Byla AS-492-662-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasys Gagys (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kautra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kautra“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai (tretieji suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos Autobusų parkas“, uždaroji akcinė bendrovė „Busturas“ ir AS „Lux Express Estonia“) dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Kautra“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (b. l. 1–3), kuriuo prašė panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir Taryba) 2010 m. gruodžio 9 d. nutarimą Nr. 1S-217 „Dėl UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, UAB „Kautra“, UAB „Busturas“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – ir Konkurencijos įstatymas) 9 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams tyrimo pradėjimo“ (toliau – ir Nutarimas Nr. 1S-217) ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti Tarybos Nutarimo Nr. 1S-217 galiojimą.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 21 d. nutartimi (b. l. 12–13) atsisakė priimti pareiškėjo skundą kaip nenagrinėtiną teismų. Teismas nurodė, kad bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas ginčija Tarybos motyvuotą nutarimą ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus. Teismas, remdamasis Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, pažymėjo, kad Tarybos nutarimas ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, kuriais atliekamas reikšmingų aplinkybių tyrimas, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 15 straipsniu, nurodė, jog tokie dokumentai nepriskirtini prie aktų, kurie yra ginčo administraciniame teisme dalykas. Teismas taip pat rėmėsi Konkurencijos įstatymo 36 ir 38 straipsniais bei nurodė, kad Konkurencijos įstatyme yra numatyta galimybė skųsti galutinius Tarybos sprendimus ar nutarimus, kuriais atsisakoma ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus, o motyvuoto nutarimo dėl tyrimo pradėjimo apskundimo galimybė minėtame įstatyme nėra numatyta. Pažymėjo, kad motyvuotas nutarimas pradėti tyrimą dėl „Klaipėdos autobusų parkas“, UAB „Kautra“, UAB „Busturas“ veiksmų atitikties Konkurencijos 9 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams pareiškėjui sukuria tik procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio teisines pasekmes, toks dokumentas savaime nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam statusui – juo tik pradedama procedūra, kurios metu priėmus galutinį sprendimą pareiškėjo teisinis statusas gali pasikeisti. Teismas konstatavo, kad dėl nurodytų priežasčių skundžiamas Tarybos motyvuotas nutarimas pradėti tyrimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų negali būti pripažintas individualiu teisės aktu, skųstinu administraciniam teismui, ir, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pareiškėjo skundą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teismų.

6II.

7Pareiškėjas atskiruoju skundu (b. l. 16–19) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d. nutartį ir klausimą dėl UAB „Kautra“ skundo priėmimo išspręsti iš esmės – įpareigoti Vilniaus apygardos administracinį teismą priimti skundą dėl Tarybos nutarimo pradėti tyrimą arba šį klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

8Teigia, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 21 d. nutartyje neteisingai aiškino ABTĮ 15 straipsnį. Pažymi, kad UAB „Kautra“ skundžia Tarybos – valstybinio administravimo subjekto – priimto teisės akto teisėtumą ir, remiantis ABTĮ 15 straipsniu, byla pagal pareiškėjo skundą yra priskirtina administracinių teismų kompetencijai, o šiuo konkrečiu atveju, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 dalimi, – Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai. Teigia, kad teismais klaidingai traktavo, jog Tarybos Nutarimas Nr. 1S-217 pradėti tyrimą UAB „Kautra“ sukuria tik procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio teisines pasekmes. Pažymi, kad Konkurencijos įstatymo nuostatos nenumato, kurie konkrečiai iš Tarybos nutarimų gali būti skundžiami teismine tvarka, todėl, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 dalimi, laikytina, kad teismine tvarka gali būti skundžiami visi Tarybos nutarimai, taip pat ir nutarimai pradėti tyrimą. Remiasi ABTĮ 5 straipsnio 1 dalimi ir nurodo, jog teisę kreiptis į teismą dėl pažeidžiamų teisių gynimo įtvirtina tiek specialus teisės aktas – Konkurencijos įstatymas, tiek ir ABTĮ. Mano, kad Tarybos Nutarimas Nr. 1S-217 yra naikintinas, kadangi priimtas pažeidžiant Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 5 punkto nuostatas. Teigia, kad Tarybos Nutarimas Nr. 1S-217 atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje numatytus individualaus administracinio akto požymius, kadangi šis nutarimas yra vienkartinis teisės taikymo aktas (juo inicijuojamas konkretus tyrimas), skirtas konkrečiai nurodytai asmenų grupei (nurodytiems ūkio subjektams). Akcentuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas neturėjo jokio pagrindo atsisakyti priimti pareiškėjo skundą.

9Teisėjų kolegija konstatuoja:

10III.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. kovo 18 d. nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą atmetė. Tačiau 2011 m. liepos 15 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi šioje byloje procesas buvo atnaujintas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 9 punkto pagrindu (bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas). Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo atskirasis skundas nagrinėjamas iš naujo.

13Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Šiame punkte nurodyta, jog administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu skundas (prašymas) nenagrinėtinas teismų.

14Pirmosios instancijos teismas visiškai teisingai atsižvelgė į suformuotą administracinių teismų praktiką analogiškose bylose dėl Tarybos priimtų procedūrinio pobūdžio nutarimų – ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus (pradėti tyrimą). Laikantis šios praktikos, pažymėtina, kad ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies ir 3 dalies 1 punkto sisteminis vertinimas leidžia teigti, jog į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Tarybos nutarimas ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus laikytinas vienkartiniu teisės taikymo aktu, skirtu konkrečiam subjektui (ABTĮ 2 str. 14 d.), tačiau įvertinant jo priėmimo teisinius pagrindus bei pasekmes, sukeliamas subjektui, kurio atžvilgiu toks nutarimas yra priimamas, toks aktas negali būti pripažįstamas individualiu teisės aktu, skųstinu administraciniam teismui. Tarybos nutarimas pradėti tyrimą, yra vienas iš viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, kuriais atliekamas reikšmingų aplinkybių tyrimas, o toks dokumentas pagal savo pobūdį nepriskirtinas prie aktų, kurie yra ginčo administraciniame teisme dalykas. Nors ir negalima teigti, kad ginčijamas nutarimas pareiškėjui išvis jokių teisinių pasekmių nesukuria, šios teisinės pasekmės iš esmės yra tik procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio. Konkurencijos įstatymo nuostatos tiesiogiai nenumato, kad Tarybos nutarimas ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus gali būti skundžiamas teismui. Sistemiškai aiškinant Konkurencijos įstatymo normas, darytina išvada, jog yra numatyta galimybė skųsti galutinius Tarybos sprendimus arba Tarybos nutarimus, kuriais atsisakoma ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus, o Tarybos nutarimas dėl tyrimo pradėjimo teismui nėra skundžiamas. Ginčijamas nutarimas savaime nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam statusui – juo tik pradedama procedūra, kurios metu priėmus galutinį sprendimą pareiškėjo teisinis statusas gali pasikeisti. Todėl skundą pagrįstai atsisakyta priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, nes administraciniai teismai nesprendžia dėl viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, t. y. ne individualių administracinių aktų, teisėtumo ir pagrįstumo (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1466/2010, 2011 m. vasario 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-387/2011, 2011 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-211/2011, 2011 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-221/2011, 2011 m. kovo 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-212/2011, 2011 m. kovo 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-227/2011).

15Apibendrindama išdėstytas aplinkybes ir padarytas išvadas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d. nutartis, kuria teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą, yra pagrįsta ir teisėta. Tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą ir naikinti skundžiamą nutartį remiantis atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo, todėl jis atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartį paliekant nepakeistą.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kautra“ atskirąjį skundą atmesti.

18Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai