Byla 2-1766-431/2013
Dėl supaprastinto atviro konkurso rezultatų panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „Dividio“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Šiltas namas“ ieškinį atsakovui VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei dėl supaprastinto atviro konkurso rezultatų panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „Dividio“.

Nustatė

2Ieškovas nurodė, kad trečiasis asmuo su pateikiamu pasiūlymu viešajam pirkimui, nepateikė įrodymų apie tai, kad jo pasiūlytas specialistas V.L. turi ne mažesnę kaip 2 metų jo sričiai priskirtų ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros srityje (elektrotechnikos darbų, automatizavimo, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) ir gaisrinės signalizacijos) patirtį. Atsakovas, interpretuodamas savo paties pasiūlytas pirkimo sąlygas, nurodė, kad konkurso sąlygose nurodoma sąlyga („turėti ne mažiau kaip vieną ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovą, turintį LR Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą (ar lygiavertį dokumentą), suteikiantį teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas (darbų sritys: elektrotechnikos darbai, automatizavimas, nuotolinis ryšys (telekomunikacijos) ir gaisrinė signalizacija) ir turintį ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį vykdant statybos techninę priežiūrą") reiškia, kad užtenka turėti statybos darbų techninės priežiūros patirties apskritai. Atsakovo atliktas pirkimų sąlygų 15.5 p. 4 papunkčio sąlygų aiškinimas neatitinka viešojo pirkimo tikslo. Šiuo atveju perkančioji organizacija, aiškindama savo pačios parengtas konkurso sąlygas, nukrypsta nuo sisteminio aiškinimo, kadangi pirmojoje sąlygos dalyje, atsižvelgdama į pirkimo objekto specifiką (ieško FIDIC (Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos) reikalavimus išmanančio inžinieriaus)) keldama aukštus reikalavimus, antrojoje sąlygos dalyje, pagal jos aiškinimą, atitinkamus reikalavimus sumažina iki itin nedidelių (nereikalinga netgi ypatingo statinio tech. priežiūros patirtis, nereikia jokios specializacijos, nereikia kad patirtis būtų įgyta konkrečioje techninės priežiūros srityje). Toks normos interpretavimas, kokį bando pateikti atsakovas 3 sprendime, prieštarauja sisteminiam atitinkamos normos aiškinimui, normos tikslui ir paskirčiai. Toks normos aiškinimas prieštarauja skaidrumo principui, nes atsakovas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos savo iniciatyva patikslino konkurso sąlygas. Atsakovas paaiškino pirkimo dokumentus tokiu būdu, kad minimalių kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantis trečiojo asmens pasiūlymas tapo tinkamu, dėl ko buvo pažeistos ieškovo teisės.

3Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl preliminarios eilės nustatymo 2012 m. lapkričio 23 d. sprendimu, taip pat nustatė 15 dienų atidėjimo terminą. Ieškovas dėl perkančiosios organizacijos priimto sprendimo pretenziją pateikė 2012 m. lapkričio 29 d., tačiau atitinkamos pretenzijos perkančioji organizacija net nenagrinėjo, ir 2012 m. gruodžio 13 d. sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu. Atsakovas neturėjo teisės sudaryti atitinkamos sutarties. VPĮ 94 str. 1 d. 2 p. nustato, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai per 5 darbo dienas. Taigi, atitinkamo termino ieškovas nepraleido. VPĮ 941 str. 2 d. nustato, kad perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos. Kadangi perkančioji organizacija iš viso nenagrinėjo ieškovo pretenzijos (o tą ji turėjo padaryti per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo, remiantis VPĮ 941 str. 3 d.), laikytina, kad VPĮ 941 str. 2 d. nustatytas 15 dienų terminas, per kurį perkančioji organizacija neturėjo teisės sudaryti pirkimo sutarties, prasidėjo 2012 m. gruodžio 6 d. ir turėjo pasibaigti 2012 m. gruodžio 21 d. Akivaizdu, kad atsakovas ir trečiasis asmuo pirkimo sutartį sudarė nepasibaigus atidėjimo terminui, pažeidžiant imperatyvų VPĮ 941 str. 2 d. reikalavimą. Todėl pirkimo sutartis, remiantis VPĮ 95 str. 1 d. 2 p. reikalavimu, pripažintina negaliojančia, kadangi atsakovas, sudarydamas sutartį su trečiuoju asmeniu, kadangi ieškovui nebuvo sudaryta jokių realių galimybių pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis iki pirkimo sutarties sudarymo, ieškovo pretenzija tyčia nebuvo nagrinėjama, o pirkimo sutartis sudaryta pažeidžiant įstatymo nustatytą tvarką bei terminus. Ieškovas prašo teismo ex officio išnagrinėti atsakovo ir trečiojo asmens sudarytos sutarties galiojimo klausimą.

4Atsakovas nepripažino ieškinio, nurodė, kad atsakovas gavo ir 2012-11-20 viešojo pirkimo komisijos posėdyje išnagrinėjo ieškovo pretenziją, kurioje buvo keliami konkurso dalyvio UAB „Dividio" kvalifikacijos tinkamumo klausimai. Viešojo pirkimo komisija įvertino ieškovo nurodytas abejones, iš dalies patenkino ieškovo pretenzijos reikalavimus, panaikino 2012-11-09 viešojo pirkimo komisijos nutarimą sudaryti konkurso pasiūlymų eilę, grąžino konkurso procedūras į dalyvių kvalifikacijos vertinimo etapą ir paprašė UAB „Dividio" papildyti ir paaiškinti duomenis apie savo kvalifikaciją. Įvertinusi trečiojo asmens papildomai pateiktus dokumentus ir paaiškinimus, viešojo pirkimo komisija 2012-11-22 pripažino trečiojo asmens kvalifikaciją atitinkančia konkurso sąlygų reikalavimus, o 2012-11-23 sudarė naują pasiūlymų eilę ir nustatė konkurso laimėtoją - UAB „Dividio". Per nustatytą 15 dienų atidėjimo terminą viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti 2012-11-29 atsakovas gavo dar vieną ieškovo pakartotinę pretenziją. Susipažinus su šios pretenzijos turiniu, buvo konstatuota, kad joje nurodomi tie patys argumentai ir teiginiai apie UAB „Dividio" kvalifikaciją, kurie atsakovo viešojo pirkimo komisijos buvo įvertinti ir išnagrinėti 2012-11-20 ir 2012-11-22 posėdžiuose. Atsižvelgiant į tai, kad LR viešųjų pirkimų įstatymas nenumato galimybės reikšti pakartotines pretenzijas, bei siekiant viešųjų pirkimų operatyvumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimo, ši pakartotinė ieškovo pretenzija nebuvo nagrinėjama ir atidėjimo termino skaičiavimas nebuvo nutrauktas ar pratęstas. Dėl nurodytų priežasčių manė, kad atsakovas, pakartotinai nenagrinėdamas tų pačių jau išnagrinėtų ir įvertintų teiginių, nepažeidė viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir teisėtai bei pagrįstai, pasibaigus atidėjimo terminui, sudarė viešojo pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju. Nagrinėjamu atveju, net teismui panaikinus jau sudarytą viešojo pirkimo sutartį, tačiau nepanaikinus viešojo pirkimo komisijos sprendimų, kuriais UAB „Dividio" buvo pripažintas konkurso laimėtoju, viešojo pirkimo procedūros būtų sugrąžintos į atidėjimo termino stadiją, kuriam pasibaigus vėl su konkurso laimėtoju būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis. Akivaizdus, kad toks išimtinai formalių teisės aktų reikalavimų laikymasis (jei teismas pripažintų jų pažeidimą) nepasiektų jokių viešųjų pirkimų tikslų ir neapgintų jokių asmenų teisių.

5Ieškovas ginčija nutarimą sudaryti konkurso dalyvių pasiūlymų eilę, tačiau niekaip nepagrindžia tokių savo reikalavimų. Ieškinyje nėra nurodama, kodėl pasiūlymų eilė yra sudaryta neteisingai. Visi ieškinio argumentai yra išimtinai susiję su vieno iš konkurso dalyvių UAB „Dividio" kvalifikacija, tačiau ieškovo ginčijamu nutarimu nebuvo sprendžiamas UAB „Dividio" kvalifikacijos klausimas. Šis klausimas buvo išspręstas dar 2012-11-22 atsakovo viešojo pirkimo komisijos posėdyje. Šio posėdžio 2012-11-22 protokolą Nr. 9R-86 ieškovas mini tiek 2012- 11-29 pretenzijoje, tiek ieškinyje teismui, tačiau šių sprendimų neginčija. 15 dienų terminas pateikti pretenziją ar ieškinį teismui dėl nurodyto 2012-11-22 viešojo pirkimo komisijos nutarimo pripažinti konkurso dalyvių, tarp jų ir UAB „Dividio", kvalifikaciją atitinkančia konkurso sąlygose nustatytus tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, pasibaigė, todėl nėra galimybės jo ginčyti. Kaip minėta, ieškovo ginčijamame 2012-11-23 nutarime buvo sprendžiamas tik pasiūlymų eilės (eiliškumo), o ne joje esančių konkurso dalyvių kvalifikacijos klausimas, todėl ieškinio argumentai (faktinis pagrindas) neturi nieko bendro su ieškinyje reiškiamu reikalavimu, ir vien tuo pagrindu ieškinys turi būti atmestas.

6UAB „Dividio" kartu su pasiūlymu pateikė 2011-04-22 V.L. išduotą kvalifikacijos atestatą Nr. 26531, suteikiantį teisę vykdyti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas automatizavimo, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) ir gaisrinės signalizacijos darbų srityse bei 2008-05-06 išduotą kvalifikacijos atestatą Nr. 5779, suteikiantį teisę vykdyti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas elektrotechnikos darbų srityje. Tokiu būdu nurodyti kvalifikacijos atestatai patvirtino UAB „Dividio" darbuotojo V.L. kvalifikacijos atitikimą konkurso sąlygų 15.5 p. (4) papunkčio reikalavimams. Konkurso sąlygų 15.5 p. (4) papunktyje nustatytas reikalavimas tiekėjui turėti ypatingo statinio statybos darbų techninės priežiūros vadovą, turintį ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį vykdant statybos techninę priežiūrą. Pažymėtina, kad analogiškos reikalavimų statybos specialistų darbo patirčiai formuluotės nustatytos ir konkurso sąlygų 15.5 p. (2), (3) papunkčiuose. Visose šiose nuostatose yra išreikštas reikalavimas atitinkamam statybos (techninės priežiūros) specialistui turėti bendrą patirtį, vykdant statybos techninę priežiūrą apskirtai. Nei vienoje iš šių nuostatų atsakovas neformulavo reikalavimo turėti darbo patirtį konkrečioje techninės priežiūros darbo srityje, todėl atsakovas neturėjo jokio pagrindo ir galimybės kelti tokius reikalavimus pasiūlymų vertinimo stadijoje.

7Trečiasis asmuo prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad ginčas byloje kilęs dėl konkurso sąlygų 15.5 p. (4) papunkčio reikalavimo tiekėjui turėti ypatingo statinio statybos darbų techninės priežiūros vadovą, turintį ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį vykdant statybos techninę priežiūrą. Teigė, kad ieškovas akivaizdžiai nepagrįstai mano ir reikalauja, kad nurodyta patirtis būtų išimtinai elektrotechnikos, automatizavimo, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) ir gaisrinės signalizacijos darbų srityse. Aptartos darbų sritys yra nurodytos konkurso sąlygų dalyje, formuluojančioje reikalavimus techninės priežiūros vadovo kvalifikacijai (žinioms, turimam LR AM išduotam atestatui), tačiau dalyje, formuluojančioje reikalavimus šio techninės priežiūros vadovo patirčiai, naudojama formuluotė: ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį vykdant statybos techninę priežiūrą. Dėl nurodytų priežasčių nesuprantama, kodėl ieškovas mano, kad šioje formuluotėje reikalaujama turėti darbo patirtį ne tik techninės priežiūros srityje apskritai, bet ir konkrečiose darbų srityse. Konkurso sąlygose nebuvo reikalavimo, kad siūlomas techninės priežiūros vadovas turėtų 2 metų patirtį visose anksčiau nurodytose srityse. Todėl priešingai nei teigia ieškovas, ne atsakovas, o būtent ieškovas plečiamai (reikalaudamas nustatyti papildomus, griežtesnius reikalavimus) aiškina konkurso sąlygas. Akivaizdu, kad nei vienas konkurse dalyvavęs ar potencialus tiekėjas negalėjo numatyti reikalavimų, kuriuos ieškinyje formuluoja ieškovas, tačiau kurių negalima buvo suprasti pasiūlymų pateikimo metu. Ieškovas niekaip nepagrindžia, kodėl ir kokiu būdu UAB „Dividio" darbuotojo V.L. kvalifikacija ir patirtis yra nepakankama techninės priežiūros vadovo pagal viešojo pirkimo sutartį vykdyti: V.L. turi visus perkančiosios organizacijos reikalaujamus atestatus, be to, turi pakankamą darbo techninės priežiūros srityje patirtį. Manė, kad nagrinėjamu atveju svarbi ir vertinga specialisto darbo patirtis techninės priežiūros srityje apskritai, nes būtent ši patirtis atskleidžia specialisto gebėjimus ir galimybes tinkamai organizuoti ir vykdyti techninę priežiūrą. Šie gebėjimai formuojasi nepriklausomai nuo darbų srities, kurioje vykdoma techninė priežiūra. Tuo tarpu specialisto žinių konkrečiose darbų srityse pakankamumą pagrindžia ir patvirtina ne patirtis, o LR AM išduoti atestatai.

8Ieškinys atmestinas.

9Byloje nustatytos aplinkybės:

102012-10-01 buvo paskelbtas atsakovo rengiamas supaprastintas atviras konkursas „FIDIC INŽINIERIAUS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS" („Valstybės žinios" suteiktas numeris: 127669, toliau tekste konkursas).

112012 m. lapkričio 9 d. pagal pirkimo dalyvių pateiktus pasiūlymus buvo nustatyta, kad tiekėjų pasiūlymai atitinka konkurso sąlygose nustatytus techninius reikalavimus bei sudaryta pasiūlymų eilė (protokolas Nr. 9R -77).

122012 m. lapkričio 16 d. ieškovas pateikė pretenziją Nr. SD12-1-249, nurodydamas, kad UAB „Dividio“ pateiktas konkursinis pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų dėl neatitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams (nepatvirtintos dokumentų kopijos, dėl specialisto V. L. reikalaujamos 2 metų patirties vadovaujant darbų techninei priežiūrai, dėl statybos techninės priežiūros vadovo darbo santykių su tiekėju).

13Atsakovas 2012 m. lapkričio 20 d. išnagrinėjo ieškovo pretenziją ir ją patenkino (protokolas 9R-84), 2012 m. lapkričio 9 d. sprendimas dėl pasiūlymų eilės buvo panaikintas, pirkimo procedūros buvo grąžintos į kvalifikacijos vertinimo stadiją, iš UAB „Dividio“ pareikalauta patikslinti duomenis apie kvalifikaciją.

142012 m. lapkričio 22 d. sprendimu (protokolas Nr. 9R-86) ieškovo ir trečiojo asmens pasiūlymai buvo pripažinti atitinkančiais kvalifikacijos reikalavimus.

152012 m. lapkričio 23 d. sprendimu (protokolas Nr. 9R-87) atsakovas sudarė naują pasiūlymų eilę, konkurso laimėtoju pripažino trečiąjį asmenį UAB „Dividio".

162012-11-29 ieškovas pateikė pretenziją Nr. SD12-1-262, nurodydamas, kad UAB „Dividio“ pateiktas pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 15.5 p. 1-4 papunkčio reikalavimų.

172012-12-12 atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė su trečiuoju asmeniu UAB „Dividio“ sudarė FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų sutartį Nr. P245/12.

18Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnis nustato, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, šiame skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į teismą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka šio įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka.

19Ieškinyje reiškiamas reikalavimas dėl 2012-11-23 atsakovo viešojo pirkimo komisijos nutarimo sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę panaikinimo (protokolas Nr. 9R-87). Tačiau ieškinio faktiniu pagrindu yra nurodomos aplinkybės ir argumentai dėl trečiojo asmens UAB „Dividio“ neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams. Viešojo pirkimo komisija sprendimą dėl tiekėjų pasiūlymų atitikimo konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams priėmė 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimu (protokolas Nr. 9R-86), tačiau ieškovas šio perkančiosios organizacijos sprendimo ieškiniu neginčijo.

20Viešųjų pirkimų įstatymas skirtingai reglamentuoja perkančiosios organizacijos priimamus sprendimus dėl tiekėjo atitikimo keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams ir sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo pripažinimo, t.y. numato atskiras pirkimo procedūros dalis, kuriose yra priimami savarankiški sprendimai.

21Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35–37 straipsnių nuostatomis. Kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

22Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnį, perkančioji organizacija, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus, šio įstatymo 32 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju patikrinti tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatyti pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų didėjimo tvarka.

23Taigi, tikrinant tiekėjų kvalifikaciją, reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35–37 straipsnių nuostatomis, atitinkamai vertinant kandidatų ir dalyvių ekonominę ir finansinę būklę, techninį ir profesinį pajėgumą, kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos standartą, o vertinant tiekėjų pasiūlymus, remiamasi ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko) arba mažiausios kainos kriterijais.

24Vadovaujantis pirmiau išdėstytu, konstatuotina, kad ieškovas, ieškiniu ginčydamas atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2012-11-23 nutarimą sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę, privalėjo įrodinėti atsakovo veiksmus, kuriais jis nesilaikė įstatymo reikalavimų dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo pripažinimo, t.y. jau minėtaisiais ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos kriterijais (pirkimo dokumentuose numatytas mažiausios kainos kriterijus). Kadangi ieškovas tokių argumentų neteikia, tai darytina išvada, kad reikalavimas dėl atsakovo 2012 m. lapkričio 23 d. sprendimo (protokolas Nr. 9R-87) panaikinimo yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

25Ieškovas ieškinio motyvuose nurodė, kad trečiasis asmuo neatitiko kvalifikacijos reikalavimų, įvardintų pirkimo sąlygų 15.5 p. 4 papunktyje, kuriame nustatyta, kad tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip vieną ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovą, turintį LR Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą (ar lygiavertį dokumentą), suteikiantį teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas (darbų sritys: elektrotechnikos darbai, automatizavimas, nuotolinis ryšys (telekomunikacijos) ir gaisrinė signalizacija) ir turintį ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį vykdant statybos techninę priežiūrą. Ieškovas tvirtino, kad tokia sąlyga gali būti suprantama ir aiškinama tik tokiu būdu, kad 2 metų patirtis techninės priežiūros vadovui būtina išvardintose darbų srityse, tuo tarpu atsakovas aiškino, kad turima 2 metų patirtis vykdant bet kokių statybos darbų techninę priežiūrą yra pakankama.

26Įvertinant viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumus pagal CPK normas, ieškovui 2012-11-16 pateikus perkančiajai organizacijai pretenziją dėl 2012-11-09 protokolo, kuriuo buvo nuspręsta dėl tiekėjų atitikimo techniniams reikalavimams, teismas pasisako dėl ieškovo ieškinyje išdėstytų argumentų dėl UAB „Dividio“ atitikimo sąlygų 15.5 p. 4 papunktyje nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.

27Pačiame sąlygų 15.5 p. 4 papunktyje formuluojamo reikalavimo sakinio konstrukcija leidžia suprasti, kad yra reikalaujama atestato, suteikiančio teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas nurodytose darbų srityse ir turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį vykdant statybos techninę priežiūrą. Sąlygoje nėra nustatyta, kad darbo patirtis yra būtina nurodytose darbų srityse. Kad būtent taip ir reikia suprasti keliamus reikalavimus statybos darbų techninės priežiūros vadovui, pagrindžia 2 lentelės skiltyje „Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai“ išvardintieji konkretūs dokumentai, t.y. reikalauta pateikti duomenis apie bendrą stažą ir profesinę kvalifikaciją bei kvalifikacijos atestatų kopijas, patvirtinančias teisę užsiimti veikla nurodytose darbų srityse. Reikalavimas pateikti patvirtinimą apie darbo patirtį konkrečiose darbo srityse nebuvo keliamas. Analogiškos reikalavimų statybos specialistų darbo patirčiai formuluotės nustatytos ir konkurso sąlygų 15.5 p. (2), (3) papunkčiuose. Visose šiose nuostatose yra išreikštas reikalavimas atitinkamam statybos (techninės priežiūros) specialistui turėti darbo patirtį, vykdant statybos techninę priežiūrą. Nei vienoje iš šių nuostatų atsakovas neformulavo reikalavimo turėti darbo patirtį konkrečioje techninės priežiūros darbo srityje, todėl atsakovas neturėjo jokio pagrindo ir galimybės kelti tokius reikalavimus pasiūlymų vertinimo stadijoje. Šios konkurso sąlygos atitinka Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 25.2 p. nuostatas, kuriose taip pat nustatyta, kad tiekėjų vadovaujančiųjų darbuotojų ir asmenų, atsakingų už pirkimo sutarties vykdymą, rekomenduojama kvalifikacijos kriterijaus reikšmė – pagrindiniams darbų vadovams rekomenduojama nustatyti 3 metų panašių darbų patirtį, o statybos darbų vadovams bei pagrindiniams specialistams – 2 metų panašių darbų patirtį. Šis kriterijus naudotinas tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo ir kvalifikacinės atrankos procedūrose. Dėl išdėstytų motyvų atmestini ieškovo argumentai, kuriais teigiama, kad atsakovas patikslino konkurso sąlygas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

28Nėra pagrindo nesutikti su atsakovo motyvais, kad konkurso sąlygų reikalavimai kiekvienam statybos (techninės priežiūros) specialistui turėti darbo patirtį būtent konkrečiose konkurso sąlygose nurodytoje srityje (kaip teigia ieškovas) būtų pertekliniai ir neatspindėtų kvalifikacijos, reikalingos funkcijoms pagal viešojo pirkimo sutartį vykdyti, esmės. Rengiant konkurso sąlygas buvo įvertinta, kad vykdant statybos darbų techninę priežiūrą yra svarbi ir vertinga specialisto darbo patirtis techninės priežiūros srityje apskritai, nes būtent ši patirtis atskleidžia specialisto gebėjimus ir galimybes tinkamai organizuoti ir vykdyti techninę priežiūrą. Šie gebėjimai formuojasi nepriklausomai nuo darbų srities, kurioje vykdoma techninė priežiūra. Tuo tarpu specialisto žinių konkrečiose darbų srityse pakankamumui buvo nustatyti kvalifikacijos (LR Aplinkos ministerijos išduotų atestatų) reikalavimai.

29UAB „Dividio" kartu su pasiūlymu pateikė 2011-04-22 V.L. išduotą kvalifikacijos atestatą Nr. 26531, suteikiantį teisę vykdyti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas automatizavimo, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) ir gaisrinės signalizacijos darbų srityse bei 2008-05-06 išduotą kvalifikacijos atestatą Nr. 5779, suteikiantį teisę vykdyti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas elektrotechnikos darbų srityje. Tokiu būdu nurodyti kvalifikacijos atestatai patvirtino UAB „Dividio" darbuotojo V.L. kvalifikacijos atitikimą konkurso sąlygų 15.5 p. (4) papunkčio reikalavimams. Ieškovo argumentai dėl trečiojo asmens UAB „Dividio“ neatitikimo kvalifikacijos reikalavimams atmestini.

30Ieškovas prašė teismo išnagrinėti klausimą dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia ex officio, kadangi ji sudaryta nenagrinėjus ieškovo pateiktos pretenzijos ir nesilaikius įstatyme nustatyto 15 dienų atidėjimo termino.

31Pagal bylos medžiagą nustatyta, kad atsakovas gavo ir 2012-11-20 viešojo pirkimo komisijos posėdyje išnagrinėjo ieškovo pretenziją, kurioje buvo keliami konkurso dalyvio UAB „Dividio" kvalifikacijos tinkamumo klausimai. Viešojo pirkimo komisija įvertino ieškovo nurodytus pažeidimus, iš dalies patenkino ieškovo pretenzijos reikalavimus, panaikino 2012-11-09 viešojo pirkimo komisijos nutarimą sudaryti konkurso pasiūlymų eilę, grąžino konkurso procedūras į dalyvių kvalifikacijos vertinimo etapą ir paprašė UAB „Dividio" papildyti ir paaiškinti duomenis apie savo kvalifikaciją. Įvertinusi trečiojo asmens papildomai pateiktus dokumentus ir paaiškinimus, viešojo pirkimo komisijos 2012-11-22 sprendimu (protokolas Nr. 9R-86) trečiojo asmens pasiūlymai buvo pripažinti atitinkančiais kvalifikacijos reikalavimus. 2012 m. lapkričio 23 d. sprendimu (protokolas Nr. 9R-87) atsakovas sudarė naują pasiūlymų eilę, konkurso laimėtoju pripažino trečiąjį asmenį UAB „Dividio". Ieškovas, 2012-11-29 teikdamas pretenziją dėl 2012 m. lapkričio 23 d. sprendimo ir prašydamas panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo buvo sudaryta pasiūlymų eilė, pirmoje vietoje įrašant tiekėjo UAB „Dividio“ pasiūlymą ir sudaryti naują pasiūlymų eilę, pirmuoju numeriu įrašant UAB „Šiltas namas“ pasiūlymą, bei nereikšdamas jokių prašymų dėl 2012-11-22 sprendimo panaikinimo, kaip jau pirmiau minėta, privalėjo teikti argumentus dėl prašomo peržiūrėti sprendimo esmės, t.y. nurodyti atsakovo veiksmus, kuriais jis nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo pripažinimo, kai argumentai galėjo būti grindžiami pirkimo dokumentuose numatytu mažiausios kainos kriterijumi. Tačiau, kaip matyti iš pakartotinės pretenzijos turinio, visi dėstomi argumentai buvo susiję su tiekėjo atitikimu kvalifikacijos reikalavimams. Todėl atsakovas pagrįstai įvertino, jog ieškovo pakartotinėje pretenzijoje nurodomi tie patys argumentai ir teiginiai apie UAB „Dividio" kvalifikaciją, kurie atsakovo viešojo pirkimo komisijos jau buvo įvertinti ir išnagrinėti 2012-11-20 ir 2012-11-22 posėdžiuose. Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato galimybės reikšti pakartotines pretenzijas, todėl pagrįstai ieškovo pretenzija nebuvo nagrinėjama ir atidėjimo termino skaičiavimas nebuvo nutrauktas ar pratęstas. Nėra pagrindo sutikti su ieškovo teiginiais, kad 2012-11-29 pretenzija apėmė ir perkančiosios organizacijos 2012-11-22 sprendimą, nes Viešųjų pirkimų įstatymas 93 straipsnyje apibrėžia, jog tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Akivaizdu, kad pretenzijoje turi būti įvardijamas ginčijamas sprendimas ir nurodomas pretenziją pareiškusio asmens reikalavimas, o pretenzijos turinyje dėstomos aplinkybės vertinamos kaip pagrindas pareikštam reikalavimui tenkinti arba jį atmesti. Ieškovas, savo pakartotinėje pretenzijoje nereiškė reikalavimo dėl 2012-11-22 sprendimo, todėl perkančioji organizacija pagrįstai vertino, kad pakartotinis ieškovo dėstomų argumentų dėl atitikimo kvalifikacijai nagrinėjimas, kuriais nėra prašoma panaikinti 2012-11-22 sprendimo, nepasiektų viešųjų pirkimų tikslų ir neapgintų jokių asmenų teisių, todėl pakartotinė ieškovo pretenzija nebuvo nagrinėjama ir atidėjimo termino skaičiavimas nebuvo nutrauktas ar pratęstas. Dėl nurodytų priežasčių teismas vertina, kad atsakovas nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo imperatyvių reikalavimų ir pasibaigus atidėjimo terminui, sudarė viešojo pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju. Todėl ieškovo argumentai dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia atmestini.

32Teismas, vadovaudamasis CPK 269-270 straipsniais,

Nutarė

33Ieškinį atmesti.

34Apeliacinis skundas gali būti paduotas per keturiolika dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė rašytinio proceso... 2. Ieškovas nurodė, kad trečiasis asmuo su pateikiamu pasiūlymu viešajam... 3. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl preliminarios eilės... 4. Atsakovas nepripažino ieškinio, nurodė, kad atsakovas gavo ir 2012-11-20... 5. Ieškovas ginčija nutarimą sudaryti konkurso dalyvių pasiūlymų eilę,... 6. UAB „Dividio" kartu su pasiūlymu pateikė 2011-04-22 V.L. išduotą... 7. Trečiasis asmuo prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad ginčas byloje kilęs... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Byloje nustatytos aplinkybės:... 10. 2012-10-01 buvo paskelbtas atsakovo rengiamas supaprastintas atviras konkursas... 11. 2012 m. lapkričio 9 d. pagal pirkimo dalyvių pateiktus pasiūlymus buvo... 12. 2012 m. lapkričio 16 d. ieškovas pateikė pretenziją Nr. SD12-1-249,... 13. Atsakovas 2012 m. lapkričio 20 d. išnagrinėjo ieškovo pretenziją ir ją... 14. 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimu (protokolas Nr. 9R-86) ieškovo ir trečiojo... 15. 2012 m. lapkričio 23 d. sprendimu (protokolas Nr. 9R-87) atsakovas sudarė... 16. 2012-11-29 ieškovas pateikė pretenziją Nr. SD12-1-262, nurodydamas, kad UAB... 17. 2012-12-12 atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė su... 18. Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnis nustato, kad tiekėjas, kuris mano,... 19. Ieškinyje reiškiamas reikalavimas dėl 2012-11-23 atsakovo viešojo pirkimo... 20. Viešųjų pirkimų įstatymas skirtingai reglamentuoja perkančiosios... 21. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnis nustato, kad perkančioji... 22. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnį, perkančioji organizacija,... 23. Taigi, tikrinant tiekėjų kvalifikaciją, reikalavimai nustatomi vadovaujantis... 24. Vadovaujantis pirmiau išdėstytu, konstatuotina, kad ieškovas, ieškiniu... 25. Ieškovas ieškinio motyvuose nurodė, kad trečiasis asmuo neatitiko... 26. Įvertinant viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumus pagal CPK normas,... 27. Pačiame sąlygų 15.5 p. 4 papunktyje formuluojamo reikalavimo sakinio... 28. Nėra pagrindo nesutikti su atsakovo motyvais, kad konkurso sąlygų... 29. UAB „Dividio" kartu su pasiūlymu pateikė 2011-04-22 V.L. išduotą... 30. Ieškovas prašė teismo išnagrinėti klausimą dėl viešojo... 31. Pagal bylos medžiagą nustatyta, kad atsakovas gavo ir 2012-11-20 viešojo... 32. Teismas, vadovaudamasis CPK 269-270 straipsniais,... 33. Ieškinį atmesti.... 34. Apeliacinis skundas gali būti paduotas per keturiolika dienų nuo pirmosios...