Byla Ik-909-189/2011
Dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės, Violetos Balčytienės ir Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Daliai Kalantienei, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skundą pareiškėjai M. K. (tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija) dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3atsakovas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) skundu (b.l. 1-2) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2010-09-23 Nr. 3R-226 (2010/04-4R-301) (b.l. 6-9), kuriuo panaikintas NMA 2010-08-03 sprendimas Nr. SP-1(11.84)-767 (b.l. 26-27) „Dėl išmokėtos paramos/paramos dalies sugrąžinimo“ ir priimti naują sprendimą, pripažįstant, kad NMA 2010-08-03 sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

4Paaiškino, kad Vyriausioji administracinių ginčų komisija (toliau – Ginčų komisija), išnagrinėjusi pareiškėjos M. K. skundą, 2010-09-23 priėmė sprendimą (b.l. 6-9), panaikinantį NMA 2010-08-03 sprendimą „Dėl išmokėtos paramos/paramos dalies sugrąžinimo“ (b.l. 26-27). Nurodė, kad pareiškėja 2009-06-02 pateikė Vilniaus rajono savivaldybei paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, kurioje deklaravo 6,09 ha žemės ūkio ir naudmenų plotą, už kurį mokamos tiesioginės išmokos. Pažymėjo, kad žemės ūkio naudmenos, už kurias prašoma išmokų, turi atitikti Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimus, o už jų nesilaikymą, NMA, vadovaudamasi LR Aplinkos ministerijos reguliavimo srityje esančių įstaigų duomenimis apie pareiškėjų valdose nustatytus pažeidimus, taiko sankcijas. Pažymėjo, kad NMA 2009-11-06 gavo duomenis iš Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento, kad pareiškėjai priklausančiame žemės sklype buvo deginama žolė/ražienos“, todėl buvo pritaikytos sankcijos. Papildomai paaiškino, kad Ginčų komisija netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, todėl jos priimtas sprendimas yra neteisėtas ir turėtų būti naikintinas. Nurodė, kad Ginčų komisija neteisingai aiškino Sankcijų už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų nesilaikymą taikymo metodikos, patvirtintos LR Žemės ūkio ministro 2009-05-04 įsakymu Nr. 3D-306 (toliau – Metodika), 1 priedo 4, 5, 6 ir 8 punktus.

5Pareiškėja M. K. atsiliepime į skundą (b.l. 15-16) nurodė, kad Ginčų komisijos 2010-09-23 sprendimas (b.l. 6-9), pareiškėjos nuomone, yra pagrįstas ir teisėtas, o NMA 2010-08-03 sprendimas (b.l. 26-27) nėra pagrįstas objektyviai nustatytomis aplinkybėmis bei faktiniais duomenimis bei teisės aktų nuostatomis, taip pat neatitinka LR Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 dalies reikalavimų. Paaiškino, kad NMA priimtame sprendime faktinės aplinkybės, dėl kurių nustatytas Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimų 1.6 punkto pažeidimas, nenurodytos, taip nėra nurodyti motyvai, kuo remiantis buvo skirta būtent 21 proc. dydžio sankcija. Sprendime taip pat nėra nurodyta, kas buvo deginta – žolė, ražienos ar kažkas kitas, kada tai buvo daroma, kiek išdegė ploto, kurioje ploto vietoje ir kas degino. Pažymėjo, kad pareiškėjai priklausantis laukas yra ne pieva, ne ražienos, o ariama žemė, kur jau du metus iš eilės auginamos bulvės ir nebuvo jokio deginimo objekto, todėl NMA išplėtė Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimų aiškinimą. Taip pat nurodė, kad LR Žemės ūkio ministerija 2010-03-26 įsakymu Nr. 3D-281 patvirtino naujus Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimus, kuriuose nustatyta mažesnė sankcija bei numato tam tikras išimtis, už kurias nėra taikomos sankcijos.

6Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepime į patikslintą skundą (b.l. 20-22) nurodė, kad NMA Metodikos nuostatas taikė teisėtai ir pagrįstai. Paaiškino, kad Metodikos 2, 4 ir 13 punktuose yra aiškiai apibrėžta, koks Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimų nesilaikymas yra laikomas tyčiniu ar netyčiniu pažeidimu, todėl Ginčų komisijos sprendimas, kuriame nurodyta, kad minėti reikalavimų pažeidimai į tyčinius ir netyčinius skirstomi remiantis nustatytu pažeidimų plotu, yra neteisingai traktuojami.

7Skundas atmestinas.

8Byloje ginčas kilęs dėl pareiškėjai M. K. NMA 2010-08-03 sprendimu Nr. SP-1(11.84)-767 pritaikytos 408,09 Lt sankcijos už Geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės (toliau – GAAB) reikalavimų 1.6 punkte nustatyto reikalavimo nesilaikymą teisėtumo ir pagrįstumo.

9Bylos medžiaga patvirtina, kad 2009-06-02 M. K. Agentūrai pateikė Paraišką gauti tiesiogines išmokas už žemes ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natūra 2000 išmokos“ ir kompensacines išmokas už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas 2009 m. (reg. Nr. ( - )) (toliau – Paraiška), pagal kurią deklaravo 6,09 ha plotą tiesioginėms išmokoms gauti (Ginčų komisijos byla, b. l. 26-32).

102009-12-10 pranešimu apie mokėtiną išmokos sumą Nr. 1248632 NMA Rinkos reguliavimo programų departamento Tiesioginės paramos skyrius M. K. informavo, jog pagal Paraiškoje pateiktus duomenis jai yra skiriama 1953,48 Lt parama (Ginčų komisijos byla, b. l. 20).

11NMA 2010-08-03 sprendime Nr. SP-l (11.84)-767 (Ginčų komisijos byla, b. l. 3) nurodė, kad Rinkos reguliavimo programų departamentas, atlikęs Paraiškos vertinimą, pagal Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2009 m. taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-03-20 d. įsakymu Nr. 3D-188 (toliau – Administravimo taisyklės), apskaičiavo ir perdavė mokėjimui pareiškėjai priklausančią 1953,48 Lt paramos sumą. Pažymėjo, kad Administravimo taisyklių 9 p. nustatyta, jog žemės ūkio naudmenos turi atitikti GAAB reikalavimus, o NMA, taikydama sankcijas už GAAB reikalavimų 1.6 ir 3 p. nurodytų reikalavimų nesilaikymą, turi vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos reguliavimo srityje esančių įstaigų duomenimis apie pareiškėjų valdose nustatytus pažeidimų atvejus. Gavus duomenis iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos reguliavimo srityje esančių įstaigų buvo nustatyta, kad M. K. 0,55 ha ploto lauke Nr. 1 (bloko Nr. ( - )), kuriame deklaruotos bulvės, nesilaikė GAAB reikalavimų 1.6 p., todėl Paraiška buvo administruojama iš naujo ir buvo pritaikyta 408,09 Lt sankcija. Sankcija pritaikyta vadovaujantis Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-05-04 įsakymu Nr. 3D-306 (toliau - Metodika), 10.1 p., kuriame nustatyta, kad išmoka pareiškėjui sumažinama 20 proc. ir sankcijos dydis atitinkamai padidinamas ar sumažinamas įvertinus reikalavimų pažeidimą pagal masto, sunkumo ir poveikio trukmės kriterijus. Kadangi parama buvo išmokėta neatsižvelgiant į šį faktą, bendra susidariusi permoka yra 408,09 Lt (Ginčų komisijos byla, b. l. 3).

122010-08-11 raštu Nr. BRS-(3.82)-1998 NMA informavo M. K. apie 2010-08-03 sprendimą, prašė susidariusią 408,09 Lt skolos sumą pervesti į NMA sąskaitą (Ginčų komisijos byla, b. l. 15).

13Pareiškėja, nesutikdama su NMA 2010-08-03 sprendimu dėl sankcijų taikymo, su 2010-09-08 su skundu kreipėsi į Ginčų komisiją, prašydama šį NMA spendimą panaikinti (Ginčų komisijos byla, b. l. 1-2).

14Ginčų komisija, išnagrinėjusi M. K. skundą ir nustatytas aplinkybes, 2010-09-23 priėmė sprendimą Nr. 3R-226 (2010/04-4R-301), kuriuo pareiškėjos skundą tenkino ir panaikino NMA 2010-08-03 sprendimą (Ginčų komisijos byla, b. l. 37-40).

15NMA nesutinka su Ginčų komisijos sprendimu ir prašo teismą jį panaikinti.

16NMA yra viešojo administravimo subjektas (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalis, NMA nuostatų, patvirtintų Žemės ūkio ministro 2003-01-22 įsakymu Nr.3D-17 (2007 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 3D-231 redakcija), 1 punktas), todėl NMA veiklai taikytinos Viešojo administravimo įstatymo normos.

17NMA 2010-08-03 sprendimas dėl pareiškėjai taikomų sankcijų yra individualus administracinis aktas (Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalis). Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatyti bendrieji reikalavimai, keliami individualiam administraciniam aktui. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

18Viešojo administravimo subjektai savo veikloje turi vadovautis objektyvumo principu, reiškiančiu, kad administracinio sprendimo priėmimas bei kiti viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs (Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punktas). Administracinis aktas negali būti grindžiamas abejonėmis, o jį priimant turi būti įvertinti visi pateikti argumentai, negali būti nutylėtų argumentų. Tai ypač svarbu viešojo administravimo procedūrose, užsibaigiančiose sankcijų skyrimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006-12-22 sprendimas byloje Nr. A248-2207-2006).

19Paramos skyrimo tvarką ir reikalavimus subjektams, norintiems gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, reglamentuoja Administravimo taisyklės, kurių 9 punkte įtvirtinta, kad žemės ūkio naudmenos, už kurias prašoma išmokų, turi atitikti GAAB žemės ūkio naudmenoms reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-07-10 įsakymu Nr.3D-327 (toliau– GAAB reikalavimai). Pareiškėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonėse, turi laikytis reikalavimų, numatytų tų priemonių įgyvendinimo taisyklėse, tvirtinamose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Agentūra, taikydama sankcijas už GAAB reikalavimų 1.6 ir 3 punktuose nurodytų reikalavimų nesilaikymą, turi vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos reguliavimo srityje esančių įstaigų duomenimis apie pareiškėjų valdose nustatytus pažeidimų atvejus.

20GAAB reikalavimų (redakcija, galiojusi nuo 2008-05-01 iki 2010-04-04) 1.6 punktas nustato, kad ganyklose arba pievose, daugiametėse ganyklose arba pievose žolė, taip pat ražienos negali būti deginamos.

21Sankcijas už GAAB reikalavimų pažeidimą taiko NMA pagal NMA ir kitų institucijų, atsakingų už kompleksinės paramos reikalavimų laikymosi kontrolę, patikros vietoje arba administracinės patikros būdu nustatytus pažeidimų atvejus (Metodikos 3 punktas). Metodikos 4 punkte įtvirtinta, kad patikros vietoje arba administracinės patikros metu nustatytas reikalavimų pažeidimas įvertinamas ir sankcijų dydis nustatomas pagal masto, sunkumo ir poveikio trukmės kriterijus, vadovaujantis šios Metodikos 1, 2 ir 3 priedais. Taip pat reikalavimų pažeidimas įvertinamas pagal pasikartojimo kriterijų, t. y. nustatant, ar reikalavimų pažeidimas yra pakartotinis, tyčinis ar netyčinis.

22Pagal Metodikos 10.1 punktą, kai nustatytas tyčinis reikalavimų pažeidimo atvejis, išmoka pareiškėjui sumažinama 20 proc. ir sankcijos dydis atitinkamai padidinamas ar sumažinamas įvertinus reikalavimų pažeidimą pagal masto, sunkumo ir poveikio trukmės kriterijus pagal šios Metodikos 1, 2 ir 3 priedus. Metodikos 2 punkte tyčinis reikalavimų pažeidimas apibrėžiamas kaip pareiškėjo sąmoningi veiksmai, susiję su ketinimais neteisėtai gauti paramą, kai pareiškėjas sąmoningai neužtikrina net minimalios žemės ūkio naudmenų priežiūros arba sąmoningai aktyviais veiksmais daro žalą aplinkai, kelia pavojų žmonių sveikatai, gyvūnų gerovei ir sveikatai. Pagal Metodikos 13 punktą tyčiniams reikalavimų pažeidimams priskiriami atvejai, kai pareiškėjo valdoje nustatomi šios Metodikos 1 priedo 4, 5, 6 ir 8 punktuose nurodytų GAAB reikalavimų pažeidimai bei šios Metodikos 2 priedo 1 punkte nurodytas valdymo reikalavimo pažeidimas, kai pažeidimų plotas sudaro daugiau nei pusę faktinio lauko ploto, ir 2, 3, 9 ir 14 šios Metodikos punktuose nurodytų valdymo reikalavimų pažeidimai.

23Iš aptarto teisinio reguliavimo matyti, kad GAAB reikalavimų pažeidimai į tyčinius ir netyčinius skirstomi pagal nustatytą konkretų GAAB reikalavimų pažeidimo plotą, t. y. atsižvelgiant į konkretų lauko, kuriame nustatytas GAAB reikalavimų 1.6 punkto nuostatų pažeidimas, ploto dalį. Tyčinio ir netyčinio pažeidimo atskyrimas reikšmingas dėl to, kad pareiškėjo atžvilgiu taikomos skirtingų dydžių sankcijos.

24Administracinėje byloje surinkta faktinių duomenų visuma patvirtina, kad NMA sankciją pritaikė ir 2010-08-03 sprendimą priėmė vadovaudamasi tik Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2009-11-03 rašte Nr. VR-1.7-1799 (Ginčų komisijos byla, b. l. 9-10) pateikta informacija apie 2009 m. balandžio mėnesį nustatytus GAAB reikalavimo dėl ražienų bei žolės ganyklose arba pievose, daugiametėse ganyklose arba pievose deginimo pažeidimo atvejus, kuria remiantis buvo nustatyta, kad M. K. deklaruotame kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1, kuriame deklaruotas 0,55 ha kultūros 5BU-2 (bulvės) plotas, nebuvo laikomasi GAAB reikalavimų 1.6 punkte nustatyto reikalavimo. Jokių kitų faktinių aplinkybių, pagrindžiančių, kad pareiškėjos valdoje buvo padarytas ir nustatytas GAAB reikalavimų 1.6 punkte nustatytas pažeidimas ir kad šis pažeidimas buvo tyčinis (koks buvo pažeidimo mastas, plotas ir pan.) NMA nenurodė nei Ginčų komisijai, nei teismui. Kaip įrodymą apie pareiškėjos padarytus GAAB reikalavimų 1.6 punkto reikalavimo pažeidimus Ginčų komisijai NMA pateikė tik minėtą Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2009-11-03 raštą ir žemėlapį iš STIS-GIS sistemos, kuriame pažymėtas M. K. deklaruotas laukas Nr. 1, tačiau nepateikė jokių duomenų, kokia institucija, kada ir kokiu pagrindu tikrino pareiškėjos deklaruotą lauką Nr. 1 ir užfiksavo GAAB reikalavimų 1.6 punkto pažeidimą.

25Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad NMA neįrodė, kad M. K. nesilaikė GAAB reikalavimų 1.6 punkto reikalavimų. Be kita ko, atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2009-11-03 rašte Nr. VR-1.7-1799 pateikiama informacija apie 2009 m. balandžio mėnesį neva nustatytus deginimo atvejus, kai tuo tarpu M. K. Paraišką pateikė, taigi ir GAAB reikalavimų įsipareigojo laikytis, tik 2009-06-02. Pažymėtina ir tai, jog pareiškėja teigia, kad jos deklaruotas laukas Nr. 1 apskritai yra ne pieva ar ganykla, o ariama žemė, todėl žolė ir/ar ražienos jame nebuvo ir negalėjo būti deginamos.

26NMA 2010-08-03 sprendimas nėra pagrįstas objektyviais duomenimis, o atsakovės nustatytų faktų nepakanka, kad būtų galima konstatuoti, jog pareiškėja M. K. pažeidė GAAB reikalavimų 1.6 punkto nuostatas. Nustačius, kad NMA faktinėmis aplinkybėmis nepagrindė pareiškėjos pažeidimo padarymo fakto ir sankcijos pagal Metodikos 10.1 punktą taikymo jos atžvilgiu (neįrodė, kad GAAB reikalavimų pažeidimą sukėlė, jei apskritai jis buvo sukeltas, M. K. sąmoningi veiksmai, susiję su ketinimais neteisėtai gauti paramą, kad pareiškėja sąmoningai neužtikrino net minimalios žemės ūkio naudmenų priežiūros arba sąmoningai aktyviais veiksmais darė žalą aplinkai, kėlė pavojų žmonių sveikatai, gyvūnų gerovei ir sveikatai, ar kad GAAB pažeidimai pareiškėjos atžvilgiu nustatyti pakartotinai), teismas pagrįstu laiko Ginčų komisijos 2010-09-23 sprendimą Nr. 3R-266 (2010/04-4R-301), kuriuo nuspręsta tenkinti pareiškėjos skundą ir panaikinti NMA 2010-08-03 sprendimą Nr. SP-1(11.84)-767, todėl atsakovės NMA skundą atmeta kaip nepagrįstą.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 79 str. 5 d., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str.,

Nutarė

28atsakovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

29Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. atsakovas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės... 4. Paaiškino, kad Vyriausioji administracinių ginčų komisija (toliau –... 5. Pareiškėja M. K. atsiliepime į skundą (b.l. 15-16)... 6. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija... 7. Skundas atmestinas.... 8. Byloje ginčas kilęs dėl pareiškėjai M. K. NMA... 9. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2009-06-02 M. K. Agentūrai... 10. 2009-12-10 pranešimu apie mokėtiną išmokos sumą Nr. 1248632 NMA Rinkos... 11. NMA 2010-08-03 sprendime Nr. SP-l (11.84)-767 (Ginčų komisijos byla, b. l. 3)... 12. 2010-08-11 raštu Nr. BRS-(3.82)-1998 NMA informavo M. K.... 13. Pareiškėja, nesutikdama su NMA 2010-08-03 sprendimu dėl sankcijų taikymo,... 14. Ginčų komisija, išnagrinėjusi M. K. skundą ir... 15. NMA nesutinka su Ginčų komisijos sprendimu ir prašo teismą jį panaikinti.... 16. NMA yra viešojo administravimo subjektas ( 17. NMA 2010-08-03 sprendimas dėl pareiškėjai taikomų sankcijų yra... 18. Viešojo administravimo subjektai savo veikloje turi vadovautis objektyvumo... 19. Paramos skyrimo tvarką ir reikalavimus subjektams, norintiems gauti... 20. GAAB reikalavimų (redakcija, galiojusi nuo 2008-05-01 iki 2010-04-04) 1.6... 21. Sankcijas už GAAB reikalavimų pažeidimą taiko NMA pagal NMA ir kitų... 22. Pagal Metodikos 10.1 punktą, kai nustatytas tyčinis reikalavimų pažeidimo... 23. Iš aptarto teisinio reguliavimo matyti, kad GAAB reikalavimų pažeidimai į... 24. Administracinėje byloje surinkta faktinių duomenų visuma patvirtina, kad NMA... 25. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad NMA neįrodė, kad... 26. NMA 2010-08-03 sprendimas nėra pagrįstas objektyviais duomenimis, o... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 28. atsakovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 29. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...