Byla T-52-2014
Dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Būsto plėtros ir investicijų centras“ skundą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Vėtrungės būstas“, uždarajai akcinei bendrovei „Jūros būstas“, uždarajai akcinei bendrovei „Danės būstas“, uždarajai akcinei bendrovei „Pempininkų būstas“, uždarajai akcinei bendrovei „Žardės būstas“, uždarajai akcinei bendrovei „Vingio būstas“, uždarajai akcinei bendrovei „Laukininkų valda“, uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos bendrabutis“, uždarajai akcinei bendrovei „Paslaugos būstas“, uždarajai akcinei bendrovei „Debreceno valda“, uždarajai akcinei bendrovei „Vitės valdos“, viešajai įstaigai „Klaipėdos butai“ dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus rūšinio teismingumo klausimą.

Nustatė

3Pareiškėjas su patikslintu skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. AD1-3022 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių paskyrimo termino“; 2) įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio reikalavimus, skiriant butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius, kurie buvo paskirti iki Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio įsigaliojimo dienos, t. y. 2013 m. sausio 1 d., neterminuotam laikotarpiui.

4Nurodė, jog skundžiamo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. AD1-3022 dalis, kurioje pasisakyta dėl iki 2012 m. gruodžio 31 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių, prieštarauja prieš tai priimtiems Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymams, kadangi dauguma Klaipėdos mieste veiklą vykdančių butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių buvo paskirti 2005 metais neterminuotam laikotarpiui. Darant prielaidą, kad Klaipėdos mieste veikiantys butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriai buvo paskirti terminuotam laikotarpiui (kaip nurodyta skundžiamame įsakyme iki 2012 m. gruodžio 31 d.), vadovaujantis Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 10 dalimi, galiojusia iki 2012 m. gruodžio 31 d., bei atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T2-24 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių atrinkimo tvarkos aprašo 4.1, 5 bei 10 punktus, manė, kad ankstesniais įsakymais paskirtų administratorių įgaliojimai turėjo pasibaigti vadovaujantis Civilinio kodekso 4.250 straipsnio 2 punktu, pasibaigus administravimo terminui ar įvykus sąlygai, numatytai administravimo nustatymo akte. Teigė, kad skundžiamo įsakymo dalis, susijusi su Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių paskyrimu terminui ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d., t. y. penkeriems metams nuo įsakymo įsigaliojimo dienos 2012 m. gruodžio 31 d., prieštarauja Civilinio kodekso 4.84 straipsniui.

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 14 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino iš dalies ir panaikino Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. AD1-3022 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių paskyrimo termino“. Kitoje dalyje pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6Atsakovas dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 14 d. sprendimo padavė apeliacinį skundą.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodo, kad nagrinėjamu atveju ginčijamo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pagrindu nustatytas anksčiau paskirtiems administratoriams maksimalus jų įgaliojimų terminas, taigi sureguliuoti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo santykiai. Turto administravimo teisiniai santykiai atsiranda asmeniui administruojant kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantį turtą. Šiuos teisinius santykius reglamentuoja Civilinis kodeksas, Civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas. Teismas nurodo, kad ginčijamą administracinį aktą priėmė viešojo administravimo subjektas, tačiau, mano, kad vien tas faktas negali nulemti nagrinėjamo ginčo pobūdžio. Teisėjų kolegijai kyla teisinė abejonė, ar nagrinėjama situacija nepakliūna į civilinės teisės reguliavimo ribas ir nėra nagrinėtina bendrosios kompetencijos teismuose. Teisėjų kolegija tai konstatuoja atsižvelgdama į panašiuose ginčuose priimtas Specialiosios teisėjų kolegijos nutartis, kur buvo sprendžiama, kad ginčas yra civilinio teisinio pobūdžio, nes jis kyla iš civilinių daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo santykių, todėl jis turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

8Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

9Byla nagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme.

10Nagrinėjamu atveju ginčijamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo nustatyta, kad iki 2012 m. gruodžio 31 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriai savo veiklą vykdo, kol teisės aktų nustatyta tvarka butų ir kitų patalpų savininkų balsavimu raštu ar susirinkime bus paskirti bendrosios nuosavybės administratoriai, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d. Ginčijamas įsakymas priimtas įgyvendinant Civilinio kodekso 4.84 straipsnyje numatytus įgaliojimus butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo srityje, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nustatymu bei turto administratoriaus skyrimu. Ginčydamas šį Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, kurio pagrindu nustatytas anksčiau paskirtiems administratoriams maksimalus jų įgaliojimų terminas, bei prašydamas įpareigoti atsakovą tinkamai įgyvendinti Civilinio kodekso 4.84 straipsnio reikalavimus, skiriant butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius, kurie buvo paskirti iki 2013 m. sausio 1 d. neterminuotam laikotarpiui, pareiškėjas iš esmės siekia, kad būtų pakeisti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo santykiai, kurie pagal pobūdį yra civiliniai teisiniai. Todėl ginčas, kaip iš esmės susijęs su civilinio teisinio pobūdžio daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo santykiais, nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalis, 25 straipsnis) (žr., pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 15 d. nutartį, priimtą byloje UAB „Vilko pėda“ v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija; 2011 m. vasario 9 d. nutartį, priimtą byloje UAB „Kretingos būstas“ v. Kretingos rajono savivaldybės administracija, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartį, priimtą byloje UAB „Palangos butų ūkis“ v. Palangos miesto savivaldybės administracija, 2014 m. sausio 21 d. nutartį, priimtą byloje V. Ž. ir L. S. v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija).

11Kadangi dėl bylos rūšinio teismingumo į specialią teisėjų kolegiją kreipėsi bylą nagrinėjantis apeliacinės instancijos teismas ir specialioji teisėjų kolegija konstatuoja bylos rūšinio teismingumo taisyklių pažeidimą, tai, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 7 dalimi, Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 14 d. sprendimas, kuriuo ginčas buvo išspręstas iš esmės, netenka teisinės galios.

12Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

13Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

14Bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Būsto plėtros ir investicijų centras“ skundą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Vėtrungės būstas“, uždarajai akcinei bendrovei „Jūros būstas“, uždarajai akcinei bendrovei „Danės būstas“, uždarajai akcinei bendrovei „Pempininkų būstas“, uždarajai akcinei bendrovei „Žardės būstas“, uždarajai akcinei bendrovei „Vingio būstas“, uždarajai akcinei bendrovei „Laukininkų valda“, uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos bendrabutis“, uždarajai akcinei bendrovei „Paslaugos būstas“, uždarajai akcinei bendrovei „Debreceno valda“, uždarajai akcinei bendrovei „Vitės valdos“, viešajai įstaigai „Klaipėdos butai“ dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus perduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui įstatymų nustatyta tvarka spręsti ieškinio priėmimo klausimą.

15Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 14 d. sprendimas netenka teisinės galios.

16Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai