Byla II-13-279/2009

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Čekanauskienė, sekretoriaujant Virginijai Jasevičienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktiems asmenims V.P., institucijos, paskyrusios nuobaudą, atstovui Almantui Vaičiūnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal V.P. skundą Utenos RAAD Gyvosios gamtos inspekcijai dėl administracinės nuobaudos pakeitimo

Nustatė

2Utenos RAAD Gyvosios gamtos inspekcijos vyr. valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2008-12-11 nutarimu V.P. nubaustas pagal LR ATPK 85 str. 4 d. administracine nuobauda- teisės medžioti atėmimu vieneriems metams su medžioklinio šautuvo „Mosin“ 7,62 kal. su optiniu taikikliu „Fontane“, medžioklinio prožektoriaus su akumuliatoriumi „ Ben elektronik „ keturių šovinių 7,62 x 54 R konfiskavimu už tai, kad jis 2008-12-07 apie 23 val. 30 min. Ignalinos raj., medžiotojų būrelio „Birveta“ medžioklės plotuose, medžiojo draudžiamu būdu-tamsiu paros metu sėlino nešdamasis užtaisytą ( įleistu šoviniu į šovinio lizdą) graižtvinį medžioklinį šautuvą „ Mosin“ 7,62 kal. įvairias puses apšviesdamas medžioklės plotus prie šautuvo pritvirtintu medžiokliniu prožektoriumi. Po to V.P. sėdo į automobilį VW Pasat, kurį sustabdžius patikrinimui, V.P. pareigūnų akivaizdoje atidarydamas šautuvo spyną, išmetė iš šovinio lizdo šovinį po kojomis ant automobilio grindų, kur šovinys ir buvo surastas. Tuo jis pažeidė Medžioklės LR teritorijoje taisyklių (toliau – Taisyklių)11.2.6 p.,12.3p.,60.21p.,60.33p.,61p.,64p. reikalavimus.

3V.P. prašė taikyti LR ATPK 301 str. ir sušvelninti administracinę nuobaudą ją sumažinant arba skirti piniginę baudą. Nurodė, kad pripažįsta padaręs pažeidimą, dėl pažeidimo labai gailisi, tačiau yra nubaustas per griežtai, jam medžioklė yra labai svarbus hobis, administracine tvarka baudžiamas pirmą kartą, neteistas.

4Institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą, atstovas skundo patenkinimui ir nuobaudos švelninimui prieštaravo, paaiškino, kad V.P. nubaustas teisėtai ir pagrįstai, jam paskirta minimali administracinė nuobauda, atsižvelgiant į visas jo atsakomybę įtakojančias aplinkybes. Taikyti LR ATPK 30 1 str. nėra pagrindo, nes V.P. nurodytos aplinkybės nėra išskirtinės.

5Skundas tenkintinas iš dalies.

6LR ATPK 85 str. 4 d. numatyta administracinė atsakomybė už medžiojimą medžioklės plotuose be galiojančio leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius ar be galiojančios licencijos arba licencijos neužpildymą sumedžiojus gyvūną, kurį sumedžioti teisę suteikia licencija, arba medžiojimą uždraustu laiku ar uždraustose vietose, arba medžiojimą draudžiamais įrankiais, priemonėmis ir būdais – užtraukia medžiotojui teisės medžioti atėmimą nuo vienerių iki trejų metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, V.P. pagal ATPK 85 str. 4 d. nubaustas pagrįstai ir teisėtai. Tai patvirtina administracinio teisės pažeidimo protokolas, fotonuotraukos ir garso , vaizdo įrašai, be to ir pats V.P. savo kaltės neneigia. Skirdamas nuobaudą V.P. pareigūnas iš esmės atsižvelgė į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, į jo asmenybę, kaltės laipsnį, turtinę padėtį, ir atsižvelgdamas į lengvinančią aplinkybę-tai, kad kaltininkas nuoširdžiai gailisi, nenustatęs sunkinančių aplinkybių, paskyrė sankcijoje numatytą minimalią nuobaudą.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl nuobaudos sušvelninimo, yra ne kartą konstatavęs, kad mažesnės nuobaudos, nei sankcijoje numatyta minimali, ar švelnesnės nuobaudos, nei numatyta sankcijoje, skyrimas arba administracinės nuobaudos neskyrimas yra sietini tik su tam tikrų išskirtinių aplinkybių, kurios gali būti vertinamos pažeidėjo naudai kaip ypatingai švelninančios jo atsakomybę, konstatavimu (pavyzdžiui, administracinė byla Nr. N5-1647/2006, N16-1481/06, N9-1499/2006, N17-148/2006). Administracinė nuobauda, vadovaujantis ATPK 301 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis, gali būti švelninama tik ypatingais, išimtiniais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kurio atžvilgiu taikomos administracinio poveikio priemonės, naudai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinė byla Nr. N1-1396/2007, N17-103/2007).

9Administracinės nuobaudos tikslai yra pažeidimą padariusio asmens nubaudimas, auklėjamasis poveikis bei pažeidimų prevencija. Kartu administracinė nuobauda turi būti proporcinga tiek padaryto pažeidimo sunkumui, tiek ir jo padarymo priežastims bei aplinkybėms. Skiriant nuobaudą turi būti pakankamai įvertinama ir pažeidimą padariusio asmens asmenybė, jo elgesys iki pažeidimo bei požiūris į pažeidimą. Įvertinus visas išdėstytas aplinkybes, surinktus byloje įrodymus, teismo manymu, V.P. švelninti pagrindinę nuobaudą nėra pagrindo, nes jis žinojo Medžioklės taisyklių reikalavimus ir sąmoningai jų nesilaikė, pasirinkdamas tokį elgesio variantą, kuris grėsė specialiosios teisės atėmimu. Jo nurodytos aplinkybės nėra tokios išskirtinės, kad duotų pagrindą keisti pagrindinės nuobaudos rūšį ar terminą. Turint omenyje tai, kad anksčiau V.P. nebuvo baustas administracine tvarka ar teistas, nenustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, jis teigiamai charakterizuojamas, yra ilgametis medžiotojas, bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, teismo nuomone, nuobaudų tikslai gali būti pasiekti ir iš dalies netaikant papildomos nuobaudos- medžioklinio šautuvo konfiskavimo.

10Esant tokioms aplinkybėms, nutarimas keistinas, taikant LR ATPK 301 str. ir švelninant paskirtąją nuobaudą.

11Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 124 str.1 d. 5 p.,

Nutarė

12Skundus patenkinti iš dalies.

13Pritaikyti LR ATPK 301 str. ir panaikinti Utenos RAAD Gyvosios gamtos inspekcijos vyr. valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2008-12-11 nutarimu V.P. už LR ATPK 85 str.4 d. pažeidimą paskirtą papildomą nuobaudą - medžioklinio šautuvo „ Mosin“ 7,62 kal. su optiniu taikykliu „Fontane“ konfiskavimą . Likusioje dalyje nutarimą palikti nepakeistą.

14Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiama Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai