Byla A-143-386-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės, sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei Raimondai Dzelzienei, atsakovo atstovei Leokadijai Daujotaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Panevėžio teritorinės muitinės skundą atsakovui Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. B. dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Panevėžio teritorinė muitinė (toliau – ir pareiškėjas) skundu (b. l. 8 – 10), kurį patikslino (b. l. 2 – 4), kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – ir atsakovas, apeliantas) 2008 m. vasario 1 d. sprendimą Nr. 1P-33 „Dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą“,

5kuriuo atsisakoma duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą trečiajam suinteresuotam asmeniui Panevėžio teritorinės muitinės posto vyresniajam inspektoriui V. B. (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo), atliekančiam pareigas Panevėžio krovinių poste.

6Pareiškėjas nurodė, kad 2008 m. sausio 23 d. komisija, sudaryta Panevėžio teritorinės muitinės viršininko 2007 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A4-200 „Dėl komisijos tarnybiniam patikrinimui atlikti sudarymo“, pateikė tarnybinio patikrinimo išvadą dėl V. B. tarnybinio nusižengimo. Išvadoje konstatuota, kad V. B. pažeidė Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1B-415 patvirtintų Muitinės pareigūnų paimtų prekių mėginių (pavyzdžių) klasifikavimo pagal kombinuotąją nomenklatūrą ir kitas muitinės naudojamas nomenklatūras nuostatų 4 punktą ir Panevėžio teritorinės muitinės viršininko 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 209 patvirtinto Panevėžio teritorinės muitinės Panevėžio krovinių posto vyresniojo inspektoriaus pareigybės aprašymo 9.1 ir 9.2 punktų reikalavimus. Teigė, jog atsakovo atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą neteisėtas ir nepagrįstas, nes būtinybė skirti tarnybinę nuobaudą trečiajam suinteresuotam asmeniui yra susijusi su pareigūno netinkamu pareigų atlikimu dirbant vyresniuoju inspektoriumi, teisės aktų, reglamentuojančių pareigūno pareigas, pažeidimu, o ne jo naryste profesinėje sąjungoje. Atsakovas, atsisakydamas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą, įgyja nepagrįstą pranašumą prieš Panevėžio teritorinę muitinę, trukdo įgyvendinti tinkamos tarnybinės veiklos užtikrinimo funkciją. Laikantis visų asmenų lygybės principo profesinės sąjungos nariams negali būti suteikiamos išskirtinės sąlygos skiriant tarnybinę nuobaudą, nesusijusią su dalyvavimu profesinės sąjungos veikloje. Pareiškėjas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 9 d. nutartimi administracinėje byloje

7Nr. A8-265/2007, 2007 m. liepos 2 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A8-673/2007, 2007 m. rugsėjo 28 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A5-791/2007, 2007 m. gruodžio 28 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A14-1195/2007.

8Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 16 – 19) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Atsakovas nurodė, kad neduodamas sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą vadovavosi tarnybinių patikrinimų atlikimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo muitinėje tvarka. Pažymėjo, jog trečiojo suinteresuoto asmens atžvilgiu buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, ir šiam tikslui sudaryta komisija ištyrė tarnybinį nusižengimą paviršutiniškai ir neišsamiai, nesurinko pakankamai faktų jo kaltei įrodyti, nes didžiausia atsakomybė tenka vyresniajam inspektoriui E. G. Pastarasis nėra profesinės sąjungos narys, todėl priėmus sprendimą skirti tarnybinę nuobaudą tik profesinės sąjungos nariui buvo siekiama susidoroti su trečiuoju suinteresuotu asmeniu dėl jo narystės profesinėje sąjungoje ir taip apriboti profesinių sąjungų veiklą Panevėžio teritorinėje muitinėje. Atsakovas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. lapkričio 15 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A15-1842/2006, 2006 m. vasario 21 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A6-822/2006.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į skundą (b. l. 39 – 40) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad jo atžvilgiu pradėtas tarnybinis patikrinimas atliktas paviršutiniškai ir neišsamiai, nesurinkta pakankamai faktų kaltei įrodyti, o šiam tikslui sudaryta komisija jo atžvilgiu priėmė tendencingą sprendimą, siekiant jį nubausti tik dėl narystės profesinėje sąjungoje.

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 6 d. sprendimu

14(b. l. 50 – 52) pareiškėjo skundą patenkino ir panaikino atsakovo 2008 m. vasario 11 d. sprendimą Nr. 1P-33.

15Teismas nustatė, kad atsakovas skundžiamu sprendimu atsisakė duoti sutikimą

16skirti tarnybinę nuobaudą – pastabą – Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos Ekonominių reikalų komiteto (atstovaujamojo – renkamojo profesinės sąjungos organo) nariui trečiajam suinteresuotam asmeniui. Teismas, atsižvelgęs į Profesinių sąjungų įstatymo 1 straipsnio

172 dalies, 21 straipsnio 2 dalies, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 1 straipsnio 2, 3 dalių nuostatas, pažymėjo, kad nei Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas,

18nei Valstybės tarnybos įstatymas nenumato Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos garantijos, todėl šiuo atveju taikytinos Vidaus tarnybos statuto nuostatos (43 str.

194 d., 44 str. 3 d.). Įvertinęs Profesinių sąjungų įstatymo 4 straipsnio, Konstitucijos 29 straipsnio

201 dalies, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 3 straipsnio 1 dalies nuostatas, teismas pabrėžė, jog muitinės pareigūnai – tiek esantys profesinės sąjungos nariai, tiek nesantys – yra ir turi būti traktuojami kaip lygūs įgyvendinant savo teises, o narystė profesinėje sąjungoje pareigūno statuso nekeičia ir nesukuria tokios padėties, dėl kurios pareigūnas, būdamas profesinės sąjungos narys, gali būti traktuojamas iš esmės skirtingai nuo pareigūnų, kurie nėra profesinės sąjungos nariai. Būtinybė gauti sutikimą yra garantija profesinės sąjungos nariams tam, kad būtų išvengta galimybės diskriminuoti pareigūnus dėl jų veiklos profesinėje sąjungoje. Teismas, vadovaudamasis Vidaus tarnybos statuto 43 straipsnio 3 dalimi, 44 straipsnio 2 dalimi, nurodė, jog statutinių santykių pobūdis lemia ypatingą drausminės atsakomybės reikšmę vidaus reikalų įstaigose, o jų specifika kelia vidaus reikalų įstaigų pareigūnams ir didesnius reikalavimus. Pažymėjo, kad tinkamos drausmės užtikrinimas – vidaus reikalų įstaigų veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė. Dėl šių aplinkybių vidaus reikalų įstaigos vadovybė, neatsižvelgiant į pareigūno narystę profesinėje sąjungoje, turi turėti galimybę operatyviai ir tinkamai reaguoti į kiekvieną pareigūno padarytą tarnybinį nusižengimą, o tokios galimybės nepagrįstas apribojimas galėtų sutrikdyti tarnybinę drausmę, taip sukeliant pavojų viešajam interesui. Profesinė sąjunga privalo savo teisėmis naudotis protingai, jomis nepiktnaudžiauti ir be pakankamo pagrindo neriboti darbdavio teisių, o profesinės sąjungos renkamasis organas, spręsdamas, ar duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą pareigūnui – profesinės sąjungos nariui, privalo įvertinti tokios nuobaudos skyrimo pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama pareigūnui dėl jo narystės profesinėse sąjungose, dėl atstovavimo vidaus reikalų įstaigų profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose, nevertindamas pareigūnui inkriminuojamos veikos pagrįstumo ir kitų teisėtumo klausimų, pvz., ar įrodytas pažeidimo faktas, kaip kvalifikuotina pažeidėjo veika, kokia konkreti tarnybinė nuobauda skirtina pareigūnui. Teismas nurodė, kad atsakovas atsisakė duoti sutikimą tuo pagrindu, jog netinkamai atliktas tarnybinis patikrinimas, o tai jau yra pareigūnui inkriminuojamos veikos pagrįstumo klausimo svarstymas. Skundžiamame sprendime nėra nurodyta nei vieno motyvo, galinčio sukelti pagrįstas abejones, kad norima skirti nuobauda siekiama nubausti trečiąjį suinteresuotą asmenį už jo veiklą profesinėje sąjungoje. Sprendimo motyvus dėl padarytų pažeidimų atliekant tarnybinį patikrinimą gali patikrinti tik teismas, nagrinėdamas trečiojo suinteresuoto asmens skundą dėl nuobaudos nepagrįstumo, jei tokia nuobauda jam būtų paskirta. Teismas padarė išvadą, kad atsakovo sprendimas, kuriuo atsisakyta duoti sutikimą trečiajam suinteresuotam asmeniui skirti tarnybinę nuobaudą, nepagrįstas, todėl yra pagrindas patenkinti skundą.

21III.

22Atsakovas apeliaciniu skundu (b. l. 56 – 58) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

231. Muitinės pareigūnų statuso ypatumus reglamentuoja Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas, tam tikros Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos bei kiti darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei teisės aktai tiek, kiek muitinės pareigūnų statuso nereglamentuoja Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas ir Valstybės tarnybos įstatymas (Valstybės tarnybos įstatymo 4, 5 str., Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 1 str. 2 d.).

242. Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1, 2 dalyse nenustatytos absoliučios taisyklės, taikomos visiems valstybės tarnautojams, taip pat ir muitinės pareigūnams. Šiame įstatyme nenumatyta, kad krašto apsaugos, policijos, valstybės saugumo ir kitose organizacijose profesinių sąjungų teisės privalo būti siauresnės (Profesinių sąjungų įstatymo 1 str. 2 d.).

253. Nei Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas, nei kiti muitinės pareigūnų statusą reglamentuojantys teisės aktai nenumato garantijų muitinės pareigūnams – profesinių sąjungų nariams (Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 1 str. 3 d., 16 str. 3 d., Valstybės tarnybos įstatymo 16 str. 3 d.), todėl sprendžiant ginčą taikytinas Profesinių sąjungų įstatymas.

264. Muitinės pareigūnai – profesinių sąjungų nariai, ir muitinės pareigūnai, nesantys profesinių sąjungų nariai, yra ir privalo būti traktuojami kaip lygūs įgyvendindami savo pagrindines teises, numatytas Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statute ir kituose įstatymuose (Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. ir 2004 m. sausio 30 d. nutarimai). Tačiau išimtis padaryta profesinių sąjungų renkamųjų – atstovaujamųjų organų nariams. Būtinybė gauti sutikimą yra garantija profesinės sąjungos nariams, kuri būtina, kad būtų išvengta galimybės diskriminuoti pareigūnus dėl jų veiklos profesinėje sąjungoje, t. y. kad su jais nebūtų susidorota už tokią jų veiklą, taip pat užtikrinant lygias su kitais pareigūnais teises (Konstitucinio Teismo 1994 m. sausio 14 d. nutarimas).

275. Tarnybinis patikrinimas atliktas paviršutiniškai ir neišsamiai, nesurinkta pakankamai faktų kaltei įrodyti, o šiam tikslui sudaryta komisija trečiojo suinteresuoto asmens atžvilgiu priėmė tendencingą sprendimą ir nubaudė nepagrįstai – tik dėl narystės profesinėje sąjungoje.

286. Vidaus tarnybos statutas kaip specialus įstatymas, nustatantis vidaus tarnybos principus (1 str.), reglamentuoja Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities vidaus reikalų statutinių įstaigų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų (2 str.) statusą ir nereglamentuoja tarnybos muitinėje, todėl negalėjo būti taikomas sprendžiant šį ginčą.

29Teisėjų kolegija

konstatuoja:

30IV.

31Apeliacinis skundas atmestinas.

32Nagrinėjamas administracinis ginčas kilo dėl atsakovo atsisakymo patraukti muitinės pareigūną (trečiąjį suinteresuotą asmenį), kuris yra šios profesinės sąjungos renkamojo organo - Ekonominių reikalų komiteto – narys, tarnybinėn atsakomybėn pagal Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutą (šio statuto 33-37 str.). Todėl, sprendžiant šį ginčą, būtina nustatyti muitinės darbuotojų profesinės sąjungos (profesinės sąjungos renkamojo organo) statusą (vaidmenį) muitinės pareigūno patraukimo tarnybinėn atsakomybės procedūroje bei šio statuso ypatumus, kai tarnybinėn atsakomybėn traukiamas profesinės sąjungos renkamo organo narys.

33Teisiniai santykiai dėl muitinės pareigūno patraukimo tarnybinėn atsakomybėn reglamentuojami Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto (toliau - ir Statutas). Todėl pirmiausia būtina išaiškinti šio teisės akto nuostatas dėl muitinės profesinės sąjungos dalyvavimo minėtame patraukimo tarnybinėn atsakomybėn procese.

34Kolegija pažymi, kad muitinės pareigūnų teisinį statusą (bylai aktualiu klausimu dėl muitinės pareigūno patraukimo tarnybinėn atsakomybėn) reglamentuoja Statuto 33 – 37 straipsniai, kuriuose nustatyti muitinės administracijos (darbdavio) kompetencija ir atitinkamos muitinės pareigūno teisės, tačiau nėra jokių nuorodų apie profesinės sąjungos dalyvavimą muitinės pareigūno patraukimo tarnybinėn atsakomybėn procese. Tokių nuorodų nėra ir kituose valstybės pareigūnų patraukimą tarnybinėn atsakomybėn reglamentuojančiuose teisės aktuose (Valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-09-26 įsakymu Nr. 1K-237 patvirtintos Tarnybinio patikrinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams taisyklės). Tai reiškia, kad įstatymo lygmeniu yra nustatytas principas, pagal kurį muitinės pareigūnų profesinė sąjunga nėra muitinės pareigūno patraukimo tarnybinėn atsakomybėn proceso dalyvis, t. y. nėra organas, kuriam būtų leista spręsti traukiamo tarnybinėn atsakomybėn pareigūno tariamai padaryto pažeidimo fakto nustatymo bei tarnybinės nuobaudos parinkimo klausimus. Pažymėtina, kad tai atitinka Statuto 16 straipsnio 3 dalies nuostatą, kad muitinės profesinių sąjungų įgalioti atstovai turi teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti sprendžiant muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir kitus socialinius klausimus.

35Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 2 dalis (2001-03-27 įstatymo Nr. IX-230 redakcija) nustato, kad darbuotojams įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nariams skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo, reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas. Kolegija pažymi, kad Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutui nenustatant jokių kitų muitinės profesinių sąjungų veiklos ypatumų, sprendžiant dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo muitinės pareigūnui, kuris yra veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo narys (išskyrus tarnybinę nuobaudą - atleidimą iš pareigų), taip pat reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1999 m. sausio 14d. nutarime išaiškino, kad minėtu teisiniu reglamentavimu siekiama apsaugoti profesinių sąjungų renkamų organų narius nuo galimo darbdavių diskriminavimo dėl jų veiklos profesinės sąjungos renkamuose organuose. Aiškinant ir taikant paminėtą normą teismų praktikoje (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-09-28 nutartis administracinėje byloje Nr. A5-791/2007) pripažįstama, kad gavus darbdavio prašymą dėl išankstinio sutikimo skirti profesinės sąjungos renkamojo organo nariui tarnybinę nuobaudą, profesinės sąjungos įmonėje renkamas organas turi įvertinti tik tai, ar tarnybinės nuobaudos skyrimas nėra susijęs su darbuotojo (pareigūno) naryste profesinėje sąjungoje ir jo veikla renkamame šios profesinės sąjungos organe. Pažymėtina, kad šioje apeliacinėje byloje taikytina ir Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalis (2008-07-03 įstatymo Nr. X-1685 redakcija), kurioje nurodyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose <...>; teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina.

36Iš bylos matyti, kad Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga savo atsisakymą duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą trečiajam suinteresuotam asmeniui motyvavo tuo, kad pastarasis nepadarė jam inkriminuojamo pažeidimo, ir šiuo aspektu nesutiko su minėta tarnybinio patikrinimo išvada. Akivaizdu, kad tuo atsakovo buvo pateiktas vertinimas dėl tarnybiniu nusižengimu įtariamo pareigūno kaltės, asmenybės, inkriminuojamos veikos padarinių ir pobūdžio. Todėl taip pat akivaizdu, kad Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga, spręsdama dėl muitinės viršininko prašymo duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą trečiajam suinteresuotam asmeniui, nagrinėjo klausimus, nepriskirtus jos kompetencijai.

37Taigi pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai nenagrinėjo ir nevertino atsakovo argumentų dėl tarnybinio patikrinimo išvados pagrįstumo, teisėtumo, pareigūnui inkriminuojamo tarnybinio nusižengimo fakto ir tarnybiniu nusižengimu įtariamo pareigūno kaltės bei konstatavo, kad nesant įrodymų, patvirtinančių, kad Panevėžio teritorinė muitinė siekia trečiajam suinteresuotam asmeniui paskirti tarnybinę nuobaudą dėl jo narystės profesinėje sąjungoje ar jo veiklos renkamame šios profesinės sąjungos organe, atsakovas atsisakymu nepagrįstai suvaržė Panevėžio teritorinės muitinės viršininko teisę taikyti pareigūnui tarnybinę nuobaudą už (tariamai padarytą) tarnybinį nusižengimą.

38Kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė šioje byloje Vidaus tarnybos statuto nuostatas, tačiau teismo padarytos išvados dėl ginčo esmės dėl aukščiau pateiktų argumentų kolegijos pripažintinos iš esmės pagrįstomis ir teisingomis. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas kolegijos pripažintinas iš esmės pagrįstu. Tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra.

39Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

40Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 6 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmesti.

41Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Panevėžio teritorinė muitinė (toliau – ir pareiškėjas)... 5. kuriuo atsisakoma duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą trečiajam... 6. Pareiškėjas nurodė, kad 2008 m. sausio 23 d. komisija, sudaryta Panevėžio... 7. Nr. A8-265/2007, 2007 m. liepos 2 d. nutartimi administracinėje byloje Nr.... 8. Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 16 – 19) prašė skundą atmesti kaip... 9. Atsakovas nurodė, kad neduodamas sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į skundą (b. l. 39 – 40)... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad jo atžvilgiu pradėtas tarnybinis... 12. II.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 6 d. sprendimu... 14. (b. l. 50 – 52) pareiškėjo skundą patenkino ir panaikino atsakovo 2008 m.... 15. Teismas nustatė, kad atsakovas skundžiamu sprendimu atsisakė duoti sutikimą... 16. skirti tarnybinę nuobaudą – pastabą – Muitinės darbuotojų profesinės... 17. 2 dalies, 21 straipsnio 2 dalies, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje... 18. nei Valstybės tarnybos įstatymas nenumato Profesinių sąjungų įstatymo 21... 19. 4 d., 44 str. 3 d.). Įvertinęs Profesinių sąjungų įstatymo 4 straipsnio,... 20. 1 dalies, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 3 straipsnio 1... 21. III.... 22. Atsakovas apeliaciniu skundu (b. l. 56 – 58) prašo panaikinti Vilniaus... 23. 1. Muitinės pareigūnų statuso ypatumus reglamentuoja Tarnybos Lietuvos... 24. 2. Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1, 2 dalyse nenustatytos... 25. 3. Nei Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas, nei kiti muitinės... 26. 4. Muitinės pareigūnai – profesinių sąjungų nariai, ir muitinės... 27. 5. Tarnybinis patikrinimas atliktas paviršutiniškai ir neišsamiai,... 28. 6. Vidaus tarnybos statutas kaip specialus įstatymas, nustatantis vidaus... 29. Teisėjų kolegija... 30. IV.... 31. Apeliacinis skundas atmestinas.... 32. Nagrinėjamas administracinis ginčas kilo dėl atsakovo atsisakymo patraukti... 33. Teisiniai santykiai dėl muitinės pareigūno patraukimo tarnybinėn... 34. Kolegija pažymi, kad muitinės pareigūnų teisinį statusą (bylai aktualiu... 35. Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 2 dalis (2001-03-27 įstatymo Nr.... 36. Iš bylos matyti, kad Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga savo... 37. Taigi pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai nenagrinėjo ir... 38. Kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė šioje... 39. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 40. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 6 d. sprendimą... 41. Nutartis neskundžiama....