Byla N-62-889-10
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutarimo A. B. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Artūro Drigoto ir Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo A. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutarimo A. B. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

5Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau - Institucija) įgaliotas pareigūnas 2009 m. kovo 5 d. surašė A. B. administracinio teisės pažeidimo protokolą, už tai, kad 2008 m. gegužės 7 d., ( - ), Vilniuje, buitinės nuotekos iš nuotekų kaupimo rezervuarų, jiems persipildžius, tekėjo į aplinką, vyko aplinkos teršimas nevalytomis buitinėmis nuotekomis (BDS7-307 mg O2/l; tai buvo nustatyta 2008 m. birželio 20 d. patikrinimo aktu Nr. 449), 2009 m. sausio 15 d., ( - ), Vilniuje, buitinės nuotekos iš nuotekų kaupimo rezervuarų, jiems persipildžius, tekėjo į aplinką, vyko aplinkos teršimas nevalytomis buitinėmis nuotekomis (BDS7-210 mg O2/l; tai buvo nustatyta 2009 m. vasario 4 d. patikrinimo aktu Nr.VR-14.7-22). Nuotekų kaupimo rezervuarai yra daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, priklausinys. UAB „Antakalnio ūkis“, kurios direktorius yra A. B., administruoja šį daugiabutį gyvenamąjį namą bei vykdo jo priežiūrą, todėl turi pareigą užtikrinti tinkamą buitinių nuotekų tvarkymą. Taip A. B. pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. D1-515 patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento 6 punkto reikalavimus bei padarė Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 516 straipsnio 1 dalyje ir ATPK 86 straipsnio 1 dalyje numatytus administracinius teisės pažeidimus.

6Institucija, išnagrinėjusi A. B. administracinio teisės pažeidimo bylą, 2009 m. kovo 12 d. priėmė nutarimą, kuriuo pripažino A. B. kaltu padarius administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytus pažeidimus ir paskyrė galutinę 450 Lt baudą. Nutarime konstatuotos administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytos aplinkybės.

7II.

8A. B., nesutikdamas su Institucijos priimtu nutarimu, pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą, kuriuo prašė nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti. Skundą grindė tuo, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas A. B., asmens kodas ( - ), o nutarimas priimtas A. B., asmens kodas ( - ), administracinio teisės pažeidimo protokole nenurodytas tikslus pažeidimo padarymo laikas; administracinė nuobauda turėjo būti paskirta per 6 mėnesius nuo jo paaiškėjimo, t. y. nuo 2008 m. birželio 20 d.; pareigūnas, surašęs administracinio teisės pažeidimo protokolą, nesiaiškino, ar jis yra atsakingas už padarytą pažeidimą, nes UAB „Antakalnio ūkis“ direktoriaus įsakymu atsakingu asmeniu už namo, esančio ( - ), Vilniuje, bendrojo naudojimo objektų eksploataciją buvo paskirtas vadybininkas A. Š., o vėliau – S. V..

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 30 d. nutarimu A. B. skundą iš dalies tenkino: Institucijos nutarimo dalį, kuria A. B. paskirta administracinė nuobauda už 2008 m. gegužės 7 d. padarytus pažeidimus panaikino ir bylą šioje dalyje nutraukė, kitą nutarimo dalį paliko nepakeistą. Teismas nustatė, kad nors administracinio teisės pažeidimo protokole yra suklysta įrašant administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kodą ir šio kodo ištaisymai nėra aprašyti bei patvirtinti juos atlikusio asmens parašu, tačiau jokių abejonių dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens tapatumo nekyla, todėl ši aplinkybė laikytina technine klaida, nedarančia įtakos ginčijamo nutarimo teisėtumui bei pagrįstumui. Teismas pažymėjo, kad A. B. teiginys apie tai, kad protokole nenurodytas tikslus pažeidimo padarymo laikas, yra nepagrįstas, nes protokolas buvo surašytas dėl pažeidimų, kurie buvo nustatyti remiantis 2008 m. birželio 20 d. patikrinimo aktu Nr. 449, kuriame užfiksuota pažeidimo padarymo data – 2008 m. gegužės 7 d., bei 2009 m. vasario 4 d. patikrinimo aktu Nr. VR-14.7-22, kuriame užfiksuota pažeidimo padarymo data - 2009 m. sausio 15 d. Teismas nustatė, kad A. B. padaryti administraciniai teisės pažeidimai nėra trunkamieji, todėl administracinės bylos teiseną dėl 2008 m. gegužės 7 d. padarytų pažeidimų nutraukė. Spręsdamas klausimą dėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens tinkamumo, teismas sulygino STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ bei STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ su UAB „Antakalnio ūkis“ direktoriaus 2007 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 26-V patvirtinta vadybininko pareigine instrukcija ir nustatė, kad iš pareiginės instrukcijos negalima spręsti, kad vadybininkui pavedami visi darbai, numatyti paminėtuose reglamentuose, vadybininko pareigų visuma sukonstruota taip, kad jis yra atsakingas už gyvenamojo namo, kaip statinio, statybinę būklę, o prievolė atsakyti už gyvenamojo namo būklę, susijusią su reikalavimais higienai, sveikatai, aplinkos apsaugai, instrukcijoje neakcentuojama, todėl negalima neabejotinai konstatuoti, kad už nuotekų šalinimo rezervuaro perpildymą yra atsakingi bendrovės vadybininkai.

10III.

11A. B., nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutarimu, pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo šį nutarimą panaikinti. Apeliacinį skundą grindžia iš dalies tomis pačiomis aplinkybėmis kaip ir skundą pirmosios instancijos teismui. Papildomai nurodo, kad jo veika neteisėtai buvo kvalifikuota pagal du ATPK straipsnius ir turėjo būti kvalifikuota tik pagal ATPK 516 straipsnio 1 dalį. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė, kad jis yra atsakingas už jam inkriminuotų administracinių teisės pažeidimų padarymą, nes už daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų (tame tarpe ir nuotekų surinkimo šulinio) priežiūrą yra atsakingas namo administratorius, kurio funkcijas įgyvendina paskirtas vadybininkas.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą Institucija prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarimas yra teisėtas. Teigia, kad A. B. padarė du administracinius teisės pažeidimus, todėl jo veika buvo kvalifikuota pagal du ATPK straipsnius. Nurodo, kad A. B. savo paskirtus vadybininkus bei jų veiklą turėjo kontroliuoti.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

16Iš administracinio teisės pažeidimo protokole suformuluoto administracinio kaltinimo matyti, jog A. B. patrauktas administracinėn atsakomybėn už pareigos užtikrinti tinkamą buitinių nuotekų tvarkymą pažeidimą, nes persipildžius nuotekų rezervuarui į aplinką ištekėjo buitinės nuotekos ir įvyko aplinkos teršimas. Jo padaryta veika tiek Institucijos, tiek Vilniaus apygardos administracinio teismo buvo kvalifikuota pagal ATPK 516 straipsnio 1 dalį, kurioje inter alia įtvirtinta, kad nuotekų išleidimas į aplinką be nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus toks leidimas yra reikalingas, užtraukia baudą piliečiams nuo keturių šimtų iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų, ir pagal ATPK 86 straipsnį, kuriame inter alia įtvirtinta, kad teisės aktuose nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimai, atsiradę dėl pareigūno, kuris nesiėmė priemonių jiems išvengti, kaltės, užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų. Paminėtos teisės normos yra blanketinės, šioje byloje nukreipiančios į Aplinkos apsaugos įstatymo (administracinio teisės pažeidimo padarymo metu galiojusi redakcija) 9 straipsnį, kuriame numatyta, kad „piliečiai, visuomeninės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys privalo saugoti aplinką, tausoti gamtos išteklius ir nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų“, bei į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. D1-515 patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento (administracinio teisės pažeidimo padarymo metu galiojusi redakcija) 6 punktą, kuriame įtvirtinta, kad „nuotekų išleidimas į gamtinę aplinką gali būti vykdomas tik per išleistuvą, kuriam įrengti teisės aktų nustatyta tvarka išduotas statybos leidimas arba suderintas statybos projektas ir tik po to, kai nustatyta tvarka patvirtinamos nuotekų išleidimo į aplinką sąlygos (sąlygos nustatomos patvirtintame statybos techniniame projekte (pagal kurį išduotas statybos leidimas) arba leidime nuotekų išleidimui). Šis punktas netaikomas teisės aktų nustatyta tvarka vykdomam nuotekų paskleidimui dirvožemyje naudojant mobiliąsias priemones“.

17Analizuojant ATPK 516 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą administracinio teisės pažeidimo sudėtį konstatuotina, kad šis pažeidimas gali būti padaromas tik tyčia, t. y. sąmoningai išleidus nuotekas (arba sąmoningai leidus joms ištekėti) į aplinką. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tokių aplinkybių šioje byloje nenustatyta. Tiek administracinio teisės pažeidimo protokole (b. l. 21), tiek 2009 m. vasario 4 d. patikrinimo akte Nr. VR-14.7-22 (b. l. 25 - 26) yra konstatuotas faktas, kad 2009 m. sausio 15 d. buitinės nuotekos iš nuotekų kaupimo rezervuarų, jiems persipildžius, pateko į aplinką, tačiau nenurodytos nei rezervuaro persipildymo priežastys, nei kitos aplinkybės, leidžiančios konstatuoti atsakingo asmens tyčią dėl šio pažeidimo padarymo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 516 straipsnio 1 dalyje, teisena A. B. atžvilgiu nutraukiama, nenustačius pažeidimo įvykio ir sudėties. Tuo tarpu ATPK 86 straipsnyje įtvirtinta administracinio teisės pažeidimo sudėtis nustatyti pareigūno tyčią nereikalauja, be to, dispozicija apima kaltinimą, todėl A. B. padaryta veika pagal šį ATPK straipsnį buvo kvalifikuota teisingai.

18Apeliaciniame skunde keliamas klausimas, ar A. B. yra tinkamas administracinio teisės pažeidimo subjektas. Iš ATPK 86 straipsnio sankcijos matyti, kad už šio pažeidimo padarymą administracinėn atsakomybėn gali būti traukiamas tik pareigūnas. Juo gali būti atitinkamo juridinio asmens administracijos vadovas (šiuo atveju UAB „Antakalnio ūkis“ direktorius) arba jo tinkamai įgaliotas (konkrečios funkcijos atlikimui) asmuo. Bylos medžiaga nustatyta, kad nuo 2008 m. gruodžio 4 d. S. V. buvo paskirtas atlikti vadybininko A. Š. pareigas (b. l. 10). A. Š. buvo atsakingas už administruojamų gyvenamųjų namų ir kitų pastatų priežiūrą, be kita ko, esančių ( - ) (b. l. 9). Vadybininkas savo funkcijas atlieka vadovaudamasis vadybininko pareigine instrukcija (b. l. 11 – 15). Teisėjų kolegija, išanalizavusi šios instrukcijos nuostatas, sutinka su pirmosios instancijos teismo nutarime padaryta išvada, kad UAB „Antakalnio ūkis“ vadybininkas yra atsakingas tik už daugiabučio gyvenamojo namo, kaip statinio, būklę, o pareiga vadybininkui atsakyti už šio namo būklę, susijusią su higiena, sveikata, aplinkos apsauga, instrukcijoje neįtvirtinta. Dėl šios priežasties už pareigų, kurių įvykdymas neperduotas kitiems asmenims, atlikimą yra atsakingas UAB „Antakalnio ūkis“ direktorius A. B..

19Teisėjų kolegija dėl A. B. apeliaciniame skunde išdėstytų aplinkybių, dėl kurių pirmosios instancijos teismas savo nutarime išsamiai pasisakė ir kurio argumentaciją apeliacinės instancijos teismas palaiko, atskirai nepasisako.

20Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarimas keistinas nutraukiant 2009 m. sausio 15 d. administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 516 straipsnio 1 dalyje, teiseną A. B. atžvilgiu, nenustačius pažeidimo įvykio ir sudėties.

21Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 4 punktu,

Nutarė

23A. B. apeliacinį skundą iš dalies tenkinti.

24Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutarimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip: „Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. VR-14.1-25 (AM Nr.053420) dalį, kuria A. B. paskirta administracinė nuobauda už 2008 m. gegužės 7 d. padarytų administracinių teisės pažeidimų, numatytų ATPK 516 straipsnio 1 dalyje ir 86 straipsnio 1 dalyje, padarymą bei už 2009 m. sausio 15 d. administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 516 straipsnio 1 dalyje, padarymą panaikinti ir bylą šioje dalyje A. B. atžvilgiu nutraukti, kitą nutarimo dalį palikti nepakeistą.“

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai