Byla I-47-283/2012
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Dalytė Zlatkuvienė, sekretoriaujant Kristinai Jėčiuvienei, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (duomenys neskelbtini) dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo ir

Nustatė

2pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – VšĮ Šiaulių RATC) ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (duomenys neskelbtini) (toliau – UAB (duomenys neskelbtini)) atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą, laiką šalims pranešta įstatymo nustatyta tvarka: pareiškėjai – teismo šaukimu, atsakovei – viešo paskelbimo būdu (b. l. 17, 18). Pareiškėja prašė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, atsakovė prašymo dėl bylos nagrinėjimo nepateikė.

3VšĮ Šiaulių RATC kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydama priteisti iš UAB (duomenys neskelbtini) 286,00 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, apskaičiuotos už laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. spalio 31 d., bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėja nurodė, kad VšĮ Šiaulių RATC yra viešojo administravimo subjektas, kuriam pavestas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas. Šiaulių miesto savivaldybės taryba įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kuri apskaičiuojama vadovaujantis galiojančiais teisės aktais - Šiaulių miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) bei Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais (toliau – Nuostatai). VšĮ Šiaulių RATC nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą (toliau – Rinkliavų įstatymas), vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, ir kurios mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys. Be to, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėjimas yra atsakovės prievolė, kuri turi būti vykdoma tinkamai ir kurią vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.1, 6.38 ir 6.59 straipsniai). Tačiau atsakovė nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. spalio 31 d. nėra sumokėjusi pareiškėjai 286,00 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kuri jai buvo paskaičiuota, remiantis Nuostatų 4.4 ir 9.2 punktuose bei Nuostatų priedo nustatyta tvarka, atsižvelgus į atsakovei nustatytos metinės atliekų susikaupimo normos ir susikaupiančių atliekų kiekį nurodančių parametrų kiekinę išraišką (b. l. 2-4).

4Atsakovė UAB (duomenys neskelbtini) atsiliepimo į VšĮ Šiaulių RATC prašymą iki teismo posėdžio nepateikė.

5Prašymas tenkintinas.

6Byloje esantys duomenys patvirtina, kad juridinio asmens UAB (duomenys neskelbtini) buveinė yra (duomenys neskelbtini) (b. l. 12). VšĮ Šiaulių RATC pateiktais duomenimis, atsakovė gera valia per laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. spalio 31 d. nėra sumokėjusi 286,00 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (b. l. 5-6).

7Taip pat byloje nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-4 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą“ nuo 2007 m. sausio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įvedė vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Nurodyta vietos savivaldos institucija 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-452 patvirtino Taisykles. Be to, Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-209 buvo patvirtinusi Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus, o 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-344 juos pakeitė, patvirtindama naujos redakcijos Nuostatus. Išvardinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimai yra viešai paskelbti tinklapyje „www.siauliai.lt“, todėl yra galiojantys ir privalomi visiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams bei savivaldybės teritorijoje įsikūrusioms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis įpareigoja savivaldybių institucijas organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus. Remiantis nurodytomis teisės normų nuostatomis, daroma išvada, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą (Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 12 straipsnio 1-2 punktai, 16 straipsnio 2 dalis; Nuostatų 2, 4, 10, 12 punktai). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas šios rinkliavos sąvoką, yra nurodęs, kad vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, o ne privatinės (civilinės) teisės reguliavimo srities sutartinio pobūdžio įsipareigojimas, todėl pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose (2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-442–2210/2011).

8Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administruoja VšĮ Šiaulių RATC, kuri kuria ir tvarko vietinės rinkliavos mokėtojų registrą, apskaičiuoja vietinę rinkliavą, kontroliuoja vietinės rinkliavos mokėjimą, vykdo vietinės rinkliavos apskaitą, išieškojimą, bei kitas procedūras reikalingas vietinei rinkliavai administruoti (Nuostatų 10 punktas). Pagal Nuostatų 4.4 punktą, UAB (duomenys neskelbtini), esanti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, yra vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtoja. Teismui nebuvo pateikta duomenų, patvirtinančių Nuostatų 33 punkte nurodytas aplinkybes ir leidžiančių teigti, kad atsakovė buvo atleista nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.

9Atsižvelgus į aukščiau nurodytą teisinį vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą reglamentavimą bei įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, daroma išvada, kad UAB (duomenys neskelbtini) nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. spalio 31 d. nevykdė prievolės mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Dėl šios priežasties VšĮ Šiaulių RATC reikalavimas priteisti iš atsakovės per nurodytą laikotarpį susidariusį 286,00 Lt įsiskolinimą yra pagrįstas ir teisėtas.

10Pareiškėja taip pat prašė iš atsakovės priteisti visas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Nurodytas prašymas šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nespręstinas, nes savo turiniu neatitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų: nenurodytos patirtų išlaidų sumos, nepateikti jas pagrindžiantys apskaičiavimai ir įrodymai. Teismas pažymi, kad pareiškėja turi teisę ateityje nustatyta tvarka paduoti teismui prašymą su išsamiu išlaidų apskaičiavimu ir tinkamu pagrindimu dėl patirtų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimo.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 87 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

12pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymą patenkinti.

13Priteisti viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui iš uždarosios akcinės bendrovės (duomenys neskelbtini) 286,00 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt šešis litus 00 ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už 2007 m. sausio 1 d. - 2011 m. spalio 31 d. laikotarpį.

14Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai