Byla e2-591-856/2019
Dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eccua“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Pasvalio melioracija“ dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teismas 2019 m. liepos 25 d. preliminariu sprendimu tenkino ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Eccua“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Pasvalio melioracija“ dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

32019 m. rugpjūčio 16 d. šalys teismui pateikė tarp ieškovės ir atsakovės sudarytą taikos sutartį. Šalys nurodė, kad taikos sutartimi visiškai išsprendė tarp šalių kilusį ginčą, prašo teismo patvirtinti sudarytą taikos sutartį ir nutraukti bylą. Šalys patvirtino, kad joms žinoma bylos nutraukimo tvarka ir pasekmės, šalys yra susipažinusios ir žino, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

4Preliminarus sprendimas naikinamas, taikos sutartis tvirtinama, civilinė byla nutraukiama.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 140 straipsnio 1 dalis numato šalių teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, išsprendžia kilusį teisminį ginčą ar kelis atskirus teisminius ginčus, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.983 straipsnio 1 dalis). Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą, taip realizuodamos dispozityvumo civiliniame procese principą, t. y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 straipsnis). Patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo galią (res judicata) ir yra vykdomasis dokumentas, taip pat nuo teismo patvirtintos taikos sutarties įsigaliojimo civilinė byla yra nutraukiama ir civilinės bylos šalys negalės pakartotinai kreiptis į teismą dėl to paties ginčo tarp tų pačių šalių ir remiantis tuo pačiu teisiniu pagrindu.

6Iš bylos duomenų nustatyta, kad taikos sutartį pasirašė abi šalys, t. y. ieškovė ir atsakovė, atstovaujamos tinkamų atstovų. Šalims žinomos taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, apie ką šalys nurodė taikos sutartyje (CPK 140, 293-294 straipsniai).

7Teismo vertinimu, šalių pateikta taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti kilusius teisminius ginčus, ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, atitinka šalių interesus, todėl sutartis yra priimama, tvirtinama, Šiaulių apygardos teismo 2019 m. liepos 25 d. preliminarus sprendimas naikinamas, o civilinė byla nutraukiama (CK 6.983 straipsnis, CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Šalims yra žinomos bylos nutraukimo pasekmės.

8Šalims yra žinoma, jog teismui patvirtinus šią taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Šalims taikos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CK 6.985 straipsnyje, CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte, 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 5 punkte, 294 straipsnio 2 dalyje, žinomos.

9Užbaigiant bylą taikos sutartimi, vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovei grąžinami 75 procentai sumokėtos žyminio mokesčio sumos, t. y. 504,75 Eur.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsniu, 149 straipsnio 1 dalimi, 290–291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, teismas

Nutarė

11šalių prašymą tenkinti.

12Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. liepos 25 d. preliminarų sprendimą.

13Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eccua“ (Ieškovas) ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio melioracija“ (Atsakovas), pagal kurią:

141.

15Atsakovas sumoka Ieškovui 62 714,61 Eur (šešiasdešimt dviejų tūkstančių septynių šimtų keturiolikos eurų 61 ct) skolą ir 1 000 Eur (vieną tūkstantį eurų) delspinigių, o Ieškovas atsisako nuo kitų preliminariu sprendimu tenkintų ieškinio reikalavimų, t. y. 11 009,96 Eur delspinigių ir 0,1 procento dydžio procesinių delspinigių.

162.

17Taikos sutartyje nurodyta suma turi būti sumokama iki 2019-08-30. Atsakovui praleidus nurodytą mokėjimo terminą, jis privalo mokėti 0,1 procento dydžio palūkanas už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant nuo nesumokėtos pinigų sumos.

183.

19Šalys patvirtina, kad teismui panaikinus preliminarų sprendimą, Atsakovui sumokėjus Ieškovui Taikos sutartimi numatytas sumas ir teismui patvirtinus šią Taikos sutartį, šalys laikys šį ginčą visiškai ir galutinai išspręstu ir viena kitai nereikš jokių pretenzijų, susijusių su ginču, ir neinicijuos jokių teisminių ar neteisminių procesų dėl šio ginčo, išskyrus ginčus, galinčius kilti dėl šios Taikos sutarties tinkamo vykdymo.

204.

21Atsakovas įsipareigoja Ieškovui padengti jo patirtas 847 Eur dydžio išlaidas teisinei pagalbai ir kompensuoti 168,25 Eur žyminio mokesčio. Šios išlaidos padengiamos per 3 darbo dienas po to, kai įsiteisėja teismo nutartis, kuria patvirtinama ši Taikos sutartis. Šalys aiškiai susitaria, kad viena kitai nekompensuos jokių kitų šalių patirtų išlaidų. Teismo išlaidas, susijusias su šios Taikos sutarties patvirtinimu teisme (jei tokių būtų), taip pat teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, atlygins Atsakovas.

225.

23Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2, 4 dalimis šalys susitaria, kad Taikos sutartis laikytina kartu ir Ieškovo prašymu teismui grąžinti Ieškovui 75 procentus žyminio mokesčio, sumokėto 2019-07-16 mokėjimo nurodymu Nr. 8766.

246.

25Ši Taikos sutartis privalomo vykdyti dokumento galią įgauna įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl jos patvirtinimo. Tuo atveju, jei teismas įpareigos šalis pateikti papildomus dokumentus ir/ar informaciją, reikalingus Taikos sutarties tvirtinimui, šalys įsipareigoja geranoriškai per įmanomai trumpiausią laiką pateikti reikalingus dokumentus ir/ar informaciją.

267.

27Bet koks Taikos sutarties pakeitimas galioja tik tuo atveju, jeigu yra sudarytas raštu ir pasirašytas abiejų šalių.

288.

29Kiekviena iš šalių turi teisę šią Taikos sutartį pateikti patvirtinti ginčą Teismui vienašališkai (per vieno iš šalių atstovų paskyrą Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale). Atitinkamai tokiu atveju papildomas kitos šalies ar jos atstovo informavimas ar sutikimas nėra reikalingas. Šalys sutinka ir prašo, kad ši Taikos sutartis būtų patvirtinta rašytinio proceso tvarka, šalims ir/ar jų atstovams nedalyvaujant.

309.

31Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos visos Taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo pasekmės, iš jų ir numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte, 140 straipsnio 3 dalyje, 293–294 straipsniuose, t. y. kad teismo patvirtinta Taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią; patvirtinus Taikos sutartį, byla yra nutraukiama; bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Šios teisinės pasekmės atitinka tikrąją šalių valią, išreiškiamą sudarant šią Taikos sutartį.

3210.

33Kiekviena Šalis patvirtina ir garantuoja viena kitai, kad:

3410.1.

35ji tinkamu būdu gavo visus Taikos sutarties sudarymui, pasirašymui ir įsipareigojimų pagal šią Taikos sutartį vykdymui būtinus bei turinčius galią jų organų sprendimus bei kitus įgaliojimus, sutikimus ir patvirtinimus. Šalių atstovai, pasirašantys šią Taikos sutartį, turi visus įgalinimus, leidimus, sutikimus, taip pat visus jų įgalinimus patvirtinančius dokumentus, reikalingus pasirašyti šią Taikos sutartį ir vykdyti joje numatytus įsipareigojimus;

3610.2.

37Šalys sudarė šią Taikos sutartį geranoriškai, savo laisva valia, nesant apgaulės, grasinimų ir/ar prievartos. Taikos sutarties sąlygos nepagrįstai nesuteikia nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ir jos visiškai atitinka jų interesus, laisvai išreikštą valią ir sąžiningos praktikos principus; šalys nėra ekonomiškai silpnos, neinformuotos ar nepatyrusios;

3810.3.

39Ši Taikos sutartis neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems poįstatyminiams aktams, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių bei įstatymais saugomų interesų;

4010.4.

41Ši Taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įformintas, šalių valią atitinkantis ir šalis įpareigojantis susitarimas, kurio vykdymas šalims yra privalomas ir užtikrinamas vadovaujantis šios Taikos sutarties sąlygomis.

4211.

43Taikos sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys, ir tampa priverstinai vykdytina, kai teismas ją patvirtina.

4412.

45Šiai Taikos sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie šios Taikos sutarties pagrindu kylantys ginčai, nesutarimai ir prieštaravimai bus sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

4613.

47Šalys neatšaukiamai ir besąlygiškai susitaria, kad visos ir kiekviena šios Taikos sutarties sąlygos, taip pat derybos dėl jos sudarymo bei jos sudarymo aplinkybės, taip pat bylos aplinkybės sudaro konfidencialią informaciją, kurios nei viena šalis negali atskleisti bei perduoti tretiesiems asmenims be kitos šalies išankstinio rašytinio sutikimo kitais nei būtina šios Taikos sutarties vykdymo tikslais, išskyrus atvejus, kuomet šios informacijos atskleidimas yra privalomas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir atskleidimą šalių akcininkams, filialams, teisiniams patarėjams bei šią Taikos sutartį tvirtinančiam Šiaulių apygardos teismui.

48Civilinę bylą Nr. e2-591-856/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eccua“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Pasvalio melioracija“ dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo nutraukti.

49Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebus galima.

50Gražinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Eccua“, juridinio asmens kodas 210888170, 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio – 504,75 Eur (penkis šimtus keturis eurus 75 ct), sumokėto 2019 m. liepos 16 d. mokėjimo nurodymu Nr. 8766.

51Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga... 2. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. liepos 25 d. preliminariu sprendimu tenkino... 3. 2019 m. rugpjūčio 16 d. šalys teismui pateikė tarp ieškovės ir atsakovės... 4. Preliminarus sprendimas naikinamas, taikos sutartis tvirtinama, civilinė byla... 5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 140... 6. Iš bylos duomenų nustatyta, kad taikos sutartį pasirašė abi šalys, t. y.... 7. Teismo vertinimu, šalių pateikta taikos sutartis išreiškia šalių valią... 8. Šalims yra žinoma, jog teismui patvirtinus šią taikos sutartį, ji šalims... 9. Užbaigiant bylą taikos sutartimi, vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi,... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsniu,... 11. šalių prašymą tenkinti.... 12. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. liepos 25 d. preliminarų... 13. Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovės uždarosios akcinės... 14. 1.... 15. Atsakovas sumoka Ieškovui 62 714,61 Eur (šešiasdešimt dviejų tūkstančių... 16. 2.... 17. Taikos sutartyje nurodyta suma turi būti sumokama iki 2019-08-30. Atsakovui... 18. 3.... 19. Šalys patvirtina, kad teismui panaikinus preliminarų sprendimą, Atsakovui... 20. 4.... 21. Atsakovas įsipareigoja Ieškovui padengti jo patirtas 847 Eur dydžio... 22. 5.... 23. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2, 4... 24. 6.... 25. Ši Taikos sutartis privalomo vykdyti dokumento galią įgauna įsiteisėjus... 26. 7.... 27. Bet koks Taikos sutarties pakeitimas galioja tik tuo atveju, jeigu yra... 28. 8.... 29. Kiekviena iš šalių turi teisę šią Taikos sutartį pateikti patvirtinti... 30. 9.... 31. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos visos Taikos sutarties... 32. 10.... 33. Kiekviena Šalis patvirtina ir garantuoja viena kitai, kad:... 34. 10.1.... 35. ji tinkamu būdu gavo visus Taikos sutarties sudarymui, pasirašymui ir... 36. 10.2.... 37. Šalys sudarė šią Taikos sutartį geranoriškai, savo laisva valia, nesant... 38. 10.3.... 39. Ši Taikos sutartis neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems... 40. 10.4.... 41. Ši Taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įformintas, šalių valią... 42. 11.... 43. Taikos sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys, ir... 44. 12.... 45. Šiai Taikos sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie šios... 46. 13.... 47. Šalys neatšaukiamai ir besąlygiškai susitaria, kad visos ir kiekviena šios... 48. Civilinę bylą Nr. e2-591-856/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės... 49. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą tarp tų pačių šalių, dėl to... 50. Gražinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Eccua“, juridinio asmens... 51. Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju...