Byla A8.-6332-1100/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Lukaitis, sekretoriaujant Gražinai Puškarovaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. T.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje A. T., a. k. ( - ), gimęs ( - ), gyvenantis ( - ), traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

3Teismas

Nustatė

4A. T., būdamas UAB ( - ) vadovas, per nustatytą laikotarpį (už 2017 m. ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 15 d., o už 2018 m. ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d.) nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2017 m. ir 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 58 straipsnio 3 dalis ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (redakcija, galiojusi administracinio nusižengimo padarymo metu), 120, 123 ir 127 punktai.

5A. T. šiais savo veiksmais padarė administracinį nusižengimą, nustatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

6A. T. teismo posėdžio metu pripažino savo kaltę dėl administracinio nusižengimo padarymo ir nuoširdžiai gailėjosi. Paaiškino, kad jis dirba bendrovės vadovu nuo 2016 m. Įvyko nesusipratimas, nes bendrovės buhalterė manė, kad jis pateikė finansinių ataskaitų rinkinius, o A. T. manė priešingai, kad tai padarė buhalterė. Visada ji pateikdavo metines ataskaitas. Iki tol nebuvo jokių problemų su dokumentų pateikimu. Šiuo metu 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas, o 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys dar ne. Tai įvyko dėl objektyvios priežasties, nes buvo imta viena paskola, bet nebuvo tvarkingai dokumentuota.

7A. T. rašytiniame paaiškinime nurodė, kad būdamas UAB ( - ) vadovu per nustatytą laiką nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui bendrovės 2017–2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinių. Pripažįsta kaltę dėl padaryto administracinio nusižengimo ir nuoširdžiai gailisi. Dokumentų nepateikė laiku, nes anksčiau tą darydavo buhalterę, todėl manė, kad jie pateikti. Ateityje įsipareigoja įmonės finansinių ataskaitų rinkinius teikti laiku, kaip nustato teisės aktai (b. l. 7).

8VĮ „Registrų centras“ duomenimis, UAB ( - ) vadovu A. T. paskirtas nuo 2016 m. lapkričio 23 d., bendrovė 2019 m. lapkričio 27 d. pateikė 2017 m. finansinės atskaitomybės dokumentus (b. l. 3–6).

9ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė, be kita ko, už juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

10CK 2.66 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (redakcija, galiojusi administracinio nusižengimo padarymo metu) 120, 123 ir 127 punktuose nurodyta, kad juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Pagal ABĮ 58 straipsnio 3 dalį, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 9 punktą, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina narių susirinkimas, kuris, pagal minėto įstatymo 24 straipsnio 1 dalį turi įvykti ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 7 punktu, Juridinių asmenų registro nuostatų 38 ir 41 punktais, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas.

11A. T. teismo posėdžio metu ir savo rašytiniame paaiškinime pripažino padarytą administracinį nusižengimą ir nurodė, kad, būdamas UAB ( - ) vadovu, laiku nepateikė metinių finansinių ataskaitų rinkinių, nes tą visada darydavo buhalterė. Gailisi dėl savo veiksmų ir žada ateityje pateikti visus dokumentus laikydamasis teisės aktų nustatytų terminų. Tai, kad A. T. nežinojo apie savo pareigą pateikti finansinius dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui, neatleidžia jo nuo šios pareigos neįvykdymo pasekmių. Nagrinėjamu atveju įmonės 2017 m. finansinės ataskaitos buvo pateiktos praleidus teisės aktais nustatytą terminą, o 2018 m. tokios ataskaitos dar nepateiktos. Taigi šiuo atveju A. T., bylai reikšmingu laiku būdamas UAB ( - ) vadovu, neužtikrino, jog 2017 m. ir 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkiniai būtų pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku. Tokią aplinkybę įrodo byloje esantys rašytiniai įrodymai – VĮ „Registrų centras“ išrašas apie UAB ( - ) ir A. T. rašytinis paaiškinimas.

12Taigi A. T. veikoje yra visi būtini administracinio nusižengimo, nustatyto ANK 223 straipsnio 2 dalyje, požymiai, nes buvo pažeistos CK 2.66 straipsnio 4 dalies, ABĮ 58 straipsnio 3 dalies ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (redakcija, galiojusi administracinio nusižengimo padarymo metu), 120, 123 ir 127 punktų nuostatos. Tai, kad, pasak administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens, anksčiau finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registro valdytojui pateikdavo buhalterė, o ne įmonės vadovas ir, jo manymu, dokumentai buvo pateikti, savaime nešalina A. T. administracinės atsakomybės pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį, o šios aplinkybės turi reikšmės sprendžiant tik dėl administracinės nuobaudos individualizavimo. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatytas administracinis nusižengimas gali padaromas tiek tyčia, tiek neatsargiai ir administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltės forma neturi įtakos jo veikos kvalifikavimui pagal aptariamą ANK straipsnį.

13ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyto administracinio nusižengimo padarymas užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

14Pagal ANK 34 straipsnio 5 dalį, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti.

15Teismų praktikoje aiškinant Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnį (kuris atitinka ANK 34 straipsnio 5 dalį), Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse ne kartą pažymėta, kad šis straipsnis gali būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, t. y. nustačius kaltininko asmenybę ir jo padarytą pažeidimą apibūdinančių aplinkybių, rodančių, kad sankcijoje numatytos nuobaudos skyrimas šiam asmeniui prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, o visuomenės interesas gali būti užtikrintas ir netaikant sankcijoje numatytos nuobaudos arba ją švelninant, visumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-4/2011, 2AT-7-4-2013). Kartu pažymėtina, kad administracinės nuobaudos taikymas atitinka proporcingumo reikalavimą, kai tarp padaryto teisės pažeidimo ir už šį pažeidimą nustatytos nuobaudos, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti yra teisinga pusiausvyra. Teisinga ir protinga laikytina tokia nuobauda, kurią paskyrus gali būti pasiekti nuobaudos tikslai ir kuri, vertinant pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-7-4-2013, 2AT-13-2013, 2AT-68-507/2015, nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-11-303/2018).

16A. T. padarė administracinį nusižengimą, susijusį su prekyba, finansų sistema ir oficialiąja statistika. Pagal bylos duomenis, negalima daryti išvados, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo kryptingai siekė padaryti šį administracinį nusižengimą, nesilaikė minėtos pareigos turėdamas išankstinių neteisėtų tikslų. A. T. paaiškinimai, kad nesilaikyta teisės aktų reikalavimo laiku pateikti dokumentus Juridinių asmenų registrui dėl jo neapdairumo, nėra paneigti. Be to, 2017 m. UAB ( - ) metinių finansinių ataskaitų rinkinys, nors ir pavėluotai (2019 m. lapkričio 27 d.), buvo pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Byloje nėra duomenų, kad dėl tokio administracinio nusižengimo padarymo atsirado kokių nors neigiamų pasekmių. Sprendžiant dėl administracinės nuobaudos rūšies ir dydžio, būtina įvertinti A. T. asmenybę. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo dirba, anksčiau neteistas (b. l. 12), du kartus trauktas administracinėn atsakomybėn už nešiurkščius administracinius nusižengimus, susijusius su Kelių eismo taisyklių ir priešgaisrinės saugos taisyklių nesilaikymu, paskirta bauda sumokėta (b. l. 13–16). Jis pirmą kartą traukiamas administracinėn atsakomybėn už tokio pobūdžio administracinio nusižengimo padarymą. Taigi nėra pagrindo daryti išvadą, kad A. T. linkęs nesilaikyti įstatymų. Priešingai, jo padarytas administracinis nusižengimas laikytinas atsitiktiniu. Be to, A. T. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis pripažino padaręs administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

17Kaip minėta, ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje nustatytas minimalus baudos dydis yra 200 Eur. Teismas, įvertinęs anksčiau aptartas aplinkybes, apibūdinančias A. T. padaryto administracinio nusižengimo pobūdį ir jo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, sunkinančių aplinkybių nebuvimą, taip pat atsižvelgdamas į protingumo ir teisingumo principus, daro išvadą, kad net ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje įtvirtintos minimalios baudos paskyrimas šiuo atveju pažeistų administracinės nuobaudos paskirtį, būtų neproporcingas padarytam administraciniam nusižengimui ir A. T. asmenybei. Todėl yra teisinis pagrindas taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalį ir paskirti administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui mažesnę baudą, nei nustatyta ANK 223 straipsnio 2 dalyje minimali, t. y. 70 Eur.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 34 straipsnio 5 dalimi, 223 straipsnio 2 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19A. T. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, nustatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje, ir, pritaikius Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 34 straipsnio 5 dalies nuostatas, paskirti jam 70 Eur (septyniasdešimties eurų) dydžio baudą.

20Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: LT74 4010 0510 0132 4763, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs AB DNB bankas), LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB „SEB bankas”, LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, LT42 7230 0000 0012 0025, esančią AB „Medicinos bankas”, LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas”, LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filiale, ar LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB „Citadele“ banke.

21Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti lėšų gavėją Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo kodą 188659752, įmokos kodą 1001, mokėjimo paskirtyje – administracinio nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK) – 19108466301.

22Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, bauda bus išieškoma priverstinai (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 676 straipsnio 1 dalis).

23Išaiškinti, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 3 dalimi, po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

24Nutarimas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo nutarimo administracinio nusižengimo byloje kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Lukaitis, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio... 3. Teismas... 4. A. T., būdamas UAB ( - ) vadovas, per nustatytą laikotarpį (už 2017 m. ne... 5. A. T. šiais savo veiksmais padarė administracinį nusižengimą, nustatytą... 6. A. T. teismo posėdžio metu pripažino savo kaltę dėl administracinio... 7. A. T. rašytiniame paaiškinime nurodė, kad būdamas UAB ( - ) vadovu per... 8. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, UAB ( - ) vadovu A. T. paskirtas nuo... 9. ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė, be kita ko,... 10. CK 2.66 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.... 11. A. T. teismo posėdžio metu ir savo rašytiniame paaiškinime pripažino... 12. Taigi A. T. veikoje yra visi būtini administracinio nusižengimo, nustatyto... 13. ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyto administracinio nusižengimo padarymas... 14. Pagal ANK 34 straipsnio 5 dalį, teismas ar administracinio nusižengimo bylą... 15. Teismų praktikoje aiškinant Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 16. A. T. padarė administracinį nusižengimą, susijusį su prekyba, finansų... 17. Kaip minėta, ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje nustatytas minimalus... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 19. A. T. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, nustatytą... 20. Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per... 21. Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti lėšų gavėją... 22. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, bauda bus išieškoma... 23. Išaiškinti, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių... 24. Nutarimas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo nutarimo administracinio...