Byla Iv-2760-473/2011
Dėl įsakymo panaikinimo, grąžinimo į praeigas ir darbo užmokesčio priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Balčytienė, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant pareiškėjui J. T., pareiškėjo atstovei L. D., atsakovo atstovėms Laimai Snieganaitei ir Genovaitei Maurinaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo J. T. skundą atsakovui Muitinės informacinių sistemų centrui dėl įsakymo panaikinimo, grąžinimo į praeigas ir darbo užmokesčio priteisimo,

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas: 1) panaikinti Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus 2011-03-28 įsakymą Nr. 1P-139; 2) grąžinti pareiškėją į Muitinės informacinių sistemų centro Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiojo inspektoriaus pareigas (A lygis 12 kategorija); 3) priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

3Pareiškėjas patikslintame skunde (b. l. 11-14) nurodė ir teismo posėdyje jis ir jo atstovė atstovas paaiškino, kad Muitinės informacinių sistemų centre (toliau tekste – MISC), dirbo nuo 2001-03-30 iki 2011-03-31, jo atleidimo iš tarnybos pagal Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 55 str. l d. 8 p. (pareigybės panaikinimas). Pradėjo tarnybą muitinėje Muitinės informacinių sistemų centro Eksploatacijos skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (A lygis, 12 kategorija) pareigose, nuo 2002-09-16, pakeitus skyriaus pavadinimą, tęsė tarnybą Taikomųjų sistemų priežiūros skyriuje, nuo 2007-03-19 buvo perkeltas į Vilniaus teritorinį skyrių, kuriame dirbo iki atleidimo. MISC 2011-01-28 priėmė įsakymą Nr. V-4 „Dėl pareigybių naikinimo ir įsteigimo Muitinės informacinių sistemų centre“ (nauja įsakymo redakcija 2011-03-02 Nr. V-31), kuriuo nuo 2011-04-01 buvo panaikintos 18 pareigybių ir įsteigtos 2 naujos A lygio 12 kategorijos pareigybės. MISC direktoriaus 2011-01-28 įsakymo Nr. V-6 „Dėl Muitinės informacinių sistemų centro pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo patvirtinimo“, kuriuo patvirtinti nauji etatų sąrašai nuo 2011-04-01 ir 2011-06-01, pagrindu 2011-01-31 pareiškėjui buvo įteiktas informacinis pranešimas Nr. VD-58, kad panaikinama jo pareigybė ir 2011-03-31 su juo bus nutraukti tarnybos santykiai, jeigu atsisakys jam siūlomų užimti kitų to paties lygio ir kategorijos pareigų, o tokių nesant ? žemesnės kategorijos pareigų. MISC direktoriaus 2011-03-28 įsakymu Nr. 1P-139 nuo 2011-03-31 pareiškėjas buvo atleistas iš užimamų pareigų. Su tokiu atleidimu nesutinka, mano, kad jis atleistas pažeidžiant materialines ir procedūrines teisės normas. Nurodo, kad nuo 2008-01-26 yra Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos renkamojo valdymo organo ? Švietimo komiteto ? narys, todėl turi pirmumo teisę būti paliktas darbe (DK 135 str. 6 p.). Tokią pirmenybės teisę turi visų darbuotojų (taigi ir nurodytų DK 135 straipsnio 1 d. 2, 3, 4, 5 punktuose) atžvilgiu, net turėdamas žemesnę kvalifikaciją. Vilniaus teritoriniame skyriuje, vadovaujantis MISC 2011-01-28 įsakymu Nr. V- 4 (nauja įsakymo redakcija 2011-03-02 Nr. V-31) 2011-04-01 buvo panaikintos vyriausiojo inspektoriaus (A lygis, 12 kategorija) 4 pareigybės iš buvusių 6 pareigybių. Administracija privalėjo šiuo atveju atlikti pareigūnų atranką taikant DK 135 straipsnio nuostatas ir pasiūlyti dirbti pareigūnams, turintiems pirmumo teisę. Administracija, pažeisdama DK 135 str. 1 d. 6 p. nuostatą dėl besąlyginio pirmumo teisės, šias pareigas pasiūlė J. P., kuri neturėjo besąlyginės pirmumo teisės, nes jai, kaip išdirbusiai muitinėje virš 10 metų (DK 135 str. 1 d. 3 p.), negalėjo būti taikoma pirmumo nuostata pareiškėjo atžvilgiu. MISC 2011-01-28 įsakymu Nr. V-4 įsteigtos dvi naujos A lygio, 12 kategorijos pareigybės (Panevėžio teritorinio skyriaus vyriausiojo inspektoriaus ir Taikomųjų sistemų skyriaus vyriausiojo inspektoriaus) pareiškėjui nebuvo siūlytos. 2011 m. kovo mėnesį jam buvo pasiūlyta užimti tik Administravimo skyriaus budėtojo pareigybę. Atsakovas pažeidė pirmumo vertinimo ir siūlymų teikimo tvarką, nes darbdaviui nustatyta pareiga pasiūlyti kitą darbą apima ne tik tą struktūrinį padalinį, kuriame darbuotojas dirbo iki etatų mažinimo, bet visą darbdavio organizacinę struktūrą, todėl pareiškėjo atleidimas iš tarnybos neteisėtas.

4Atsakovas Muitinės informacinių sistemų centras su skundu nesutinka ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepime į patikslintą skundą (b. l. 20-25) ir teismo posėdyje atsakovo atstovės nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos muitinės restruktūrizavimo, centralizavimo ir optimizavimo gairėmis nuo 2010-07-01 buvo panaikintos Šiaulių ir Panevėžio teritorinės muitinės (Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -Muitinės departamentas) generalinio direktoriaus 2009-10-30 įsakymas Nr. 1B-606 „Dėl Panevėžio teritorinės muitinės reorganizavimo“ (Žin., 2009, Nr. 132-5788) ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009-10-30 įsakymas Nr. 1B-607 „Dėl Šiaulių teritorinės muitinės reorganizavimo“ (Žin., 2009, Nr. 132-5789)). Atsižvelgiant į sumažėjusią darbų apimtį MISC teritoriniuose skyriuose, dalis šių skyrių vykdomų funkcijų buvo panaikinta, likusios funkcijos buvo kruopščiai išanalizuotos ir optimizuotos, todėl joms vykdyti numatytas mažesnis skaičius pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau ? darbuotojai). Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2011-01-24 įsakymu Nr. 1B-38 „Dėl pareigybių skaičiaus Muitinės departamente prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir muitinės įstaigose nustatymo“ nuo 2011-04-01 Muitinės informacinių sistemų centre iš 133 pareigybių liko 110 pareigybių (panaikintos 23 pareigybės), o nuo 2011-06-01 iš 110 pareigybių liko 100 pareigybių (panaikinta 10 pareigybių). Taip pat buvo patvirtinta nauja Muitinės informacinių sistemų centro struktūra (Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2011-01-28 įsakymas Nr. 1B-50 „Dėl Muitinės informacinių sistemų centro struktūros patvirtinimo“). Nuo 2011-06-01 buvo panaikinti visi MISC teritoriniai skyriai, o jų pagrindu įsteigti Kompiuterių įrangos skyriaus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos teritoriniai poskyriai. Dalis išlikusių funkcijų, kurios buvo vykdomos Panevėžio ir Šiaulių teritoriniuose skyriuose, buvo perduota Kauno ir Klaipėdos teritoriniams poskyriams, įsteigiant ten 3 naujas pareigybes ir perkeliant darbuotojus iš buvusių Panevėžio ir Šiaulių teritorinių skyrių. Vilniaus teritoriniame skyriuje, siekiant optimizuoti skyriaus veiklą, buvo atsisakyta dalies iki tol vykdytų funkcijų, taip pat ir tų, kurios dubliavosi su kitų struktūrinių padalinių darbuotojų atliekamomis funkcijomis. Atsižvelgiant į tai, šiame skyriuje nuo 2011-04-01 buvo panaikintos 5 pareigybės. Vykdant struktūrinius pokyčius Muitinės informacinių sistemų centre, Taikomųjų sistemų priežiūros skyriuje įsteigta 1 pareigybė. Ši pareigybė apima naujas, tik Taikomųjų sistemų priežiūros skyriui būdingas funkcijas, bei didelę dalį funkcijų, kurios ankščiau buvo sietinos su Vilniaus teritorinio skyriaus viršininko pavaduotojo funkcijomis. Šią pareigybę buvo pasiūlyta užimti Vilniaus teritorinio skyriaus viršininko pavaduotojai D. Č., kaip atitinkančiai keliamus šiai pareigybei specialiuosius ir bendruosius reikalavimus, turinčiai nepriekaištingą reputaciją (Lietuvos Respublikos muitinėje dirba nuo 1992 m., už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ne kartą yra skatinta rašytine padėka, jos darbinė veikla 2006 m. statutinėje komisijoje įvertinta labai gerai bei suteikta 3 kvalifikacinė kategorija, o 2007 m., jos darbinę veiklą įvertinus labai gerai, suteikta 2 kvalifikacinė kategorija). Be to, D. Č. yra Muitinės profesinės sąjungos atstovaujamojo?renkamojo organo ? Socialinių reikalų komiteto narė, todėl jai taip pat kaip ir pareiškėjui taikytina DK 135 str. 1 d. 6 p. numatyta pirmumo teisė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003-12-29 nutarimo Nr. 44 „Dėl Darbo kodekso normų, reglamentuojančių darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 straipsnis), taikymo teismų praktikoje“ 12.5 punkte nustatyta, kad, kai, mažinant darbuotojų skaičių, būti paliktais dirbti tarpusavyje konkuruoja du ar daugiau tos pačios specialybės darbuotojų, turinčių pirmenybės teisę pagal DK 135 str. 1 d. 1 ir (ar) 6 p., šių darbuotojų pirmenybė vienas kito atžvilgiu taikoma tam iš jų, kurio kvalifikacija yra aukštesnė. Jeigu jų kvalifikacija yra vienoda - darbdavys šiuo aspektu turi teisę pasirinkti, su kuriuo darbuotoju tęsti darbo santykius, o kurį darbuotoją atleisti iš darbo. Įvertinus pareiškėjo ir D. Č. kvalifikaciją, užimti laisvą pareigybę pasiūlyta būtent D. Č.. Panaši situacija susiklostė ir su pareiškėjo minima naujai įsteigta Panevėžio teritorinio skyriaus vyriausiojo inspektoriaus pareigybe. Ši pareigybė įsteigta, panaikinus visas Panevėžio teritorinio skyriaus pareigybes ir išgryninus likusias funkcijas. Užimti šią pareigybę buvo pasiūlyta Panevėžio teritorinio skyriaus viršininkui V. B., kuris atitiko keliamus šiai pareigybei specialiuosius ir bendruosius reikalavimus bei iki struktūrinių pakeitimų dirbo Panevėžio teritoriniame skyriuje, ir yra nepriekaištingos reputacijos (muitinėje dirba nuo 1996 m., jam ne kartą už gerą darbą pareikštos padėkos, apdovanotas vardine dovana, 2005 m. jam įteiktas I laipsnio atminimo medalis „Už nepriekaištingą tarnybą Lietuvos muitinėje“). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003-12-29 nutarimo Nr. 44 7.2 p. nustatyta, kad pirmiausia turi būti siūlomos tos laisvos darbo vietos (pareigos), kurios yra darbuotojo gyvenamojoje vietovėje arba vietovėje, kurioje esančiame padalinyje darbuotojas dirba. Be to, minėto nutarimo 12.7 p. sakoma, kad jeigu darbdavio struktūriniai padaliniai yra įvairiose vietovėse, tai DK 135 str. nustatytos pirmenybės teisės taikymas ją turinčiam darbuotojui analizuojamas ir turima pirmenybės teisė taikoma tik tos vietovės, kurioje esančiame padalinyje darbuotojas dirba, struktūrinių padalinių mastu. Pareiškėjo minimos pareigūnės J. P. užimama Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiojo inspektoriaus pareigybė buvo panaikinta tik 2011-06-01, o jai pasiūlyta Kompiuterių įrangos skyriaus Vilniaus teritorinio poskyrio vyriausiojo inspektoriaus pareigybė įsteigta nuo 2011-06-01. Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiojo inspektoriaus pareigybė, į kurią buvo priimtas pareiškėjas, buvo panaikinta nuo 2011-04-01, todėl siūlyti užimti pareigybę, kuri buvo įsteigta nuo 2011-06-01, nebuvo galimybės. Nustačius, kad J. P. atliekamos funkcijos naujai įsteigtame padalinyje išliko beveik nepakitusios, jai ir buvo pasiūlyta toliau tęsti darbą. Tą patį galima pasakyti ir apie kitus buvusio Vilniaus teritorinio skyriaus darbuotojus, kuriems buvo pasiūlytos pareigos nuo 2011-06-01 naujai įsteigtame poskyryje. Pareiškėjui pagal jo darbines savybes ir atliekamas funkcijas laisvos darbo vietos jo atleidimo metu nebuvo. Atsižvelgiant į DK 129 str. nuostatas ir nesant laisvų jo kvalifikaciją atitinkančių pareigų, J. T. buvo pasiūlytas kitas darbas. Pareiškėjo įspėjimo laikotarpiu MISC laisvos buvo tik budėtojo pareigos, kurias pareiškėjui ir buvo pasiūlyta užimti (2011-03-16 informacinis lapelis Nr. VD-141). Pareiškėjas atsisakė priimti informacinį lapelį. MISC, prieš vykdydamas struktūrinius pakeitimus, išanalizavo kiekvieno darbuotojo atliekamas funkcijas, jų darbo krūvius bei atsižvelgė į kiekvieno jų darbo kokybę, asmenines savybes ir socialines garantijas. Buvo išanalizuotas Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiojo inspektoriaus J. T. pareigybės aprašymas ir šiai pareigybei įvairiais dokumentais bei tiesioginio viršininko pavedimais priskirtos konkrečios funkcijos. Nustatyta, kad po funkcijų optimizavimo ir struktūrinių pokyčių, pareiškėjo darbo krūvis mažėja. Naikinant J. T. užimtą pareigybę buvo atsižvelgta ne tik į tai, jog nebelieka jo atliekamų funkcijų, bet ir į pareiškėjo gebėjimus ir norą spręsti darbines problemas. Per 10 darbo metų Muitinės informacinių sistemų centre nuolat kildavo problemų dėl jo darbo kokybės ir kvalifikacijos bei iniciatyvos stygiaus. 2005 m. pareiškėjo tarnybinė veikla buvo įvertinta nepatenkinamai ir jis nuo 2006-02-01 buvo perkeltas į žemesnes (10 kategorijos) pareigas, 2006 m. buvo atliktas tarnybinis patikrinimas ir paskirta tarnybinė nuobauda už netinkamą ir aplaidų pareigų vykdymą, tais pačiais 2006 m. metais jo tarnybinė veikla vėl įvertinta nepatenkinamai. Nuo 2006-03-19 J. T. perkeltas į vyriausiojo inspektoriaus (10 kategorija) pareigas Vilniaus teritoriniame skyriuje. 2007 m. Vilniaus teritorinio skyriaus viršininkas jo veiklą įvertino labai gerai ir paprašė neeilinio vertinimo metu perkelti J. T. į aukštesnės kategorijos pareigas. Nuo 2008-01-02 jis buvo perkeltas į Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (12 kategorija) pareigas. Tiesioginis pareiškėjo viršininkas 2007 m. jo tarnybinę veiklą įvertino gerai, tačiau pareigūnas pateikė prašymą jo veiklą vertinti statutinei komisijai. Statutinė komisija, išnagrinėjusi J. T. darbinę veiklą per 2008 m., paliko galioti tiesioginio viršininko vertinimą. 2010 m. vėl užfiksuotas incidentas, dėl kurio buvo pradėtas tarnybinis tyrimas. Jo metu buvo tirta ir J. T. darbinė veikla. Nors J. T. veiksmuose (neveikime) komisija tarnybinio nusižengimo sudėties nenustatė ir tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros pareiškėjo atžvilgiu nepradėjo, komisijos išvadoje ir Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus 2010-12-07 pavedime Vilniaus teritorinio skyriaus viršininkui J. B. Nr. VP-6 nurodyta atkreipti vyriausiojo inspektoriaus J. T. dėmesį, kad šis rūpestingiau ir atsakingiau vykdytų savo pareigas. Apie struktūrinius pokyčius MISC ne kartą kalbėtasi ir su profesinės sąjungos atstovais bei 2011-03-01 Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai buvo įteiktas MISC 2011-02-28 raštas Nr. 1S-4.24-380 „Dėl sutikimo atleisti darbuotojus, išrinktus į profesinės sąjungos atstovaujamuosius organus“, kuriame aiškiai išdėstyti motyvai ir priežastys, kodėl siūloma atleisti būtent šiuos darbuotojus. Iš Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos nebuvo gautas joks atsakymas, todėl rašte minėti darbuotojai, suėjus jų įspėjimo terminui, buvo atleisti. Profesinių sąjungų įstatymo 21 str. 1 d. ir DK 134 str. 1 d. įtvirtintos darbuotojo ? įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nario ? darbo teisių garantijos (apsaugos nuo darbo santykių nutraukimo) tikslas yra užtikrinti tiems nariams atitinkamą laisvę, nepriklausomumą nuo darbdavio, išvengti galimų darbdavio teisės atleisti darbuotojus iš darbo piktnaudžiavimų, taip pašalinant darbdaviui nepalankius su juo konfliktuojančius profesinių sąjungų lyderius. Taigi aptariamos normos yra papildomos profesinių sąjungų renkamųjų organų narių teisių garantijos už prisiimtą papildomą riziką (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-01-25 civ. b. Nr. 3K-3-13/2011). Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjas į Muitinės profesinės sąjungos renkamojo valdymo organo narius buvo išrinktas vėliau, nei iškilo darbinės problemos, akivaizdu, kad jo atleidimas susijęs tik su MISC įvykusiais struktūriniais pasikeitimais, kuomet nelieka jo atliekamų funkcijų, o ne su profsąjungine veikla. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo reikalavimas panaikinti Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus 2011-03-28 įsakymą Nr. 1P-139 ir įpareigoti atsakovą grąžinti pareiškėją į iki atleidimo užimamas pareigas yra nepagrįstas. J. T. užimama pareigybė buvo panaikinta dėl struktūrinių pertvarkymų, atsižvelgiant į tai, kad nebeliko jo atliekamų funkcijų. Be to, pareiškėjo grąžinimas į Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiojo inspektoriaus pareigas yra negalimas dėl organizacinių priežasčių (DK 297 str. 4 d.), nes Vilniaus teritorinis skyrius, kaip organizacinis vienetas, o kartu ir visos tame skyriuje buvusios pareigybės, panaikintas nuo 2011-06-01.

5Bylos faktinės aplinkybės, teisinis reglamentavimas ir teismo išvados.

6Muitinės pareigūnų priėmimo į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje ir atleidimo iš jos tvarką, muitinės pareigūnų perkėlimą į kitas pareigas, tarnybinės veiklos vertinimą, skatinimą, atsakomybę, socialines garantijas, kitus jų statuso ypatumus nustato Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas (toliau – Statutas), patvirtintas Lietuvos Respublikos Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymu (2000-10-10 Nr. VIII-1986, 1 str.). Valstybės tarnybos įstatymas muitinės pareigūnams taikomas tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja šis Statutas, o darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis Statutas ir Valstybės tarnybos įstatymas (Statuto 1 str. 2, 3 d.).

7Statuto 54 str. 7 d. nustatyta, kad muitinės pareigūnas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas to paties lygio ir kategorijos pareigas, o jei tokių pareigų nėra ir muitinės pareigūnas sutinka, – į to paties lygio žemesnės kategorijos pareigas. Jei iki pareigybės panaikinimo muitinės pareigūnas į kitas pareigas nepaskiriamas, jis atleidžiamas iš pareigų pagal Statuto 55 str. 1 d. 8 punktą (muitinės pareigūnas iš pareigų atleidžiamas, kai jo pareigybė panaikinama). Muitinės pareigūnui apie pareigybės panaikinimą turi būti pranešta raštu ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki pareigybės panaikinimo. Neįgaliajam, nėščiai muitinės pareigūnei (kai muitinės įstaiga likviduojama), pareigūnui, auginančiam vaikus (vaiką) iki 14 metų, pareigūnui, kuriam iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, apie pareigybės panaikinimą turi būti pranešta raštu prieš 4 mėnesius.

8Byloje nustatyta, kad Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2011-01-24 įsakymu Nr. 1B-38 „Dėl pareigybių skaičiaus Muitinės departamente prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir muitinės įstaigose nustatymo“ sumažintas pareigybių skaičius Muitinės departamente ir jam pavaldžiose įstaigose. Muitinės informacinių sistemų centre nuo 2011-04-01 panaikintos 23 pareigybės (iš 133 pareigybių liko 110), o nuo 2011-06-01 panaikinta dar 10 pareigybių (iš 110 pareigybių liko 100 pareigybių). Šiuo įsakymu muitinės įstaigų vadovai įpareigoti iki 2011-01-28 patvirtinti pareigybių sąrašus (b. l. 27-28, 35-36). Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2011-01-28 įsakymu Nr. 1B-50 „Dėl Muitinės informacinių sistemų centro struktūros patvirtinimo“, patvirtinta nauja Muitinės informacinių sistemų centro struktūra. Nuo 2011-06-01 panaikinti Muitinės informacinių sistemų centro teritoriniai skyriai, o jų pagrindu įsteigti Kompiuterių įrangos skyriaus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos teritoriniai poskyriai (b. l. 29-30). 2011-03-08 įsakymu Nr. V-37 „Dėl Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus 2011-01-28 įsakymo Nr. V-4 „Dėl pareigybių naikinimo ir įsteigimo Muitinės informacinių sistemų centre“ pakeitimo“ (b. l. 40-41) Vilniaus teritoriniame skyriuje nuo 2011-04-01 panaikintos 5 pareigybės (viršininko pavaduotojo pareigybė, 3 vyriausiojo inspektoriaus pareigybės ir vyriausiojo inžinieriaus pareigybė). Šiuo įsakymu nuo 2011-04-01 įsteigtos Panevėžio teritorinio skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (A lygio 12 kategorijos) ir Taikomųjų sistemų priežiūros skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (A lygio 12 kategorijos) pareigybės. 2011-03-08 įsakymu Nr. V-38 „Dėl Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus 2011-01-28 įsakymo Nr. V-5 „Dėl pareigybių naikinimo ir įsteigimo Muitinės informacinių sistemų centre“ pakeitimo“ (b. l. 42-44) nuo 2011-06-01 Vilniaus teritoriniame skyriuje panaikintos 5 pareigybės (skyriaus viršininko pareigybė, 3 vyriausiojo inspektoriaus pareigybės ir vyriausiojo inžinieriaus pareigybė).

9Bylos medžiaga patvirtina, kad 2011-01-31 Muitinės informacinių sistemų centro Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiesiems inspektoriams (A lygis 12 kategorija) J. K., R. R. ir pareiškėjui J. T., įteikti pranešimai apie tai, kad Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus 2011-01-28 įsakymu Nr. V-6 nuo 2011-04-01 panaikinamos jų užimamos Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiojo inspektoriaus pareigybės, ir, kad nesant galimybės jiems pasiūlyti kitų pareigų ar jiems atsisakius siūlomų pareigų, jie bus atleisti nuo 2011-03-31. 2011-01-31 pranešimais Vilniaus teritorinio skyriaus viršininkas J. B., viršininko pavaduotoja D. Č., informuoti apie jų pareigybių panaikinimą nuo 2011-06-01. Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausieji inspektoriai J. P., A. V., V. D. apie jų pareigybių panaikinimą nuo 2011-06-01 informuoti 2011-03-16 pranešimais (b. l. 55, 161-180).

102011-03-16 pareiškėjui pasiūlyta nuo 2011-04-01 užimti MISC Administravimo skyriaus budėtojo pareigas (Informacinis lapelis 2011-03-16 Nr. VD-141, b. l. 56). Informaciniame lapelyje pažymėta, kad pareiškėjas jame pasirašyti atsisakė.

11MISC direktoriaus 2011-03-28 įsakymu Nr. 1P-139 (b. l. 57) pareiškėjas nuo 2011-03-31 atleistas iš tarnybos MISC, vadovaujantis Statuto 54 str. 7 d. ir 58 str. 1 d. 8 p., panaikinus jo pareigybę ir nesant galimybės jį paskirti į kitas pareigas.

12Pareiškėjas skunde nurodo, kad jis kaip Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos renkamojo valdymo organo (Švietimo komiteto) narys, turėjo pirmumo teisę visų darbuotojų atžvilgiu būti paliktas darbe, tuo tarpu atsakovas, pažeisdamas DK 135 str. 1 d. 6 p. nuostatas, laisvas pareigas užimti pasiūlė J. P., kuri, kaip ir pareiškėjas, dirbo Vilniaus skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (A lygis 12 kategorija) pareigose, nes šiai pareigūnei negalėjo būti taikoma pirmumo teisė pareiškėjo atžvilgiu. Pareiškėjas taip pat teigia, kad jam turėjo (galėjo) būti pasiūlytos nuo 2011-04-01 įsteigtos Panevėžio teritorinio skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (A lygio 12 kategorijos) ir Taikomųjų sistemų priežiūros skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (A lygio 12 kategorijos) pareigybės.

13Dėl pareiškėjo skunde nurodomų argumentų, kad jam turėjo būti pasiūlytos kitos pareigos, kurios, pažeidžiant jo pirmumo teisę buvo pasiūlytos kitiems asmenims, atsakovas nurodo, ir pateikė tai patvirtinančius rašytinius įrodymus, kad dalies asmenų, kaip ir pareiškėjas ėjusių Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiojo inspektoriaus pareigas (J. P., A. V., V. D.), pareigybės panaikintos vėliau (nuo 2011-06-01), atsižvelgiant į jų vykdomas funkcijas. J. P. užimama Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiojo inspektoriaus pareigybė 2011-03-08 įsakymu Nr. V-38 buvo panaikinta tik nuo 2011-06-01, o jai pasiūlyta Kompiuterių įrangos skyriaus Vilniaus teritorinio poskyrio vyriausiojo inspektoriaus pareigybė įsteigta nuo 2011-06-01. Be to, J. P. atliekamos funkcijos (b. l. 32-34) naujai įsteigtame padalinyje išliko beveik nepakitusios (tik naudotojų registravimo funkcija perkelta į Taikomųjų sistemų priežiūros skyrių). Taikomųjų sistemų priežiūros skyriuje įsteigtą 1 pareigybę, kuri apima naujas, tik Taikomųjų sistemų priežiūros skyriui būdingas funkcijas, bei didžiąją dalį funkcijų, kurios ankščiau buvo priskirtos Vilniaus teritorinio skyriaus viršininko pavaduotojui (MISC direktoriaus 2011-02-08 įsakymu Nr. V-15 patvirtintas pareigybės aprašymas, b. l. 81-83), buvo pasiūlyta užimti Vilniaus teritorinio skyriaus viršininko pavaduotojai D. Č., kuri turėjo aukštesnę pareigybės kategoriją (A-13), atitiko naujai pareigybei keliamus specialiuosius ir bendruosius reikalavimus, nepriekaištingą reputaciją, be to, yra Muitinės profesinės sąjungos atstovaujamojo-renkamojo organo (Socialinių reikalų komiteto) narė, todėl jai buvo taikoma DK 135 str. 1 d. 6 p. numatyta pirmumo teisė. Atsakovas vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003-12-29 nutarimo Nr. 44 „Dėl Darbo kodekso normų, reglamentuojančių darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 straipsnis), taikymo teismų praktikoje“, 12.5 p., kuriame nustatyta, kad, kai, mažinant darbuotojų skaičių, būti paliktais dirbti tarpusavyje konkuruoja du ar daugiau tos pačios specialybės darbuotojų, turinčių pirmenybės teisę pagal DK 135 str. 1 d. 1 ir (ar) 6 p., šių darbuotojų pirmenybė vienas kito atžvilgiu taikoma tam iš jų, kurio kvalifikacija yra aukštesnė. Jeigu jų kvalifikacija yra vienoda ? darbdavys šiuo aspektu turi teisę pasirinkti, su kuriuo darbuotoju tęsti darbo santykius, o kurį darbuotoją atleisti iš darbo. Pareigūnė D. Č. pasirinkta kaip turinti aukštesnę kvalifikaciją. Panevėžio teritorinio skyriaus vyriausiojo inspektoriaus pareigybę, įsteigtą, panaikinus visas Panevėžio teritorinio skyriaus pareigybes ir išgryninus likusias funkcijas (MISC direktoriaus 2011-02-08 įsakymu Nr. V-15 patvirtintas pareigybės aprašymas, b. l. 84-86) pasiūlyta užimti buvusiam Panevėžio teritorinio skyriaus viršininkui V. B., kuris turėjo aukštesnę pareigybės kategoriją (A-14), atitiko keliamus šiai pareigybei specialiuosius ir bendruosius reikalavimus bei iki struktūrinių pakeitimų dirbo Panevėžio teritoriniame skyriuje, ir yra nepriekaištingos reputacijos. Be to, siūlydamas laisvas pareigybes šiam pareigūnui, atsakovas vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003-12-29 nutarimu Nr. 44, kurio 7.2 p. nustatyta, kad pirmiausia turi būti siūlomos tos laisvos darbo vietos (pareigos), kurios yra darbuotojo gyvenamojoje vietovėje arba vietovėje, kurioje esančiame padalinyje darbuotojas dirba. Minėto nutarimo 12.7 p. sakoma, kad jeigu darbdavio struktūriniai padaliniai yra įvairiose vietovėse, tai DK 135 str. nustatytos pirmenybės teisės taikymas ją turinčiam darbuotojui analizuojamas ir turima pirmenybės teisė taikoma tik tos vietovės, kurioje esančiame padalinyje darbuotojas dirba, struktūrinių padalinių mastu.

14Teismas vertina, kad atsakovas pagrįstai nustatė, kad vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003-12-29 nutarimu Nr. 44, pareiškėjas neturėjo pirmumo teisės prieš jo nurodomus, į naujai įsteigtas pareigas paskirtus darbuotojus. Pareigūnas V. B. turėjo pirmenybę būti paskirtas į naujai įsteigtas Panevėžio teritorinio skyriaus vyriausiojo inspektoriaus pareigas, nes jis anksčiau dirbo Panevėžio teritoriniame skyriuje, o turima pirmenybės teisė taikoma tik tos vietovės, kurioje esančiame padalinyje darbuotojas dirba, struktūrinių padalinių mastu. Pareigūnė D. Č., kaip ir pareiškėjas yra Muitinės profesinės sąjungos atstovaujamojo-renkamojo organo (Socialinių reikalų komiteto) narė, todėl šiuo atžvilgiu pareiškėjas neturėjo prieš ją pirmenybės, ir darbdavys, atsižvelgdamas į kandidatų kvalifikaciją, turėjo teisę pasirinkti, su kuriuo darbuotoju tęsti darbo santykius (Nutarimo 12.5 p.). Abu minėti pareigūnai turėjo aukštesnę už pareiškėjo pareigybių kategoriją (A-13, A-14). Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad J. P., taip pat A. V., V. D., užimamos Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiojo inspektoriaus pareigos, 2011-03-08 įsakymu Nr. V-38 buvo panaikintos nuo 2011-06-01, atsižvelgus į 2011-03-08 įsakymais Nr. V-37 ir V-38 nustatytą pareigybių naikinimo ir įsteigimo MISC tvarką ir konkrečiai Vilniaus teritorinio skyriaus reorganizavimo tvarką, bei šiame skyriuje dirbančių tarnautojų vykdytas funkcijas ir šių funkcijų reikalingumą atsakovo veiklos tinkamam funkcionavimui užtikrinti, taip pat į atsakovo struktūros pakeitimus, o minėtiems asmenims pasiūlytos Kompiuterių įrangos skyriaus Vilniaus teritorinio poskyrio vyriausiojo inspektoriaus pareigybės įsteigtos 2011-03-08 įsakymu Nr. V-38 nuo 2011-06-01 (b. l. 167, 180), atsižvelgus į jų iki reorganizavimo vykdytas funkcijas, darbo pobūdį ir naujai įsteigtų pareigybių aprašymą.

15Įvertinęs byloje nustatytas faktines ir teisines aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovas, atleisdamas pareiškėją iš tarnybos dėl jo pareigybės panaikinimo (Statuto 58 str. 1 d. 8 p.), tinkamai įvykdė Statuto 54 str. 7 d. reikalavimą pareiškėjui pasiūlyti kitas pareigas ir pagrįstai įvertino, kad pareiškėjas neturėjo pirmumo teisės prieš skunde nurodytus asmenis būti paliktas dirbti po MISC struktūrinių pakeitimų ir Vilniaus teritorinio skyriaus panaikinimo, MISC naujai įsteigtose pareigybėse.

16Remiantis tuo, kas išdėstyta, Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus 2011-03-28 įsakymas Nr. 1P-139, kuriuo pareiškėjas nuo 2011-03-31 atleistas iš tarnybos MISC dėl pareigybės panaikinimo, yra pagrįstas ir teisėtas, todėl jo nurodytais motyvais naikinti, grąžinti pareiškėją į iki atleidimo užimamas pareigas bei priteisti pareiškėjui vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nėra jokio faktinio ar teisinio pagrindo. Pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p., 57 str.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais,

Nutarė

18Pareiškėjo J. T. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Balčytienė,... 2. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas: 1) panaikinti Muitinės... 3. Pareiškėjas patikslintame skunde (b. l. 11-14) nurodė ir teismo posėdyje... 4. Atsakovas Muitinės informacinių sistemų centras su skundu nesutinka ir... 5. Bylos faktinės aplinkybės, teisinis reglamentavimas ir teismo išvados. ... 6. Muitinės pareigūnų priėmimo į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje ir... 7. Statuto 54 str. 7 d. nustatyta, kad muitinės pareigūnas, kurio pareigybė... 8. Byloje nustatyta, kad Muitinės departamento generalinio direktoriaus... 9. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2011-01-31 Muitinės informacinių sistemų... 10. 2011-03-16 pareiškėjui pasiūlyta nuo 2011-04-01 užimti MISC Administravimo... 11. MISC direktoriaus 2011-03-28 įsakymu Nr. 1P-139 (b. l. 57) pareiškėjas nuo... 12. Pareiškėjas skunde nurodo, kad jis kaip Muitinės darbuotojų profesinės... 13. Dėl pareiškėjo skunde nurodomų argumentų, kad jam turėjo būti... 14. Teismas vertina, kad atsakovas pagrįstai nustatė, kad vadovaujantis Lietuvos... 15. Įvertinęs byloje nustatytas faktines ir teisines aplinkybes, teismas daro... 16. Remiantis tuo, kas išdėstyta, Muitinės informacinių sistemų centro... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 18. Pareiškėjo J. T. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 19. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...