Byla 2-189-844/2011

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB ( - ) ir atsakovo UAB „( - )“ sudarytą taikos sutartį, kitus bylos dokumentus,

Nustatė

32011-01-07 Visagino miesto apylinkės teisme priimtas ieškovo UAB „( - )“ prevencinis ieškinys atsakovui UAB „( - )“, byloje dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB „( - )“, kuriuo ieškovas teismo prašė: I) uždrausti atsakovui UAB „( - )“ iki įsiteisės Vilniaus apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-8214-798/2010, priimti šiuos sprendimus dėl: 1) UAB „( - )“ įstatų keitimo/pildymo; 2) UAB „( - )“ akcijų konvertavimo ir/ar konvertavimo tvarkos tvirtinimo/pakeitimo; 3) UAB „( - )“ akcijų emisijos ir išleidžiamų akcijų klasės, skaičiaus, nominalios vertės ir minimalios emisijos kainos nustatymo ar/ir pirmumo teisės visiems akcininkams įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų atšaukimo; 4) UAB „( - )“ valdybos ir/ar atskirų jos narių rinkimo/atšaukimo; 5) UAB „( - )“ įstatinio kapitalo mažinimo/didinimo; 6) UAB „( - )“ savų akcijų įsigijimo; 7) UAB „( - )“ likvidavimo ar reorganizavimo; 8) UAB „( - )“ pertvarkymo ar restruktūrizavimo; II) nepranešus atsakovui UAB „( - )“ taikyti byloje šias laikinąsias apsaugos priemones: uždrausti atsakovui UAB „( - )“ ir/ar jo vardu veikiantiems tretiesiems asmenims (teisių perėmėjams/įgijėjams) naudotis turimų UAB „( - )“ akcijų suteikiamomis balsavimo teisėmis - balsuoti UAB „( - )“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose klausimais dėl UAB „( - )“ įstatų keitimo/pildymo, valdybos ir/ar atskirų jos narių rinkimo/atšaukimo, akcijų konvertavimo ir/ar konvertavimo tvarkos tvirtinimo/pakeitimo, akcijų emisijos ir išleidžiamų akcijų klasės ir/ar skaičiaus, nominalios vertės ir minimalios emisijos kainos nustatymo ar/ir pirmumo teisės visiems akcininkams įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų atšaukimo, įstatinio kapitalo mažinimo/didinimo, savų akcijų įsigijimo, likvidavimo ar reorganizavimo, pertvarkymo ar restruktūrizavimo; III) priteisti iš „UAB „( - )“ UAB „( - )“ naudai pastarosios patirtas bylinėjimosi išlaidas (išlaidų dydį pagrindžiantys dokumentai bus pateikti bylos nagrinėjimo iš esmės metu); IV) įstatymų nustatytais atvejais taikyti UAB „( - )“ atžvilgiu sprendimą už akių.

42011-05-06 gauta ieškovo ir atsakovo sudaryta taikos sutartis, kurią šalys prašo tvirtinti, panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, grąžinti 75 % sumokėto žyminio mokesčio. Nurodė, kad taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės šalims žinomos.

5Taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina, laikinos apsaugos priemonės naikintinos.

6Ieškovo ir atsakovo taikos sutartis dėl civilinės bylos pabaigos neprieštarauja įstatymams ir viešajai tvarkai, nepažeidžia ieškovo, atsakovo, trečiojo asmens teisių ir teisėtų interesų, todėl gali būti patvirtinta. Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės šalims žinomos.

7Lietuvos Respublikos CPK 150 str. 1 d. numato, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti panaikintos dalyvaujančių byloje asmenų prašymu.

8Kadangi tokį prašymą šalys pareiškė ir įtraukė į taikos sutartį kaip vieną iš sąlygų, laikinosios apsaugos priemonės naikintinos. Tačiau 2011-01-07 Visagino miesto apylinkės teismo nutartį atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir 2011-01-24 Visagino miesto apylinkės teismo nutartį atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas UAB „( - )“ atskiraisiais skundais yra apskundęs Vilniaus apygardos teismui ir šie skundai nėra išnagrinėti (civilinės bylos Vilniaus apygardos teisme Nr. 2S-1031-619/2011 ir Nr. 2S-1067-619/2011), taigi klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra išspręstas, todėl Visagino miesto apylinkės teismas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinimo nepasisako. Ieškovas įpareigotinas informuoti Vilniaus apygardos teismą apie šį Visagino miesto apylinkės teismo priimtą sprendimą.

9Kadangi šalys, sudarydamos taikos sutartį, išsprendė bylinėjimosi (pašto) išlaidų pasidalijimo klausimą, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 94 str. 1 d. nuostatomis.

10Byloje esančios 83,06 Lt pašto išlaidos valstybės naudai priteistinos lygiomis dalimis iš šalių, t.y. po 41,53 Lt iš kiekvienos šalies.

11Bylą baigus taikos sutartimi, ieškovui UAB „( - )“ grąžintina 75 % žyminio mokesčio nuo 1064,00 Lt sumos, t.y. 798,00 Lt (Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 140 str. 3 d., 150 str. 4 d., 293 str. 5 d., 294 str., -

Nutarė

13patvirtinti ieškovo UAB „( - )“ ir atsakovo UAB „( - )“ 2011-04-27 sudarytą taikos sutartį, kuria šalys susitaria:

141. Baigti Visagino apylinkės teismo civilinę bylą, iškeltą ieškinio pagrindu, šia taikos sutartimi ir pagal jos sąlygas.

152. Ieškovas šia taikos sutartimi atsisako visų civilinėje byloje atsakovui pareikštų ieškinio reikalavimų bei patvirtina, kad neturi jokių turtinių ar bet kokių kitokių reikalavimų bei pretenzijų atsakovui dėl aplinkybių, kurios sudarė Ieškinio pagrindą.

163. Šalys patvirtina, kad neturi ir neturės jokių reikalavimų ar pretenzijų viena kitai dėl aplinkybių sudariusių ieškinio pagrindą arba su juo susijusių aplinkybių. Tokiu būdu šalys įsipareigoja nekelti jokių reikalavimų, neinicijuoti jokių naujų teisminių ar neteisminių procesų dėl aplinkybių sudariusių ieškinio pagrindą ir bet kokių kitų su šiuo ieškiniu susijusių aplinkybių.

174. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., ieškovas prašo Visagino miesto apylinkės teismą grąžinti 75 procentų žyminio mokesčio sumokėto už ieškinį. ieškovas nereikalaus šioje ar kitose bylose priteisti iš atsakovo ar kitaip atlyginti likusią 25 procentų dydžio už Ieškinį sumokėto žyminio mokesčio dalį, kuri pagal galiojančius įstatymus negrąžinama.

185. Išskyrus šios taikos sutarties 4 p., (i) kiekviena šalis pati padengs jos šioje civilinėje byloje turėtas bylinėjimosi ir bet kokias kitas su šios bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas, įskaitant ir išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, o (ii) išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, kurios bus priteistos į valstybės biudžetą, šalys pasidalins po lygiai. Kiekviena šalis taip pat pati padengs ir jos turėtas išlaidas, susijusias su šios taikos sutarties sudarymu ir vykdymu.

196. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos Civilinio kodekso 6.985 str. bei Civilinio proceso kodekso 293-294 str. numatytos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo procesinės pasekmės, t.y. teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, o taikos sutarties pagrindu civilinę bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Šios teisinės pasekmės atitinka tikrąją šalių valią, išreiškiamą sudarant šią taikos sutartį.

207. Kiekviena šalis patvirtina ir garantuoja viena kitai, kad:

217.1. ji tinkamu būdu gavo visus šios taikos sutarties sudarymui, pasirašymui ir įsipareigojimų pagal šią taikos sutartį vykdymui būtinus bei turinčius galią jų organų sprendimus bei kitus įgaliojimus, sutikimus ir patvirtinimus. Šalių atstovai, pasirašantys šią taikos sutartį, turi visus tinkamus įgalinimus, leidimus, sutikimus, taip pat visus jų įgalinimus patvirtinančius dokumentus, reikalingus pasirašyti šią Taikos sutartį ir vykdyti joje numatytus įsipareigojimus;

227.2. ši taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įformintas ir šalis įpareigojantis susitarimas, kurio vykdymas šalims yra privalomas ir užtikrinamas vadovaujantis šios taikos sutarties sąlygomis;

237.3. geranoriškai, nesant apgaulės, grasinimų, prievartos, ir savo laisva valia sudarė šią taikos sutartį ir tarp jų nėra nelygybės;

247.4. nei šios taikos sutarties sudarymas, nei jo sąlygų vykdymas neprieštaraus ir nereikš nei vieno iš žemiau išvardintų dokumentų, terminų, sąlygų ar nuostatų nesilaikymo ar pažeidimo: (i) jokio teismo, valstybinės ar vietinės valdžios institucijos bet kokio sprendimo, nuosprendžio, įsakymo, draudimo, nutarties,

25nutarimo, potvarkio ar nurodymo taikytino atitinkamai šaliai; (ii) jokio susitarimo, sutarties, sandorio, įsipareigojimo ar leidimo, kurių šalimi atitinkama šalis yra; (iii) atitinkamos šalies kreditorių teisių ar interesų; ir (iv) jokių atitinkamai šaliai taikytinų įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų;

267.5. ši taikos sutartis neprieštarauja įstatymams ir kitiems poįstatyminiams aktams, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių bei įstatymais saugomų interesų.

278. Ši taikos sutartis įsigalioja ir yra privaloma vykdyti nuo jos pasirašymo momento.

289. Ši taikos sutartis sudaroma 3 vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir Visagino apylinkės teismui.

2910. Šalys sutinka, kad atsakovas pateiktų šią taikos sutartį patvirtinti Visagino apylinkės teismui, nagrinėjančiam civilinę bylą, prašydamas tai padaryti rašytinio proceso tvarka nedalyvaujant šią taikos sutartį pasirašiusioms šalims, kurios pareiškia, kad sutinka tiek su visomis taikos sutarties sąlygomis, tiek su jos patvirtinimu teisme.

30Civilinę bylą pagal ieškovo UAB “( - )” prevencinį ieškinį atsakovui UAB “( - )” nutraukti.

31Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos ieškovui UAB „( - )“, įm.k. ( - ), grąžinti 798,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio dalį, sumokėto 2010-12-30 mokėjimo nurodymu Nr. ( - ).

32Iš ieškovo UAB „( - )“, įm.k. ( - ), priteisti 41,53 Lt pašto išlaidų, iš atsakovo UAB „( - )“, įm.k. ( - ), priteisti 41,53 Lt pašto išlaidų į valstybės pajamas (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, įm.k. 188659752, a.s. LT247300010112394300, įmokos kodas 5660).

33Įpareigoti ieškovą UAB „( - )“ apie šį priimtą sprendimą informuoti Vilniaus apygardos teismą civilinėse bylose Nr. 2S-1031-619/2011 ir Nr. 2S-1067-619/2011.

34Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB ( - ) ir atsakovo UAB... 3. 2011-01-07 Visagino miesto apylinkės teisme priimtas ieškovo UAB „( - )“... 4. 2011-05-06 gauta ieškovo ir atsakovo sudaryta taikos sutartis, kurią šalys... 5. Taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina, laikinos apsaugos priemonės... 6. Ieškovo ir atsakovo taikos sutartis dėl civilinės bylos pabaigos... 7. Lietuvos Respublikos CPK 150 str. 1 d. numato, kad laikinosios apsaugos... 8. Kadangi tokį prašymą šalys pareiškė ir įtraukė į taikos sutartį kaip... 9. Kadangi šalys, sudarydamos taikos sutartį, išsprendė bylinėjimosi (pašto)... 10. Byloje esančios 83,06 Lt pašto išlaidos valstybės naudai priteistinos... 11. Bylą baigus taikos sutartimi, ieškovui UAB „( - )“ grąžintina 75 %... 12. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 140 str. 3 d.,... 13. patvirtinti ieškovo UAB „( - )“ ir atsakovo UAB „( - )“ 2011-04-27... 14. 1. Baigti Visagino apylinkės teismo civilinę bylą, iškeltą ieškinio... 15. 2. Ieškovas šia taikos sutartimi atsisako visų civilinėje byloje atsakovui... 16. 3. Šalys patvirtina, kad neturi ir neturės jokių reikalavimų ar pretenzijų... 17. 4. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., ieškovas prašo... 18. 5. Išskyrus šios taikos sutarties 4 p., (i) kiekviena šalis pati padengs jos... 19. 6. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos Civilinio kodekso... 20. 7. Kiekviena šalis patvirtina ir garantuoja viena kitai, kad:... 21. 7.1. ji tinkamu būdu gavo visus šios taikos sutarties sudarymui, pasirašymui... 22. 7.2. ši taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įformintas ir šalis... 23. 7.3. geranoriškai, nesant apgaulės, grasinimų, prievartos, ir savo laisva... 24. 7.4. nei šios taikos sutarties sudarymas, nei jo sąlygų vykdymas... 25. nutarimo, potvarkio ar nurodymo taikytino atitinkamai šaliai; (ii) jokio... 26. 7.5. ši taikos sutartis neprieštarauja įstatymams ir kitiems... 27. 8. Ši taikos sutartis įsigalioja ir yra privaloma vykdyti nuo jos pasirašymo... 28. 9. Ši taikos sutartis sudaroma 3 vienodą teisinę galią turinčiais... 29. 10. Šalys sutinka, kad atsakovas pateiktų šią taikos sutartį patvirtinti... 30. Civilinę bylą pagal ieškovo UAB “( - )” prevencinį ieškinį atsakovui... 31. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos... 32. Iš ieškovo UAB „( - )“, įm.k. ( - ), priteisti 41,53 Lt pašto... 33. Įpareigoti ieškovą UAB „( - )“ apie šį priimtą sprendimą informuoti... 34. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus...