Byla 2-3545-199/2013
Dėl notarės veiksmų, notarė, kurios veiksmai skundžiami, L. G., suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Gretai Jankauskaitei, dalyvaujant pareiškėjo J. R. atstovei adv. Gintarei Girdzijauskienei, suinteresuotam asmeniui notarei L. G., nedalyvaujant suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo J. R. skundą dėl notarės veiksmų, notarė, kurios veiksmai skundžiami, L. G., suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl notarės L. G. veiksmų prašydamas (Panaikinti notarės L. G. 2012-12-15 atsisakymą atlikti notarinį veiksmą Nr, 2012/12/15-01, įpareigoti notarę L. G. patenkinti pareiškėjo prašymą dėl vykdomojo įrašo išdavimo dėl priverstinio skolos išieškojimo ir įpareigoti notarę išduoti vykdomąjį įrašą dėl priverstinio skolos išieškojimo (hipotekos identifikavimo kodas( - ), skolininkas: A. J., a. k. ( - ) įkaito davėjas: A. J., a. k. ( - ) pagrindinio reikalavimo suma: 15 000,- Lt, delspinigiai: 13 500,-Lt, prievolės įvykdymo terminas: 2009-06-10; hipoteka užtikrinta 2009-03-10 Kauno m. 8-ojo notarų biuro notarės L. T. patvirtinta paskolos sutarties reg. Nr. 734 su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais).

3Pareiškėjas savo skunde nurodė, bei jo atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad 2009-03-10 tarp J. R. ir skolininkės A. J., buvo sudaryta paskolos sutartis, patvirtinta Kauno miesto 8-ojo notarų biuro notarės L. T., notarinio registro Nr. 734. Šia sutartimi J. R., A. J. paskolino 15 000 Lt. Prievolės įvykdymui skolininkė įkeitė jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - butą su rūsiu, esantį ( - ), unikalus Nr( - ), 131 000 Lt vertės. Be to, sutartyje taip pat buvo numatyta, kad už prievolės neįvykdymą arba netinkamą jos įvykdymą skolininkė įsipareigojo J. R., mokėti 0,5 (penkias dešimtąsias) proc. delspinigių nuo paskolintos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Šios paskolos sutarties pagrindu Hipotekos skyriuje prie Kauno miesto apylinkės teismo buvo įregistruotas 2009-03-12 sutartinės hipotekos lakštas.

4Kadangi J. R., 2012 metų sausio mėnesį sužinojo, kad skolininkė A. J. yra mirusi, Kauno miesto 20-ojo notarų biuro notarei R. V. 2012-02-27 pateikė prašymą, kuriuo buvo prašoma raštu informuoti, kas kreipėsi į notarų biurą dėl A. J. palikimo priėmimo. Kauno miesto 20-ojo notarų biuro notarei R. V. taip pat buvo pateikti 2012-07-31 kreditoriniai reikalavimai bendrai 43557,80 Lt sumai.

5Kadangi, pareiškėjo žiniomis, paveldėtojai po A. J. mirties, į notarų biurą per 18 mėnesių nuo palikimo atsiradimo dienos dėl palikimo priėmimo nesikreipė, todėl 2012-12-12 LR VMI buvo pateiktas prašymas, kuriuo buvo prašoma spręsti klausimą dėl A. J. palikimo priėmimo.

62012-12-05 J. R., Kauno rajono 5-ojo biuro notarei L. G. pateikė hipotekos kreditoriaus prašymą dėl vykdomojo įrašo išdavimo dėl priverstinio skolos išieškojimo (hipotekos identifikavimo kodas ( - ), skolininkas: A. J., a.k. ( - ) įkaito davėjas: A. J., a.k. ( - ) pagrindinio reikalavimo suma: 15 000,00 Lt, delspinigiai: 13 500,00 Lt, prievolės įvykdymo terminas: 2009-06-10, hipoteka užtikrinta 2009-03-10 Kauno m. 8-ojo notarų biuro notarės L. T. patvirtinta paskolos sutartis reg. Nr. 734 su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

7Kauno rajono 5-ojo notarų biuro notarė L. G. 2012-12-15 atsisakė atlikti šį notarinį veiksmą.

8Pareiškėjas nurodo, kad nėra teisės normų, reglamentuojančių aukščiau nurodytą teisinį santykį, t.y. įrašų darymo tvarką hipotekos lakšte mirus skolininkui, todėl reikėtų pagal analogiją taikyti teisės aktus, reglamentuojančius vykdomųjų įrašų atlikimo tvarką vekseliuose mirus skolininkui. Tai, ką notaras turi patikrinti, prieš priimdamas prašymą išieškoti pinigus iš skolininko pagal vekselį, yra numatyta Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkoje. Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 6 p. nustatyta, kad notaras patikrina, ar: 1) vekselį pateikiantis asmuo yra teisėtas jo turėtojas ar jo įgaliotas asmuo; 2) vekselis sudarytas pagal įstatymo reikalavimus; 3) vekselis užprotestuotas pagal Vekselių ir čekių protestavimo taisykles arba vekselio turėtojas yra atleistas nuo pareigos įforminti protestą. Taigi notaras neprivalo tikrinti duomenų apie vekselio davėją, taip pat neprivalo tikrinti, ar vekselio davėjas, vykdomojo įrašo pagal vekselį darymo metu, yra gyvas. Notaras, išduodamas vykdomąjį įrašą, netikrina, ar vekselio davėjas (skolininkas) yra gyvas, todėl gali išduoti vykdomąjį įrašą pagal vekselį, kuriuo siūlytų išieškoti iš skolininko per vekselio mokėjimo terminą nesumokėtą vekselio sumą su priklausančiomis palūkanomis bei kitas išlaidas, nors ir tas skolininkas (vekselio davėjas) vykdomojo įrašo darymo metu būtų miręs. Notaro vykdomasis įrašas yra vykdytinas dokumentas, kuris turi būti pateikiamas vykdyti LR CPK nustatyta tvarka. Todėl, jeigu vykdymo procesas pradedamas ir vykdomas pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą, kuriuo reikalaujama išieškoti iš skolininko, kuris yra miręs, tokiu atveju, vadovaujantis CPK 596 str. 1d. skolininką pakeičia vykdymo veiksmų atlikimo vietos apylinkės teismas.

9Notarė L. G. nurodė, kad su pareikštu reikalavimu nesutinka, prašo skundą atmesti. Notarė nurodė, kad vykdomųjų įrašų dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2012 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu Nr.lR-144, reglamentuoja notaro vykdomųjų įrašų pagal hipotekos kreditoriaus prašymą išdavimo tvarką. Aprašo 10 punkte numatyta notaro pareiga prieš atliekant vykdomąjį įrašą išsiųsti pranešimą skolininkui ir įkaito davėjui, kuriame turi būti nurodyti kreditoriaus pateikti duomenys ir siūlymas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo pranešimo skolininkui išsiuntimo dienos sumokėti kreditoriui skolą ir apie prievolės įvykdymą raštu pranešti notarui arba pateikti notarui duomenis dėl kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo. Šis pranešimas skolininkui siunčiamas registruotu laišku hipotekos sandoryje nurodytu skolininko gyvenamosios vietos adresu. Aprašo 11 punktas numato, kad atsižvelgdamas į kreditoriaus ir skolininko pateiktus duomenis, notaras atlieka vykdomąjį įrašą arba motyvuotai atsisako jį atlikti. Taip pat LR Civilinio kodekso 4.194 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skolininkas (įkaito gavėjas) turi teisę bet kuriuo metu nuo prievolės įvykdymo termino pabaigos iki hipotekos objekto realizavimo momento panaikinti hipoteką tinkamai įvykdydamas hipoteka užtikrintą prievolę. Notarui išduodant vykdomąjį įrašą dėl skolos išieškojimo ne ginčo tvarka svarbus yra skolininko informavimas apie išieškojimo procedūros inicijavimą ir galimybės jam įvykdyti prievolę ar pareikšti prieštaravimus suteikimas. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo 40 str., notarė atsisakė J. R. išduoti vykdomąjį įrašą, kadangi skolininkas/įkaito davėjas yra miręs, nėra žinomi jo teisių ir pareigų perėmėjai, notaras negali atlikti veiksmų, kuriuos atlikti privalo pagal įstatymą prieš išduodant vykdomąjį įrašą hipotekos kreditoriui ir kadangi toks notarinis veiksmas neatitiktų įstatymo reikalavimų.

10Suinteresuoto asmens VMI atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. 2013-03-08 gautame atsiliepime į skundą nurodė, kad su pateiktu skundu nesutinka, prašo skundą atmesti. Nurodė, jog A. J. turėjo du vaikus: R. J., gyvenamoji vieta deklaruota adresu -Partizanų g. 56-99, Kaunas ir L. T., gyvenamoji vieta deklaruota adresu - Perlojos km., Varėnos raj. VMI prie FM 2012-12-18 d. raštu Nr. (28.8-08-4)-RNA-49979 ir 2013-02-01 d. raštu J. R. pakartotinai informavo, kad A. J., mirusi 2011-05-31, Kauno miesto 5-ajame notarų biure 2000-05-03 buvo sudariusi testamentą, kuriuo visą turtą paliko vaikams. Paveldėjimo bylą priklauso vesti Kauno m. 20-ajam notaro biurui. Mirusiosios sūnus R. J. 2013-01-17 informavo VMI prie FM, kad ketina kreiptis į teismą dėl palikimo priėmimo, todėl VMI prie FM šioje byloje nelaikytina suinteresuotu asmeniu. Be to, LR CK 4.192 str. 4 d. reglamentuota, kad notaras, patikrinęs, ar hipotekos kreditoriaus prašyme nurodyti duomenys atitinka Hipotekos registro duomenis, prieš atlikdamas vykdomąjį įrašą, skolininkui išsiunčia pranešimą, kuriame turi būti nurodyti hipotekos kreditoriaus pateikti duomenys ir siūlymas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo pranešimo skolininkui išsiuntimo dienos sumokėti kreditoriui skolą ir apie prievolės įvykdymą raštu pranešti notarui arba pateikti notarui duomenis dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo. Šios procedūros paskirtis - įspėti skolininką ir įkaito davėją apie numatomą priverstinį skolos išieškojimą, uždraudžiant disponuoti įkeistu turtu. Taigi, nežinant teisių perėmėjų, ši įstatymo paskirtis informuoti skolininką ir užtikrinti LR CK 4.194 straipsnyje numatytas skolininko interesų garantijas, nebus tinkamai įgyvendinta. Todėl, VMI nuomone, Kauno rajono 5-ojo notaro biuro notarės L. G. atsisakymas išduoti vykdomąjį įrašą, mirus skolininkui ir nežinant jo teisią perėmėjų, yra pagrįstas.

11Skundas dėl notarės veiksmų atmestinas.

12Išnagrinėjus pateiktą skundą ir susipažinus su byloje pateiktais dokumentais nustatyta, kad 2009-03-10 tarp J. R. ir skolininkės A. J., buvo sudaryta paskolos sutartis, patvirtinta Kauno miesto 8-ojo notarų biuro notarės L. T., notarinio registro Nr. 734 (b.l. 8,9). Prievolės įvykdymui skolininkė įkeitė jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - butą su rūsiu, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), 131 000 Lt vertės (b.l. 10-13). Pagal 2010-06-20 paprastąjį neprotestuotiną vekselį skolininkė A. J. iš J. R. pasiskolino 15 000 Lt. kuriuos besąlygiškai įsipareigojo grąžinti 2010-08-20. Minėtas vekselis skolininkei buvo pateiktas apmokėjimui 2010-08-20, tačiau, kadangi skolininkė neturėjo galimybių apmokėti vekselyje nurodytos pinigų sumos, savo ranka vekselyje padarė įrašą ir patvirtino tai savo parašu. (b.l. 17). 2010-08-24 minėtas vekselis buvo pateiktas Kauno rajono 5-ojo notarų biuro notarei L. G., kuri išdavė vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. LG-3612, 15 057,80 Lt sumai (b.l. 16). Kauno miesto 20-ojo notarų biuro notarei R. V. 2012-07-31 ieškovas taip pat pateikė kreditorinius reikalavimus bendrai 43557,80 Lt sumai (b.l. 22-24). Notarė R. V. 2012-09-17 raštu Nr. 55/2012 informavo ieškovo atstovą, kad paveldėjimo byla po A. J. mirties (2011-05-31), neužvesta (b.l. 25). 2012-12-05 J. R., Kauno rajono 5-ojo biuro notarei L. G. pateikė hipotekos kreditoriaus prašymą dėl vykdomojo įrašo išdavimo dėl priverstinio skolos išieškojimo. Kauno rajono 5-ojo notarų biuro notarė L. G. 2012-12-15 atsisakė atlikti šį notarinį veiksmą (b.l. 31). Mirusiosios A. J. sūnus R. J. informavo VMI prie FM, jog jie su seserimi L. T. kreipsis į teismą dėl palikimo priėmimo, kadangi mama testamentu visą savo turtą paliko jiems (b.l. 56).

13Pagal Notariato įstatymo 1 ir 2 straipsnių nuostatas notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis įstatymu nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose santykiuose nebūtų neteisėtų dokumentų. Notarui suteikta teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus bei užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notaro veiklos ypatybes, nustatytas minėtame įstatyme, lemia jam taikomi didesnio atidumo, atsargumo ir rūpestingumo reikalavimai ir įpareigoja jį griežtai laikytis įstatymų reikalavimų bei atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu tokio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų. Tokia notaro funkcijos samprata suponuoja išvadą, kad notaras nenagrinėja asmenų ginčų, nenustatinėja ginčytinų aplinkybių, o tuo atveju, jei dėl asmenų teisių ar juridinių faktų kyla abejonių ar nesutarimų, privalo atsisakyti tvirtinti tokias teises ar faktus. Notaras gali tvirtinti tam tikras teises ar faktus tik tokiu atveju, jei dėl jų turinio ir teisėtumo jam nekyla abejonių (3K-3-219/2011).

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.192 str. 4 d. nustato, kad notaras, patikrinęs, ar hipotekos kreditoriaus prašyme nurodyti duomenys atitinka Hipotekos registro duomenis, prieš atlikdamas vykdomąjį įrašą, skolininkui išsiunčia pranešimą, kuriame turi būti nurodyti hipotekos kreditoriaus pateikti duomenys ir siūlymas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo pranešimo skolininkui išsiuntimo dienos sumokėti kreditoriui skolą ir apie prievolės įvykdymą raštu pranešti notarui arba pateikti notarui duomenis dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo. Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarką ir vykdomojo įrašo formą nustato teisingumo ministras (CK 4.192 str. 1 d. 2 sakinys). LR Teisingumo ministro 2012 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1R-144 Dėl vykdomųjų įrašų dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarka) patvirtinimo 7 punktas nustato, kad notaras priimdamas kreditoriaus prašymą atlikti vykdomąjį įrašą patikrina, ar: prašymą atlikti vykdomąjį įrašą pateikia asmuo, kuris yra kreditorius; kreditoriaus prašyme atklikti vykdomąjį įrašą nurodyti duomenys atitinka Hipotekos registre nurodytus duomenis; pasibaigęs hipoteka (įkeitimu) užtikrintos prievolės įvykdymo terminas. Tuo atveju, kai kreditorius reikalauja prieš terminą patenkinti hipoteka (įkeitimu) užtikrintą reikalavimą, – ar kreditoriaus nurodyti pagrindai yra nustatyti įstatymuose ar hipotekos (įkeitimo) sandoryje.

15Tais atvejais, kai asmens teisės yra ginčijamos ar faktinės aplinkybės nėra aiškios, įstatymas nesuteikia teisės notarui tvirtinti tokias teises ar juridinius faktus, todėl atsižvelgiant į Notariato įstatymo apibrėžtas notarų funkcijas bei aukščiau paminėtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, darytina išvada, jog notaras privalo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą esant net menkiausioms abejonėms dėl tokio veiksmo teisėtumo, todėl įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes bei atsižvelgdamas į nurodytus motyvus, teismas sprendžia jog notarė pagrįstai atsisakė atlikti pareiškėjo prašomą veiksmą, pasielgė teisėtai, kadangi skolininkė yra mirusi, o jos turto paveldėtojai dar nenustatyti, todėl pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 str., 185 str.)

16Atmetus pareiškėjo skundą, iš pareiškėjo valstybei priteistina 17,25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 153 straipsniu, 511-513 straipsniais, 290-291 straipsniais,

Nutarė

18atmesti pareiškėjo J. R. skundą dėl Kauno rajono 5-ojo notarų biuro notarės L. G. veiksmų, atsisakant atlikti notarinį veiksmą, t.y. išduoti vykdomąjį įrašą dėl priverstinio skolos išieškojimo.

19Priteisti iš J. R., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ), valstybei 17,25 Lt (septyniolika litų ir 25 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinė mokesčių inspekcija (įmonės kodas 188659752), į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

20Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Gretai... 2. pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl notarės L. G. veiksmų... 3. Pareiškėjas savo skunde nurodė, bei jo atstovė teismo posėdyje paaiškino,... 4. Kadangi J. R., 2012 metų sausio mėnesį sužinojo, kad skolininkė A. J. yra... 5. Kadangi, pareiškėjo žiniomis, paveldėtojai po A. J. mirties, į notarų... 6. 2012-12-05 J. R., Kauno rajono 5-ojo biuro notarei L. G. pateikė hipotekos... 7. Kauno rajono 5-ojo notarų biuro notarė L. G. 2012-12-15 atsisakė atlikti... 8. Pareiškėjas nurodo, kad nėra teisės normų, reglamentuojančių aukščiau... 9. Notarė L. G. nurodė, kad su pareikštu reikalavimu nesutinka, prašo skundą... 10. Suinteresuoto asmens VMI atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio... 11. Skundas dėl notarės veiksmų atmestinas.... 12. Išnagrinėjus pateiktą skundą ir susipažinus su byloje pateiktais... 13. Pagal Notariato įstatymo 1 ir 2 straipsnių nuostatas notaras yra valstybės... 14. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.192 str. 4 d. nustato, kad notaras,... 15. Tais atvejais, kai asmens teisės yra ginčijamos ar faktinės aplinkybės... 16. Atmetus pareiškėjo skundą, iš pareiškėjo valstybei priteistina 17,25 Lt... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 153 straipsniu,... 18. atmesti pareiškėjo J. R. skundą dėl Kauno rajono 5-ojo notarų biuro... 19. Priteisti iš J. R., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ), valstybei 17,25 Lt... 20. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...