Byla 2-1195-253/2014
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Transrima“ atstovei advokatei Julijai Flis, atsakovui R. U., jo atstovui advokatui Ramūnui Girevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Transrima“ ieškinį atsakovui R. U. dėl žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teisme 2014-04-09 buvo priimtas ieškovės BUAB „Transrima“ ieškinys atsakovui R. U. dėl žalos atlyginimo priteisimo. Pareikštu ieškiniu ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 542 288,00 Lt žalos atlyginimą už neperduotą UAB „Transrima“ turtą ir 5 proc. dydžio procesines palūkanas. Nurodo, kad atsakovas, būdamas įmonės vadovu, neperdavė įmonės bankroto administratoriui turto bei piniginių lėšų, administratorius neturi dokumentų, kurie pagrįstų bendrovės turėtų ir nuo 2012 m. pradžios iki bankroto bylos iškėlimo gautų piniginių lėšų ir (ar) turto panaudojimą bendrovės veikloje ir jos naudai ir pan. Dėl atsakovo veiksmų įmonės kreditoriai patyrė žalą.

3Atsakovas R. U. atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad pareikštu ieškiniu ieškovė kaip žalą įvardija bendrovės balanse įrašyto turto vertę, konkrečių atsakovo bankroto administratoriui neperduoto turto vienetų nenurodo. Ieškovė remiasi 2011 m. UAB „Transrima“ balansu, kuris neatspindi realios įmonės turtinės padėties nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dieną, todėl mano, kad su ieškiniu pateikto balanso duomenys negali būti ieškinio pagrindu. Padarytos žalos faktas ir dydis yra viena iš civilinės atsakomybės sąlygų. Žalos faktą ir dydį turi įrodyti ieškovas. Žala dėl neteisėtų veiksmų (neveikimo) atlyginama tik tais atvejais, jeigu ji yra tų veiksmų (neveikimo) pasekmė. Ieškovas turi tiksliai įvardyti atsakovo neperduotą UAB „Transrima“ priklausantį turtą bei įrodyti padarytos žalos dydį, o šiuo atveju teismui tokių įrodymų pateikta nėra.

4Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė prašė ieškinį tenkinti.

5Atsakovas ir jo atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko iš dalies, nurodė, kad ieškinį pripažįsta dėl 133 221,43 Lt sumos, t. y. tik tiek, kiek yra bankroto byloje patvirtinta kreditinių reikalavimų.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. vasario 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-915-538/2013 iškėlė UAB „Transrima“ bankroto bylą. Bendrovės bankroto administratore paskirta UAB „Finresta“. Pagal Juridinių asmenų registro duomenis, laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 4 d. iki bankroto bylos UAB „Transrima“ iškėlimo dienos bendrovės direktoriumi buvo R. U.. Vadovaujantis Juridinių asmenų registro duomenimis, visų UAB „Transrima“ akcijų savininku nuo 2011 m. vasario 10 d. tapo atsakovas, kuris Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 21 d. nutartimi bei bankroto administratorės 2013 m. kovo 5 d. įsakymu buvo įpareigotas bankroto administratorei perduoti visus UAB „Transrima“ dokumentus bei turtą (pinigines lėšas) pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Tačiau buvęs UAB „Transrima“ vadovas dokumentų ir turto bankroto administratorei neperdavė, finansinės atskaitomybės nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis nesudarė. Bankroto administratorei tik šios bylos nagrinėjimo metu (2014-10-29) buvo perduota dalis UAB „Transrima“ dokumentų (dokumentai iki 2012 m. rugpjūčio mėnesio). Paskutinis bendrovės balansas ir kiti finansinės atskaitomybės dokumentai VĮ Registrų centrui buvo teikti už 2011 metus. Pagal UAB „Transrima“ 2011 m. balanso duomenis, UAB „Transrima“ turėjo turto už 542 288 Lt, iš jų ilgalaikis turtas sudarė 319 573 Lt, o trumpalaikis turtas sudarė 222 715 Lt, iš kurių 206 118 Lt sudarė per vienerius metus gautinos sumos.

8Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). CPK 178 straipsnyje įtvirtinta šalių procesinė pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti.

9Nagrinėjamoje byloje ieškovė teigia, kad dėl UAB „Transrima“ patirtų nuostolių yra atsakingas buvęs įmonės vadovas – atsakovas.

10Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras tokių asmenų garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis Nr. 3K-7-266/2006).

11Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra.

12Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas įtvirtina nuostatą, jog įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 21 d. nutartimi bei 2013 m. kovo 5 d. bankroto administratorės įsakymu buvęs UAB „Transrima“ direktorius R. U. buvo įpareigotas perduoti bankroto administratorei įmonės dokumentus ir turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, tačiau, bylos duomenimis, atsakovas jokio turto bankroto administratorei neperdavė, o dalį dokumentų perdavė tik šios bylos nagrinėjimo metu. Tai reiškia, kad atsakovas, būdamas UAB „Transrima“ vadovu, savo veiksmais (neveikimu) pažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, kuriose nustatyta, kad už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas, bei CK 2.87 straipsnyje įtvirtintas pareigas – pareigą juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, lojalumo juridiniam asmeniui reikalavimą, reikalavimą nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu, Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje numatytą pareigą veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai bei bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Atsakovas atliko neteisėtus veiksmus ir privalo atsakyti pagal juridinio asmens valdymo organų narių civilinę atsakomybę reglamentuojančio CK 2.87 straipsnio 7 dalį.

13Įmonės dokumentų ir (ar) turto neišsaugojimas bei neperdavimas įmonės administratoriui lėmė bendrovės negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais ir jos nemokumą, t. y. būtent dėl tokių atsakovo veiksmų kilo žala tretiesiems asmenims, todėl yra pagrindas konstatuoti tarp neteisėtų atsakovo veiksmų ir kilusių padarinių tiesioginį priežastinį ryšį.

14Tačiau teismas nesutinka su ieškovės nurodytu žalos dydžiu.

15Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, žala gali būti padaryta turto netekimu ir dėl bendrovės turto, buvusio vadovo žinioje, netekimo. Šis faktas turi būti patvirtinamas įrodymais, kad turtas įmonėje buvo, bet jo neliko, taip pat nėra ekvivalento, jeigu pagal aplinkybes jis turėtų būti. Nagrinėjamoje byloje ieškovė padarytos žalos dydį sieja su bankrutavusios įmonės 2011 m. balanse, pateiktame Juridinių asmenų registrui, nurodyta turto verte – 542 288 Lt. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad įmonės patvirtintame balanse esantys duomenys gali būti tinkama ir leistina įrodinėjimo priemonė žalos dydžiui ir faktui įrodyti (CPK 177 straipsnis), tačiau, vertinant jame esančius duomenis, reikia vadovautis ir įrodymų visumos taisykle – patvirtinto balanso finansiniai rodikliai turi būti vertinami kartu su kitais įrodymais ir iš jų visumos turi būti sprendžiama, ar pasirašytame balanse esantys duomenys patvirtina įmonei padarytos žalos dydį (CPK 185 straipsnis). Taip pat būtina įvertinti, kad balanso duomenys neatspindi vėlesnio turto vertės pokyčio, susijusio su ekonomine situacija, nusidėvėjimu, sugedimu, pagerinimu ir pan. Taigi vien tai, kad paskesnis balansas nesudarytas, nepatvirtintas, trūksta duomenų jam sudaryti arba turimi duomenys neišsamūs, ne visada sudaro pagrindą išvadai, kad padarytos žalos dydis atitinka ankstesniame patvirtintame balanse nurodyto turto vertę. Pažymėtina, kad teismų praktikoje žalos, kilusios dėl įmonės valdymo organo ir kartu dalyvio neteisėtų veiksmų (neveikimo), dydis parastai siejamas dar ir su bendrovės įsipareigojimais tretiesiems asmenims įmonės bankroto atveju – su patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų dydžiu (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-07-07 nutartis Nr. 2A-1105/2014).

16Byloje nustatyta, kad atsakovas buvo ne tik įmonės vadovas, bet ir jos akcininkas. ĮBĮ numato, kad likviduojant bankrutavusią įmonę bankroto administratorius grąžina bankrutavusios įmonės savininkui (savininkams) turtą, likusį atsiskaičius su kreditoriais (ĮBĮ 31 straipsnio 6 punktas). Todėl tuo atveju, kai kyla dalyvių, kurie kartu yra ir įmonės valdymo organas, civilinės atsakomybės bendrovei klausimas, žalos dydis negali viršyti bendrovės įsipareigojimų tretiesiems asmenims – šiuo atveju bankrutuojančios įmonės kreditoriams, ir jos administravimo išlaidų. Byloje nustatyta, kad BUAB „Transrima“ yra patvirtinta 133 221,43 Lt dydžio kreditiniai reikalavimai bei 23 893 Lt administravimo išlaidų sąmata. Atsižvelgiant į tai, kad žalos dydis negali viršyti bankrutuojančios bendrovės įsipareigojimų tretiesiems asmenims, konstatuotina, kad atsakovas savo neteisėtais veiksmais padarė 157 114,43 Lt žalą bendrovei (133 221,43 Lt kreditoriniai reikalavimai + 23 893 Lt administravimo išlaidos) ir ši suma yra priteistina iš atsakovo. Kaip buvo nurodyta anksčiau, atsakovas iš esmės teismo posėdžio metu sutiko, kad jis savo veiksmais padarė 133 221,43 Lt žalą kreditoriams, todėl šią ieškinio dalį pripažino. Ieškovas, turintis pareigą įrodinėti padarytos atsakovo veiksmais žalos dydį, kitų įrodymų dėl didesnės įmonei bei jos kreditoriams padarytos žalos nepateikė (CPK 178 straipsnis).

17LR CK 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio procesinės palūkanos, jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2014-04-09, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Iš dalies tenkinus ieškinį, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista, bei teismo patirtos 25,79 Lt pašto išlaidos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, CPK 96 straipsnio 1 dalis).

19Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintas iš dalies, Klaipėdos apygardos teismo 2014-04-09 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo R. U. turtui, sumažinus arešto mastą iki 157 114,43 Lt, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,

Nutarė

21ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Transrima“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), iš atsakovo R. U., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), 157 114,43 Lt (45 503,48 EUR) žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2014-04-09, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Priteisti iš atsakovo R. U. 4 142 Lt (1 199,60 EUR) žyminio mokesčio ir 25,79 Lt (7,47 EUR) pašto išlaidų į valstybės biudžetą.

24Klaipėdos apygardos teismo 2013-09-03 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo R. U. turtui, sumažinus arešto mastą iki 157 114,43 Lt (45 503,48 EUR), palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

25Likusią ieškinio dalį atmesti.

26Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai... 2. Klaipėdos apygardos teisme 2014-04-09 buvo priimtas ieškovės BUAB... 3. Atsakovas R. U. atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Paaiškino,... 4. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė prašė ieškinį tenkinti.... 5. Atsakovas ir jo atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko iš dalies,... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. vasario 21 d.... 8. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 9. Nagrinėjamoje byloje ieškovė teigia, kad dėl UAB „Transrima“ patirtų... 10. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio... 11. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę... 12. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1... 13. Įmonės dokumentų ir (ar) turto neišsaugojimas bei neperdavimas įmonės... 14. Tačiau teismas nesutinka su ieškovės nurodytu žalos dydžiu.... 15. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, žala gali būti padaryta turto netekimu ir... 16. Byloje nustatyta, kad atsakovas buvo ne tik įmonės vadovas, bet ir jos... 17. LR CK 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu iš atsakovo priteistinos 5 proc.... 18. Iš dalies tenkinus ieškinį, iš atsakovo į valstybės biudžetą... 19. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintas iš dalies, Klaipėdos apygardos... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 21. ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei... 23. Priteisti iš atsakovo R. U. 4 142 Lt (1 199,60 EUR) žyminio mokesčio ir... 24. Klaipėdos apygardos teismo 2013-09-03 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos... 25. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...