Byla II-45-602/2011
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d. nutarties A. P. administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo A. P. prašymą atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d. nutarties A. P. administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 21 d. nutartimi netenkino A. P. skundo dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2010 m. spalio 25 d. nutarimo, kuriuo pareiškėjui už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 85 straipsnio 4 dalyje numatyto pažeidimo padarymą buvo paskirtas teisės medžioti atėmimas 1 metams su medžioklinio šautuvo konfiskacija, o teismui sankcionavus – teisės medžioti atėmimas 1 mėnesiui, panaikinimo ir minėtą nutarimą paliko nepakeistą.

5Administracinėn atsakomybėn patrauktas A. P. 2011 m. vasario 19 d. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d. nutarties panaikinimo, kartu prašydamas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą. Prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti grindžiamas tuo, kad pareiškėjas klaidingai manė, jog teismui apeliacinį skundą pateiks advokatas.

6Teisėjų kolegija

konstatuoja:

7II.

8Prašymas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti netenkinamas.

9Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 128 straipsnis (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2011 m. sausio 1 d.) numato, kad apylinkių teismų ir apygardų administracinių teismų nutarimai ir nutartys, priimti nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per dešimt dienų nuo nutarimo (nutarties) paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

10Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis priimta 2011 m. sausio 21 d., taigi, vadovaujantis ABTĮ 128 straipsniu, paskutinė termino diena apeliaciniam skundui paduoti buvo 2011 m. sausio 31 d. Tačiau A. P. apeliacinį skundą teismui pateikė tik 2011 m. vasario 19 d. (pagal pašto spaudą ant voko), t. y. praleidęs įstatymo numatytą terminą.

11Kaip ne kartą yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, sprendžiant termino atnaujinimo klausimą būtina nustatyti, dėl kokių priežasčių jis praleistas, svarbiomis termino praleidimo priežastimis pripažįstant tik objektyvias, nuo asmens valios nepriklausiusias aplinkybes, sutrukdžiusias asmeniui įstatymo nustatytu terminu pateikti apeliacinį skundą.

12Prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti A. P. grindžia tuo, kad klaidingai manė, jog teismui apeliacinį skundą pateiks advokatas.

13Iš pirmosios instancijos teismo posėdžio protokolo matyti, kad pareiškėjas nedalyvavo teismo posėdyje, kuriame buvo skelbiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d. nutartis (b. l. 26). ABTĮ 93 straipsnyje reglamentuota, kad, jeigu įstatymas nenustato kitaip, per tris dienas nuo sprendimo surašymo dienos bylos šalims <…>, kurie nedalyvavo teismo posėdyje, išsiunčiami administracinio teismo sprendimo nuorašai. Iš byloje esančio pirmosios instancijos teismo lydraščio (b. l. 32) matyti, jog A. P. skundžiamos nutarties nuorašas išsiųstas 2011 m. sausio 24 d., tai yra nepažeidus ABTĮ 93 straipsnyje nustatyto trijų dienų termino. Kita vertus, pareiškėjas teigia, kad klaidingai manė, jog apeliacinį skundą teismui pateiks advokatas. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo nebuvo sudaręs jokios teisinio atstovavimo sutarties dėl apeliacinio skundo padavimo, todėl minėtas pareiškėjo teiginys vertintinas kritiškai.

14Pažymėtina, kad įstatyme numatytas trumpas terminas skundui paduoti įpareigoja asmenis, turinčius teisę skųsti byloje priimtą nutartį, šia savo procesine teise naudotis itin operatyviai, atidžiai, rūpestingai bei sąžiningai, nes priešingu atveju jų procesinė teisė teikti byloje apeliacinį skundą nebus ginama. Jokių objektyvių priežasčių, pateisinančių delsimą pateikti apeliacinį skundą, A. P. nenurodė. Tokių nenustatė ir apeliacinės instancijos teismas, todėl spręstina, kad, elgdamasis rūpestingai ir atidžiai, pareiškėjas galėjo operatyviai imtis atitinkamų priemonių, siekdamas laiku įgyvendinti savo teisę į apeliaciją. Atsižvelgus į tai, spręstina, kad siekdamas realizuoti apeliacijos teisę, A. P. neveikė pakankamai operatyviai ir rūpestingai.

15Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog terminas apeliaciniam skundui paduoti praleistas ne dėl svarbių priežasčių, o dėl paties A. P. subjektyvių veiksmų (nepakankamo rūpestingumo operatyviai ginti savo teises ir teisėtus interesus), todėl prašymas atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą netenkinamas.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi, 122 straipsnio 5 dalimi, 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17A. P. prašymo netenkinti, praleisto termino apeliaciniam skundui paduoti neatnaujinti ir apeliacinį skundą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai