Byla e2YT-8985-323/2019
Dėl nepilnamečių vaikų nuolatinių globėjų ir globos vietos pakeitimo, suinteresuoti asmenys Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“, Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Violetai Žalienei, Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant suinteresuoto asmens Klaipėdos socialinių paslaugų centro „Danė“ atstovei R. G., suinteresuoto asmens Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ atstovei E. N.,

2uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą dėl nepilnamečių vaikų nuolatinių globėjų ir globos vietos pakeitimo, suinteresuoti asmenys Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“, Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo atleisti Klaipėdos socialinių paslaugų centrą „Danė“ iš nuolatinio globėjo pareigų bei paskirti nepilnamečių vaikų R. G., gim. ( - ), ir E. D., gim. ( - ), nuolatiniu globėju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, ten pat nustatant ir vaikų gyvenamąją vietą. Nurodė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-7710-676/2017 neterminuotai apribota tėvo K. B. ir laikinai motinos A. D. valdžia į sūnų E. D., gim. ( - ), bei nustatyta nuolatinė globa Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Danė“, ten pat nustatyta ir vaiko gyvenamoji vieta. Be to, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 7 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-4303-793/2015 laikinai apribota tėvų - R. G. ir R. K. - valdžia į sūnų R. G., gim. ( - ), bei nustatyta nuolatinė globa Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, ten pat nustatyta ir vaiko gyvenamoji vieta. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-10916-1030/2017 Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai atleisti nuo R. G. globėjo pareigų ir nuolatiniu vaiko globėju paskirtas Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“, ten pat nustatyta ir vaiko gyvenamoji vieta. Nurodė ir tai, kad nuolatinis vaikų - R. G., gim. ( - ), ir E. D., gim. ( - ), globėjas Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ kreipėsi į Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių su pareiškimu atleisti įstaigą nuo globėjo pareigų ir globotiniams nustatyti nuolatinę globą Klaipėdos bendruomeniniuose vaikų globos namuose „Rytas“, kadangi nuo 2020 m. Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ nebeteiks socialinės globos paslaugų vaikams, likusiems be tėvų globos.

5Suinteresuotas asmuo Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo su pareiškimu sutinka. Nurodė, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą be tėvų globos likę vaikai (išskyrus vaikus su sunkia negalia) ilgalaikę socialinę globą gali gauti tik bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ yra įtraukti į pertvarkomų įstaigų sąrašą, t. y. Klaipėdos mieste bendruomeninius vaikų globos namus steigia tik vaikų globos namai „Rytas“. Dėl šios priežasties atsirado būtinybė likusius be tėvų globos vaikus, gyvenančius kitose įstaigose (išskyrus vaikus su sunkia negalia), perkelti į Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“. Kadangi likę be tėvų globos R. G. ir E. D. yra sveiki vaikai, todėl juos reikalinga perkelti į Klaipėdos bendruomeninius vaikų globos namus „Rytas“.

6Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens atstovė su pareiškimu sutiko. Paaiškino, kad vaikai pareiškė norą išeiti iš globos įstaigos ir apsigyventi bendruomeniniuose namuose.

7Suinteresuotas asmuo Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo su pareiškimu sutinka.

8Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens atstovė su pareiškimu sutiko.

9Teismas

konstatuoja:

10Pareiškimas tenkintinas.

11Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad nepilnamečio R. G., gim. ( - ), tėvas yra R. G., o motina – R. K.. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 7 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-4303-793/2015 laikinai apribota tėvų - R. G. ir R. K. - valdžia į sūnų R. G., gim. ( - ), bei nustatyta nuolatinė globa Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, ten pat nustatyta ir vaiko gyvenamoji vieta. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-10916-1030/2017 Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai atleisti nuo R. G. globėjo pareigų ir nuolatiniu vaiko globėju paskirtas Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“, ten pat nustatyta ir vaiko gyvenamoji vieta.

12Nepilnamečio E. D., gim. ( - ), tėvas yra K. B., o motina – A. D.. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-7710-676/2017 neterminuotai apribota tėvo K. B. ir terminuotai - motinos A. D. valdžia į sūnų E. D., gim. ( - ), bei nustatyta nuolatinė globa Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Danė“, ten pat nustatyta ir vaiko gyvenamoji vieta.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A1-271 „Dėl atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės globos įstaigų ir sutrikusio vystymosi kūdikių namų surašo patvirtinimo“ Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ yra įrašyti į pertvarkomų stacionarių socialinės globos įstaigų sąrašą; šioje įstaigoje vykdant pertvarką, likusiems be tėvų globos vaikams bus suteikta galimybė gyventi bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Tuo tarpu Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“, kuris šiuo metu yra paskirtas nepilnamečių R. G., gim. ( - ), ir E. D., gim. ( - ), nuolatiniu globėju (rūpintoju), teiks socialinės globos paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos, su negalia. Byloje pateiktos medicininės pažymos patvirtina, kad nepilnamečiai R. G., gim. ( - ), ir E. D., gim. ( - ), yra sveiki. Be to, bylos duomenimis, artimųjų giminaičių ar kitų asmenų, kurie galėtų ir sutiktų rūpintis vaikais, nėra, nurodoma, kad nepilnamečiai išreiškė norą gyventi bendruomeniniuose namuose (bute).

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.256 straipsnyje nustatyta, kad nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos (rūpybos) institucijai. Globėjas gali būti teismo nutartimi atleistas nuo pareigų atlikimo, jeigu jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių (CK 3.246 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 494 straipsnio 1 dalis). Vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti (CK 3.248 straipsnio 1 dalis).

15Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, pripažintina, jog byloje nustatytas faktinis ir teisinis pagrindas biudžetinę įstaigą Klaipėdos socialinių paslaugų centrą „Danė“ atleisti nuo nepilnamečių R. G., gim. ( - ), ir E. D., gim. ( - ), nuolatinio globėjo (rūpintojo) pareigų, bei nepilnamečių R. G., gim. ( - ), ir E. D., gim. ( - ), globėju (rūpintoju) paskirti biudžetinę įstaigą Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, juose nustatant vaikų gyvenamąją vietą (CK 3.246 straipsnio 2 dalis, 3.248 straipsnis, 3.256, 3.257 straipsniai, 3.264 straipsnio 3 dalis, 3.265 straipsnio 3 punktas, CPK 494 straipsnio 1, 4 dalys).

16Suinteresuotam asmeniui Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“ išaiškintina, kad globėjas privalo: užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą; rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; auklėti vaiką; sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis; netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams; palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais; rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdamas į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius; rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje. Išaiškintina, kad globėjas (rūpintojas) yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus. Globėjas (rūpintojas) turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jam vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai (CK 3.271, 3.272 straipsniai, CPK 504 straipsnio 4 dalis).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 ir 504 straipsniais, teismas

Nutarė

18pareiškimą tenkinti.

19Atleisti biudžetinę įstaigą Klaipėdos socialinių paslaugų centrą „Danė“, įmonės kodas 190979880, nuo nepilnamečių R. G., gim. ( - ), ir E. D., gim. ( - ), nuolatinio globėjo (rūpintojo) pareigų.

20Paskirti nepilnamečių R. G., gim. ( - ), ir E. D., gim. ( - ), nuolatiniu globėju (rūpintoju) biudžetinę įstaigą Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, įmonės kodas 190979738, buveinė ( - ).

21Nustatyti nepilnamečių R. G., gim. ( - ), ir E. D., gim. ( - ), gyvenamąją vietą Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“, įmonės kodas 190979738, buveinė ( - ).

22Per 3 darbo dienas po nutarties įsiteisėjimo dienos išsiųsti nutarties patvirtintą kopiją valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai.

23Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Genovaitė... 2. uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo atleisti... 5. Suinteresuotas asmuo Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“... 6. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens atstovė su pareiškimu sutiko.... 7. Suinteresuotas asmuo Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ pateikė... 8. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens atstovė su pareiškimu sutiko.... 9. Teismas... 10. Pareiškimas tenkintinas.... 11. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad nepilnamečio R. G., gim. ( - ),... 12. Nepilnamečio E. D., gim. ( - ), tėvas yra K. B., o motina – A. D..... 13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015... 14. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.256 straipsnyje... 15. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, pripažintina, jog byloje nustatytas... 16. Suinteresuotam asmeniui Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 ir 504... 18. pareiškimą tenkinti.... 19. Atleisti biudžetinę įstaigą Klaipėdos socialinių paslaugų centrą... 20. Paskirti nepilnamečių R. G., gim. ( - ), ir E. D., gim. ( - ), nuolatiniu... 21. Nustatyti nepilnamečių R. G., gim. ( - ), ir E. D., gim. ( - ), gyvenamąją... 22. Per 3 darbo dienas po nutarties įsiteisėjimo dienos išsiųsti nutarties... 23. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...