Byla II-1393-580/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė,

2sekretoriaujant Anai Cilinkevičiūtei,

3dalyvaujant institucijos, kurios nutarimas skundžiamas, atstovams Algirdui Cibulskui, Sigitui Kandratavičiui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn patraukto asmens J. K. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūno nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, panaikinimo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Asmuo, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas, J. K. prašė panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūno 2008-06-13 nutarimu jam paskirtą 3 000 litų baudą ir bylą nutraukti.

7Minėtu nutarimu J. K. nubaustas pagal ATPK 85 str. 4 d. 3 000 litų bauda už tai, kad 2008-05-29 apie 11-11.30 val. Trakų rajono medžiotojų bendrijos „Gamta” medžioklės plotų vienete ties Lavoriškių kaimu su kilpa sugavo stirną. Stirną išdorojo F. V. sodybos teritorijoje, sodo gale. Stirną išdorojo, nulupo kailį, išskrodė ir skrodimo atliekas užkasė po žeme. Stirnos mėsą sukapojo smulkiais gabalais, susūdė ir sudėjo į mėlyną metalinį kubilą. Visa išdorotos stirnos skerdiena rasta F. V. sodyboje šalia kluone miegančio J. K.. Tuo buvo pažeisti Medžioklės taisyklių 60.14, 60.30 p.

8J. K. nurodo, kad nepadarė pažeidimo, numatyto ATPK 85 str. 4 d. (medžioklė uždraustais įrankiais, priemonėmis ir būdais). Kategoriškai neigia, kad 2008-05-29 neteisėtai medžiojo miško plote, statė kilpas ir su kilpa pagavo stirną. Paaiškina, kad negyvą stirną rado ant kelio, apie tai parašė ir paaiškinime administracinio teisės pažeidimo protokole. Jam esant F. V. sodyboje nebuvo rasta kilpų ar jų likučių. Iš F. V. nebuvo paimti paaiškinimai dėl jos sodyboje rastos stirnos skerdienos.

9Institucijos atstovas vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius Sigitas Kandratavičius teismo posėdžio metu prašė skundą atmesti, paaiškino, kad 2008-05-29 po 10.00 val. gavo pranešimą, kad F. V. sodyboje yra neteisėtai sugauta ir išdorota stirna. Atvykus į sodybą kartu su F. V., rado išdorotą stirną, netoliese gulėjo neblaivus J. K.. F. V. paaiškino, kad tai ne pirmas kartas kai J. K. pagauna stirną kilpa, pardavęs stirnieną, pirkdavo alkoholį. Pats J. K. paaiškino ir toliau gaudysiąs stirnas. Institucijos atstovas paaiškino, kad apžvalgęs vietovę aptiko kraujo pėdsakus, rado užkastus vidurius. Pažeidimo faktus nufotografavo ir įrašė videokamera. Tuomet iškvietė policijos pareigūnus. Kadangi J. K. sutriko sveikata, teko iškviesti greitąją pagalbą, kuri jį nuvežė į ligoninę. Būtent dėl J. K. sveikatos sutrikimo protokolas buvo surašytas ne tą pačią dieną, bet 2008-06-13.

10Institucijos atstovas vyriausiasis specialistas Algirdas Cibulskas teisminio nagrinėjimo metu prašė skundą atmesti, paaiškino, kad administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta išsamiai ir visapusiškai, J. K. padarytas administracinis teisės pažeidimas įrodytas byloje surinkta medžiaga, todėl teisinio pagrindo panaikinti skundžiamą nutarimą nėra.

11J. K. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, prašymų negauta. Teismo pranešimai išsiųsti dvi savaitės iki posėdžio.

12Skundas netenkintinas.

13Byloje nustatyta, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnas 2008-06-13 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą J. K. už tai, kad jis 2008-05-29 Trakų rajone, medžiotojų bendrijos „Gamta” medžioklės plotų vienete ties Lavoriškių kaimu, neteisėtai su kilpa sugavo vieną stirną ir F. V. sodybos teritorijoje stirną išdorojo. Išdorotą stirną sukapojo ir sudėjo į metalinį kubilą. Stirnos išdorojimo atliekos, t. y. viduriai, kailis, taip pat kilpos likučiai rasti F. V. sodyboje užkasti po žeme. Stirnos skerdiena rasta prie miegančio J. K. F. V. sodyboje stovinčiame kluone. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2008-06-13 nutarimu J. K. pagal ATPK 85 str. 4 d. skyrė 3 000 litų baudą. J. K. neigia pažeidimą, teigia stirną radęs, prašo nutarimą panaikinti, administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

14Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 85 str. 4 d. medžiojimas medžioklės plotuose be galiojančio leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius ar be galiojančios licencijos arba licencijos neužpildymas sumedžiojus gyvūną, kurį sumedžioti teisę suteikia licencija, arba medžiojimas uždraustu laiku ar uždraustose vietose, arba medžiojimas draudžiamais įrankiais, priemonėmis ar būdais - užtraukia medžiotojui teisės medžioti atėmimą nuo vienerių iki trejų metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu, piliečiui - baudą nuo dviejų iki keturių tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 60.14. p. numato, kad medžioti žvėris ir paukščius, kurie pagal Medžioklės taisyklių reikalavimus nėra priskirti medžiojamiesiems, taip pat medžiojamuosius gyvūnus draudžiamu juos medžioti terminu arba medžiojamuosius gyvūnus, kurių medžioklė uždrausta arba pasibaigęs (neprasidėjęs) jų medžioklės sezonas, neturint Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduoto leidimo, arba medžiojamuosius gyvūnus, kurių medžioklė licencijuojama, neturint licencijų šiems gyvūnams sumedžioti draudžiama. Pagal šių Taisyklių 60.30. p. draudžiama gyvūnams gaudyti statyti kilpas, naudoti klijus, žvejybos kabliukus ir kitus įrankius bei priemones arba būdus, kurie Medžioklės taisyklių nenumatyti kaip leistini.

15J. K. neigia pažeidęs Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 60.14., 60.30. p. reikalavimus, tačiau jo pozicija nėra pagrįsta faktiniais duomenimis. Tai, kad J. K. pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 60.14., 60.30. p. reikalavimus byloje įrodyta administracinio teisės pažeidimo protokolo (b. l. 9-10), institucijos pareigūnų įvykio vietoje darytų nuotraukų (b. l. 13-16) ir vaizdo medžiagos (b. l. 17) duomenimis.

16Liudytojas Trakų rajono policijos komisariato Viešosios policijos tyrėjas D. F. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad 2008-05-29 Trakų agentūros pareigūnai paprašė policijos komisariato pagalbos. Atvykęs į F. V. sodybą, rado neblaivų J. K. ir išdorotą stirnos mėsą. Apklausus F. V., ji paaiškino, kad stirną sumedžiojo J. K.. Jis pats nieko paaiškinti negalėjo, nes buvo neblaivus.

17Teismas netikėti liudytojo D. F. parodymais ir institucijos atstovo S.Kandratavičiaus paaiškinimais neturi pagrindo. Priežasčių, dėl kurių jie galėtų apkalbėti pareiškėją, nėra. Parodymai nuoseklūs, detalizuoti ir neprieštarauja vieni kitiems, atitinka raštiškuose paaiškinimuose nurodytus duomenis bei faktines bylos aplinkybes, užfiksuotas administracinio teisės pažeidimo protokole, foto ir video medžiagoje.

18Nors J. K. administracinio teisės pažeidimo protokole ir skunde tvirtina, kad stirną rado ant kelio, tačiau tokia aplinkybė nėra patvirtinta jokiais objektyviais įrodymais. Iš pateiktų foto nuotraukų ir vaizdoo medžiagos matyti, kad pareigūnai rado savadarbės kilpos likučius, kurie buvo paimti, kas užfiksuota protokole. Vaizdinėje medžiagoje aiškiai matyti pareigūnų rasti kraujo pėdsakai, užkasti viduriai, galūnių liekanos, bei išmėsinėta stirniena. Iš byloje pateiktos vaizdinės medžiagos ir pareigūnų paaiškinimų matyti, kad pats J. K. pažeidimo metu buvo neblaivus, nieko paaiškinti negalėjo. J. K. skundo teiginį, kad iš sodybos šeimininkės F. V. nebuvo paimti paaiškinimai dėl sodyboje rastos išdorotos stirnos, paneigia administracinio teisės pažeidimo protokole pareigūno užrašytas F. V. paaiškinimas, kad J. K. pastoviai nelegaliai medžioja medžiotojų bendrijos „Gamta” medžioklės plotuose, bei teismo posėdžio metu duoti liudytojo parodymai, institucijos atstovo paaiškinimai, kad F. V. nurodė, kad stirną sumedžiojo J. K.. Į teismo posėdį F. V. neatvyko, nurodyta, kad dėl blogos sveikatos. Įvykio vietoje su ja bendravę liudytojas D. F. bei aplinkos apsaugos inspektorius S.Kandratavičius patvirtino F. V. aiškinimą.

19Teismas, įvertinęs surinktų įrodymų visumą, daro išvadą, jog J. K. pažeisdamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles draudžiamais įrankiais ir draudžiamu būdu, kurie Medžioklės taisyklių nenumatyti kaip leistini, sumedžiojo stirną. Todėl J. K. pagrįstai patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 85 str. 4 d.

20ATPK 297 str. numato, kad teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo pagrįstumą ir teisėtumą. Teismas turi patikrinti ar nuobauda paskirta pagal įstatymus, ar ją paskyrė pareigūnas, turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, o taip pat ar buvo laikomasi nustatytos administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos. Išnagrinėjus bylos medžiagą jokių pažeidimų dėl administracinės bylos nagrinėjimo ar nuobaudos skyrimo tinkamumo nenustatyta. Priimant nutarimą bauda buvo paskirta sankcijos ribose. Tuo daroma išvada, kad byla išnagrinėta tinkamai, ATPK 297 str. numatytų pažeidimų nenustatyta.

21Remiantis išdėstytu, teismas daro išvadą, kad skundžiamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, J. K. paskirta administracinė nuobauda atitinka jo padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pavojingumo laipsnį, teisingumo ir protingumo kriterijus, todėl naikinti nutarimo skunde išdėstytais motyvais pagrindo nėra.

22Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., str., 124 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

23Skundo netenkinti.

24Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūno 2008-06-13 nutarimas, kuriuo J. K. nubaustas pagal ATPK 85 str. 4 d. 3 000 litų bauda palikti nepakeistą.

25Nutartis per dešimt dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė,... 2. sekretoriaujant Anai Cilinkevičiūtei,... 3. dalyvaujant institucijos, kurios nutarimas skundžiamas, atstovams Algirdui... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn patraukto... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Asmuo, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas, J. K. prašė panaikinti Vilniaus... 7. Minėtu nutarimu J. K. nubaustas pagal ATPK 85 str. 4 d. 3 000 litų bauda už... 8. J. K. nurodo, kad nepadarė pažeidimo, numatyto ATPK 85 str. 4 d. (medžioklė... 9. Institucijos atstovas vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius... 10. Institucijos atstovas vyriausiasis specialistas Algirdas Cibulskas teisminio... 11. J. K. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta... 12. Skundas netenkintinas.... 13. Byloje nustatyta, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios... 14. Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 85 str. 4 d. medžiojimas... 15. J. K. neigia pažeidęs Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje... 16. Liudytojas Trakų rajono policijos komisariato Viešosios policijos tyrėjas D.... 17. Teismas netikėti liudytojo D. F. parodymais ir institucijos atstovo... 18. Nors J. K. administracinio teisės pažeidimo protokole ir skunde tvirtina, kad... 19. Teismas, įvertinęs surinktų įrodymų visumą, daro išvadą, jog J. K.... 20. ATPK 297 str. numato, kad teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo... 21. Remiantis išdėstytu, teismas daro išvadą, kad skundžiamas nutarimas yra... 22. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Administracinių... 23. Skundo netenkinti.... 24. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos... 25. Nutartis per dešimt dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...