Byla Iv-852-422/2011
Dėl neišmoketos darbo užmokescio dalies priteisimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teiseja Janina Vitunskiene, sekretoriaujant Anželikai Kuicaitei, pareiškejui J. B. I., atsakoves Kalvarijos savivaldybes administracijos atstovui nedalyvaujant, rašytinio proceso tvarka teismo posedyje išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo J. B. I. prašyma atsakovei Kalvarijos savivaldybes administracijai del neišmoketos darbo užmokescio dalies priteisimo ir

2n u s t a t e :

3Pareiškejas J. B. I. kreipesi i Kauno apygardos administracini teisma, prašydamas iš atsakoves Kalvarijos savivaldybes administracijos priteisti 2197,71 Lt darbo užmokescio dali už laikotarpi nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31.

4Nurode, jog dirba Kalvarijos savivaldybes administracijoje valstybines kalbos tvarkytoju. Laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. už darba buvo sumoketas ne visas jam priklausantis darbo užmokestis. 2008 m. gruodžio 19 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos valstybes politiku, teiseju, valstybes pareigunu ir valstybes tarnautoju pareigines algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais istatymas, kurio 3 straipsnis nuo 2009 m. sausio 1 d. sumažino valstybes politiku, teiseju, valstybes pareigunu ir valstybes tarnautoju pareigines algos (atlyginimo) bazini dydi nuo 2008 metais galiojusio 490 Lt iki 475 Lt, t. y. 15 Lt, o 2009 m. liepos 17 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos valstybes politiku, teiseju, valstybes pareigunu ir valstybes tarnautoju pareigines algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais istatymo 3 straipsnio pakeitimo istatymas, kuriuo valstybes politiku, teiseju, valstybes pareigunu ir valstybes tarnautoju pareigines algos (atlyginimo) bazini dydi sumažino iki 450 Lt, t. y. 40 Lt lyginant su 2008 metais galiojusiu dydžiu. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2010 m. balandžio 20 d. sprendime išaiškino, jog tik kai yra oficialiai konstatuota, kad valstybeje susikloste itin sunki netrumpalaike ekonomine, finansine padetis, del kurios valstybe nebegali vykdyti prisiimtu isipareigojimu, istatymu leidejas gali laikinai mažinti iš valstybes ir savivaldybiu biudžetu lešu finansuojamu instituciju pareigunu ir valstybes tarnautoju atlyginimus. Pareiškejo teigimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybe tik 2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1295 „Del ekonominio sunkmecio“ oficialiai konstatavo, jog Lietuvos Respublikoje susikloste itin sunki netrumpalaike ekonomine padetis, todel laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31 jam buvo neteisetai sumažintas darbo užmokestis, del to susidariusi nepriemoka 2197,71 Lt turi buti priteista iš atsakovo. Kadangi anksciau priimti 2008 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos valstybes politiku, teiseju, valstybes pareigunu ir valstybes tarnautoju pareigines algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais istatymas ir 2009 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos valstybes politiku, teiseju, valstybes pareigunu ir valstybes tarnautoju pareigines algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, istatymo 3 straipsnio pakeitimo istatymas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytiems teisetu lukesciu ir teisines valstybes principams, nes yra priimti prieš tai, kai buvo oficialiai konstatuota, kad valstybeje susikloste itin sunki netrumpalaike ekonomine padetis, pareiškejas prašo kreiptis i Konstitucini Teisma del aptariamu istatymu atitikties Konstitucijai.

5Atsakove Kalvarijos savivaldybes administracija atsiliepime nurode, kad su pareiškejo prašymu nesutinka. Pažymejo, jog Kalvarijos savivaldybes administracija laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. apskaiciuodama ir mokedama pareiškejui darbo užmokesti vadovavosi galiojanciomis Valstybes tarnybos istatymo 24 straipsnio 2 dalies nuostatomis, todel pareiškejo reikalavimas del darbo užmokescio dalies priteisimo yra nepagristas. Taciau, atsakoves nuomone, yra pakankamas pagrindas kreiptis i Konstitucini Teisma del aptariamu istatymu atitikties Konstitucijai.

6Prašymas netenkinamas.

7Pareiškejas yra Kalvarijos savivaldybes administracijos valstybes tarnautojas (b. l. 13-15). Administracineje byloje gincas kyla iš valstybes tarnybos teisiniu santykiu. Administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ABTI) 3 straipsnio 1-2 dalyse numatyta, kad administracinis teismas sprendžia gincus del teises viešojo administravimo srityje, taciau teismas nevertina gincijamo administracinio akto bei veiksmu (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiuriu.

8Administracineje byloje nustatyta, kad pareiškejas J. B. I. Kalvarijos savivaldybes administracijos direktores 2008-12-31 isakymu Nr. A-1-237 nuo 2009-01-01 buvo paskirtas i Valstybines kalbos tvarkytojo pareigas ( A lygis, 11 kategorija), kurias vykde jo prašomu priteisti darbo užmokescio dali laikotarpiu (b.l. 13, 15).

9Reikalavimas kildinamas del istatymu sumažinto valstybes pareigunu ir valstybes tarnautoju pareigines algos (atlyginimo) bazinio dydžio. 2008 m. gruodžio 19 d. priemus Lietuvos Respublikos valstybes politiku, teiseju, valstybes pareigunu ir valstybes tarnautoju pareigines algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais istatyma, nuo 2009 m. sausio 1 d. buvo sumažintas valstybes politiku, teiseju, valstybes pareigunu ir valstybes tarnautoju pareigines algos (atlyginimo) bazinis dydis iki 475 Lt (3 straipsnis) bei 2009 m. liepos 17 d. priemus Lietuvos Respublikos valstybes politiku, teiseju, valstybes pareigunu ir valstybes tarnautoju pareigines algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais istatymo 3 straipsnio pakeitimo istatyma, valstybes politiku, teiseju, valstybes pareigunu ir valstybes tarnautoju pareigines algos (atlyginimo) bazinis dydis sumažintas iki 450 Lt. Pareiškejo teigimu, minetu istatymu 3 straipsnio nuostatos neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Atsakoves Kalvarijos savivaldybes administracijos parengtoje pažymoje nurodyta, jog perskaiciavus pareiškejo darbo užmokesti už 2009 metus susidarytu 2197,71 Lt neišmoketo darbo užmokescio dalis (b. l. 16). Ginco del darbo užmokescio dalies paskaiciavimo tarp proceso šaliu nera.

10Valstybes tarnybos istatymo 24 straipsnio 2 dalyje (2008 m. gruodžio 19 d. redakcija Nr. XI-84) numatyta, kad pareigines algos dydis apskaiciuojamas taikant pareigines algos koeficienta. Pareigines algos koeficiento vienetas yra valstybes tarnautoju pareigines algos bazinis dydis (toliau – bazinis dydis). Ateinanciu finansiniu metu bazinis dydis, atsižvelgiant i praejusiu metu vidutine metine infliacija (skaiciuojant nacionalini vartotoju kainu indeksa) ir kitu vidutinio darbo užmokescio viešajame sektoriuje dydžiui ir kitimui poveiki turinciu veiksniu itaka, nustatomas nacionalineje kolektyvineje sutartyje. Nacionalineje kolektyvineje sutartyje sulygta bazini dydi tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Tvirtinamas naujas bazinis dydis negali buti mažesnis už esama bazini dydi, išskyrus atvejus, kai iš esmes pablogeja valstybes ekonomine ir finansine bukle. Pareigines algos dydis apskaiciuojamas atitinkama pareigines algos koeficienta dauginant iš bazinio dydžio.

11Pareiškejas, grisdamas savo reikalavimus del darbo užmokescio dalies priteisimo, remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu „Del Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2002 m. lapkricio 25 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2006 m. sausio 16 d., 2007 m. rugsejo 26 d., 2007 m. spalio 22 d., 2007 m. lapkricio 22 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimu ir 2009 m. sausio 15 d. sprendimo nuostatu išaiškinimo“, iš esmes teigdamas, jog minetu sprendimu Konstitucinis teismas konstatavo istatymo leidejo teise laikinai mažinti iš valstybes ir savivaldybiu biudžetu lešu finansuojamu valstybes instituciju pareigunu ir valstybes tarnautoju atlyginimus tik tuo atveju, kai yra oficialiai konstatuota, kad valstybeje susikloste itin sunki ekonomine, finansine padetis, del kurios valstybe nebegali vykdyti prisiimtu isipareigojimu, oficialu šio fakto konstatavima pareiškejas sieja su Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1295 „Del ekonominio sunkmecio“ priemimu.

12Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2010 m. balandžio 20 d. sprendime „Del Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2002 m. lapkricio 25 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2006 m. sausio 16 d., 2007 m. rugsejo 26 d., 2007 m. spalio 22 d., 2007 m. lapkricio 22 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimu ir 2009 m. sausio 15 d. sprendimo nuostatu išaiškinimo“ nurode, jog tik kai yra oficialiai konstatuota, kad valstybeje susikloste itin sunki ekonomine, finansine padetis, del kurios valstybe nebegali vykdyti prisiimtu isipareigojimu, istatymu leidejas istatymu gali laikinai mažinti iš valstybes ir savivaldybiu biudžetu lešu finansuojamu valstybes instituciju pareigunu ir valstybes tarnautoju (kitu darbuotoju, kuriems už darba apmokama iš valstybes ir savivaldybiu biudžetu lešu) atlyginimus. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, nors ir išaiškino, jog iš valstybes ir savivaldybiu biudžetu lešu finansuojamu valstybes instituciju pareigunu ir valstybes tarnautoju atlyginimai gali buti mažinami tik išskirtiniais atvejais, taciau pripažino, jog toks mažinimas valstybeje susidarius ypatingai situacijai (kilus ekonomikos krizei ir kt.) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Pažymetina, jog Konstitucinio teismo sprendime, kuriuo remiasi pareiškejas, nebuvo atliekamas tyrimas del to, kad itin sunkios ekonomines, finansines padeties susiklostymas valstybeje turi buti patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu, tik buvo nurodyta, jog apie tokia padeti turi buti oficialiai konstatuota.

13Lietuvos Respublikos Seimas 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu „Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes programos“ Nr. XI-52 patvirtino Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybes programa, kurios antroje dalyje „Krizes iveikimo planas“ konstatuojama, jog daugelis makroekonomikos rodikliu ir ju prognozes akivaizdžiai rodo, kad Lietuva atsidure ekonomikos krizeje. Šioje programoje jau buvo numatytos taupymo ir efektyvaus mokesciu moketoju lešu panaudojimo priemones. Igyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta programa Lietuvos Respublikos Vyriausybe 2009 m. spalio 14 d. prieme nutarima Nr. 1295 „Del ekonominio sunkmecio“, kuriame dar karta pažymejo, jog valstybeje 2008 metu pabaigoje prasidejo precedento neturintis ekonomikos sunkmetis. Taigi, nutarimas buvo priimtas siekiant igyvendinti Krizes iveikimo plano nuostatas, kad išlaidu mažinimas kuo mažiau pakenktu socialiniu išmoku sektoriui, taciau teismas nesutinka su pareiškejo argumentais, jog minetu teises aktu pirma karta oficialiai konstatuota apie prasidejusia ekonomine krize, nes akivaizdu, kad oficialiai istatymu leidejo konstatuota, kad valstybeje susikloste itin sunki ekonomine, finansine padetis, del kurios valstybe nebegali vykdyti prisiimtu isipareigojimu, jau buvo Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu.

14Remiantis išdestytais argumentais, darytina išvada, jog Kalvarijos savivaldybes administracija, apskaiciuodama ir mokedama J. B. I. darbo užmokesti, pagristai vadovavosi galiojanciomis Valstybes tarnybos istatymo VI skyriaus nuostatomis, reglamentuojanciomis darbo užmokescio valstybes tarnautojams apskaiciavimo ir mokejimo tvarka ir Lietuvos Respublikos valstybes politiku, teiseju, valstybes pareigunu ir valstybes tarnautoju pareigines algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, istatymu ir Lietuvos Respublikos valstybes politiku, teiseju, valstybes pareigunu ir valstybes tarnautoju pareigines algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, istatymo 3 straipsnio pakeitimo istatymu.

15Pareiškejo prašymas sustabdyti bylos nagrinejima ir kreiptis i Lietuvos Respublikos Konstitucini Teisma su prašymu spresti, ar 2008 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos valstybes politiku, teiseju, valstybes pareigunu ir valstybes tarnautoju pareigines algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais istatymo 3 straipsnis ir 2009 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos valstybes politiku, teiseju, valstybes pareigunu ir valstybes tarnautoju pareigines algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais istatymo 3 straipsnio pakeitimo istatymas atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucija netenkintinas. Pažymetina, jog teismas i Konstitucini Teisma kreipiasi tik esant teisiškai motyvuotai abejonei del tam tikro teises akto konstitucingumo. Konstatavus, kad Kalvarijos savivaldybes administracija 2009 metais apskaiciuodama ir mokedama pareiškejui darbo užmokesti pagristai vadovavosi tuo metu galiojanciomis Valstybes tarnybos istatymo, Lietuvos Respublikos valstybes politiku, teiseju, valstybes pareigunu ir valstybes tarnautoju pareigines algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, istatymu bei Lietuvos Respublikos valstybes politiku, teiseju, valstybes pareigunu ir valstybes tarnautoju pareigines algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, istatymo 3 straipsnio pakeitimo istatymo nuostatomis, kreiptis i Lietuvos Respublikos Konstitucini Teisma netikslinga. Nagrinejamoje byloje teismui nekyla abejoniu, kad pareiškejo nurodytos istatymu nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

16Atsižvelgiant i išdestytas aplinkybes, konstatuotina, jog pareiškejo prašymas priteisti 2197,71 Lt neišmoketa darbo užmokescio dali nepagristas, todel atmestinas.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 85 - 87 str., 88 str. 1 d. 1 p., teiseja

Nutarė

18Pareiškejo J. B. I. prašyma atmesti kaip nepagrista.

19Sprendimas per 14 dienu nuo jo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai