Byla e2-14484-734/2018
Dėl skolos priteisimo, Teismas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, Sekretoriaujant Rasai Kaupinytei, Dalyvaujant ieškovei J. K., Atsakovo atstovui A. Z., Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. K. ieškinį atsakovui Danske Bank A/S, Lietuvos filialui dėl skolos priteisimo, Teismas

Nustatė

2ieškiniu ( el.b.l. 20-24) ieškovė prašo: 1)priteisti iš atsakovo 387,84 EUR skolos – nesumokėto honoraro, 50,38 EUR delspinigių, 6 % dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. 2) tuo atveju, jeigu teismas nuspręs, kad honoraras turi būti skaičiuojamas skaičiuojant ne kalendorines darbo dienas, o darbo dienas ir netenkins 1 ir 2 reikalavimo, priteisti iš atsakovo Danske Bank A/S Lietuvos filialo ieškovės J. K. naudai 452,24 EUR skolos ir 56,70 EUR delspinigių, 6 % dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodė, jog 2015 m. birželio 1 d. tarp jos ir atsakovo buvo pasirašyta sutartis dėl teisinių paslaugų teikimo, kuria ieškovė įsipareigojo teikti teisinę pagalbą atsakovui, o atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovei per mėnesį 2500 Eur dydžio honorarą. 2015-12-23 atsakovas ieškovei pateikė pranešimą apie teisinių paslaugų teikimo sutarties nutraukimą nuo 2016-01-23. Ieškovė 2016 m. sausio 23 d. atsakovui pateikė sąskaitą už teisines paslaugas 1935,60 EUR sumai, atsakovas 2016-02-12 ieškovei apmokėjo tik dalį sąskaitos, t. y. 1547,76 EUR, motyvuodamas tuo, kad ieškovė neteisingai apskaičiuoja honoraro sumą, t. y. neteisingai apskaičiuoja paslaugų teikimo laikotarpį, atsakovas išskaičiavo iš mokėtinos sumos jo paties apskaičiuotą honoraro dydį už 3 paslaugų teikimo dienas. Su tokia atsakovo pozicija nesutikdamas, ieškovė nurodo, jog išrašydama ginčo sąskaitą atsakovui, ji skaičiavo kalendorines dienas, t. y. 2016 m. sausio mėnuo turi 31 kalendorinę dieną, sutartis galiojo 24 kalendorines dienas, tad honoraro suma už 2016 m. sausio mėn. lygi 1935,60 U. T. skaičiavimo būdą ieškovė pasirinko, nes Sutartis nenumato, kad honoraras apmokamas už darbo dienas. Sutartis numato, kad mėnesio honoraras yra 2500 U. I. nesutinka su atsakovo argumentais, kad iš sausio mėnesio honoraro atsakovas turi teisę išskaičiuoti honorarą už gruodžio mėnesį nedirbtas dienas.

4Pagal sutarties 4.4 punktą, kuris numato sutartyje nustatytais terminais Klientui nesumokėjus honoraro ar jo dalies, Klientas moka Advokato padėjėjui nuo laiku nesumokėto honoraro ar jo dalies 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą mokėti dieną, įvertinus aplinkybę, kad ieškovė atsakovui pateikė sąskaitą apmokėti honorarą, atsakovas vėlavo sumokėti honorarą 16 dienų, todėl atsakovas už šį laikotarpį turi sumokėti 15,48 Eur delspinigių, o už 387,84 Eur dalies iki šiol neapmokėto honoraro – 387,84 Eur delspinigių, -iš viso 50,38 Eur delspinigių.

5Vadovaudamasi LR CK 6.210 str.1 d., ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Tuo atveju, jeigu teismas manys, jog honoraro dydis turi būti apskaičiuojamas skaičiuojant mėnesio darbo dienas, o ne kalendorines, atsižvelgdama į ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir faktus, prašo teismo iš atsakovo priteisti tokias sumas: 1) 452,24 EUR skolos (2000 EUR – apmokėta 1547,76 EUR); 2) 56,70 EUR delspinigių (40,70 EUR nuo vėluojamos sumokėti sumos už 180 d. + 16 EUR nuo visos sumos už 16 d.).

7Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir nurodė, jog atsakovas, vadovaudamasis sutarties 6.2 punktu, 2015-12-23 įteikė ieškovei pranešimą, jog sutartis su ja nutraukiama nuo 2016-01-23, kadangi pranešime nurodyta diena buvo nedarbo diena, šalys susitarė, kad paskutinė ieškovės teikiamų teisinių paslaugų diena yra 2016-01-22. Nutraukus sutartį, atsakovas už 2016 metų sausio mėnesį suteiktas paslaugas ieškovei sumokėjo honorarą, apskaičiuotą pagal proporcingai jos teiktų bankui per mėnesį teisinių paslaugų laiką ir iš galutinės sumos išskaičiuodamas dar 2015 metų gruodžio mėn. ieškovei išmokėto honoraro dalį, t.y. 2015 metų gruodžio mėnesį ieškovei išmokėta daugiau, nei priklausė mokėti pagal sutartį. Atsakovas, vadovaudamasis sutarties 2.1.1.p.2.2.1p. nuostatomis, kurios nustato, kad ieškovė teisines paslaugas teikia banko administracijos darbo laiku, banko darbo dienomis, išskyrus ieškovės ligos laikotarpiu arba laikotarpiu, iš anksto suderintu su banko atstovu, CK 6 knygos XXXV skyriaus CK 6.716 str.1 d. nuostatomis, nustatančiomis, jog pagal atlygintinų paslaugų sutartį klientas įsipareigoja sumokėti už suteiktas paslaugas, daro išvadą, jog laikas, kai paslaugos nėra teikiamos, neturi būti įskaičiuotos skaičiuojant honoraro dydį. CK 1.8 str. 2 d. nustato, jog jeigu nėra panašaus santykius reglamentuojančių įstatymų, taikomi bendrieji teisės principai ( teisės analogija), o tai reiškia, kad tokiu atveju šalių teisės ir pareigos nuostatomis remiantis ne tik CK 1.2 , 1.5, 6.38 str. įtvirtintais principais, bet ir teisės apskritai principams. Akivaizdu, kad honoraro mokėjimas už laiką, ir, atitinkamai, laiko kai paslaugos nėra teikiamos, įskaitymas į atlygio skaičiuojamo pagal sutartį apskaičiavimą, neatitinka nei šių bendrųjų civilinės teisės principų, nei sutarties nutraukimo metu galiojusiame darbo kodekse 2 str. įtvirtinto teisingumo apmokėjimo už darbą principo, kuriuo, kaip bendruoju teisės principu, šiuo atveju reikėtų vadovautis ( CK 1.8 str.2 d.). Įvertinus sutarties pobūdį, šios sutarties 2.1, 2.2.1 bei 4.1 p. turinį, ši sutartis turi ir darbo sutarties elementų. Sutarties nutraukimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-05-27 nutarimu Nr. 650patvirtinto darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo 7.2 punktą, vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas būtent skaičiuojamojo laikotarpio darbo užmokestį padalinus iš faktiškai dirbtų per laikotarpį dienų skaičiaus. Skaičiuojant ieškovės vienos 2016 metų sausio mėnesio dienos honoraro dydį, bendras sutartimi nustatytas honoraro dydis turi būti dalijamas iš faktiškai per 2016 metų sausio mėnesį dirbtų dienų. Atsižvelgiant į tai, kad 2016 metų sausio mėnesį buvo 20 darbo dienų, ieškovei apskaičiuotas 1 dienos honoraro dydis yra 125 Eur ( 2500 Eur /20 d.d. ). Nustatyta, kad ieškovės teiktų paslaugų paskutinė diena buvo 2016-01-22, pati ieškovė sąskaitą už 2016 metų sausio mėnesį išrašė už laikotarpį iki 2016-01-24, tokiu būdu teisines paslaugas ji teikė 2016 metų sausio mėnesį 15 darbo dienų, todėl bendras ieškovei mokėtinas honoraras už 2016 metų sausio mėnesį sudaro 1875 Eur ( 125 Eur x 15 d.d.). bankas, apskaičiuodamas 1 darbo dienos honoraro dydį, padarė klaidą, pritaikęs 21 darbo dienos koeficientą, todėl priskaičiavo 1904,76 Eur išmokėtiną honorarą, ši klaida padaryta ieškovės naudai ir todėl nepažeidė jos teisių ir turtinių interesų. Kadangi ieškovė 2015-12-29 iki 2015-12-31 teisinių paslaugų bankui neteikė, o sutarties 3.1.5. punkte nustatytas 28 kalendorinių dienų atostogos ji buvo išnaudojusi, ieškovė bakui buvo įsipareigojusi už šias nedirbtas dienas, išrašydama sausio mėnesį sąskaitą, išskaičiuoti 357 Eur. Todėl, iš ieškovei priskaičiuotos už 2016 metų sausio mėnesį honoraro 1904,76 Eur sumos išskaičiuota 357 Eur suma ir jai išmokėta 1547,76 Eur. Todėl ieškovės reikalavimas priteisti 387,84 Eur neišmokėto honoraro, atitinkamai jos alternatyvus reikalavimas priteisti 452,24 Eur honoraro, yra nepagrįstas, nesąžiningas ir atmestinas.

8Atsakovas prašo atmesti ieškovės reikalavimą priteisti 15,48 Eur už pavėluotą ieškovės sąskaitos už 2016 metų sausio mėnesį apmokėjimą, nes 2016-01-26 ieškovas prašė elektroniniu laišku ieškovę paaiškini dėl išrašytos sąskaitos sumos, tačiau, negavęs atsakymo, išmokėjo banko manymu teisingai paskaičiuotą honoraro dalį pagal faktiškai ieškovės dirbtą laiką. Taip pat. Vadovaudamasis LR CK 1.125 str. 5 d. 1p nuostatomis, atsakovas prašo šiam reikalavimui taikyti sutrumpintą ieškinio senatį, terminą pradedant skaičiuoti nuo 2016-07-28. Kadangi ieškovės ieškinys iš esmės yra nepagrįstas, nėra pagrindo tenkinti reikalavimo dėl procesinių palūkanų priteisimo.

9Ieškinys atmestinas.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta: tarp ieškovės ir atsakovo 2015-06-01 sudaryta sutartis dėl teisinių paslaugų teikimo ( el.b.l. 5-8), kuria ieškovė įsipareigojo atsakovui teikti teisines paslaugas ( sutarties 1.1.p., 2 p.), už 2500 Eur mėnesinį honorarą ( sutarties 4p.). Sutarties 2.1, 2.1.1., 2.2.1. p. nurodyta, kad ieškovė įsipareigojo teisinę pagalbą teikti atsakovo administracijos darbo laiku, atsakovo darbo dienomis, teikti teisines konsultacijas atsakovui, įskaitant ir jo darbuotojus, atsakovo buveinės adresu Saltoniškių g.2, Vilniuje, Sutarties 3.1.4 p., 4.3p. nustato papildomo honoraro apmokėjimo atvejus bei tvarką, t.y. dėl sudėtingų teisiniu požiūriu ginčų, dėl kurių advokato padėjėjo padidėjo darbo laiko sąnaudos pavedimui atlikti, dėl kelionės, nakvynės išlaidų vykdant kliento pavedimus ir pnš. Todėl sistemiškai aiškinant teisinių paslaugų teikimo sutarties turinį, darytina išvada, jog ieškovė turėjo darbo dienomis būti atsakovo buveinėje ir atlikti atsakovo pavedimus teisinių paslaugų teikimo srityje, toks susitarimas, kai numatytas apmokėjimas paslaugos užsakovo darbo laiku, paslaugos užsakovo buveinėje už atliktą darbą, turi darbo sutarties elementų. Todėl sutiktina su atsakovo pozicija, jog laikas, kai paslaugos nėra teikiamos, neturi būti įskaičiuotos skaičiuojant honoraro dydį, todėl atsakovas pagrįstai vadovavosi sutarties nutraukimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-05-27 nutarimu Nr. 650, patvirtinto darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo 7.2 punktu, vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas būtent skaičiuojamojo laikotarpio darbo užmokestį padalinus iš faktiškai dirbtų per laikotarpį dienų skaičiaus. Pagrįstai atsakovas nesumokėjo 357 Eur honoraro už ieškovės nedirbtą laiką 2015 metų gruodžio 28-31 dienomis. Nesutiktina su ieškovės argumentais, jog ji atsakovui nedavė sutikimo nesumokėti šios sumos, nes šias ieškovės nurodytas aplinkybes paneigia elektroninis ieškovės ir atsakovo susirašinėjimas ( el.b.l. 45), iš kurio matyti, kad ieškovė pas atsakovą prašė suteikti 2016 metų sausio mėnesio pradžioje keletą nedarbo dienų, į tai atsakovas atsakė kad sutinka ir tuo pačiu nurodė, kad ieškovė, išrašydama honoraro sąskaitą sausio mėnesį, išminusuotų 357 Eur honoraro už 2015 metų gruodžio 28-31 nedirbtas ieškovės dienas, ieškovė sutiko. Taip pat šie laiškai paneigia ieškovės argumentus, jog ji pagal sudarytą teisinių paslaugų teikimo sutartį neprivalėjo kasdieną būti atsakovo buveinėje. Kaip matyti iš mokėjimo nurodymo ( el.b.l. 47), atsakovas ieškovei 2015-12-23 sumokėjo visą mėnesio honorarą - 2500 Eur, todėl ieškovei nepaneigus aplinkybės, kad ji 2015 m. gruodžio mėn. 28-31 nedirbo, atsakovas pagrįstai už šias dienas nesumokėjo 357 Eur.

11Sutarties 4.4 p. nustatė, jog sutartyje nustatytais terminais nesumokėjus honoraro ieškovei, bankas moka 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Sutarties 4.2.p nustato, jog bankas honorarą ieškovei sumoka per 3 darbo dienas nuo sąskaitos pateikimo.

12Ieškovė 2016-01-22 išrašė sąskaitą dėl 1935 Eur honoraro sumokėjimo ( el.b.l. 3), atsakovas 2016-01-26 laišku, t.y. nepraleidęs sutartyje nustatyto 3 dienų termino sumokėti honorarą, paprašė ieškovę paaiškinti išrašytos sąskaitos pagrįstumą (el.b.l.46), nurodydamas, kad ieškovei priklausytų 1547,76 Eur honoraras, o ne ieškovės nurodyta 1935 Eur suma. Įrodymų, kad ieškovė atsakė į šį laišką, byloje nėra. Ieškovė nurodo, kad pagal sutartį, atsakovas sąskaitą turėjo apmokėti 2016-01-27, tačiau faktiškai dalį honoraro sumokėjo 2016-02-12, t.y. praleidęs 16 dienų, todėl prašo priteisti 0,05 proc. delspinigius, kas sudaro 15,48 Eur. Aplinkybę, kad sąskaitos dalį atsakovas ieškovei sumokėjo 2016-02-12 savo atsiliepime patvirtina ir atsakovas. Įvertinus šias faktines aplinkybes, darytina išvada, jog nėra pagrindo atsakovui taikyti sutarties 4.4p. nuostatų dėl delspinigių, nes ieškovė, neteikdama paaiškinimų dėl sąskaitoje nurodyto honoraro dydžio, buvo nerūpestinga, neapdairi, tokie jos veiksmai sąlygojo aplinkybę, kad honoraras buvo sumokėtas vėlesniu terminu, nei numatė sutartis. Todėl ieškovės reikalavimas priteisti delspinigius atmestinas kaip nepagrįstas.

13Vadovaujantis LR CK 1.125 str. 5 d. 1p. nuostatomis, atsakovas prašo šiam reikalavimui taikyti sutrumpintą ieškinio senatį. 2016-01-22 sąskaitą atsakovas turėjo apmokėti per 3 darbo dienas, teisė į ieškinį ieškovei atsirado nuo 2016-01-28, jos teisių pažeidimas truko iki 2016-02-12, reikalavimą dėl delspinigių už laikotarpį nuo 2016-01-28 iki 2016-02-12 ieškovė turėjo pareikšti ne vėliau, kaip 2016-07-28. Ieškovė į teismą kreipėsi 2018-02-01, todėl ieškovė yra praleidusi 6 mėnesių terminą dėl reikalavimo priteisti delspinigius, todėl šis reikalavimas atmestinas dėl ieškinio senaties ( LR CK 1.131 str. ).

14Atsakovas nepateikė įrodymų dėl bylinėjimosi išlaidų, todėl nėra pagrindo taikyti LR CPK 93 str. nuostatas ieškovės atžvilgiu.

15Atmetus ieškinį, nėra pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimą pagal LR CK 6.210 str. 1d. dėl procesinių palūkanų priteisimo.

16Byloje nesusidarė procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, kurios viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 Eur) – todėl netaikytinos LR CPK 92 str.96 str. nuostatos.

17Vadovaudamasis LR CPK 270-271 str.,str., teismas

Nutarė

18ieškinį atmesti.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai