pagrindu byla jau buvo sustabdyta teismo 2008 m. lapkricio 19 d. nutartimi.

18Atsiliepimu i pareiškejo atskiraji skunda atsakovas su šiuo atskiruoju skundu sutinka.

19Atsiliepimu i atskiruosius skundus treciasis suinteresuotasis asmuo UAB „Clear Channel Lietuva“ nurodo, kad ši administracine byla ir pirmosios instancijos teismo nurodyta civiline byla gali buti išnagrinetos atskirai, ju nestabdant, ir prašo atskiruosius skundus tenkinti.

20Atsiliepime i atsakovo atskiraji skunda pareiškejas nurodo, kad jis palaiko ši atskiraji skunda tiek, kiek šis atskirasis skundas yra susijes su skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi del bylos sustabdymo, kol isiteises galutinis procesinis sprendimas civilineje byloje. Pirmosios instancijos teismo nutarties dalis del bylos sustabdymo, kol Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrines klausima del norminio akto teisetumo, pareiškejo nuomone, yra neskundžiama.

21Teiseju kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Pareiškejo atskirasis skundas bei dalis atsakovo atskirojo skundo tenkintini. Apeliacinis procesas pagal dali atsakovo atskirojo skundo nutrauktinas.

24Pagal Administraciniu bylu teisenos istatymo 98 straipsnio 2 dali, teismo nutartis del administracines bylos sustabdymo, kai kreipiamasi i administracini teisma del norminio akto teisetumo ištyrimo, atskiruoju skundu negali buti skundžiama. Nagrinejamu atveju dalimi atsakovo atskirojo skundo yra skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria byla sustabdyta del kreipimosi i Lietuvos vyriausiaji administracini teisma su prašymu ištirti norminio akto teisetuma. Atsižvelgiant i Administraciniu bylu teisenos istatymo 98 straipsnio 2 dalies nuostatas, ši atsakovo atskirojo skundo dalis negali buti nagrinejama iš esmes ir apeliacinis procesas pagal šia atskirojo skundo dali nutrauktinas.

25Kita atsakovo atskirojo skundo dalis bei pareiškejo atskirasis skundas nagrinetini iš esmes ir tenkintini. Pirmosios instancijos teismas nepagristai sustabde administracine byla Administraciniu bylu teisenos istatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, kol isiteises galutinis procesinis sprendimas teismo nurodytoje civilineje byloje, todel atitinkama skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalis panaikintina.

26Aptariamoje administracineje byloje yra gincijamas Konkurencijos tarybos nutarimas, kuriuo buvo konstatuoti tam tikri Konkurencijos istatymo pažeidimai. Administracineje byloje yra Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo, salygojusio gincijamo šios institucijos nutarimo priemima, medžiaga ir administracinis teismas turi galimybes pats šioje byloje išspresti bylai reikšmingus klausimus bei visapusiškai ivertinti gincijamo akto teisetuma. Ši administracine byla gali buti nagrinejama nepriklausomai nuo pirmosios instancijos teismo nurodytos civilines bylos.

27Be to, net jeigu ir reiketu spresti, kuri byla, administracine ar civiline, šiuo atveju turetu tureti pirmenybine reikšme, tokia reikšme turetu buti suteikta butent administracinei bylai. Analizuojant visumoje aptariamu administracinio ir civilinio gincu pobudi, matyti, jog procesine logika pirmiausia reikalautu išspresti Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimo Nr.1-1528 ir jo pagrindu sudarytu 2007 m. kovo 20 d. susitarimu atitikimo istatymu reikalavimams klausima. Vienas iš šio klausimo aspektu yra mineto sprendimo bei susitarimu atitikimas Konkurencijos istatymo reikalavimams. Pagal Konkurencijos istatyma, Konkurencijos taryba yra specialiai Konkurencijos istatymo reikalavimu vykdymui kontroliuoti isteigta institucija, kuriai pirmiausia tenka pareiga tirti ir vertinti Konkurencijos istatymo pažeidimus. Todel, sprendžiant, ar konkreciais atvejais nebuvo pažeistas Konkurencijos istatymas, paprastai iš pradžiu turetu buti ivertintos Konkurencijos tarybos šiuo klausimu padarytos išvados.

28Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 98 straipsnio 2 dalimi,

29151 straipsnio 3 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

30Pareiškejo uždarosios akcines bendroves „JCDecaux Lietuva“ atskiraji skunda ir dali atsakovo Konkurencijos tarybos atskirojo skundo tenkinti.

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutarties dali, kuria teismas sustabde administracine byla, kol isiteises galutinis procesinis sprendimas civilineje byloje pagal ieškovo UAB „Clear Channel Lietuva“ ieškini atsakovams UAB „JCDecaux Lietuva“ ir Vilniaus miesto savivaldybei del 2007 m. kovo 20 d. bendradarbiavimo susitarimo ir 2007 m. kovo 20 d. susitarimo del reklamos paslaugu teikimo reklamuojant projekta „Vilnius - Europos kulturos sostine 2009“ Europos valstybese pripažinimo negaliojanciais, panaikinti.

32Apeliacini procesa pagal atsakovo Konkurencijos tarybos atskirojo skundo dali del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutarties dalies, kuria teismas sustabde administracine byla, kol Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrines Vilniaus apygardos administracinio teismo šioje byloje 2008 m. lapkricio 19 d. nutartimi suformuluota prašyma del norminio akto teisetumo ištyrimo, nutraukti.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. ... 3. Teiseju kolegija n u s t a t e :... 4. I.... 5. Konkurencijos taryba 2008 m. birželio 12 d. nutarimu Nr.2S-12 pripažino... 6. 4 straipsnio reikalavimus ir ipareigojo Vilniaus miesto savivaldybe per 6... 7. Pareiškejas skundu kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma ir... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinedamas byla, prieme 2008 m.... 9. Siekdamas išspresti klausima, ar ši administracine byla neturetu buti... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 8 d. nutartimi... 12. Teismas nurode, kad ši administracine byla turi buti sustabdyta dviem... 13. III.... 14. Atskiruoju skundu pareiškejas prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 15. Pareiškejas nurodo, kad nera pagrindo stabdyti šia administracine byla, kol... 16. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 17. Atsakovas nurodo, kad šioje administracineje byloje yra visa reikalinga... 18. Atsiliepimu i pareiškejo atskiraji skunda atsakovas su šiuo atskiruoju skundu... 19. Atsiliepimu i atskiruosius skundus treciasis suinteresuotasis asmuo UAB... 20. Atsiliepime i atsakovo atskiraji skunda pareiškejas nurodo, kad jis palaiko... 21. Teiseju kolegija... 22. IV.... 23. Pareiškejo atskirasis skundas bei dalis atsakovo atskirojo skundo tenkintini.... 24. Pagal Administraciniu bylu teisenos istatymo 98 straipsnio 2 dali, teismo... 25. Kita atsakovo atskirojo skundo dalis bei pareiškejo atskirasis skundas... 26. Aptariamoje administracineje byloje yra gincijamas Konkurencijos tarybos... 27. Be to, net jeigu ir reiketu spresti, kuri byla, administracine ar civiline,... 28. Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 98 straipsnio 2 dalimi,... 29. 151 straipsnio 3 punktu, teiseju kolegija... 30. Pareiškejo uždarosios akcines bendroves „JCDecaux Lietuva“ atskiraji... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutarties... 32. Apeliacini procesa pagal atsakovo Konkurencijos tarybos atskirojo skundo dali... 33. Nutartis neskundžiama....