Byla A-525-2262-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A525-2262/2011 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ekoresursai“ skundą atsakovui Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Kauno teritoriniam skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Manfula“, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (Kauno apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjas) dėl akto panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „Ekoresursai“ skundu, kurį patikslino, kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti 2009 m. rugpjūčio 18 d. ,,Lapių sąvartyno biodujų surinkimo sistemos įrengimo ir dujų panaudojimo kombinuotai elektros ir šilumos gamybai Domeikavos katilinėje 1H2pm (unikalus numeris – 5296-0019-0018), rekonstruojant į kogeneracinę jėgainę. Sąvartyno biodujų surinkimo sistemos (I etapas)“ pripažinimo tinkamu naudoti aktą (toliau – ir Aktas). Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 4 d. sprendimu skundą atmetė kaip nepagrįstą.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Ekoresursai“ apeliacinį skundą atmetė, o Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 4 d. sprendimą paliko nepakeistą.

8II.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Manfula“ (toliau – ir Bendrovė) pateikė prašymą, kuriuo prašo priteisti jo naudai iš UAB „Ekoresursai“ 5 161,94 Lt teisinės pagalbos išlaidų, bylą nagrinėjant Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, bei 33 783,66 Lt teisinės pagalbos išlaidų, bylą nagrinėjant Kauno apygardos administraciniame teisme.

10Nurodo, jog Bendrovė, kaip proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimą, turi teisę reikalauti atlyginti atstovavimo išlaidas. Pažymi, jog teismui priteisiant bylinėjimosi išlaidas yra pagrindas nukrypti nuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 bei Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) nuostatų, nes nagrinėta byla buvo sudėtinga, kelti klausimai, susiję su specifiniais bei techninio pobūdžio statybos teisės klausimais, rengiantis bylai teko išnagrinėti statybos leidimu patvirtintą statinio techninį projektą, brėžinius, pateikti jų aiškinimus procesiniuose dokumentuose ir kita.

11Pareiškėjas UAB „Ekoresursai“ atsiliepime į prašymą su prašymu nesutinka.

12Nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnį, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 45 straipsnio 1 dalį, šalis teismui dėl advokato išlaidų priteisimo privalo raštu pateiki motyvuotą prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, o Bendrovės 2011 m. spalio 3 d. pateiktas prašymas tokių reikalavimų neatitinka. Be to, prašomos priteisti išlaidos yra nepagrįstai didelės ir neatitinka Rekomendacijose nustatytų dydžių. Šiuo atveju pagal Rekomendacijų nuostatas maksimaliai Bendrovei galėtų būti priteisiama 1 320 Lt. Pabrėžia, jog nukrypti nuo Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių pagrindo nėra. Nurodo, kad Bendrovės prašymas priteisti jai bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, jau yra išnagrinėtas, o Kauno apygardos administracinis teismas šį Bendrovės prašymą išnagrinėjo ir dėl jo 2011 m. spalio 24 d. priėmė nutartį, kuri yra įsiteisėjusi.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Prašymas tenkintinas iš dalies.

16Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 5 dalimi, tais atvejais, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą, t.y. pagal ABTĮ 44 straipsnio 2 dalį turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas.

17Nagrinėjamoje byloje iš esmės nėra ginčo dėl to, kad, Kauno apygardos administraciniam teismui 2010 m. spalio 4 d. sprendimu UAB „Ekoresursai“ skundą dėl Akto panaikinimo atmetus kaip nepagrįstą, o Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą palikus nepakeistą, iš esmės buvo apgintos trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Manfula“ teisės, todėl Bendrovė įgijo teisę į jos turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

18Bendrovė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui kartu su prašymu priteisti jos naudai bylinėjimosi išlaidas iš pareiškėjo, pateikė patirtas išlaidas patvirtinančius dokumentus – Advokatų profesinės bendrijos Baltic Legal Solutions Lietuva pažymas dėl išlaidų apmokėjimo bei sąskaitas – faktūras, taip pat vietinio mokėjimo nurodymų kopijas. Teisėjų kolegija, įvertinusi pateiktus dokumentus, iš dalies sutinka su pareiškėjo atsiliepime išdėstyta pozicija, jog juose nėra išsamiai detalizuotos Bendrovės patirtos bylinėjimosi išlaidos, tačiau byloje esančių įrodymų kontekste, teisėjų kolegijos vertinimu, ši išvada negali sudaryti pagrindo netenkinti Bendrovės prašymo priteisti jai patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

19Bylos medžiaga patvirtina, jog Bendrovė apeliacinės instancijos teismui pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, taip pat Bendrovei atstovaujantis advokatas dalyvavo apeliacinės instancijos teisme 2011 m. rugsėjo 8 d. teismo posėdyje, trukusiame 35 min.

20Sprendžiant teismo išlaidų atlyginimo klausimą, turi būti vadovaujamasi Rekomendacijomis. Remiantis Rekomendacijų 8.18 punkto nuostatomis, maksimali galima priteisti suma už atstovavimo teisme valandą sudaro 120 Lt (0,15x800). Nagrinėjamu atveju teismo posėdis truko 35 min., todėl Bendrovei, atsižvelgiant į Rekomendacijų 9 punktą, šiuo atveju maksimaliai už atstovavimą teismo posėdyje galėtų būti priteista 120 Lt. Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą, maksimali galima priteisti suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą sudaro 1 200 Lt (1,5x800). Taigi iš viso šiuo atveju Bendrovei maksimaliai galėtų būti priteista, kaip pagrįstai atsiliepime į prašymą nurodė ir pareiškėjas, 1 320 Lt teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo.

21Teisėjų kolegija, įvertinusi kilusio ginčo pobūdį, bylos sudėtingumą, kitus Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus, sprendžia, jog šiuo atveju yra pagrindas Bendrovei priteisti maksimalų teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą, t. y. 1 320 Lt. Nors Bendrovė teigia, jog turėtų būti nukrypta nuo maksimalių dydžių ir jai turėtų būti priteistas didesnis teismo išlaidų atlyginimas, nes byla buvo sudėtinga, tokie teiginiai nėra pagrįsti bylos medžiaga. Šiuo atveju nėra pagrindo priteisti didesnį, nei nustatytas, remiantis Rekomendacijose įtvirtintais kriterijais, bylinėjimosi išlaidų dydį.

22Bendrovė prašyme taip pat prašo priteisti 33 783,66 Lt teisinės pagalbos išlaidų, bylą nagrinėjant Kauno apygardos administraciniame teisme. Administracinių teismų praktikoje yra išaiškinta, jog prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, turi būti paduodamas pirmosios instancijos teismui, todėl ši Bendrovės prašymo dalis perduotina nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui. Pastebėtina, jog nors pareiškėjas atsiliepime į prašymą nurodo, kad analogiškas Bendrovės prašymas dėl teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, atlyginimo jau pirmosios instancijos teismo buvo išnagrinėtas, siekiant tinkamai užtikrinti Bendrovės teisę į apeliaciją ir atsižvelgiant į nurodytą administracinių teismų praktikoje suformuluotą taisyklę dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, teisėjų kolegija atskirai nepasisako ir nevertina Bendrovės prašymo turinio šioje dalyje.

23Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog trečiojo suinteresuoto asmens prašymas tenkintinas iš dalies ir jo naudai iš pareiškėjo priteistina 1 320 Lt bylinėjimosi išlaidoms, patirtoms bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginti, o prašymo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, perduotina nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui.

24Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

25trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“ prašymą patenkinti iš dalies.

26Priteisti trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“ naudai iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ekoresursai“ 1 320 Lt bylinėjimosi išlaidoms, patirtoms bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginti.

27Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“ prašymo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, perduoti spręsti Kauno apygardos administraciniam teismui.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „Ekoresursai“ skundu, kurį patikslino, kreipėsi į... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 4 d. sprendimu skundą... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartimi... 8. II.... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Manfula“ (toliau – ir Bendrovė)... 10. Nurodo, jog Bendrovė, kaip proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimą,... 11. Pareiškėjas UAB „Ekoresursai“ atsiliepime į prašymą su prašymu... 12. Nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnį,... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 16. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 5 dalimi, tais atvejais, kai išnagrinėjus bylą... 17. Nagrinėjamoje byloje iš esmės nėra ginčo dėl to, kad, Kauno apygardos... 18. Bendrovė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui kartu su prašymu... 19. Bylos medžiaga patvirtina, jog Bendrovė apeliacinės instancijos teismui... 20. Sprendžiant teismo išlaidų atlyginimo klausimą, turi būti vadovaujamasi... 21. Teisėjų kolegija, įvertinusi kilusio ginčo pobūdį, bylos sudėtingumą,... 22. Bendrovė prašyme taip pat prašo priteisti 33 783,66 Lt teisinės pagalbos... 23. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog trečiojo suinteresuoto... 24. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 25. trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“... 26. Priteisti trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės... 27. Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“... 28. Nutartis neskundžiama....