Byla 2-10366-191/2015
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų UAB „GLYNWED“ ir UAB „JURBY WATER TECH“ pareiškimą dėl taikos sutarties patvirtinimo, ir

Nustatė

2Kauno apylinkės teisme 2015-03-24 gautas pareiškėjų UAB „GLYNWED“ ir UAB „JURBY WATER TECH“ pareiškimas dėl taikos sutarties patvirtinimo.

3Pareiškėjai nurodė, kad UAB „JURBY WATER TECH“ pagal 2015-03-17 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą yra skolinga UAB „GLYNWED“ 118.385,87 EUR, todėl siekdami išvengti laiko sąnaudų ir bylinėjimosi išlaidų, kreipiasi į teismą kad tarp jų būtų patvirtinta taikos sutartis dėl susidariusios skolos grąžinimo.

4Pareiškėjams yra žinoma ir suprantama, kad teismo patvirtinta taikos sutartis turi pareiškėjams galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir kad dėl šios sudarytos taikos sutarties vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, tai yra šalims yra žinomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. turinys.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. sausio 6 d. konsultacijoje Nr. A3-120 nurodė, kad dėl taikos sutarties, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo, patvirtinimo šalys su prašymu gali kreiptis į teismą CPK XXXIX skyriuje (CPK 579-582 str.) nustatyta supaprastinto proceso tvarka.

7Lietuvos Respublikos CK 6.983 str. numato, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus.

8Nustatyta, kad pareiškime dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka yra aiškiai išreikšta abiejų šalių – UAB „GLYNWED“ ir UAB „JURBY WATER TECH“ – valia, ir jų bendras prašymas dėl taikos sutarties teisminio patvirtinimo užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje.

9Teismo nuomone, pareiškėjų pasirašytos taikos sutarties sąlygos įstatymui neprieštarauja, pareiškėjų ir kitų asmenų teisių bei įstatymu saugomų interesų nepažeidžia, todėl ji patvirtintina.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.983 – 6.986 str., CPK 290 - 291 str., 579 - 582 str.,

Nutarė

11Patvirtinti taikos sutartį tarp pareiškėjų UAB „GLYNWED“, į.k. 111685670, buveinės adresas Taikos pr. 141, Kaunas, atstovaujamo direktorės A. V. (toliau – kreditorė), ir UAB „JURBY WATER TECH“, į.k. 111498845, buveinės adresas Europos pr. 23, Kaunas, atstovaujamo direktoriaus J. V. (toliau – skolininkė), šiomis sąlygomis:

121. SUTARTIES DALYKAS

131.1. Skolininkė įsipareigoja pagal šioje Sutartyje 2.1 p. numatytą grafiką sumokėti Kreditorei Įsiskolinimo sumą - t.y. 118.385,87 EUR (vieno šimto aštuoniolikos tūkstančių trijų šimtų aštuoniasdešimt penkių Eur 87 ct) skolą už pateiktas prekes, kurios dydis Šalių yra suderintas [2015-03-17] Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu. Tarp Šalių nėra ginčo dėl Įsiskolinimo sumos dydžio. Šią Įsiskolinimo sumą Skolininkė įsipareigoja sumokėti atliekant bankinį pavedimą į Kreditorės sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke, banko kodas 70440.

142. ĮSISKOLINIMO SUMOS PADENGIMAS

152.1. Skolininkė įsipareigoja:

 1. ne vėliau kaip iki 2015 m. kovo 31 d. sumokėti ne mažesnio kaip 30.000,- Eur dydžio Įsiskolinimo sumos dalį;
 2. ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 15 d. sumokėti ne mažesnio kaip 30.000,- Eur dydžio Įsiskolinimo sumos dalį;

16c)

17ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 30 d. sumokėti ne mažesnio kaip 30.000,- Eur dydžio Įsiskolinimo sumos dalį;

18d)

19ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 20 d. sumokėti ne mažesnio kaip 28.385,87 Eur dydžio Įsiskolinimo sumos dalį;

202.2. Šios Sutarties 2.1. punkte numatytų įsipareigojimų pažeidimo atveju, Skolininkas privalo mokėti Kreditoriui 0,1 (vienos dešimtosios) proc. dydžio palūkanas nuo laiku nesumokėtos Įsiskolinimo sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną.

212.3. Jeigu Skolininkas ilgiau nei 7 (septynias) kalendorines dienas pavėluoja pilnai sumokėti nors vieną Įsiskolinimo sumos dalies įmoką, nurodytą grafike (šios Sutarties 2.1 punkte), yra laikoma, kad yra suėjęs visos pagal šią Taikos Sutartį nesumokėtos Įsiskolinimo sumos mokėjimo terminas, ir Kreditorius turi teisę reikalauti, kad būtų išduotas vykdomasis raštas visai pagal Taikos Sutartį nesumokėtai Įsiskolinimo sumai.

223.

23ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

 1. Šalys viena kitai patvirtina ir garantuoja, kad jos turi pilną teisę ir visus įgaliojimus sudaryti šią Sutartį bei vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, kad Sutartis yra tinkamai sudaryta ir įtvirtina teisėtą ir galiojančią prievolę, vykdytiną pagal šios Sutarties sąlygas bei kad nėra jokių kliūčių ar aplinkybių, dėl kurių Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymas taptų neįmanomas ar pasunkėtų, taip pat kad šios Sutarties sudarymas nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant, bet neapsiribojant, nepažeidžia nei vienos iš Šalių akcininkų ir / ar kreditorių interesų.
 2. Šalys patvirtina, kad visa šioje Sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę, kad atskleidė viena kitai visą esminę informaciją, reikalingą šios Sutarties sudarymui.
 3. Šalys patvirtina, kad šiai Sutarčiai sudaryti ir joje numatytiems įsipareigojimams įvykdyti nei nė vienai iš jų nereikia gauti jokių trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant, kreditorių, sutikimų, leidimų ir pan., o jei tokie yra reikalingi - jie yra gauti prieš šios Sutarties pasirašymą. Asmenys, pasirašantys šią Sutartį, turi visus įgaliojimus ją pasirašyti bei prisiimti visus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje.
 4. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad nei šios Sutarties sudarymas, nei jos vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia jokių teismo, valstybinės ar vietos valdžios institucijų ar pareigūnų sprendimų, įsakymų, potvarkių ar teisėtų nurodymų, Šalių kreditorių interesų, Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Šalių įstatų.
 5. Šalys patvirtina, kad nėra jokių priežasčių, dėl kurių ši Sutartis būtų laikoma neteisėta ir (ar) būtų negalima šios Sutarties sudaryti ir (ar) vykdyti.
 6. Šalys patvirtina, kad joms yra žinoma, kad ši Sutartis įgyja privalomai vykdytino dokumento (teismo sprendimo) galią nuo atitinkamos teismo nutarties ją patvirtinti įsiteisėjimo dienos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str. ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 584 str.).
 7. Šalys taip pat supranta, kad šioje Sutartyje kiekvienos Šalies pateikti pareiškimai ir patvirtinimai gali būti kitos Šalies, kurios naudai jie duoti, naudojami kaip neginčijamą pareiškimus pareiškusios Šalies valią įrodantys faktai ir atsikirtimų į bet kokius ieškinius ar reikalavimus pagrindas.

244.

25KITOS NUOSTATOS

 1. Šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus Šalys pradeda vykdyti nuo šios Sutarties pasirašymo dienos. Ši Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir jos vykdymas privalomas nepriklausomai nuo to ar Sutartis yra ar nėra patvirtinta teismo.
 2. Šalys patvirtina, kad ši Sutartis atitinka Šalių valią bei interesus, abi Šalys atidžiai susipažino su Sutarties sąlygomis ir reikalavimais bei pasižada jų sąžiningai laikytis. Ši Sutartis Šalių sudaryta, perskaityta, suprasta ir patvirtinta kaip visiškai atitinkanti Šalių valią.
 3. Kiekviena iš Šalių prisiima savo patirtas išlaidas susijusias su šios Sutarties sudarymu ir vykdymu.
 4. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai kylantys iš šios Sutarties sprendžiami Kauno apylinkės teisme.
 5. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaryti ir pasirašyti šalių. Visi Šalių pranešimai, susiję su šios Sutarties vykdymu, turi būti sudaryti raštu ir siunčiami registruotu laišku šioje Sutartyje nurodytais adresais.
 6. Ši Sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, iš kurių po vieną egzempliorių tenka kiekvienai Šaliai ir vienas - Kauno apylinkės teismui.
 7. Šalys susitaria, kad šią Sutartį teismui tvirtinti gali pateikti viena iš Šalių arba Šalys bendru pareiškimu. Šalys turi teisę kreiptis į Kauno apylinkės teismą pagal abiejų Šalių (pareiškėjų) registruotos buveinės vietą su prašymu dėl Taikos sutarties patvirtinimo teisme supaprastinto proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 579 - 582 str.).

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis, rašytinio proceso tvarka... 2. Kauno apylinkės teisme 2015-03-24 gautas pareiškėjų UAB „GLYNWED“ ir... 3. Pareiškėjai nurodė, kad UAB „JURBY WATER TECH“ pagal 2015-03-17... 4. Pareiškėjams yra žinoma ir suprantama, kad teismo patvirtinta taikos... 5. Pareiškimas tenkintinas.... 6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. sausio 6 d. konsultacijoje Nr. A3-120... 7. Lietuvos Respublikos CK 6.983 str. numato, kad taikos sutartimi šalys... 8. Nustatyta, kad pareiškime dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto... 9. Teismo nuomone, pareiškėjų pasirašytos taikos sutarties sąlygos įstatymui... 10. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.983 – 6.986 str., CPK 290 -... 11. Patvirtinti taikos sutartį tarp pareiškėjų UAB „GLYNWED“, į.k.... 12. 1. SUTARTIES DALYKAS... 13. 1.1. Skolininkė įsipareigoja pagal šioje Sutartyje 2.1 p. numatytą grafiką... 14. 2. ĮSISKOLINIMO SUMOS PADENGIMAS... 15. 2.1. Skolininkė įsipareigoja:
 1. ne vėliau kaip iki 2015 m.... 16. c)... 17. ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 30 d. sumokėti ne mažesnio kaip... 18. d)... 19. ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 20 d. sumokėti ne mažesnio kaip... 20. 2.2. Šios Sutarties 2.1. punkte numatytų įsipareigojimų pažeidimo atveju,... 21. 2.3. Jeigu Skolininkas ilgiau nei 7 (septynias) kalendorines dienas pavėluoja... 22. 3.... 23. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS
  1. Šalys viena kitai... 24. 4.... 25. KITOS NUOSTATOS
   1. Šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus... 26. Nutartis neskundžiama....