Byla II-2858-146/2007
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Laimė Baltrūnaitė, sekretoriaujant Rasai Tebėraitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui J. N., protokolą surašiusios ir nutarimą priėmusios institucijos atstovams V. V. ir Ž. T., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal J. N. skundą dėl nutarimo panaikinimo,

Nustatė

22007-08-16 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – VRAAD) Vilniaus miesto agentūros vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius surašė J. N. administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 018555 (toliau – Protokolas) už tai, kad jis, laikinai ėjęs Antakalnio seniūnijos seniūno pareigas, neįvykdė 2007-07-09 privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-174 dėl Antakalnio seniūnijos teritorijos ribose esančios sodininkų bendrijos komunalinių atliekų tvarkymo sutarčių sudarymo užtikrinimo (toliau – Nurodymas), tuo pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo dėl atliekų tvarkymo sodininkų bendrijose reikalavimus (b. l. 15-16).

3VRAAD Vilniaus miesto agentūros vyresnioji valstybinė aplinkos apsaugos inspektorė, išnagrinėjusi J. N. administracinio teismo pažeidimo bylą, 2007-08-23 priėmė nutarimą Nr. VR-14.1-421 AM 002018 (toliau – Nutarimas), kuriame pripažino J. N. kaltu dėl Protokole aprašyto pažeidimo. Šį pažeidimą kvalifikavo pagal LR administracinių teisės pažeidimo kodekso (toliau – ATPK) 5114 str. 1 d. ir, vadovaudamasi ATPK 30, 302, 286, 287 straipsniais, skyrė jam 200 litų baudą (b. l. 14).

4Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo pateikė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti Nutarimą ir bylą nutraukti. Paaiškino, kad šiuo metu laikinai vykdo Antakalnio seniūnijos seniūno pareigas, apie privalomąjį nurodymą nebuvo informuotas, privalomojo nurodymo gavimo dieną buvo nedarbingas. Mano, kad yra nubaustas nepagrįstai, todėl Nutarimas yra naikintinas ir byla nutrauktina. Atkreipė dėmesį į tai, kad bylos nagrinėjime nedalyvavo, jam nebuvo išaiškintos teisės ir pareigos numatytos ATPK 272 str. Teismo posėdyje (b. l. 28-31) administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo skundą palaikė ir prašė jį tenkinti skunde nurodytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad Nurodymą pirmą kartą pamatė po Protokolo surašymo. Mano, kad dėl Nurodymo nevykdymo kalta seniūnijos darbuotoja, kuri jo neinformavo apie Nurodymo gavimą.

5VRAAD Vilniaus miesto agentūros atstovės su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė palikti galioti skundžiamą Nutarimą. Teismo posėdyje paaiškino, kad pareiškėjas buvo supažindintas su Protokolu, kuriame nurodytos jo teisės, numatytos ATPK 272 str. Privalomasis nurodymas buvo adresuotas seniūnijai, todėl už jo vykdymą yra atsakingas seniūnas (b. l. 28-31).

6Skundas netenkinamas.

7Nustatyta, kad bylą nagrinėjęs ir skundžiamą Nutarimą (b. l. 14) priėmęs pareigūnas rėmėsi Protokolu (b. l. 15-16), 2007-08-16 patikrinimo aktu Nr. 512 (b. l. 17), 2007-07-09 privalomuoju nurodymu Nr. VR-14.2-174 (b. l. 10).

8Administracinėn atsakomybėn patrauktas J. N. prašo panaikinti Nutarimą (b. l. 14), motyvuodamas tuo, kad jis nežinojo apie Agentūros 2007-07-09 privalomąjį nurodymą, kadangi sirgo. Iš bylos dokumentų nustatyta, kad privalomojo nurodymo surašymo dieną (2007-07-09) J. N. sirgo (b.l.8-9). Privalomuoju nurodymu buvo nustatyta, kad jis turi būti įvykdytas iki 2007-08-10 (b.l.10). Iš nedarbingumo pažymėjimo ir J. N. paaiškinimų nustatyta, kad jis grįžo į darbą 2007-07-16 ir tą pačią dieną pradėjo vadovauti seniūnijos darbui, kadangi nuo 2007-07-16 seniūnas išėjo atostogų trims savaitėms. J. N. paaiškino, kad atostogaujant seniūnui jis pagal pareigas be atskiro įsakymo vykdo ir seniūno pareigas.

92005-05-05 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 40-421 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos nuostatų 16 p. nustatyta, kad seniūnas atsako už seniūnijos veiklą ir vidaus vadybą. Seniūnas leidžia įsakymus savo kompetencijos klausimais. Minėtų nuostatų 17 punkte nurodyta, kad seniūną, jo nesant (ligos, atostogų, komandiruočių, stažuočių metu), pavaduoja seniūno pavaduotojas ar kitas Administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo. Kadangi privalomasis nurodymas turėjo būti įvykdytas iki 2007-08-10, o J. N. grįžo į darbą ir pagal pradėjo eiti seniūno pareigas (seniūno atostogų metu), laikytina, kad jis turėjo pakankamai laiko (nuo 2007-07-16 iki 2007-08-10) organizuoti Agentūros 2007-07-09 privalomojo nurodymo vykdymą, o jeigu yra objektyvios kliūtys, kreiptis į Agentūrą su prašymu pratęsti (nustatyti naują) terminą nurodymui įvykdyti. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens nurodyta aplinkybė, kad jis sirgo yra teisinga, tačiau jo ligos laikotarpis neturi jokios reikšmės sprendžiant klausimą dėl skundžiamo Nutarimo pagrįstumo ir teisėtumo.

102007-07-09 privalomuoju nurodymu Agentūra nurodė Antakalnio seniūnijai užtikrinti, kad seniūnijos ribose esančios sodininkų bendrijos sudarytų komunalinių atliekų tvarkymo sutartis su komunalines atliekas tvarkančiomis įmonėmis (b.l.10). Faktą, kad Nurodymas, kurio išsiuntimą Antakalnio seniūnijai įrodo Agentūros pateiktas siunčiamų laiškų sąrašas (b. l. 24-26), buvo gautas seniūnijoje ne vėliau kaip 2007-07-13, patvirtina Antakalnio seniūno A. V. 2007-07-13 raštas sodų bendrijoms (b.l.11). Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo paaiškino, kad už komunalinių atliekų tvarkymo klausimų sprendimą seniūnijoje yra atsakinga specialistė A. R.. Teismo posėdyje nei administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, nei liudytoja A. R., kuri patvirtino, kad pagal pareigas ji yra atsakinga už komunalinių atliekų tvarkymo klausimų sprendimą, negalėjo nieko konkretaus paaiškinti dėl ar buvo atlikti kokie nors veiksmai dėl 2007-07-09 privalomojo nurodymo vykdymo. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo negalėjo paaiškinti kokius organizacinius bei kontrolės veiksmus jis, kaip seniūnijos vadovas atliko nuo 2007-07-16 iki 2007-08-10 užtikrinant, kad būtų įvykdytas Agentūros 2007-07-09 privalomasis nurodymas Antakalnio seniūnijai, nors pagal pareigas turėjo užtikrinti jo įvykdymą (b. l. 28-31).

11Agentūra 2007-08-16 patikrinimo metu nustatė, kad iš esamų Antakalnio seniūnijoje 76 sodų bendrijų patikrinimo dienai 33 sodų bendrijos neturi sudarytų sutarčių su atliekų vežėjais dėl atliekų utilizavimo, o 2007-07-09 privalomasis nurodymas laiku (iki 2007-08-10) neįvykdytas, todėl pagrįstai 2007-08-16 surašė Antakalnio seniūnijos seniūno pavaduotojui administracinio teisės pažeidimo protokolą pagal ATPK 5114 str. 1 d. (b.l.15-16). Bylą nagrinėjęs pareigūnas teisingai vertino bylos įrodymus ir jais remdamasis skundžiamu Nutarimu (b. l. 14) pagrįstai pripažino J. N. kaltu padarius ATPK 5114 str. 1 d. numatytą administracinį pažeidimą.

12ATPK 272 str. pažeidimų byloje nenustatyta. Pats J. N. pridėjo prie skundo teismui jam surašytą administracinio teisės pažeidimo protokolą, kurio blanke yra įrašytos ATPK 272 straipsnyje nurodytos teisės. Šiame protokole nurodyta (įrašyta) bylos nagrinėjimo laikas ir vieta (b.l.3-4).

13Administracinė nuobauda sankcijos už padarytą pažeidimą ribose parinkta pagrįstai (ATPK 30 str.). Aplinkybių, kurios suteiktų pagrindą panaikinti ar pakeisti Nutarimą nenustatyta.

14Remiantis byloje ištirtais įrodymais ir išdėstytais motyvais administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 1 p., 128 str., teisėja

Nutarė

16administracinėn atsakomybėn patraukto J. N. skundą atmesti. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2007-08-23 nutarimą Nr. VR-14.1-421 AM 002018 palikti nepakeistą

17Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai