Byla P-438-29-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio ir Romano Klišausko (pranešėjas) teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuotojo asmens Labanoro regioninio parko direkcijos prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. A21-48/2008 pagal atsakovės Molėtų rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų A.P. ir G.P. prašymą atsakovams Labanoro regioninio parko direkcijai ir Molėtų rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai A.P. ir G.P. kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Labanoro regioninio parko direkcijos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimą Nr. VI (8.2)-162 „Dėl projektavimo sąlygų“; Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2007 m. balandžio 13 d. sprendimą Nr. P9(19.1)-351 „Dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo“ bei prašydami įpareigoti Molėtų rajono savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pareiškėjams pagal jų 2007 m. kovo 30 d. paraišką projektavimo sąlygų sąvadui gauti, reg. Nr. P3-116, patvirtinti ir išduoti projektavimo sąlygų sąvadą trijų statinių kaimo turizmo paslaugai teikti statybai žemės ūkio paskirties žemės sklype, esančiame Budriškių k., Čiulėnų sen., Molėtų r., kadastrinis Nr. ( - ) Mindūnų k.v. Pareiškėjai teigė, kad institucijų atsisakymas išduoti minėtus dokumentus yra nepagrįstas, nes Vyriausybė 2002 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1530 patvirtino Labanoro regioninio parko ribų ir funkcinio zondavimo planą, pagal kurį jiems priklausantis žemės sklypas, kuriame planuojama pastatyti rekreacinius pastatus, yra pažymėtas kaip rekreacinės paskirties žemė, kurioje galima rekreacinių įrenginių ir pastatų statyba.

5Atsakovė Molėtų rajono savivaldybės administracija pareiškėjų skundą prašė atmesti, o savo atsisakymą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą grindė Labanoro regioninio parko direkcijos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. VI (8.2)-162 „Dėl projektavimo sąlygų“.

6Atsakovė Labanoro regioninio parko direkcija su pareiškėjų skundu nesutiko ir prašė jį atmesti, paaiškindama, kad projektavimo sąlygos nebuvo išduotos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsniu ir Labanoro regioninio parko reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 419 (toliau – ir Reglamentas), 47 punktu, kurie įvirtina reikalavimą parengti detalųjį sklypo planą, kai statiniams išduodamos projektavimo sąlygos. Atsakovė teigė, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsniu detalieji planai rengiami tik tais atvejais, kai statyba numatyta savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendruosiuose planuose arba specialiuosiuose saugomų teritorijų ar jų zonų, saugomų paveldo objektų, taip pat gyvenamųjų ar kitų teritorijų išdėstymo planuose, o tokie planai galutinai patvirtinti nebuvo.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 8 d. sprendimu pareiškėjų skundą patenkino – panaikino Labanoro regioninio parko direkcijos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimą Nr. VI (8.2)-162 „Dėl projektavimo sąlygų“ ir Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2007 m. balandžio 13 d. sprendimą Nr. P9(19.1)-351 „Dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo“ bei įpareigojo Molėtų rajono savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pareiškėjams pagal jų 2007 m. kovo 30 d. paraišką projektavimo sąlygų sąvadui gauti, reg. Nr. P3-116, patvirtinti ir išduoti projektavimo sąlygų sąvadą trijų statinių kaimo turizmo paslaugai teikti statybai žemės ūkio paskirties žemės sklype, esančiame Budriškių k., Čiulėnų sen., Molėtų r., kadastrinis Nr. ( - ) Mindūnų k.v. Teismas, vadovaudamasis Konstitucijos 23 straipsniu, teisėtų lūkesčių principu, Reglamento 48 punktu bei teisingumo ir protingumo kriterijais, padarė išvadą, kad nepatvirtintas Labanoro regioninio parko tvarkymo planas nėra pakankamas pagrindas atsisakyti išduoti projektavimo sąlygų sąvadą.

9III.

10Apeliaciniu skundu atsakovė Molėtų rajono savivaldybės administracija prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą. Atsakovė teigė, kad nesant Labanoro regioninio parko direkcijos sutikimo, ji, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 215 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ 11.4 ir 13 punktais, negalės išduoti pareiškėjams projektavimo sąlygų sąvado.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą Labanoro regioninio parko direkcija prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, nes, atsakovės manymu, teismas neteisingai interpretavo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnį, kuris įtvirtina ne absoliučią, o įstatymų ribojamą nuosavybės teisę. Atsakovė pažymėjo, kad privačių asmenų veikla gali būti ribojama, siekiant apsaugoti vertingas teritorijas nuo žalingo poveikio. Kiti atsakovės argumentai identiški pateiktiems proceso pirmosios instancijos teisme metu.

122007 m. gruodžio 3 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas atsakovės Molėtų rajono savivaldybės administracijos atsisakymas nuo apeliacinio skundo. Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas nebuvo apskųstas kitų byloje dalyvaujančių asmenų, atsakovė, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 1 dalimi, nuo apeliacinio skundo atsisako. Atsakovė pažymi, kad atsisakymo nuo apeliacinio skundo pasekmės jai žinomos.

13Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. sausio 8 d. nutartimi apeliacinį procesą administracinėje byloje Nr. A21-48/2008 nutraukė.

14Teismas konstatavo, jog apeliantė, Molėtų rajono savivaldybės administracija, teismui 2007 m. gruodžio 3 d. pateikė pareiškimą, kuriuo atsisako nuo apeliacinio skundo. Pareiškime taip pat buvo nurodyta, kad apeliantei yra žinomos atsisakymo nuo apeliacinio skundo pasekmės. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 8 d. sprendimo šioje byloje kiti proceso dalyviai apeliacine tvarka neapskundė, todėl atsisakymas nuo apeliacinio skundo priimamas, o apeliacinis procesas nutraukiamas.

15IV.

16Tretysis suinteresuotasis asmuo Labanoro regioninio parko direkcija Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2008 m. kovo 5 d. pateikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A21-48/2008. Prašymą dėl proceso atnaujinimo grindžia šiais argumentais:

171. Labanoro regioninio parko direkcija apie Molėtų rajono savivaldybės administracijos atsisakymą nuo apeliacinio skundo sužinojo tik iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 8 d. nutarties, kuria buvo priimtas sprendimas nutraukti apeliacinį procesą. Trečiojo suinteresuotojo asmens teigimu, šis Molėtų rajono savivaldybės administracijos procesinis veiksmas buvo netikėtas ir jo motyvai nėra aiškūs. Be to, neišnagrinėjus bylos Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme lieka nesuformuota teisminė praktika administracinėje byloje keltais klausimais.

182. Trečiojo suinteresuotojo asmens teigimu, jis negalėjo dalyvauti administracinės bylos Nr. A21-48/2008 nagrinėjime, kadangi tuo pat metu Švenčionių rajono apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla dėl proceso atnaujinimo, todėl nebuvo ir galimybės pareikšti pozicijos dėl apeliacinio skundo atsiėmimo.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20V.

21Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 154 straipsnis numato, kad prašymą atnaujinti procesą turi teisę paduoti bylos šalys bei jų atstovai pagal įstatymą, neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys, jeigu įsiteisėjęs sprendimas, nutarimas ar nutartis pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus, taip pat prokuroras bei viešojo administravimo subjektai, kad būtų apgintas viešasis interesas ar apgintos valstybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai.

22ABTĮ 48 straipsnio 1 dalis apibrėžia, jog administracinės bylos šalys yra pareiškėjas ir atsakovas, o pagal šio straipsnio 2 dalį tretieji suinteresuoti asmenys yra apibrėžiami kaip administracinės bylos proceso šalys.

23Iš šių įstatymo nuostatų matyti, jog ir ABTĮ 154 straipsnyje vartojama sąvoka “bylos šalys” reiškia būtent pareiškėją bei atsakovą konkrečioje byloje, kurioje paduodamas prašymas dėl proceso atnaujinimo.

24Pažymėtina, jog šiuo atveju prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. A21-48/2008 pateikė trečiasis suinteresuotasis asmuo – Labanoro regioninio parko direkcija.

25Dėl šios priežasties konstatuotina, jog Labanoro regioninio parko direkcija administracinėje byloje Nr. A21-48/2008 nebūdama bylos šalimi ABTĮ 48 straipsnio 1 dalies nuostatų prasme (tai yra nebūdama nei pareiškėju, nei atsakovu), vadovaujantis ABTĮ 48 straipsnio 1 dalimi bei 154 straipsniu, neturėjo teisės paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo.

26Atitinkamai, nustačius, jog prašymą dėl proceso atnaujinimo padavė neturintis teisės atlikti šį procesinį veiksmą subjektas, procesas administracinėje byloje Nr. A21-48/2008 pagal trečiojo suinteresuotojo asmens prašymą negali būti atnaujinamas.

27Pažymėtina ir tai, jog pats trečiojo suinteresuotojo asmens prašymas dėl proceso atnaujinimo nėra pagrįstas konkrečiais ABTĮ 153 straipsnio 2 dalyje numatytais proceso atnaujinimo pagrindais. Prašyme dėl proceso atnaujinimo tretysis suinteresuotasis asmuo iš esmės teigia, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. sausio 8 d. nutartimi nepagrįstai priėmė apeliantės Molėtų rajono savivaldybės administracijos atsisakymą nuo apeliacinio skundo ir nutraukė apeliacinį procesą administracinėje byloje Nr. A21-48/2008. Tačiau tretysis suinteresuotasis asmuo nepateikia jokių įrodymų ar argumentų, pagrindžiančių kokios konkrečios teisės normos galėjo būti pažeistos priimant šią apeliacinės instancijos teismo nutartį.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

29atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A21-48/2008 pagal atsakovės Molėtų rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų A.P. ir G.P. prašymą atsakovams Labanoro regioninio parko direkcijai ir Molėtų rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai A.P. ir G.P. kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Labanoro... 5. Atsakovė Molėtų rajono savivaldybės administracija pareiškėjų skundą... 6. Atsakovė Labanoro regioninio parko direkcija su pareiškėjų skundu nesutiko... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 8 d. sprendimu... 9. III.... 10. Apeliaciniu skundu atsakovė Molėtų rajono savivaldybės administracija... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Labanoro regioninio parko direkcija prašė... 12. 2007 m. gruodžio 3 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas... 13. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. sausio 8 d. nutartimi... 14. Teismas konstatavo, jog apeliantė, Molėtų rajono savivaldybės... 15. IV.... 16. Tretysis suinteresuotasis asmuo Labanoro regioninio parko direkcija Lietuvos... 17. 1. Labanoro regioninio parko direkcija apie Molėtų rajono savivaldybės... 18. 2. Trečiojo suinteresuotojo asmens teigimu, jis negalėjo dalyvauti... 19. Teisėjų kolegija... 20. V.... 21. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 154 straipsnis... 22. ABTĮ 48 straipsnio 1 dalis apibrėžia, jog administracinės bylos šalys yra... 23. Iš šių įstatymo nuostatų matyti, jog ir ABTĮ 154 straipsnyje vartojama... 24. Pažymėtina, jog šiuo atveju prašymą dėl proceso atnaujinimo... 25. Dėl šios priežasties konstatuotina, jog Labanoro regioninio parko direkcija... 26. Atitinkamai, nustačius, jog prašymą dėl proceso atnaujinimo padavė... 27. Pažymėtina ir tai, jog pats trečiojo suinteresuotojo asmens prašymas dėl... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A21-48/2008 pagal... 30. Nutartis neskundžiama....