Byla I-2464-142/2008
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2007 10 22 tvarkomojo posėdžio protokolo Nr. 3S-38 8 punkte nurodyto sprendimo panaikinimo atsakovui LR Konkurencijos tarybai, trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Žemės vystymo fondas 18“

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės (kolegijos pirmininkė), Egidijos Smalakienės ir Halinos Zaikauskaitės (pranešėja), sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui adv. Gediminui Saudargui, atsakovo atstovei Elenai Navickaitei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Michail Bron, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB “Žemės vystymo fondas” skundą dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2007 10 22 tvarkomojo posėdžio protokolo Nr. 3S-38 8 punkte nurodyto sprendimo panaikinimo atsakovui LR Konkurencijos tarybai, trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Žemės vystymo fondas 18“ .

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2007 10 22 Tvarkomojo posėdžio protokole Nr. 3S-38 nurodė, kad 8-uoju klausimu svarstė UAB „Žemės vystymo fondas“ prašymą sustabdyti LR konkurencijos tarybos 2007 07 05 nutarimu Nr. 2S-17 paskirtos baudos mokėjimą iki bus išnagrinėta administracinė byla ir nutarė nepritarti UAB „Žemės vystymo fondas“ prašymui sustabdyti Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 2S-17 „Dėl UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ paskirtos baudos mokėjimą iki bus išnagrinėta administracinė byla. Šis sprendimas pareiškėjai išsiųstas 2007 10 25 Konkurencijos tarybos lydraščiu Nr. (5.5-11)6V-1090.

4Pareiškėja UAB „Žemės vystymo fondas“ padavė teismui skundą, kuriuo prašo panaikinti LR konkurencijos tarybos 2007 10 22 tvarkomojo posėdžio protokolo Nr. 3S-38 8 punkte nurodytą sprendimą, kuriuo Konkurencijos taryba nutarė nepritarti UAB „Žemės vystymo fondas“ prašymui sustabdyti LR konkurencijos tarybos 2007 07 05 nutarimu Nr. 2S-17 „Dėl UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ paskirtos baudos mokėjimą, ir įpareigoti LR konkurencijos tarybą sustabdyti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2007 07 05 nutarimu Nr. 2S-17 „Dėl UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ paskirtos baudos mokėjimą.

5Skunde paaiškina, kad Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtos baudos mokėjimas stabdytinas. Konkurencijos įstatymo 44 straipsnyje numatyta tokia galimybė. Aiškina, kad baudos mokėjimo sustabdymas tik leidžia privatiems juridiniams asmenims, kurių tikslas yra pelno siekimas, vykdyti komercinę veiklą pernelyg jos neapsunkinant. Baudos mokėjimo sustabdymas atitinka proporcingumo principą ir juridinių asmenų veiklos tęstinumą. Pareiškėja aiškina, kad nesustabdžius baudos išieškojimo, negalės iš baudai skirtų pinigų gauti pelno, patirs netiesioginius nuostolius, galimai turės skolintis lėšas, todėl teks mokėti palūkanas. Priėmus kitoje administracinėje byloje pareiškėjai naudingą sprendimą, iškils nuostolių atlyginimo klausimas. Pareiškėja aiškina, kad Konkurencijos tarybai nurodė, jog kitos bylos nagrinėjimas gali užtrukti ilgai, nes gali iškilti būtinybė prašyti pateikti ekspertų išvadą. Dėl to tik padidės pareiškėjos nuostoliai dėl negalimumo naudotis savo 19 000 Lt dydžio lėšomis.

6Teismo posėdyje atstovas palaikė skundą. Papildomai teismo prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą, kadangi dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo paskirta bauda, Vilniaus apygardos administraciniame teisme vyksta kita byla (Nr. I-2339-602/2008), kurioje pareiškėja prašo panaikinti nutarimą. Vilniaus apygardos administraciniame teismas 2008 03 07 priėmė ir paskelbė sprendimą, kuriuo tenkino pareiškėjos skundą panaikinti nutarimą. Toks sprendimas reiškia, kad pareiškėja baudos mokėti neprivalės. Teismo sprendimas dar neįsiteisėjęs (prašymas teismo protokoline nutartimi netenkintas).

7Atsakovė Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepime į skundą teigia (b. l. 36-38), kad skundas yra nepagrįstas ir atmestinas.

8Atsakovė paaiškina, kad Konkurencijos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nurodyta ūkio subjekto prievolė sumokėti Konkurencijos tarybos paskirtą baudą per tris mėnesius nuo nutarimo gavimo dienos. To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta Konkurencijos tarybos teisė esant motyvuotam ūkio subjekto prašymui atidėti baudos ar jos dalies mokėjimą iki šešių mėnesių. Nei Konkurencijos įstatymas nei kiti teisės aktai nenumato Konkurencijos tarybai teisės atidėti baudos mokėjimą ilgesniam terminui nei nustatyta Konkurencijos įstatymo 44 str. 2 dalyje. Aiškina, kad pareiškėja nepagrįstai prašė atidėti Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtos baudos mokėjimą iki bus išnagrinėta byla teisme. Prašyme atidėti baudos mokėjimą pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad sumokėjus baudą ji patirs kažkokių papildomų nuostolių ar netekimų. Pareiškėjos pasvarstymai dėl būtinumo skolintis yra tik teorinio pobūdžio. Aiškina, kad nustatant baudos dydį atsižvelgiama į ūkio subjekto finansinę padėtį, padaryto pažeidimo pobūdį ir kitas Reklamos įstatyme numatytas aplinkybes. Nesutinka su pareiškėjos argumentais dėl galimo eksperto išvadų prašymo byloje. Konkurencijos taryba nemano, kad byloje bus reikalinga prašyti ekspertų išvadų, kadangi pagal Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. 1 punktą, ūkio subjektas privalo pagrįsti naudojamų reklaminių teiginių teisingumą jos naudojimo metu, o ne praėjus laiko tarpui.

9Prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą.

10Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė atsiliepimo argumentus. Papildomai paaiškino, kad pareiškėja, teikdama prašymą sustabdyti baudos mokėjimą, nepateikė šį prašymą pagrindžiančių įrodymų.

11Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas prašė tenkinti skundą atsižvelgiant į skundo motyvus ir argumentus bei į tai, kad teismas panaikino nutarimą, kuriuo skirta bauda.

12Išnagrinėjęs bylą, įvertinęs rašytinius įrodymus ir šalių paaiškinimus, teismas daro išvadą, kad skundas netenkintinas.

13Ginčas kilo dėl Konkurencijos įstatymo 44 straipsnio 2 dalies nuostatų aiškinimo ir taikymo.

14Nustatyta, kad Konkurencijos tarybos (toliau – ir KT) 2007 07 05 nutarimo „Dėl UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ Nr. 2S-17 rezoliucinės dalies 4 punktu solidariai pareiškėjai ir trečiajam suinteresuotam asmeniui paskirta 19 000 Lt piniginė bauda. Šią aplinkybę pripažįsta visos bylos šalys. Nutarimas ginčijamas teisme. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 03 07 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-2339-602/2008 pareiškėjų UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ skundas buvo patenkintas iš dalies. Teismas panaikino skundžiamą nutarimą ir grąžino bylą Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti. Kiti pareiškėjų reikalavimai buvo atmesti.

15Po Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo pareiškėja UAB „Žemės vystymo fondas“ 2007 09 27 padavė prašymą Konkurencijos tarybai dėl baudos mokėjimo sustabdymo (b. l. 39-40). Šio ginčo dalykas ir yra dėl tokio prašymo nagrinėjimo Konkurencijos taryboje priimto sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas. Konkurencijos tarybos sprendimas vertinamas pagal jo priėmimo metu buvusias aplinkybes, taip pat vertinama, ar teisingai taikyti teisės aktai sprendžiant pareiškėjos 2007 09 27 paduotą prašymą. Dėl to, nebuvo pagrindo sustabdyti bylos nagrinėjimą iki teisme bus išspręstas klausimas dėl nutarimo, kuriuo buvo skirta bauda, teisėtumo.

16Pareiškėjos prašymas sustabdyti baudos mokėjimą buvo grindžiamas tuo, kad nagrinėjama administracinė byla dėl paties nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėja darė išvadą, kad bylos nagrinėjimas užtruks ilgai, ir aiškino, kad sumokėjus baudą pareiškėja negalės disponuoti baudos dydžio pinigų suma, o panaikinus nutarimą, neišvengiamai turės būti inicijuotas vykdymo atgręžimo procesas. Visa tai neigiamai įtakotų bendrovės veiklą, nurodo, kad baudos sumokėjimas iki teismas nustatys nutarimo teisėtumą neatitiktų protingumo ir sąžiningumo reikalavimų. Tuo pačiu savo prašyme pareiškėja informavo KT, kad įstengtų sumokėti paskirtąją baudą, todėl nėra rizikos, kad sustabdžius baudos mokėjimą bendrovė vėliau negalės jos sumokėti. Dėl to pareiškėja manė, kad tikslinga būtų sustabdyti baudos mokėjimą.

17Pareiškėja nei prašyme KT, nei skunde teismui nenurodė teisinio pagrindo, kuris leistų KT stabdyti nutarimo vykdymą dėl baudos iki tam tikros aplinkybės atsiradimo.

18KT šį prašymą išsprendė 2007 10 22 Tvarkomojo posėdžio metu, protokolo Nr. 3S-38 (b.l. 43). KT nepritarė prašymui dėl to, kad jis nebuvo pakankamai motyvuotas, be to pažymėjo, kad pati pareiškėja nurodė, jog ginčas dėl nutarimo teisėtumo gali vykti pakankamai ilgai, tuo tarpu Konkurencijos įstatymo 44 str. 2 dalies nuostata suteikia galimybę KT atidėti baudos mokėjimą tik 6 mėnesiams. Tai reiškia, kad atidėti baudos mokėjimą 6 mėnesiams nėra tikslinga.

19Toks sprendimas pareiškėjai buvo praneštas Konkurencijos tarybos 2007 10 25 raštu Nr. (5.5-11)6V-1090 (b. l. 14), prie kurio buvo pridėtas KT 2007 10 22 tvarkomojo posėdžio protokolo Nr. 3S-38 patvirtintas išrašas, kuriame išdėstytas pats sprendimas bei jo priėmimo motyvai ir teisinis pagrindas.

20Teismas daro išvadą, kad pareiškėjos prašymas pagal jo pateikimo metu buvusias aplinkybes išspręstas teisingai. Prašymas turėjo būti sprendžiamas vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 44 straipsnio „Baudų išieškojimas“ nuostatomis.

21Konkurencijos įstatymo 44 straipsnyje nustatyta:

22„1. Ūkio subjektas privalo sumokėti Konkurencijos tarybos paskirtą baudą į valstybės biudžetą ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo nutarimo gavimo dienos.

232. Esant motyvuotam ūkio subjekto prašymui, Konkurencijos tarybos sprendimu baudos ar jos dalies mokėjimas gali būti atidedamas iki šešių mėnesių.

243. Ūkio subjekto nesumokėta piniginė bauda išieškoma į valstybės biudžetą. Konkurencijos tarybos nutarimas pateikiamas vykdyti teismo antstoliui Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Nutarimas gali būti pateikiamas vykdyti ne vėliau kaip per trejus metus nuo nutarimo priėmimo dienos.“.

25Taigi, Konkurencijos taryba, tik esant motyvuotam prašymui baudos mokėjimą galėjo atidėti iki šešių mėnesių. Pareiškėja gi prašė sustabdyti baudos mokėjimą, be to iki kol bus išspręstas nutarimo teisėtumo klausimas, o tokių įgaliojimų KT neturi. Be to, pareiškėja, teikdama prašymą, nepateikė jokių objektyvių duomenų dėl tokio dydžio baudos sumokėjimo poveikio bendrovės veiklai, kiti pareiškėjos prašymo argumentai taip pat nebuvo pagrįsti įrodymais. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas neranda pagrindo tenkinti pareiškėjos reikalavimų. Kadangi šiuo metu aplinkybės pasikeitė, nes teismas panaikino nutarimą, kuriuo skirta bauda, pareiškėja gali teikti pakartotinį prašymą dėl baudos mokėjimo atidėjimo, kuris atitiktų minėtos Konkurencijos įstatymo normos reikalavimus.

26Remdamasis tuo, kad išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ABTĮ 85 str.- 88 str. 1 p., 127 str., teismas

Nutarė

27Pareiškėjos UAB „Žemės vystymo fondas“ skundą atmesti.

28Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2007 10 22 Tvarkomojo posėdžio... 4. Pareiškėja UAB „Žemės vystymo fondas“ padavė teismui skundą, kuriuo... 5. Skunde paaiškina, kad Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtos baudos... 6. Teismo posėdyje atstovas palaikė skundą. Papildomai teismo prašė... 7. Atsakovė Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepime į skundą... 8. Atsakovė paaiškina, kad Konkurencijos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje... 9. Prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą.... 10. Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė atsiliepimo argumentus.... 11. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas prašė tenkinti skundą atsižvelgiant... 12. Išnagrinėjęs bylą, įvertinęs rašytinius įrodymus ir šalių... 13. Ginčas kilo dėl Konkurencijos įstatymo 44 straipsnio 2 dalies nuostatų... 14. Nustatyta, kad Konkurencijos tarybos (toliau – ir KT) 2007 07 05 nutarimo... 15. Po Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo pareiškėja UAB „Žemės vystymo... 16. Pareiškėjos prašymas sustabdyti baudos mokėjimą buvo grindžiamas tuo, kad... 17. Pareiškėja nei prašyme KT, nei skunde teismui nenurodė teisinio pagrindo,... 18. KT šį prašymą išsprendė 2007 10 22 Tvarkomojo posėdžio metu, protokolo... 19. Toks sprendimas pareiškėjai buvo praneštas Konkurencijos tarybos 2007 10 25... 20. Teismas daro išvadą, kad pareiškėjos prašymas pagal jo pateikimo metu... 21. Konkurencijos įstatymo 44 straipsnyje nustatyta:... 22. „1. Ūkio subjektas privalo sumokėti Konkurencijos tarybos paskirtą baudą... 23. 2. Esant motyvuotam ūkio subjekto prašymui, Konkurencijos tarybos sprendimu... 24. 3. Ūkio subjekto nesumokėta piniginė bauda išieškoma į valstybės... 25. Taigi, Konkurencijos taryba, tik esant motyvuotam prašymui baudos mokėjimą... 26. Remdamasis tuo, kad išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ABTĮ 85 str.- 88 str. 1... 27. Pareiškėjos UAB „Žemės vystymo fondas“ skundą atmesti.... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo gali būti skundžiamas...