Byla I-678-414/2008
Dėl privalomojo nurodymo ir sprendimo panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Rimanto Giedraičio, kolegijos teisėjų Albinos Rimdeikaitės ir Kęstučio Gudyno, sekretoriaujant Neringai Musinienei, dalyvaujant pareiškėjui R. Ž., LR Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui Irenijui Kaluškevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. Ž. skundą atsakovui LR Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui, dėl privalomojo nurodymo ir sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2R.Ž. prašė panaikinti Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros vyresn. valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus S.Naviko 2008 03 18 privalomąjį nurodymą Nr. 4 ir LR Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2008 04 11 sprendimą Nr. MRS-2087. Jis paaiškino, jog 2008 03 18 privalomasis nurodymas Nr. 4 surašytas už tai, kad Keturvalakių ŽŪB eksploatuojama 3,62 ha ploto automobilių saugojimo aikštelė nepadengta vandeniui mažai laidžia kieta danga, nėra paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo, o taip pat, kad šiais veiksmais buvo nesilaikyta LR aplinkos ministro 2007 04 02 d. įsakymo Nr. Dl-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" 13, 14, 15 punktų reikalavimai. Tačiau pareiškėjas mano, jog privalomasis nurodymas nėra teisėtas, nes LR aplinkos ministro 2007 04 02 d. įsakymo Nr. Dl-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" 4 punkte nustatyta, kad „<...> galimai teršiama teritorija - atvira teritorija, kuri dėl joje vykdomos veiklos yra arba gali būti teršiama (eksploatacijos ar avarinės taršos atvejais) kenksmingosiomis medžiagomis: didesnis kaip 0,5 ha technikos kiemas; autotransporto, žemės ūkio technikos, kitų savaeigių mechanizmų remonto, ardymo, techninės priežiūros, dažymo teritorija (teritorija, kurioje teikiamos išvardytos paslaugos, ir didesnė kaip 0,1 ha teritorija, kurioje išvardyta veikla vykdoma savo reikmėms -prižiūrima ne daugiau kaip 20 mechanizmų); trąšų, augalų apsaugos produktų, buitinės chemijos, naftos produktų ir kitų kenksmingųjų medžiagų perpylimo, perkrovimo ar sandėliavimo vieta (išskyrus galutinius nurodytų medžiagų vartotojus); didesnė kaip 0,5 ha autotransporto stovėjimo aikštelė, išskyrus viešąsias aikšteles; centralizuota betono ruošimo ir išdavimo vieta; degalinės, naftos bazės teritorija, degalų ir kitų naftos produktų pilstymo vieta; chemijos, naftos perdirbimo, pieno, mėsos, žuvies perdirbimo, celiuliozės ir popieriaus, odų dirbimo, cukraus pramonės objekto teritorija; atliekų tvarkymo objekto, pabėgių mirkyklos teritorija.". Šiuo atveju aikštelės, kuriose buvo laikomos transporto priemonės yra panaudos sutartimi perleistos kitoms įmonėms, jos yra aptvertos tvoromis ir jų plotas neviršija 0,5 ha. Pareiškėjas taip pat nurodė, jog 2008 m. balandžio 10 d. kreipėsi į Marijampolės regiono Aplinkos apsaugos departamentą su prašymu panaikinti Marijampolės regiono Aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros 2008 03 18 Privalomąjį nurodymą Nr. 4, tačiau Marijampolės regiono Aplinkos apsaugos departamentas 2008 04 11 ginčijamu sprendimu nurodė, kad panaikinti šį nurodymą nėra galimybės.

3Atsakovo atstovas prašė skundą atmesti. Jis paaiškino, jog privalomasis nurodymas buvo duotas ne individualiam asmeniui – R. Ž., bet juridiniam asmeniui - Keturvalakių žemės ūkio bendrovei ir teisę teismui paduoti skundą turi tik Keturvalakių žemės ūkio bendrovė ar jos įgaliotas asmuo.

4Skundas atmestinas.

5Teismo posėdžio metu neginčijami nustatyta, kad Keturvalakių žemės ūkio bendrovė eksploatuoja 3,62 ha ploto automobilių saugojimo aikštelę, kuri vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. Dl-193, 13, 14, 15 punktų reikalavimais, turi būti padengta vandeniui mažai laidžia kieta danga ir turėti nuotekų surinkimą bei valymą, nes yra didesnė kaip 0,5 ha ploto. Automobilių saugojimo aikštelė šių reikalavimų neatitinka, nes automobilių saugojimo aikštelė padalinta tvoromis į mažesnes 0,5 ploto neviršijančias dalis, tačiau toks padalijimas bendro aikštelės ploto nesumažina ir nepanaikina pareigos automobilių saugojimo aikštelę padengti vandeniui mažai laidžia kieta danga ir įrengti nuotekų surinkimo bei valymo sistemą.

6Byloje esančia medžiaga nustatyta, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 3 p. Keturvalakių žemės ūkio bendrovei buvo duotas privalomasis nurodymas Nr. 4, kuris nurodė automobilių saugojimo aikštelę, esančią Pietariu k., Marijampolės sav., eksploatuoti laikantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. Dl-193, 13, 14, 15 punktų reikalavimais. Privalomasis nurodymas buvo įteiktas Keturvalakių žemės ūkio bendrovės atstovui Rimučiui Žiemiui (bl. 16).

7Sutinkamai su LR Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 23 str. privalomasis nurodymas buvo pareiškėjo apskųstas regiono aplinkos apsaugos departamento, kurio kontroliuojamoje teritorijoje juridinis ar fizinis asmuo vykdo veiklą ir privalomojo nurodymo dėl šios veiklos pagrindu privalo atlikti veiksmus ar nuo jų susilaikyti, vadovui, tačiau ginčijamu sprendimu tai nebuvo padaryta (bl. 12).

8Teisę kreiptis į administracinį teismą nustato ABTĮ 5 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Išvardintos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, kad tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo mano, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeisti asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2 - 4 punktuose numatytų būdu. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu.

9Kaip jau buvo minėta, ginčijamas privalomasis nurodymas buvo duotas ne individualiam asmeniui – R. Ž., bet juridiniam asmeniui - Keturvalakių žemės ūkio bendrovei. Pareiškėjas teismo posėdžio metu nurodė, kad į administracinį teismą kreipėsi kaip Keturvalakių žemės ūkio bendrovės dirbtuvių vedėjas, o jo, kaip fizinio asmens teisės ginčijamais aktais nebuvo pažeistos, nors jam ir buvo paskirta administracinė nuobauda pagal ATPK 512 str. 2d., kurią pareiškėjas ginčija. Tačiau byloje nėra duomenų, jų nebuvo pateikta ir teismo posėdžio metu, jog Keturvalakių žemės ūkio bendrovė įgaliojo pareiškėją vesti bylą jos vardu.

10Išvardintos aplinkybės leidžia daryti išvadą ir konstatuoti, kad ABTĮ taikymo požiūriu pareiškėjo teisės skundžiamu privalomuoju nurodymu ir sprendimu nebuvo pažeistos, o tuo pačiu negali būti teismo ginamos vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2 - 4 punktuose numatytų būdu, todėl skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

11Vadovaujantis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1d. 1 p.,

Nutarė

12Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai