Byla A-396-575/2020
Dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. S. skundą atsakovui Vilniaus teritorinei muitinei dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas J. S. (toliau – ir pareiškėjas) patikslintu skundu teismo prašė panaikinti Muitinės departamento generalinio direktoriaus įgalioto atstovo – Vilniaus teritorinės muitinės (toliau – ir atsakovas, Institucija) direktoriaus 2018 m. vasario 12 d. įsakymo Nr.1P(V)-30 (toliau – ir Įsakymas) 20 punktą, kuriuo jam nustatyta pareigų atlikimo vieta Šalčininkų kelio poste bei įpareigoti atsakovą nustatyti jo tarnybos vietą Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio poste, t. y. grąžinti į ankstesnę tarnybos vietą.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad jį priimant į tarnybą Vilniaus teritorinėje muitinėje buvo nustatyta pareigų atlikimo vieta Raigardo kelio poste. Nuo 2018 m. kovo 1 d. vienašališku atsakovo direktorės sprendimu – Įsakymu, kuris iš anksto nebuvo derinamas su pareiškėju, jam buvo nustatyta kita pareigų atlikimo vieta – Šalčininkų kelio postas, t. y. iš Raigardo kelio posto pareiškėjas buvo perkeltas ne tik į kitą darbo vietą, bet ir į kitą vietovę. Pareiškėjo atstovas Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga 2018 m. balandžio 4 d. kreipėsi į atsakovą, prašydamas pateikti informaciją apie pareiškėjo perkėlimo aplinkybes. Iš atsakovo 2018 m. balandžio 10 d. rašto ir pridėtų dokumentų paaiškėjo, kad pareiškėjo pareigų atlikimo vieta buvo pakeista Įsakymo pagrindu.

93.

10Pareiškėjas paaiškino, kad jo perkėlimas į Šalčininkų kelio postą sukėlė jam nepagrįstai didelių nepatogumų, nes jo darbo vieta pasikeitė radikaliai: padidėjo kelionės į tarnybos vietą atstumas, sugaištamas laikas kelionėje, ženkliai padidėjo kuro išlaidos, neatlyginamos asmeninio automobilio naudojimo išlaidos, o visuomeniniu transportu nuvykti į tarnybos vietą nėra galimybės. Sugedus asmeniniam automobiliui, neturi galimybės nuvykti į tarnybos vietą. Pasikeitus tarnybos vietai, būtų galima persikelti į artimesnę gyvenvietę, tačiau persikėlimo išlaidos nekompensuojamos, be to, persikėlimą komplikuoja tai, kad pareiškėjas turi šeimą. Net ir persikėlus, jis negali būti tikras, kad nebus priimtas naujas sprendimas perkelti jį į kitą darbo vietą. Tarnybos organizavimo ypatumai ir kaštai neturėtų būti perkeliami ant pareigūno pečių, pasiliekant darbdaviui teisę keisti darbo vietą be pareigūno sutikimo. Toks sprendimas neatitinka teisių ir pareigų pasiskirstymo tarp pareigūno ir institucijos, todėl yra nepagrįstas ir neteisėtas.

114.

12Pareiškėjas pažymėjo, kad nei Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (toliau – ir VTĮ), nei Tarnybos Lietuvos muitinėje statutas (toliau – ir Statutas) nenumato pareigūno tarnybos vietos keitimo sąlygų, dėl kurių buvo pakeista tarnybos vieta. Todėl šiuo atveju taikytina garantija dėl darbo vietos pakeitimo, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – ir DK) 45 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią darbo vieta gali būti keičiama tik esant raštiškam darbuotojo sutikimui. Tokio sutikimo pareiškėjas nedavė. Valstybės tarnyboje susitarimo nėra – šalys nesitaria nei dėl darbo vietos, nei dėl funkcijų, nei dėl apmokėjimo – visa tai yra nustatyta įstatymais ir pareigybių aprašymuose. Toks tarnybos pobūdis, t. y. perkėlimai iš vienos tarnybos vietos į kitą, nėra nurodytas jo pareigybės aprašyme. Priimant į tarnybą, buvo nurodyta, kad jam nustatyta pareigų atlikimo vieta Raigardo kelio poste. Tokią formuluotę jis suprato, kad nuolat tęs tarnybą nurodytoje tarnybos vietoje, t. y. Raigardo kelio poste. Stojant į tarnybą jis nežinojo, kad nuolatinė tarnybos vieta gali būti keičiama be jo sutikimo.

135.

14Pareiškėjas vertino, kad nustatant teisinį reguliavimą turi būti paisoma ne vien tarnybos, bet ir tarnaujančių pareigūnų teisėtų interesų, bendrųjų darbo teisės principų ir atitikti Statuto reguliavimą. Pareigūnai gali būti perkeliami į kitas pareigas tik jų sutikimu, komandiruoti į kitą vietovę ribotą laiką užtikrinant papildomas išmokas ir kt. Pakeitus pareigų atlikimo vietą be pareiškėjo sutikimo buvo pakeista jo teisinė padėtis, todėl yra pagrindas grąžinti jį į ankstesnę pareigų atlikimo vietą.

156.

16Atsakovas Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepime į skundą prašė skundą atmesti.

177.

18Atsakovas nurodė, kad pareigų atlikimo vietos nustatymą ir keitimą reglamentuoja Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 1B-360 patvirtintos Muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vietos nustatymo ir keitimo taisyklės (toliau – ir Taisyklės). Akcentuodamas Taisyklėse ir Statute įtvirtintą muitinės posto pareigūno tarnybos vietos sąvoką, pažymėjo, kad pareiškėjo pareigas reglamentuojančiame pareigybės aprašyme, patvirtintame Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1B-470 (toliau – ir Pareigybės aprašymas), nenurodytas konkretus muitinės postas, kuriame bus visą tarnybos laiką atliekamos pareigos, o pareiškėjo pareigos apibrėžtos kaip Vilniaus teritorinės muitinės posto B lygio 7 kategorijos vyresnysis inspektorius. Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienos teritorinės muitinės veiklos zonoje yra veikiančių muitinės postų, nurodytų šių teritorinių muitinių struktūroje, teritorinės muitinės direktorius, vadovaudamasis Taisyklėmis, nustato ir, prireikus, keičia kiekvieno muitinės posto pareigūno, tarnaujančio teritorinėje muitinėje, pareigų atlikimo vietą. Tokio sprendimo priėmimas nekeičia pareigūnų teisinės padėties. Pareigūnai, dirbantys postuose, išskyrus Mobiliųjų grupių postus, neturi pagrindo tikėtis, kad jų pareigų atlikimo vieta nebus keičiama. Pasirinkdami tokį darbą, pareigūnai prisiima ir pareigų atlikimo vietos kaitos riziką. Teritorinės muitinės direktorius, būdamas atsakingas už muitinei pavestų funkcijų vykdymą, sprendžia dėl žmogiškųjų išteklių paskirstymo tarp muitinės postų, todėl vadovaudamasis Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1B-2 „Dėl įgaliojimų priimti sprendimus personalo valdymo klausimais suteikimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 1B-2) 1.3 papunktyje suteiktų įgaliojimų ribose, turi teisę keisti teritorinės muitinės posto pareigūno pareigų atlikimo vietą.

198.

20Atsakovas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju Vilniaus teritorinės muitinės direktorė, vadovaudamasi Taisyklių 5.1, 5.3 papunkčiais ir 11 punktu bei Taisyklių 2.1.1 papunkčiu, kuris nustato, kad teritorinių muitinių direktoriai privalo užtikrinti, kad muitinės postų pareigūnų, kurie tame pačiame muitinės poste nepertraukiamai dirba 10 ir daugiau metų, per 2018-2019 m. būtų pakeista pareigų atlikimo vieta, 2018 m. vasario 12 d. priėmė įsakymą Nr. 1P(V)-30 dėl pareigų atlikimo vietos nustatymo 38 postų pareigūnų atžvilgiu, tame tarpe ir pareiškėjo. Priimto įsakymo 20 punkte pareiškėjui, Vilniaus teritorinės muitinės posto vyresniajam inspektoriui, atliekančiam pareigas Raigardo kelio poste, nuo 2018 m. kovo 1 d. nustatoma pareigų atlikimo vieta Šalčininkų kelio poste. Pareiškėjas Raigardo kelio poste dirba nuo 2002 m. liepos 1 d., todėl įgyvendinant Taisyklių 2.1.1 papunktį, buvo būtina pareigūno pareigų atlikimo vietą nustatyti kitame Vilniaus teritorinės muitinės veiklos zonoje esančiame kelio poste.

219.

22Atsakovas teigė, kad pareiškėjas klaidingai vadovaujasi DK 45 straipsnio 1 dalimi, nes Taisyklės yra specialus teisės aktas, numatantis pareigūnų pareigų atlikimo vietos nustatymo ir keitimo tvarką ir jose nėra nustatyta, kad sutikimas dėl darbo vietos keitimo yra būtinas, išskyrus jei pareigų atlikimo vieta keičiama Taisyklių 4 punkte nurodytu pagrindu.

2310.

24Atsakovas, vadovaudamasis Taisyklių 8 punktu, Statuto 3 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. IK-189 patvirtintomis Lietuvos Respublikos muitinės postų pareigūnų, pagal tarnybos pobūdį važinėjančių tarnybiniais tikslais keleivių ar asmeniniu transportu, taip pat vykstančių į tarnybos vietą ir iš jos, važiavimo išlaidų, išskyrus taksi, kompensavimo taisyklėmis (toliau – ir Kompensavimo taisyklės), pareiškėjo akcentuojamus nepatogumus dėl darbo vietos keitimo vertino kritiškai. Akcentavo, kad Institucija, vadovaudamasi Statuto 3 straipsnyje numatytais principais, užtikrina, kad pareigūnams būtų užtikrinamos geros darbo sąlygos. Pagal Taisyklių 5.5 papunktį muitinės posto pareigūno pareigų atlikimo vieta gali būti keičiama muitinės posto pareigūno motyvuotu prašymu, todėl pareiškėjas turėjo teisę kreiptis į atsakovą su tokiu prašymu, kartu nurodant aplinkybes, dėl, jo teigimu, pablogėjusių darbo sąlygų, susijusių su nuvykimu į tarnybos vietą ir kt. Pareiškėjas nesikreipė į atsakovą su tokiu prašymu, be to, po susipažinimo su Įsakymu nepateikė jokių pageidavimų ir nereiškė nepasitenkinimo buvusiam Raigardo kelio posto viršininkui.

2511.

26Atsakovas atkreipė dėmesį, kad ne vien pareiškėjo atžvilgiu buvo priimtas Įsakymas. Taisyklių nuostatuose nėra numatyta tvarkos, kokiu būdu ir tvarka pareigūnai, kurių atžvilgiu yra priimami sprendimai perkelti į kitą pareigų atlikimo vietą, turi būti supažindinti su tokiais įsakymais. Įsakymo popierinis variantas buvo patalpintas posto pamainų pasitarimų salėje esančioje informacinėje lentoje, o rytinių pasitarimų metu visi pamainų pareigūnai su Įsakymu buvo supažindinti žodžiu. Atsižvelgiant į tai, kad kiti pareigūnai nepareiškė nepasitenkinimo, jog jie laiku nesužinojo apie pareigų atlikimo vietos keitimą, laikytina, kad visi pareigūnai, tarp jų ir pareiškėjas, su Įsakymu supažindinti tinkamai.

2712.

28Atsakovas kritiškai vertino pareiškėjo nurodytą aplinkybę, kad jis apie Įsakymą sužinojo tik 2018 m. balandžio 10 d., kai gavo iš Vilniaus teritorinės muitinės raštą su pridėtais darbo grafikais. Pareiškėjas į Šalčininkų kelio posto darbo grafiką buvo įtrauktas nuo kovo mėnesio, o faktiškai pradėjo dirbti nuo 2018 m. kovo 3 d., todėl jam jau buvo žinoma jo nauja pareigų atlikimo vieta.

2913.

30Atsakovas laikėsi pozicijos, kad byloje yra pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad Įsakymas priimtas laikantis teisės aktų, jis nekeičia teisinės pareigūno padėties, finansiniai nepatogumai yra kompensuojami finansų ministro nustatyta tvarka ir pareiškėjas, turintis teisę kreiptis į atsakovą su motyvuotu prašymu perkelti jį atgal į Raigardo kelio postą, šia teise nepasinaudojo.

31II.

3214.

33Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 10 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

3415.

35Teismas nustatė, kad Įsakymo 20 punkto pagrindu, vadovaujantis Taisyklių 5.1, 5.3 papunkčiais ir 11 punktu bei Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 1B-696 redakcijos 2.1.1 papunkčiu, pareiškėjui, Vilniaus teritorinės muitinės posto vyresniajam inspektoriui, atliekančiam pareigas Raigardo kelio poste, nuo 2018 m. kovo 1 d. buvo nustatyta pareigų atlikimo vieta Šalčininkų kelio poste.

3616.

37Teismas nurodė, kad muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vietos nustatymą ir keitimą nustato Taisyklės, kuriuose pareigūno pareigų atlikimo vieta yra Muitinės departamento generalinio direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu nustatytas postas, kuriame pareigūnui yra pavesta atlikti pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas. Statuto 12 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad muitinės posto pareigūno tarnybos vieta apibrėžiama kaip muitinės veiklos zona. Tokiu būdu muitinės posto pareigūnas nėra priimamas į konkretaus posto muitinės pareigūno pareigas, o muitinės pareigūno teisinė padėtis ir jo pareigos neapibrėžiamos kaip konkrečios teritorinės muitinės pareigūno pareigos. Pareiškėjo pareigybės aprašyme nenurodytas konkretus muitinės postas, o pareiškėjo pareigos apibrėžtos kaip Vilniaus teritorinės muitinės posto B lygio 7 kategorijos vyresnysis inspektorius.

3817.

39Teismas sutiko su atsakovo pozicija, jog kiekvienos teritorinės muitinės veiklos zonoje yra veikiančių muitinės postų, nurodytų šių teritorinių muitinių struktūroje, o teritorinės muitinės direktorius, vadovaudamasis Taisyklėmis, nustato ir, reikalui esant, keičia kiekvieno muitinės posto pareigūno pareigų atlikimo vietą, nekeičiant jo teisinės padėties. Muitinės pareigūnų tarnyboje yra tam tikra pareigų atlikimo vietos kaitos rizika. Atsakovas, spręsdamas žmogiškųjų išteklių paskirstymo tarp muitinės postų tvarką, siekiant tinkamai atlikti pavestas funkcijas, turi teisę keisti teritorinės muitinės posto pareigūno pareigų atlikimo vietą. Tai įtvirtinta Įsakymo Nr. 1B-2 1.3 papunktyje. Atsakovo direktorė, sutinkamai su Taisyklių 5.1, 5.3 papunkčiais, 11 punktu ir Taisyklių 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 1B-696 redakcijos 2.1.1 papunkčiu, kuriame numatyta, kad teritorinių muitinių direktoriai privalo užtikrinti, kad muitinės postų pareigūnų, kurie tame pačiame muitinės poste nepertraukiamai dirba 10 ir daugiau metų, per 2018-2019 m. būtų pakeista pareigų atlikimo vieta, 2018 m. vasario 12 d. priėmė Įsakymą.

4018.

41Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas Raigardo kelio poste dirba nuo 2002 m. liepos 1 d., todėl, atsižvelgiant į Taisyklių 2.1.1 papunktį, jo pareigų atlikimo vieta nustatyta kitame atsakovo zonoje esančiame Šalčininkų kelio poste. Taisyklėse nustatyta, kad tik generalinis direktorius arba jo įgaliotas atstovas, esant būtinumui, priima sprendimą be pareigūno žinios, išskyrus jei pareigų atlikimo vieta keičiama Taisyklių 4 punkto pagrindu, pareigūno sutikimas nėra būtinas.

4219.

43Teismas nurodė, kad pagal Taisyklių 8 punktą muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vieta nustatoma ar keičiama įvertinus muitinės postų darbo krūvius, personalo poreikius, atstumą nuo muitinės posto iki pareigūno faktinės gyvenamosios vietos ir pan. Kompensavimo taisyklėse nustatyta tvarka pareigūnams yra kompensuojamos degalų įsigijimo išlaidos, jei važiuojama asmenine transporto priemone, todėl pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl vykimo į tarnybą sąnaudų padidėjimo, nėra pagrįstos.

4420.

45Teismas akcentavo, kad pagal Taisyklių 5.5 papunkčio nuostatas muitinės posto pareigūno tarnybos atlikimo vieta gali būti keičiama pareigūno motyvuotu prašymu, nurodant aplinkybes, tame tarpe ir pablogėjusias sąlygas, susijusias su nuvykimu į tarnybos vietą. Pareiškėjas šia savo teise nepasinaudojo.

4621.

47Teismas, vertindamas pareiškėjo nurodytų argumentų dėl jo supažindinimo su Įsakymu pagrįstumą, bylos duomenimis nustatė, kad į Šalčininkų kelio posto darbo grafiką pareiškėjas buvo įtrauktas nuo 2018 m. kovo mėn., o nuo 2018 m. kovo 3 d. faktiškai pradėjo dirbti, todėl jam jau buvo žinoma nauja pareigų atlikimo vieta. Teismas nustatė, kad buvęs Raigardo kelio posto viršininkas Įsakymą, kuriuo net aštuonių Raigardo kelio posto pareigūnų pareigų atlikimo vieta nustatoma kituose kelio postuose, tą pačią dieną persiuntė Raigardo kelio posto pamainų viršininkams elektroniniu paštu, o popierinį šio įsakymo variantą patalpino posto pamainų pasitarimų salėje esančioje informacinėje lentoje. Rytinių pasitarimų metu su šiuo įsakymu pareigūnai buvo supažindinti žodžiu, ką įrodo Raigardo kelio posto viršininko 2018 m. balandžio 9 d. raštas Nr. 8VP10S-0-007 bei elektroninių laiškų kopijos. Esant šioms aplinkybėms, teismas vertino, kad pareiškėjas tinkamai buvo informuotas ir supažindintas su Įsakymu.

48III.

4922.

50Pareiškėjas J. S. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 10 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – skundą tenkinti.

5123.

52Pareiškėjas apeliaciniame skunde, iš esmės pakartodamas pirmosios instancijos teismui patikslintame skunde išdėstytą poziciją, akcentuoja, kad darbdaviui pasiliekant teisę keisti darbo vietą vienašališkai, be pareigūno sutikimo, darbdavys turi prisiimti visas su tuo susijusias išlaidas. Pažymi, kad papildomos valandos (40 val. per mėnesį), kurias praleidžia vykdamas į (ar) iš tarnybos, nėra apmokamos. Darbdavys į tarnybą pareigūnų neveža, todėl tokiais veiksmais pažeidžia ne tik darbo saugos įstatymus, bet ir sudaro realią grėsmę gyvybei, nes kaip eismo dalyvis, vykdamas asmeniniu automobiliu po 24 valandų įtemptos tarnybos, yra veikiamas padidintos rizikos. Todėl Įsakymu priimtas sprendimas neatitinka teisių ir pareigų pasiskirstymo tarp pareigūno ir institucijos, todėl yra nepagrįstas ir neteisėtas.

5324.

54Pareiškėjas, atkreipdamas dėmesį į ginčui aktualių redakcijų Statuto 1 straipsnio 1 dalyje, 2 straipsnio 1 dalyje, 51 str. 1 ir 2 dalyse, VTĮ 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintą teisinį reglamentavimą, pabrėžia, kad ne VTĮ, nei Statutas nenustato pareigūno tarnybos vietos keitimo sąlygų. Pareigų atlikimo vieta nustatoma vadovaujantis Taisyklių nuostatomis. Pareiškėjas, vadovaudamasis Taisyklių 8 punktu, pažymi, kad pareigų atlikimo vietos keitimas nėra absoliuti darbdavio teisė. Konkrečiu atveju teismas nesiaiškino tarnybos vietos pakeitimo aplinkybių, t. y. kokiais kriterijais vadovaujantis darbdavys priėmė tokį sprendimą.

5525.

56Pareiškėjo teigimu, pagal hierarchiją Institucijos įsakymas yra žemesnės galios teisės aktas, todėl negali sukurti nuostatų, prieštaraujančių įstatymui, kaip aukštesnės galios teisės aktui. Todėl šiuo atveju taikytina garantija dėl darbo vietos pakeitimo, numatyta DK 45 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią darbo vieta gali būti keičiama tik esant raštiškam darbuotojo sutikimui. Toks sutikimas duotas nebuvo. Be to, su darbdavio sprendimais darbuotojai turi būti supažindinami pasirašytinai.

5726.

58Pareiškėjas pažymi, kad jis neginčija teismo nagrinėjamo ginčo kontekste įvertintos Statuto 12 straipsnio 6 dalies nuostatos. Pabrėžia, kad skundo esmę sudaro tai, jog Įsakymas priimtas tinkamai neinformavus, neįvertinus visų nustatymo vietos keitimui reikšmingų aplinkybių. Įrodymų, kokiais būtent kriterijais vadovaudamasis darbdavys nustatė, kad pareigų atlikimo vieta turi būti Šalčininkų, o ne kituose (Medininkų, Lavoriškių, Šumsko ar kituose) postuose, atsakovas nepateikė bei teismas, pareiškėjo prašymu šių įrodymų neišreikalavo. Todėl kritiškai vertintinas teismo atliktas įrodymų vertinimas.

5927.

60Pareiškėjas nesutinka su teismo pozicija, kad nesikreipė į atsakovą dėl pareigų atlikimo vietos pakeitimo sukeltų neigiamų pasekmių. Akcentuoja, kad kreipėsi į atsakovo direktorę žodžiu, jo teises susitikime su atsakovo direktore atstovavo profesinė sąjunga.

6128.

62Pareiškėjo nuomone, atsakovo pateikti įrodymai, t. y. Raigardo kelio posto viršininko paaiškinimai turi būti vertinami kritiškai, nes jie nepatvirtina tinkamo supažindinimo su darbo vietos keitimu.

6329.

64Pareiškėjas pažymi, kad atsakovas 2018 m. kovo mėnesio nei Šalčininkų, nei Raigardo kelio posto darbo grafikų nebuvo suderinęs su profesine sąjunga. Pareiškėjas vertina, kad DK 115 straipsnyje nustatyta tvarka nepatvirtintas darbo grafikas negali būti skelbiamas, nėra galiojantis ir negali būti įrodymu teisme. Teismas, pareiškėjo teigimu, vadovavosi negaliojančiais darbo grafikais.

6530.

66Pareiškėjas pabrėžia, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2000 m. birželio 30 d. nutarime konstatavo, jog negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį asmuo, įgyvendindamas vieną konstitucinę teisę, netektų galimybės įgyvendinti kitą konstitucinę teisę. Todėl nagrinėjamu atveju pakeitus pareigų atlikimo vietą be sutikimo, buvo pakeista pareiškėjo teisinė padėtis, todėl yra pagrindas grąžinti jį į ankstesnę pareigų atlikimo vietą.

6731.

68Atsakovas Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

6932.

70Atsakovas nesutikimą su apeliaciniu skundu grindžia analogiškais argumentais, išdėstytais atsiliepime į patikslintą skundą. Atsakovas papildomai akcentuoja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimus administracinėje byloje Nr. A520-2270/2012 dėl vidaus administravimo veiklos ir šios veiklos vykdymo eigoje priimtų teisės aktų privalomumo. Nurodo, kad pareiškėjo pareigų atlikimo vieta buvo pakeista atsižvelgus į tai, kad Šalčininkų kelio postas yra vienas artimiausių kelio postų atsakovo veiklos zonoje nuo pareiškėjo gyvenamosios vietos. Be to, netikslinga teigti, kad 40 val., kurias per vieną mėnesį pareigūnas praleidžia kelyje važiuodamas į pareigų atlikimo vietą ir atgal, yra neapmokamos. Atsakovas pabrėžia, kad pareigų atlikimo vietos pakeitimo našta nėra perkeliama ant pareigūnų pečių, nes pareigūnai gauna kompensacijas ir Institucija, vadovaudamasi teisės aktais ir bendraisiais teisės principais, (tiek kiek gali) užtikrina geras darbo sąlygas.

71Teisėjų kolegija

konstatuoja:

72IV.

7333.

74Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Vilniaus teritorinės muitinės direktoriaus įsakymo, kuriuo muitinės pareigūnui buvo nustatyta nauja pareigų atlikimo vieta, teisėtumo ir pagrįstumo.

7534.

76Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 140 straipsnio 1 dalį teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Pažymėtina, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

7735.

78Byloje nustatyta, kad ginčijamu įsakymu pareiškėjui, atliekančiam pareigas Raigardo kelio poste, nuo 2018 m. kovo 1 d. pareigų atlikimo vieta nustatyta Šalčininkų kelio poste (b. l. 64–66). Apelianto nuomone, tai padaryta neteisėtai ir nepagrįstai.

7936.

80Dėl apelianto argumentų teismas pažymi, kad Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 12 straipsnio 6 dalyje (čia ir toliau remiamasi teisės aktų redakcijomis galiojusiomis 2018 m. vasario 12 d., t. y. skundžiamo įsakymo priėmimo metu) buvo numatyta, kad įsakyme dėl priėmimo į muitinės posto pareigūno pareigas pareigūno tarnybos vieta apibrėžiama kaip muitinės įstaigos veiklos zona. Paminėtas Statutas buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymu, kuris įsigaliojo nuo 2001 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje buvo nustatyta, kad įsigaliojus šiam įstatymui, laikoma, kad muitinės postų pareigūnų tarnybos vieta yra muitinės įstaigos, kurioje jie tarnauja, veiklos teritorija. To paties statuto 2 straipsnio 3 dalyje buvo nustatyta, kad muitinės įstaiga – viešojo administravimo funkciją atliekanti įstaiga, pavaldi Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir turinti juridinio asmens statusą. Iš aukščiau paminėtų teisės normų seka, kad įstatymų leidėjas įtvirtino specialų terminą „muitinės tarnybos pareigūno tarnybos vieta“. Taip pat įstatymu buvo apibrėžta, kad „tarnybos vieta“ yra muitinės įstaigos, kurioje pareigūnai tarnauja, veiklos teritorija. Byloje nesama duomenų, kad pareiškėjo tarnybos vieta buvo keičiama, t. y. jis po ginčijamo įsakymo priėmimo liko dirbti Vilniaus teritorinėje muitinėje, kaip ir dirbo iki tol.

8137.

82Iš byloje esančio Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 220-K matyti, kad J. S. nuo 2002 m. liepos 1 d. buvo paskirtas į Vilniaus teritorinės muitinės posto inspektoriaus pareigas ir tam jis davė sutikimą (b. l. 79). Pareiškėjo pareigas reglamentuojančiame pareigybės aprašyme, patvirtintame Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1B-470, nenurodytas konkretus muitinės postas, kuriame bus visą tarnybos laiką atliekamos pareigos, o J. S. pareigos apibrėžtos kaip Vilniaus teritorinės muitinės posto vyresnysis inspektorius (b. l. 86–88). Su pareigybės aprašymu pareiškėjas sutiko. Byloje nėra įrodymų, kad šiuos tarnybos pakeitimus pareiškėjas būtų nuginčijęs teismuose. Taigi, byloje neabejotinai įrodyta, kad J. S. su atsakovu buvo susitaręs vykdyti muitinės pareigūno pareigas Vilniaus teritorinės muitinės veiklos teritorijoje, o ne konkrečiame kelio poste.

8338.

84Apeliantas mano, kad jo to atžvilgiu turi būti taikoma Darbo kodekso 45 straipsnio 1 dalies garantija, kad „perkelti darbuotoją dirbti į kitą vietovę darbdavio iniciatyva galima tik su darbuotojo rašytiniu sutikimu“. Dėl šių argumentų teismas pažymi, kad Statuto 1 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai muitinės pareigūnams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis Statutas ir Valstybės tarnybos įstatymas. Iš šios nutarties 36 punkte paminėtų teisės normų seka, kad įstatymu yra nustatyta, kad muitinės pareigūno tarnybos vieta yra muitinės įstaigos, kurioje pareigūnai tarnauja, veiklos teritorija. Todėl nėra pagrindo teigti, kad konkrečių pareigų atlikimo vietos nustatymas ar vietos pakeitimas vienos muitinės veiklos teritorijoje nėra reglamentuotas įstatymu. Todėl Darbo Kodekso 45 straipsnis, esant šioje byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms, pareiškėjo atžvilgiu netaikytinas.

8539.

86Be to, Darbo kodekso 45 straipsnis pavadintas „Darbo sąlygų keitimas darbdavio iniciatyva“. Sistemiškai aiškinant šią teisės normą akivaizdu, kad joje turima omenyje su darbdaviu sutartų darbo sąlygų pakeitimas. Iš 37 punkte nurodytų teisės normų ir faktinių aplinkybių seka, kad J. S. su atsakovu buvo susitaręs vykdyti muitinės pareigūno pareigas Vilniaus teritorinės muitinės veiklos teritorijoje, o ne konkrečiame kelio poste. Dėl to, Darbo kodekso 45 straipsnio 1 dalis taip pat negali būti taikoma pareiškėjo atžvilgiu.

8740.

88Pabrėžtina, jog pirmosios instancijos teismo išvados atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo poziciją 2017 m. sausio 31 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-1262-575/2017.

8941.

90Taigi, pareiškėjas neįrodė, kad tarnaudamas statutinėje įstaigoje turi teisę pasirinkti pareigų atlikimo vietą konkrečios teritorinės muitinės veiklos teritorijoje. Teismas sutinka su atsakovo nuomone, kad pareigūnai dirbantys kelio postuose, neturi pagrindo tikėtis, kad jų pareigų atlikimo vieta konkrečiame poste nebus keičiama. Pirmosios instancijos teismo išvados, kad muitinės pareigūnų tarnyboje yra tam tikra pareigų atlikimo vietos kaitos rizika; kad atsakovas, spręsdamas žmogiškųjų išteklių paskirstymo tarp muitinės postų tvarką, siekiant tinkamai atlikti pavestas funkcijas, turi teisę keisti teritorinės muitinės posto pareigūno pareigų atlikimo vietą, yra pagrįstos.

9142.

92Apeliantas teigia, kad nėra aišku, kokiais kriterijais vadovaudamasis darbdavys nustatė, kas pareigų atlikimo vieta turi būti Šalčininkų, o ne kituose (Medininkų, Lavoriškių, Šumsko ar kituose) postuose. Dėl šių argumentų teismas pažymi, kad atsakovas turi diskreciją paskirstyti turimus resursus taip, kad būtų maksimaliai užtikrintas viešasis interesas. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas siekė, kad muitinės postų pareigūnų, kurie tame pačiame muitinės poste nepertraukiamai dirba 10 ir daugiau metų, funkcijų atlikimo vieta būtų pakeista. Atsakovas įvertino muitinės postų darbo krūvius, reikiamos kvalifikacijos personalo poreikius konkrečiame muitinės poste, atstumą nuo muitinės posto pareigūno faktinės gyvenamosios vietos iki pareigų atlikimo ir kitas aplinkybes, reikšmingas užtikrinant muitinės postui pavestų funkcijų vykdymą, t. y. atsakovo sprendimas buvo motyvuotas, šiais veiksmais buvo siekiama geriau organizuoti tarnybos veiklą. Pareiškėjas neįrodė, kad atsakovas nepaskirdamas jo į Medininkų, Lavoriškių, Šumsko postus, būtų pažeidęs kokius nors įstatymus. Be to, ABTĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas nevertina ginčijamo teisės akto ir veiksmų (neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar viešojo administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar teisės aktas arba veiksmas (neveikimas) neprieštarauja tikslams ir uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo įgaliojimus. Todėl teismas ginčijamo sprendimo tikslingumo klausimo nevertins.

9343.

94Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad į Šalčininkų kelio posto darbo grafiką pareiškėjas buvo įtrauktas nuo 2018 m. kovo mėn., o nuo 2018 m. kovo 3 d. faktiškai pradėjo dirbti, todėl laikytina, kad jam jau buvo žinoma nauja pareigų atlikimo vieta. Skundžiamo įsakymo priėmimo esminių procesinių pažeidimų teismas nenustatė.

9544.

96Apeliantas teigia, kad teismas vadovavosi negaliojančiais darbo grafikais. Kaip matyti iš ginčijamo teismo sprendimo, teismas grafikus nurodė tikslu įvertinti, ar Įsakymas buvo žinomas pareiškėjui. Grafikų galiojimo aplinkybės neturi šiai bylai reikšmės.

9745.

98Apeliantas nurodo, kad Konstitucinis Teismas 2000 m. birželio 30 d. nutarime konstatavo, kad negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį asmuo, įgyvendindamas vieną konstitucinę teisę, netektų galimybės įgyvendinti kitą konstitucinę teisę. Dėl šių argumentų teismas pažymi, kad byloje nėra tokių duomenų, kad pareiškėjas prarado kokią nors konstitucinę teisę. Pažymėtina, kad jis turi teisę kreiptis į atsakovą su motyvuotu prašymu perkelti jį atgal į Raigardo kelio postą, tačiau to nepadarė.

9946.

100Kiti apelianto nurodyti argumentai dėl pareigų atlikimo vietos nėra reikšmingi, todėl teismas dėl jų nepasisakys.

10147.

102Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, aplinkybių, sudarančių pagrindą keisti ar naikinti ginčijamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, nenustatė ir neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis bei jų vertinimu. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, priešingai, nei apeliaciniame skunde tvirtina pareiškėjas, išsamiai ir visapusiškai išnagrinėjo bylą, tinkamai įvertino byloje surinktus duomenis bei padarė faktines aplinkybes atitinkančias išvadas, kurias patvirtina byloje esantys duomenys, kuriais abejoti nėra jokio pagrindo.

103Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

104Pareiškėjo J. S. apeliacinį skundą atmesti.

105Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

106Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas J. S. (toliau – ir pareiškėjas) patikslintu skundu teismo... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad jį priimant į tarnybą Vilniaus teritorinėje... 9. 3.... 10. Pareiškėjas paaiškino, kad jo perkėlimas į Šalčininkų kelio postą... 11. 4.... 12. Pareiškėjas pažymėjo, kad nei Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos... 13. 5.... 14. Pareiškėjas vertino, kad nustatant teisinį reguliavimą turi būti paisoma... 15. 6.... 16. Atsakovas Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepime į skundą prašė skundą... 17. 7.... 18. Atsakovas nurodė, kad pareigų atlikimo vietos nustatymą ir keitimą... 19. 8.... 20. Atsakovas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju Vilniaus teritorinės muitinės... 21. 9.... 22. Atsakovas teigė, kad pareiškėjas klaidingai vadovaujasi DK 45 straipsnio 1... 23. 10.... 24. Atsakovas, vadovaudamasis Taisyklių 8 punktu, Statuto 3 straipsnio 7 dalimi,... 25. 11.... 26. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad ne vien pareiškėjo atžvilgiu buvo priimtas... 27. 12.... 28. Atsakovas kritiškai vertino pareiškėjo nurodytą aplinkybę, kad jis apie... 29. 13.... 30. Atsakovas laikėsi pozicijos, kad byloje yra pakankamai įrodymų,... 31. II.... 32. 14.... 33. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 10 d. sprendimu... 34. 15.... 35. Teismas nustatė, kad Įsakymo 20 punkto pagrindu, vadovaujantis Taisyklių... 36. 16.... 37. Teismas nurodė, kad muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vietos... 38. 17.... 39. Teismas sutiko su atsakovo pozicija, jog kiekvienos teritorinės muitinės... 40. 18.... 41. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas Raigardo kelio poste dirba nuo 2002 m.... 42. 19.... 43. Teismas nurodė, kad pagal Taisyklių 8 punktą muitinės postų pareigūnų... 44. 20.... 45. Teismas akcentavo, kad pagal Taisyklių 5.5 papunkčio nuostatas muitinės... 46. 21.... 47. Teismas, vertindamas pareiškėjo nurodytų argumentų dėl jo supažindinimo... 48. III.... 49. 22.... 50. Pareiškėjas J. S. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos... 51. 23.... 52. Pareiškėjas apeliaciniame skunde, iš esmės pakartodamas pirmosios... 53. 24.... 54. Pareiškėjas, atkreipdamas dėmesį į ginčui aktualių redakcijų Statuto 1... 55. 25.... 56. Pareiškėjo teigimu, pagal hierarchiją Institucijos įsakymas yra žemesnės... 57. 26.... 58. Pareiškėjas pažymi, kad jis neginčija teismo nagrinėjamo ginčo kontekste... 59. 27.... 60. Pareiškėjas nesutinka su teismo pozicija, kad nesikreipė į atsakovą dėl... 61. 28.... 62. Pareiškėjo nuomone, atsakovo pateikti įrodymai, t. y. Raigardo kelio posto... 63. 29.... 64. Pareiškėjas pažymi, kad atsakovas 2018 m. kovo mėnesio nei Šalčininkų,... 65. 30.... 66. Pareiškėjas pabrėžia, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2000... 67. 31.... 68. Atsakovas Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepime į apeliacinį skundą... 69. 32.... 70. Atsakovas nesutikimą su apeliaciniu skundu grindžia analogiškais... 71. Teisėjų kolegija... 72. IV.... 73. 33.... 74. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Vilniaus teritorinės muitinės... 75. 34.... 76. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 77. 35.... 78. Byloje nustatyta, kad ginčijamu įsakymu pareiškėjui, atliekančiam pareigas... 79. 36.... 80. Dėl apelianto argumentų teismas pažymi, kad Tarnybos Lietuvos Respublikos... 81. 37.... 82. Iš byloje esančio Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2002 m. liepos... 83. 38.... 84. Apeliantas mano, kad jo to atžvilgiu turi būti taikoma Darbo kodekso 45... 85. 39.... 86. Be to, Darbo kodekso 45 straipsnis pavadintas „Darbo sąlygų keitimas... 87. 40.... 88. Pabrėžtina, jog pirmosios instancijos teismo išvados atitinka Lietuvos... 89. 41.... 90. Taigi, pareiškėjas neįrodė, kad tarnaudamas statutinėje įstaigoje turi... 91. 42.... 92. Apeliantas teigia, kad nėra aišku, kokiais kriterijais vadovaudamasis... 93. 43.... 94. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad į Šalčininkų kelio... 95. 44.... 96. Apeliantas teigia, kad teismas vadovavosi negaliojančiais darbo grafikais.... 97. 45.... 98. Apeliantas nurodo, kad Konstitucinis Teismas 2000 m. birželio 30 d. nutarime... 99. 46.... 100. Kiti apelianto nurodyti argumentai dėl pareigų atlikimo vietos nėra... 101. 47.... 102. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, aplinkybių, sudarančių pagrindą... 103. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 104. Pareiškėjo J. S. apeliacinį skundą atmesti.... 105. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 10 d. sprendimą... 106. Nutartis neskundžiama....