Byla I-331-423/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Astos Urbonienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Nataljos Zelionkienės, Gintaro Čekanausko, sekretoriaujant Gintarei Inokaitytei, dalyvaujant pareiškėjui J. L., atsakovo Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui Raimondui Merčaičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. L. skundą dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

2Pareiškėjas J. L. prašo panaikinti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2009-10-21 sprendimą Nr. ARV2-5-1964 ir įpareigoti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentą per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pritarti pareiškėjo pateiktam atstatomos pirties su priestatu – daržine ( duomenys neskelbtini) kaime projektui (b.l. 5-11).

3Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau tekste - Atsakovas) nuo 2004 metų vis naujais argumentais atsisako pritarti atstatomos pirties su priestatu - daržine projektui miško ūkio paskirties žemės sklype. Atsisakydamas pritarti pareiškėjo pateiktos pirties su priestatu - daržine projektui Atsakovas vadovavosi Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 6 d.. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007-11-05 sprendime pažymėjo, kad pagal byloje surinktą medžiagą atstatymą ketinama pradėti buvusioje sodyboje, o Atsakovo nurodyti Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 6 d. apribojimai ir suvaržymai taikytini tik atliekant statybos darbus esamose sodybose, bet nėra skirti vietovei be statinių. Atsakovas, priimdamas sprendimą nepritarti pirties su priestatu - daržine atstatymo projektui, nevertino ir nenustatinėjo, ar pareiškėjo siekiamas atstatyti statinys savo ribomis visiškai sutaps su buvusios pirties ribomis, t.y. sąmoningai nevykdo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-11-05 sprendimo. Tai reiškia, kad viešojo administravimo institucija leidžia sau viešai abejoti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo teisine galia ir nevykdyti teismo įpareigojimų. Atsakovas nuo 2004 metų pareiškėjo atžvilgiu laikosi nuoseklios pozicijos, kad bet kokia statyba jam priklausančiame miškų ūkio paskirties žemės sklype negalima. Iš toponuotraukos, kurią atliko individuali firma ,,( duomenys neskelbtini)“ ir ant jos užneštos eksplikacijos taip pat matyti, kad statinys yra projektuojamas atstatyti ant esamų pamatų. Taip pat šį faktą patvirtina žemės sklypo planas, įregistruotas VĮ Registrų centro Alytaus filialo kadastro žemėlapyje. Atsižvelgiant į tai, kad pirties su priestatu - daržine ( duomenys neskelbtini) kaime projektą parengė specialistas, o parengtą statinio projektą turinti vertinti institucija nepateikia jokių įrodymų, kad projektuojamo statinio ribos nesutaptų su buvusios pirties ribomis, mano, kad minėti dokumentai patvirtina faktą, kad statinio projektinės ribos sutampa su buvusios pirties ribomis. Pareiškėjas nurodė, jog nuosavybės teisės į ginčo statinį jo vardu įregistruotos VĮ Registrų centro Alytaus filiale jau 2007-10-31, bet visgi prašė teismo skundą tenkinti.

4Atsakovo atstovas su skundu nesutinka, palaiko atsiliepime nurodytus motyvus ir prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, jog Atsakovas, vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-11-05 sprendimą, 2007-12-14 rašte Nr. ART-5-799 „Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-11-05 sprendimo vykdymo“ nurodė, kad nepasibaigus teisminiams procesams dėl Atsakovo 2005-03-18 sprendimo Nr. 05-V2-907 teisėtumo, buvo kreiptasi į Lazdijų rajono savivaldybės vyr.architektą. Lazdijų rajono savivaldybės vyr.architektas P. S. 2006-02-08, vadovaujantis įsigaliojusiu LR aplinkos ministro 2002-04-16 įsakymo Nr. 184 „Dėl statybos techninio reglamentų STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ ir STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ patvirtinimo“ pakeitimu, pritarė atstatomos pirties su priestatu - daržine projektui. Atsakovo nuomone, įvertinus tai, kad J. L. sklype ( duomenys neskelbtini) stovi beveik baigtas statyti pastatas, turi būti nustatyta tvarka nagrinėjama projekto, kuriam 2006-02-08 pritarė Lazdijų rajono savivaldybės vyr.architektas P. S., korektūros galimybė. Alytaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2006-05-22 patikrinimo metu nustatė, kad J. L., vykdydamas statybos darbus, nusižengė Lazdijų rajono savivaldybės vyr. architekto pritartam projektui ir 2006-06-01 raštu Nr. 43 statybas sustabdė. Atsakovas pakartotinai įvertino atstatomosios pirties su priestatu - daržine ( duomenys neskelbtini)projektą ir nurodė, kad nepritaria pirties su priestatu - daržine atstatymui, kadangi pirtis su priestatu - daržine statoma miško ūkio paskirties žemės sklype, todėl prieštarauja LR Konstitucinio Teismo 2006-03-14 nutarimui (Byla Nr. 17/02-24/02-06/03-22/04). Miško ūkio paskirties sklype projektuojama pirtis su priestatu - daržine nesusijusi su miško ūkio veikla, todėl planuojama statyba prieštarauja LR miškų įstatymui. Pagal nustatytą paskirtį miško ūkio žemė negali būti urbanizuojama. Suderinęs J. L. pirties su priestatu - daržine projektą Lazdijų rajono savivaldybės vyr. architektas įteisino Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2002-05-29 savavalinei statybai uždrausti aktu fiksuotą savavališką statybą. Beje, pasikeitus teisės aktų reikalavimams projektas buvo suderintas 2006-02-08 ir statinys galėjo būti įregistruotas. Atsakovo pritarimo tokiam statiniui pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus jau nereikia ir teismo sprendimas nesukels pareiškėjui teisinių pasekmių.

5Skundas netenkintinas.

6Byloje esantys objektyvūs ir neginčijami įrodymai patvirtina, kad 2007-11-05 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu buvo panaikintas Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus 2005-03-18 sprendimas Nr. 05-V2-907, kuriuo atsisakyta pritarti atstatomos pirties su priestatu – daržine, esančios ( duomenys neskelbtini)kaime, projektui ir Atsakovas įpareigotas per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pakartotinai įvertinti pirties su priestatu – daržine projektą ir atsakymą pateikti pareiškėjui J. L. (b.l. 54-59). Atsakovas 2009-10-21 sprendimu Nr. ARV2-5-1964 „Dėl pirties su priestatu – daržine projekto pakartotinio įvertinimo“ nepritarė savavališkai pradėtos statyti pirties su priestatu – daržine statybai miškų ūkio paskirties žemės sklype ir pakartotinai nevertino ar statomo statinio vieta atitinka LR saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo 20 str. 3 d. 4 p. (b.l. 74).

7Nagrinėjamu atveju ginčas iš esmės kilo dėl Atsakovo 2009-10-21 sprendimo Nr. ARV2-5-1964, kuriuo buvo nepritarta pareiškėjo pateiktam atstatomos pirties su priestatu - daržine projektui (b.l. 13). Pareiškėjas teismo prašė ginčo sprendimą panaikinti ir įpareigoti Atsakovą per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pritarti pareiškėjo pateiktam atstatomos pirties su priestatu – daržine ( duomenys neskelbtini) kaime projektui.

8Teisę kreiptis į administracinį teismą reglamentuoja Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau tekste – ABTĮ) 5 str. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 22 str. 1 d., skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Išvardytos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t.y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t.y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2-4 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 str. 1 p. pagrindu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A11-443/2005; Administracinių teismų praktika Nr. 7, p. 124-131, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-906/2008).

9Teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjas nagrinėjamu atveju neturi materialinio teisinio suinteresuotumo dėl pareikštų reikalavimų, nenustatytas jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimo faktas. Kolegija pažymi, jog iki 2005-11-30, galiojusio 2002-04-16 Aplinkos ministro įsakymo Nr. 184 „Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ ir STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ patvirtinimo“ 15 punkte buvo numatyta, kad <...> statybos leidimą I ir II grupės statiniams išduoda <..> raštu pritarus: minėtos komisijos nariui – už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą atsakingos įgaliotos institucijos atstovui (statiniams nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos teritorijoje) ar komisijos nariui – saugomos teritorijos administracijos, o kai jos nėra, – Aplinkos apsaugos regiono departamento atstovui (statiniams saugomoje teritorijoje). 2005-12-09 įsigaliojus LR aplinkos ministro 2005-11-30 įsakymo Nr. D1-581 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-16 įsakymo Nr. 184 „Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ ir STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ patvirtinimo“ pakeitimui, jis suteikė teisę supaprastintą statinio projektą, statant ekologinės apsaugos prioriteto (apsaugančiose) teritorijose, tarp jų ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose, patikrinti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui, įgaliotam nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus (LR aplinkos ministro 2005-11-30 įsakymo Nr. D1-581 12.2.1.3 p.). Vadovaujantis įsakymo pakeitimu pareiškėjas kreipėsi į Lazdijų rajono savivaldybės vyr.architektą. Lazdijų rajono savivaldybės vyr.architektas P. S. 2006-02-08 pritarė atstatomos pirties su priestatu - daržine projektui (b.l. 160). J. L., suderinęs atstatomos pirties su priestatu - daržine projektą, 2007-10-31 ginčo statinį įregistravo VĮ Registrų centro Alytaus filiale (b.l.159 ). Aplinkybė, jog Lietuvos vyriausiajam administraciniame teisme nagrinėjant administracinę bylą Nr.1-689-413/05 pareiškėjas jau turėjo suderintą su Lazdijų rajono savivaldybės vyr. architektu atstatomos pirties su priestatu - daržine projektą, nurodyta ir atsakovo 2008m. vasario mėn. rašte Nr. ARV-2-2 (b.l. 60-61).

10Darytina išvada, jog įsigaliojus LR aplinkos ministro 2005-11-30 įsakymo Nr. D1-581 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-16 įsakymo Nr. 184 „Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ ir STR 1.01.07.:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ patvirtinimo“ pakeitimui, pareiškėjui turint 2006-02-08 su Lazdijų rajono savivaldybės architektu suderintą projektą, pagal kurį jau yra vykdoma statyba, nagrinėdamas skundą dėl teisinių pasekmių, negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis. Dėl to, jog nenustatytas materialinis teisinis suinteresuotumas, J. L. skundas negali būti tenkinamas. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad atsakovas, priimdamas ginčijamą sprendimą, pareiškėjo subjektinių teisių ir įstatymų saugomų interesų nepažeidė, nes nėra reikalingas jo raštiškas pritarimas pareiškėjo pateiktam atstatomos pirties su priestatu – daržine Lazdijų rajone, Nasūtų kaime projektui, todėl skundo reikalavimas nėra teisėtas ir pagrįstas.

11Atsakovo nurodyta aplinkybė, kad, suderinęs J. L. pirties su priestatu - daržine projektą, Lazdijų rajono savivaldybės vyr. architektas įteisino Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2002-05-29 savavalinei statybai uždrausti aktu fiksuotą savavališką statybą, šioje byloje nėra esminė, kadangi minėtas projekto suderinimas nėra įstatymų nustatyta tvarka panaikintas. Taip pat teismas nepasisako dėl ginčo statinio projekto korektūros galimybės, kadangi šiame ginčo teisiniame santykyje ši aplinkybė nėra reikšminga, tai gali būti kitos bylos ginčo dalykas.

12Įvertinus tai kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad materialinių teisinių prielaidų ginti asmens pažeistą teisę ar įstatymo saugomą interesą nebuvimas yra pagrindas skundą atmesti. Nustačius, kad atsakovas pareiškėjo subjektinių teisių nepažeidė, J. L. skundas atmestinas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-02-19 nutartis adm.byloje Nr. A662–4582010, 2010-02-22 nutartis adm.byloje Nr. A502–279/2010 ir kt.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1p., kolegija

Nutarė

14Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai