Byla eA-1658-502/2019
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos prašymo priimti papildomą sprendimą administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą atsakovui Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Pirmajai nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga (toliau – ir pareiškėjas, Sąjunga) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – ir atsakovas, Taryba) 2017 m. spalio 24 d. sprendimą Nr. 2017/07 (toliau – ir Sprendimas); 2) įpareigoti atsakovą užbaigti administracinę procedūrą išnagrinėjant Tarybos 2017 m. sausio 13 d. prašymą patikslinti Lietuvos Respublikos kultūros paveldo registro duomenis apie nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „( - )“ buvimo vietą, adresu ( - ), ir priimti dėl šio prašymo sprendimą; 3) įpareigoti atsakovą patikslinti Lietuvos Respublikos kultūros paveldo registro duomenis apie nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „( - )“ buvimo vietą ( - ), jei teismas laikys, kad atsakovo 2017 m. spalio 24 d. sprendimas yra laikomas tinkamu pareiškėjo 2017 m. sausio 13 d. prašymo išnagrinėjimu; 4) skirti atsakovui 300 Eur baudą ir atsakovo vadovui skirti 600 Eur baudą už piktnaudžiavimą administraciniu procesu.

72.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 8 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

93.

10Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – skundą tenkinti.

114.

12Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. gruodžio 11 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą tenkino iš dalies, t. y. pakeitė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 8 d. sprendimą, pareiškėjo skundą tenkino iš dalies, panaikino Tarybos 2017 m. spalio 24 d. sprendimą Nr. 2017/07, kitą teismo sprendimo dalį paliko nepakeistą.

135.

14Pareiškėjas Sąjunga Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui padavė prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo, kuriame prašo priimti papildomą sprendimą – įpareigoti atsakovą išnagrinėti pareiškėjo 2017 m. prašymą. Pareiškėjas paaiškina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. gruodžio 11 d. nutartimi panaikino Sprendimą ir nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodė, kad atsakovui išlieka pareiga išnagrinėti pareiškėjo 2017 m. prašymą. Pareiškėjui kreipusis į pirmosios instancijos teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo, nes atsakovas nevykdo pareigos išnagrinėti prašymą, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. gruodžio 18 d. nutartimi tokio prašymo netenkino, kadangi atsakovas nėra įpareigotas įvykdyti kokius nors veiksmus ir byloje nėra teismo sprendimo, kuris būtų vykdytinas priverstine tvarka. Pareiškėjo nuomone, kadangi jis skunde teismui prašė atsakovą įpareigoti išnagrinėti jo 2017 m. prašymą, šis klausimas byloje nebuvo išspręstas, todėl yra pagrindas priimti papildomą sprendimą. Priešingu atveju pareiškėjui vėl tektų kreiptis į teismą su tapačiu prašymu įpareigoti išnagrinėti jo prašymą, tačiau ginčas jau išspręstas teisme ir negali būti nagrinėjamas iš naujo.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16II.

176.

18Papildomo sprendimo priėmimo pagrindai yra išdėstyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 97 straipsnio 1 dalyje: 1) jeigu kuris nors reikalavimas, dėl kurio proceso dalyviai pateikė įrodymų ir davė paaiškinimų, sprendime yra neišnagrinėtas; 2) jeigu teismas, išsprendęs teisės klausimą, nenurodė veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti arba nuo kurių jis privalo susilaikyti; 3) jeigu teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika aiškinant ir taikant šį procesinį institutą, papildomas sprendimas negali būti priimamas dėl naujų reikalavimų, kurie nebuvo bylos nagrinėjimo dalyku, be to, papildomo sprendimo institutas negali būti taikomas teismo padarytoms teisės aiškinimo ir taikymo klaidoms taisyti (žr., pvz., 2018 m. kovo 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-70-662/2018, 2018 m. balandžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-231-662/2018). Papildomas teismo sprendimas gali būti priimtas tik dėl teismui pareikštų, tačiau neišspręstų materialinių teisinių reikalavimų (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858- 943/2011, 2011 m. liepos 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-371/2011, 2012 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-35/2012).

197.

20Nagrinėjamu atveju pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Sprendimą, taip pat vienas iš skundo materialinių teisinių reikalavimų buvo įpareigoti atsakovą užbaigti administracinę procedūrą išnagrinėjant Tarybos 2017 m. sausio 13 d. prašymą patikslinti Lietuvos Respublikos kultūros paveldo registro duomenis apie nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „( - )“ buvimo vietą, adresu ( - ), ir priimti dėl šio prašymo sprendimą.

218.

22Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. gruodžio 11 d. nutartimi panaikino atsakovo Sprendimą, kadangi jis nebuvo pagrįstas teisės aktų nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis, t. y. neatitiko Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (tliau – ir VAĮ) 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Nustatyta, kad atsakovas Sprendime tik abstrakčiai nurodė, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla dėl 2016 m. rugsėjo 20 d. Tarybos akto Nr. KPD-RM-2419 panaikinimo, tačiau nepaaiškino, kaip minėta administracinė byla yra susijusi su pareiškėjo 2017 m. sausio 13 d. prašymu ir kodėl minėta administracinė byla neleidžia priimti administracinio sprendimo. Taryba Sprendime nurodė, kad nesiims jokių veiksmų, susijusių su burinio jūrų laivo „( - )“ duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimu iki administracinės bylos išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sprendė, kad pareiškėjo 2017 m. sausio 13 d. prašymas turėjo būti išnagrinėtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių (toliau – ir Taisyklės) nustatyta tvarka, atsakovas privalėjo atsakyti Taisyklių 35.3 punkte nustatyta tvarka, t. y. atsakovas turėjo priimti administracinį sprendimą arba nurodyti atsisakymo priežastis. Sprendimu pareiškėjas buvo tik informuotas, kad Tarnyba nesiims jokių veiksmų, t. y. iš esmės atsisakyta priimti administracinį sprendimą pareiškėjo atžvilgiu, tačiau atsisakymo priežastys neįvardintos. Atsakovas nesprendė klausimo ir dėl administracinės procedūros sustabdymo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. gruodžio 11 d. nutartyje (22 p.) pasisakė, kad panaikinus Sprendimą, atsakovui išlieka pareiga tinkamai išnagrinėti pareiškėjo 2017 m. prašymą.

239.

24Pažymėtina, kad ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punbktas numato, kad administraciniai teismai nagrinėja bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų (neveikimo) teisėtumo, taip pat dėl šių subjektų vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus (toliau – vilkinimas atlikti veiksmus). Suinteresuotų asmenų kreipimaisi administraciniuose teismuose nagrinėjami tik tada, kai tarp šalių yra kilęs ginčas. Nesant atsakovo atsisakymo ar vilkinimo atlikti pareiškėjo pageidaujamus veiksmus, negalimas ir tokio reikalavimo nagrinėjimas teisme, nes iš esmės nėra ginčo, tuo tarpu ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad administracinis teismas sprendžia viešojo administravimo srities ginčus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS756-868/2011). Viešojo administravimo subjekto vilkinimu atlikti veiksmus yra suprantamas toks šio asmens neveikimas, kai viešojo administravimo subjektas nepriima sprendimo (teigiamo arba neigiamo) prašomu išspręsti klausimu per įstatymo nustatytą terminą (2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-84/2012). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad atsisakymas atlikti veiksmus ir vilkinimas atlikti veiksmus, kaip teisinės sąvokos, nėra tapačios. Pirmuoju atveju atsisakymas atlikti veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo subjektui leistinų veiksmų, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ir sudaro bylos nagrinėjimo dalyką. Antruoju atveju viešojo administravimo subjektas neatlieka visų ar dalies veiksmų, kuriuos jam priskirta atlikti. Šiuo atveju bylos nagrinėjimo dalyką sudarytų aplinkybių, ar viešojo administravimo subjektas buvo kompetentingas atlikti tam tikrus veiksmus, ar jam priskirtus klausimus sprendė įstatymų nustatyta tvarka ir laiku, nustatymas (2003 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-406/2003, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 4, 296 p.). Tačiau sprendžiant, ar pareiškėjas skundžia atsakovo aktą ar neveikimą, visais atvejais vertintinas tarp šalių susiklosčiusių materialinių teisinių santykių pobūdis, o ne vien pareiškėjo reikalavimo žodinė išraiška. Jei atsakovas atsisako priimti administracinį aktą ar atlikti veiksmą, nurodydamas tokio atsisakymo priežastis, šis atsisakymas negali būti vertinamas kaip neveikimas (2007 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-296/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 13).

2510.

26Jeigu viešojo administravimo subjektas nevykdo savo pareigų arba vilkina klausimo nagrinėjimą ir nustatytu laiku jo neišsprendžia, toks neveikimas (vilkinimas atlikti veiksmus) gali būti apskųstas per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas klausimo išsprendimo laikas (ABTĮ 29 str. 2 d.). Pastebėtina, kad ši įstatymo nuostata netaikoma, kai viešojo administravimo subjektas atsisako atlikti tam tikrus veiksmus.

2711.

28Nagrinėjamu atveju byloje pareiškėjas ginčijo atsakovo Sprendimo, priimto pagal pareiškėjo 2017 m. sausio 13 d. prašymą, pagrįstumą ir teisėtumą, kuris buvo panaikintas kaip neatitinkantis VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovą užbaigti administracinę procedūrą išnagrinėjant Tarybos 2017 m. sausio 13 d. prašymą patikslinti Lietuvos Respublikos kultūros paveldo registro duomenis apie nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „( - )“ buvimo vietą, adresu ( - ), ir priimti dėl šio prašymo sprendimą laikytinas išvestiniu pareiškėjo skundo reikalavimu ginčijant Sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Panaikinus Sprendimą, atsakovui išlieka pareiga išnagrinėti pareiškėjo 2017 m. sausio 13 d. prašymą teisės aktų nustatyta tvarka, apie tai yra pasisakyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. gruožio 11 d. nutartyje. Esant atvejui, jei atsakovas per teisės aktų nustatytą terminą neišnagrinėtų pareiškėjo 2017 m. sausio 13 d. prašymo, tuomet pareiškėjas įgytų teisę kreiptis į teismą su skundu ABTĮ 29 straipsnio 2 dalyje nustatytais terminais dėl atsakovo vilkinimo. Taigi, tokiu atveju tarp pareiškėjo ir atsakovo kiltų naujas administracinis ginčas. Todėl pareiškėjo argumentai, kad jis turėtų kreiptis į teismą su tapačiu skundu, nepagrįsti.

2912.

30Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad ginčas byloje dėl joje pareikštų esminių materialinių teisinių reikalavimų išspręstas ir priimti papildomo sprendimo pareiškėjo prašyme nurodytais argumentais nėra pagrindo.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 97 straipsniu, 148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

32Pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos prašymo dėl papildomo sprendimo priėmimo netenkinti.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga (toliau... 7. 2.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 8 d. sprendimu... 9. 3.... 10. Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašė panaikinti Vilniaus apygardos... 11. 4.... 12. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. gruodžio 11 d. nutartimi... 13. 5.... 14. Pareiškėjas Sąjunga Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui padavė... 15. Teisėjų kolegija... 16. II.... 17. 6.... 18. Papildomo sprendimo priėmimo pagrindai yra išdėstyti Lietuvos Respublikos... 19. 7.... 20. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti... 21. 8.... 22. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. gruodžio 11 d. nutartimi... 23. 9.... 24. Pažymėtina, kad ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punbktas numato, kad... 25. 10.... 26. Jeigu viešojo administravimo subjektas nevykdo savo pareigų arba vilkina... 27. 11.... 28. Nagrinėjamu atveju byloje pareiškėjas ginčijo atsakovo Sprendimo, priimto... 29. 12.... 30. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 97... 32. Pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos prašymo... 33. Nutartis neskundžiama....